Sunteți pe pagina 1din 2

Adauga la favoriteAlertaSalvează PDFTipăreşte

METODOLOGIE din 15 mai 2009 de evaluare a


autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor
periculoase rezultate din activitatea medicală
(la data 22-mai-2009 actul a fost aprobat de Ordinul 613/2009 )
Art. 1
Utilizarea autovehiculelor pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din
activitatea medicală se realizează pe baza unui referat tehnic eliberat de unul
dintre institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi sau
Timişoara.
Art. 2
Categoriile de deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, acceptate la
transportul cu autovehicule, cu denumiri din Catalogul european al deşeurilor,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase, cu modificările ulterioare, sunt următoarele:
a)deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice, care corespund codului 18 01
02, respectiv fragmente şi organe umane, incluzând recipiente de sânge şi sânge
conservat;
b)deşeuri infecţioase, care corespund codului 18 01 03, respectiv deşeuri ale
căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea
infecţiilor;
c)deşeuri înţepătoare-tăietoare, care corespund codului 18 01 01, respectiv
obiecte ascuţite;
d)deşeuri farmaceutice, care corespund codului 18 01 09, respectiv
medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 (medicamente citotoxice
şi citostatice).
Art. 3
Autovehiculul utilizat pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din
activitatea medicală trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 24 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase
şi nepericuloase pe teritoriul României.
Art. 4
În vederea obţinerii referatului tehnic pentru autovehiculul utilizat pentru
transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, operatorii
economici se vor adresa unuia dintre institutele de sănătate publică din
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi sau Timişoara, unde vor depune un dosar în format
letric sau în format electronic prin intermediul platformei Punctul de contact unic
electronic, care va conţine:
(la data 14-ian-2020 Art. 4 modificat de Art. IV din Ordinul 2134/2019 )
a)cerere de eliberare a referatului tehnic;
b)declaraţie pe propria răspundere privind documentaţia prezentată, că aceasta
corespunde cu originalul şi că autovehiculul este dotat cu aer condiţionat sau
instalaţie de frig în stare de funcţionare;
c)copie de pe certificatul de înregistrare al firmei;
d)licenţa de transport sau certificatul de transport în cont propriu;
e)copia conformă a licenţei de transport rutier public de mărfuri sau copia
conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu de mărfuri, pentru
vehiculele rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau
semiremorca, depăşeşte 3,5 tone;
f)documente privind instruirea consilierului de siguranţă şi a conducătorului auto
asupra riscurilor transportului de deşeuri periculoase rezultate din activitatea
medicală şi a metodelor de reducere a posibilităţilor de apariţie a eventualelor
incidente (certificat de consilier de siguranţă, decizia transportatorului de
repartizare a consilierului de siguranţă la punctul respectiv de lucru al
transportatorului şi certificat A.D.R. al conducătorului auto);
g)copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;
h)certificat de înmatriculare al autovehiculului (inclusiv revizia tehnică);
i)fişa tehnică a autovehiculului, din care să reiasă dotările acestuia în
conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 24 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.061/2008.
Art. 5
În funcţie de categoriile de deşeuri transportate, autovehiculul va fi dotat cu aer
condiţionat sau echipament frigorific.
a)Autovehiculele dotate cu aer condiţionat în compartimentul destinat
containerelor ce conţin deşeuri pot transporta:
(i)deşeuri infecţioase - codul 18 01 03, alte deşeuri ale căror colectare şi
eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor;
(ii)deşeuri înţepătoare-tăietoare - codul 18 01 01, obiecte ascuţite;
(iii)deşeuri farmaceutice - codul 18 01 09, medicamente, altele decât cele
specificate la 18 01 08.
b)Autovehiculele dotate cu echipament frigorific în compartimentul destinat
containerelor ce conţin deşeuri pot transporta toate categoriile de deşeuri
sanitare stipulate în art. 2.
Art. 6
(1)Operatorii economici care transportă deşeuri periculoase rezultate din
activitatea medicală, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu deţin
referat tehnic pentru autovehiculul care transportă deşeuri periculoase rezultate
din activitatea medicală, au obligativitatea de a-l solicita şi obţine până la data
de 30 iunie 2009, conform art. 24 alin. (3), lit. c) şi, respectiv, art. 29 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008. În cazul în care referatul tehnic nu
se obţine până la acest termen, se suspendă dreptul de a utiliza autovehiculul
pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.
(2)Referatul tehnic are o valabilitate de 2 ani, după care se solicită un nou
referat tehnic.
(3)Costul pentru elaborarea referatului tehnic se suportă de operatorul
economic care realizează transportul.
Art. 7
Orice modificare a documentaţiei ce a stat la baza elaborării referatului tehnic
anulează valabilitatea acestuia.
Art. 8
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin structurile
de control, verifică îndeplinirea condiţiilor şi valabilităţii, stipulate în referatul
tehnic pentru autovehiculele utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase
rezultate din activitatea medicală, eliberat de institutele de sănătate publică.
Art. 9
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform
reglementărilor în vigoare, în conformitate cu cap. VI din Hotărârea Guvernului
nr. 1.061/2008.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 343 din data de 22 mai 2009

Forma aplicabila pentru 'Metodologie din 2009' , sâmbătă, 20 februarie


2021,