Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului”
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
Anul II (2021) ⦁ Nr. 2 (7) ⦁ 24 Ianuarie


inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256 Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456

duminica Vindecarea
Calea spre mântuire Să-L iubim pe Dumnezeu!
31
după rusalii
orbului din
Ierihon
Cel ce iubeşte pe Dumnezeu trăieşte pe pământ viaţă
îngerească, postind şi priveghind, cântând şi rugându-
se, şi gândind pururea numai lucruri bune de tot omul.”
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL

Sfânta Xenia din Sankt Petersburg,


drumul spre sfințenie
acestei lumi, făcându-se „nebună
pentru Hristos”. A dat toată averea,
inclusiv casa în care locuia, și a înce-
put să se plimbe pe străzile orașului,
îmbrăcată în hainele soțului ei și să
susțină că ea a fost cea care a murit, Prin rugăciune,
de fapt. A luptat cu indignarea rude-
lor și, pentru că ofițerii au găsit-o putem dobândi
sănătoasă mental, nu au oprit-o din
calea pe care și-o alesese. Timp de orice dar
opt ani a lipsit din Petersburg, fiind
plecată probabil în pelerinaje. Apoi
s-a întors și a îndurat toate batjocuri-
le, mergând nopțile pe un câmp din
P rin rugăciune se poate dobândi de la
Dumnezeu orice dar. Dumnezeu, însă, nu
îndeplinește întotdeauna și numaidecât rugă-
apropiere, nu ca să doarmă, ci ca să ciunile noastre.
se roage. În cele din urmă, oamenii Fericitul Augustin ne spune că rugăciunea
au început să vadă că ea are daruri este cheia vistieriei darurilor dumnezeiești,
speciale și că a prezis lucruri care se încât de la Dumnezeu poți dobândi orice
adevereau, așa încât prezența ei era lucru bun prin rugăciune. Însuși Mântuitorul
acum resimțită ca o binecuvântare, făgăduiește acest lucru, când zice: „Și toate
chiar dacă ea nu își dorea să fie pri- câte veți cere, rugându-vă cu credință veți

F ericita Xenia din Sankt Petersburg


este una din cele mai iubite sfinte
ale Rusiei și ale Ortodoxiei întregi.
mită cu cinste. Sfânta Xenia s-a mutat
la Domnul în jurul anului 1800, foarte
probabil în 1802, la vârsta de 71 de
primi” (Matei 21, 22). Și iarăși: „Cereți și vi se
va da vouă” (Matei 7, 7). Așadar când ne
aflăm în strâmtorare, să alergăm la sprijinul
Cunoscută ca fiind nebună pentru ani. Aflând vestea, întregul oraş a fost lui Dumnezeu, căci El ne va ajuta, așa cum a
Hristos, Sfânta Xenia a ales calea sfin- cuprins de întristare și în ziua aceea ajutat pe Sfinții Apostoli în timpul furtunii. De
țeniei după ce soțul ei a murit de tâ- s-a rânduit post. De atunci lumea a aceea, cel ce se îndărătnicește și nu vrea să-L
năr, în timpul unei petreceri, fără a se început un pelerinaj la mormântul roage pe Dumnezeu în primejdie, nu are
fi spovedit. A suportat bătaia de joc a Sfintei, pelerinaj care continuă neîn- drept să se plângă.
rudelor și a străinilor care o vedeau trerupt până în zilele noastre. Pentru Dumnezeu nu împlinește întotdeauna și
umblând pe străzi, îmbrăcată în haine- că vizitatorii tot luau pământ din numaidecât rugăciunea noastră. Monica, ma-
le soțului, după ce și-a dat săracilor mormântul ei, era nevoie ca acesta ma Fericitului Augustin, s-a rugat optsprezece
toată averea, inclusiv casa în care lo- să fie înlocuit în fiecare an, așa că ani la Dumnezeu pentru întoarcerea fiului ei
cuia. Mai târziu însă, oamenii au price- după o vreme a fost amenajată o la Hristos. Dumnezeu Se lasă de multe ori
put că ea era de fapt omul lui Dumne- capelă pe mormânt. Sfânta a continu- rugat, pentru ca rugăciunea noastră să fie
zeu, având daruri mari și fiind făcătoa- at să facă minuni și după trecerea ei făcută cu tot dinadinsul, dându-ne prilej să
re de minuni. Născută în secolul al la cele veșnice, oferind vindecare cinstim după cuviință darurile primite. Deci,
XVIII-lea, mai apoi soție a unui ofițer bolnavilor și rezolvare problemelor de voim cu adevărat să ni se împlinească
de armată, Sfânta Xenia a rămas vă- celor plini de griji și fără serviciu. rugăciunea, să ne rugăm cu atât mai mare
duvă pe când avea 26 de ani, plân- În fiecare zi, zeci de locuitori ai stăruință și căldură, cu cât Dumnezeu întâr-
gând mult pentru soțul ei care murise Petersburgului, dar și pelerini din zie împlinirea cererii noastre. Așa făcea orbul
în timpul unei petreceri, fără a fi spo- restul Rusiei și din întreaga lume vin din Ierihon: cu cât Hristos Se făcea că nu-i ia
vedit și împărtășit. Din acel moment, să se închine la mormântul Sfintei rugăciunea în seamă, cu atât el striga mai
Sfânta Xenia a fost preocupată de ru- Xenia din cimitirul Smolensk. Este tare: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-
găciune, lăsând la o parte distracțiile cinstită în ziua de 24 ianuarie. mă!” (Luca 18, 38).
Bucuraţi-vă!
Incercați să-L cunoașteți pe
Dumnezeu din Vechiul Testament
Claudiu Balan | ortdoxiatinerilor.ro

