Sunteți pe pagina 1din 6

Serviciul Sprijin Familial - este un serviciu social, oferit

familiilor cu copii pentru a preveni şi/sau a depăşi Serviciul este prestat în 2 forme: SPRIJIN SECUNDAR MONETAR
situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi Dacă intervenția în familie are nevoie de
educaţiei copilului în mediul familial. SPRIJIN PRIMAR implicarea resurselor financiare- familia este
Sprijinul familial primar include activităţi variate, referită către sprijinul secundar monetar.
Scopul și obiectivele serviciului flexibile, orientate spre consolidarea mediului Sprijinul secundar monetar -este o prestație socială
Scopul:Susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în familial şi a factorilor protectori din interiorul care se acordă printr-o plată unică și/sau lunară pentru
creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea familiei: o perioadă determinată de timp familiilor cu copii
factorilor protectori din interiorul familiei, fapt care  formarea capacităţii de a depăşi situaţiile beneficiare de sprijin familiar secundar, care au nevoie
este o prevenire a instituționalizării copiilor. dificile; de suport în asigurarea condițiilor minime pentru
Obiective:  crearea reţelei sociale a familiei şi a capacătăţii creșterea copilului și/sau încadrarea copilului în
 susţinerea familiei în depăşirea situaţiilor de  acesteia de a oferi suport în perioadele dificile; procesul
risc şi prevenirea separării copilului de familie;  formarea deprinderilor privind îngrijirea şi educațional.
 consolidarea competenţelor parentale; educaţia La stabilirea suportului monetar se iau în
 susţinerea familiei în vederea reintegrării  copilului; consideraţie necesităţile materiale/financiare ale
copilului în familie.  formarea competenţelor sociale şi emoţionale familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai ale
 sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii ale copilului; familiei, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc.,
timpurii a riscurilor posibile.  identificarea factorilor care pot conduce la precum şi venitul familiei obţinut din salarii, alte plăţi
apariţia riscului şi neglijare şi abuz. sociale şi alte surse de venit. Decizia privind acordarea
În cadrul acestui serviciu : şi mărimea suportului financiar este examinată şi
 se identifică familiile aflate în dificultate; avizată de membrii Comisiei raionale pentru protecţia
 se propun măsuri de prevenire a separării SPRIJIN SECUNDAR copilului aflat în dificultate, în baza raportului privind
copilului de familia sa; Sprijinul familial secundar include evaluarea situaţiei copilului şi familiei, efectuat de către
 se evaluează situaţia familiilor; un ansamblu de activităţi adresate familiilor cu copii în echipa multidisciplinară comunitară.
 se oferă susţinere practică şi materială familiei situaţie de risc, cu scopul de a diminua factorii care
pentru o perioadă stabilită conform planului afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni Modalitate de solicitare sau identificare a
individualizat de îngrijire; separarea copilului de familie sau a pregăti reintegrarea beneficiarilor:
 se monitorizează situaţia familiei şi a copilului. lui în familie,  adresarea directă din partea copilului şi/sau
care sunt realizate în baza managementului de caz/ familiei biologice/extinse;
Categoriile de beneficiari:  autosesizare;
1. Beneficiari ai serviciului sprijin familial primar  sesizarea din partea persoanelor fizice,
sunt toate familiile cu copii din comunitate; instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;
2. Beneficiarii sprijinului familial secundar sunt
familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau  referirea cazului în cadrul sistemului de
familiile ai căror copii se află în proces de protecţie a copilului.
reintegrare ,neglijare ,exploatare, abuz.

ce țin de bunastarea lui,opinia lui este ascultată ținîndu

Domenile de bunăstare sunt


următoarele:
Direcția Generală Asistență Socială și
se cont de vîrsta și nivelul său de dezvoltare.
7. A învăța și manifesta responsabilitate-copilul
Protecția A Familiei Orhei
1. A fi in siguranță-copilul este protejat de este încurajat să își assume anumite sarcini și
orice formă de abuz,neglijare,vătămare roluri,se implică în activități,în familie,școală,în
acasă,la școală în comunitate și se simte comunitate,înțelegerea și respectarea
în siguranță. emoțiilor,sentimentelor și acțiunilor altor
2. A fi sănatos- copilul are acces la persoane.
asistență medical adecvată și primește
support necesar,în funcție de 8. A face parte,a fi inclus în mediile în care
necesitățile sale de sănătate și nutriție. trăiește-copilul este ghidat și susținut să
3. A se realiza,a avea la educație și a se
Serviciul Sprijin
depășească inegalitățile
dezvolta în toate sociale,educaționale,fizice și economice,fiind
aspectele(social,psihologic,emotional)c acceptat ca membru integru al comunității în
opilul se dezvoltă corespunzător
vîrstei,iar adulții care au grijă de el îi
care locuiește și învață. Familial
sporesc încrederea,stima de sine.
4. A fi îngrijit cu afecțiune-copilul are un
spațiu de locuit,înt-un mediu familial
unde adulții îi asigură îngrijire
adecvată,vestimentație potrivită și
obiecte personale de care are nevoie.
5. A fi active- copilul are timp liber pentru
a se distra,este implicat în diverse
activități acasă,la școală,în Date de contact DGASPF Orhei
comunitate,participă l adiverse ,,Serviciul Sprijin Familial”
activității sportive,odihnă,și practică MD 3500,or.Orhei
hobbyri diverse. Str-LA MAXIM GORKI,13
6. A fi respectat-copilul este ascultat și Tel .0235-20-3-45
implicat în procesul de luare a deciziilor