Bucurați-vă de Dumnezeul nostru citind Vechiul Testament, și


o să fiți surprinși de câtă încredere veți căpăta în El!
Mica Unire din
24 ianuarie 1859
F iind student la Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă din București, prin
anul 3, și gândindu-mă că o să vină
dragoste, prietenii, ucideri, alieri, răz-
boaie, lupte pentru putere, minuni,
apariții ale lui Dumnezeu, discuții față Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria ro-
vremea când va trebui să-i slujesc lui către față cu Creatorul lumii, relații
mânilor ca data la care s-a înfăptuit Uni-
Dumnezeu ca preot, îmi puneam ur- de familie, povestiri din viața unor
mătoarea problemă: dacă va veni oameni simpli sau din viața tumultoa-
rea Moldovei cu Țara Românească, într-un
vreodata un credincios la mine și mă să a regilor, și lista poate continua. Principat unit, în anul 1859, la foarte scurt
întreabă dacă am citit Biblia în întregi- În toate acestea îi putem vedea pe timp după numirea lui Alexandru Ioan
me?! Eu citisem tot Noul Testament, oameni păcătuind sau făcând bine, Cuza ca domn al celor două vechi princi-
dar Vechiul Testament doar în parte. cerând ajutorul lui Dumnezeu sau pate. După mai mulți ani în care pașii spre
Normal că dacă mi s-ar fi întâmplat uitând de El, pocăindu-se sau făcându- îndeplinirea acestei dorințe au fost
așa ceva n-aș fi putut minți și ar fi se și mai răi ca înainte. În toate Dum- „mărunțiți” de atitudinea marilor puteri
trebuit să zic sincer: Nu, n-am citit-o nezeul lui Israel intervine în viața oa-
menilor în mod decisiv, pedepsind,
ale Europei, aceasta a devenit realitate,
pe toată.
Pe unii credincioși acest răspuns mediind conflicte sau ajutând oameni într-un context favorabil.

L
i-ar fi surprins foarte mult, probabil și popoare. În Vechiul Testament a mijlocul secolului al XIX-lea, soarta princi-
gândind imediat: "Ce fel de preot este Dumnezeu este personajul principal, îl patelor Moldovei și Țării Românești era în
acesta care n-a avut curiozitatea să găsim peste tot. Vechiul Testament ne mâinile Rusiei și ale Imperiului Otoman, care
citească toată Biblia? Cum vine el să ajută să înțelegem cum vede El lucru- se opuneau unirii lor. Situația s-a schimbat în
ne vorbească nouă de Dumnezeu rile (în parte, nu total), cum se rapor- urma războiului Crimeii, dintre 1853 și 1856,
dacă el nici măcar n-a citit odată tot tează El la faptele noastre. Domnul când Rusia a fost învinsă de Marile Puteri.
ce scrie în Sfânta Scriptură." prin intervențiile Lui schimbă nu nu- După război, în 1856, prin Tratatul de Pace
Cu acest gând în minte m-am apu- mai viața lui Israel dar și a popoarelor
de la Paris se iau decizii care privesc și princi-
cat să citesc Vechiul Testament în păgâne.
patele Moldovei și Țării Românești. În contex-
fiecare zi, adnotând cu pixul tot ce mi Pentru mine a fost o mică minune
tul discuțiilor despre unirea celor două princi-
se părea interesant și orice idei și ana- pentru că am înțeles că Tatăl, Fiul și
pate, în 1857 Marile Puteri acordă acestora
logii îmi veneau în acel moment. Du- Duhul Sfânt sunt la fel de prezenți în
dreptul organizării unui „referendum” (con-
pă un maraton de câteva zile obser- viața noastră astăzi cum erau și în
sultarea populației cu drept de vot) despre Uni-
vasem o schimbare în felul meu de a Vechiul Testament, doar că noi nu
re. În acest scop, se constituiau adunări Ad-
mă raporta la ce mi se întâmplă în prea mai avem ochi să vedem realita-
tea cum este defapt.Vechiul Testa-
hoc, în care se discutau alegerile pentru Diva-
viața de zi cu zi, o schimbare în felul
de a mă ruga la Dumnezeu. ment îl prezintă pe Dumnezeu ca un nurile Ad-hoc, care urmau să se pronunțe asu-
Noul Testament vorbește de un Domn justițiar, drept, care nu îngădu- pra organizării politice a țărilor române.
Dumnezeu iubitor, smerit, îndurător, ie prea mult păcatul, un Dumnezeu În 1858, Convenția de la Paris a stabilit mai
răbdător cu păcatele oamenilor, un mereu prezent în viața poporului, un multe prevederi referitoare la principatele
Dumnezeu care așteaptă pe orice Dumnezeu foarte puternic, care poate române, dintre care cea mai semnificativă a
păcătos să se-ntoarcă la El până în cutremura pământul ca să-i înghită pe fost unirea parțială a principatelor Moldovei și
ultima clipă a vieții, acceptând să-l cei păcătoși. Valahiei sub denumirea „Principatele Unite ale
mântuiască chiar dacă a trăit o viață Pentru cei deznădăjduiți și neîn- Moldovei și Valahiei”, care rămâneau sub suze-
plină de păcate, iar în ultima clipă și-a crezători în Domnul Hristos, Cel sme- ranitatea „Maiestății Sale Sultanul” și sub pro-
cerut iertare din inimă. Eu în acele rit și blând la inimă, Vechiul Testa- tecția Marilor Puteri. Unirea propusă aici s-a
momente ale vieții, eram revoltat că ment e un balsam de încredere, e o dovedit a fi mai degrabă una formală, cele do-
se întâmplă atât de mult rău în lume, gură de nădejde, e um medicament uă principate urmând să funcționeze separat în
cum de îi îngăduie Dumnezeu pe unii foarte prielnic. mare parte, ca până atunci, cu doar câteva
să fure așa mult, să desfrâneze, să Citind cărțile Vechiului Testament puncte comune și se intenționa ca domnitorii
hulească Biserica și pe slujitorii săi. am înțeles, așa cum zice Domnul Hris- să fie diferiți.
Mă gândeam cum de oamenii săraci tos, că în lumea asta nimic nu se în- În anul următor, în data de 5/17 ianuarie
tot săraci rămân și necăjiți, iar bogați- tâmplă fără voia lui Dumnezeu. Nu 1859, au fost organizate alegeri la Iași, în Mol-
lor le e din ce în ce mai bine. doarme niciodată, nu lasă nimic la dova, iar noul domnitor a fost desemnat Ale-
Această atitudine pe care o perce- întâmplare, chiar și răul cel mai mare xandru Ioan Cuza. Peste o săptămână, în 12/24
peam eu din Noul Testament (Cele 4 îl lasă să se întâmple ca să scoată un ianuarie 1859, au avut loc alegeri și la Bucu-
Evanghelii si epistolele) mi se părea a bine însutit. rești și aici fiind ales tot Alexandru Ioan Cuza.
fi una de neimplicare a lui Dumnezeu Bucurați-vă de Dumnezeul nostru Puse în fața faptului împlinit, Marile Puteri au
în viața noastră. Știind că Dumnezeu citind Vechiul Testament, si o să fiți avut brusc de a face cu două principate condu-
e iertător și milostiv simțeam că lasă surprinși de câtă încredere veti căpăta se de același domnitor.
prea mult răul să se desfășoare prin- în El! Întâmplările de viață din Vechiul Marele merit al lui Cuza a fost că a reușit să
tre noi, lasându-L pe diavol să ne facă Testament ne fac și pe noi să înțele- aducă recunoașterea internațională a Unirii
prea mult rău. gem cum poate interveni Dumnezeu Principatelor Române și, prin reformele sale
Vechiul Testament e mai mare ca decisiv în viața noastră, ne ajută și pe din toate domeniile, a pus bazele statului ro-
întindere și-L arată pe Dumnezeu în noi să știm ce să facem când suntem mân modern. Noua țară a început să se nu-
mult mai multe situații de viață decât iubiți, trădați, invidiați, triști, deznădăj- mească România abia după abdicarea lui Cuza,
în Noul Testament. Se întâmplă multe duiți, lași, puternici, mândri, smeriți, din anul 1866, când a fost redactată prima con-
în această parte a scripturii: relații de mulțumitori sau nemulțumitori. stituție.
Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani