Sunteți pe pagina 1din 7
Waste F.002 /007 DIRECTIA GENERALA INVATAMANT NISTERUL-E: EIN SECUNDAR SUPERIOR SI eDUCATIE MINISTERUL EDUCATIET NATIONALE PE ROR SL rH Pistia fvdginnt Lgl Potsonl Nr. OR OTP OL 06 2018 CATRE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEANY AL. MUNICIPIULUL BUCURESTI In atentia doamnei/i domnului inspector. Scolar generat Va transmitem, alaturat, Procedura cy Privire (a asigurarea conditiflor de egalizare q fanselor pentru eleyij cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de Spectru autist care sustin- examenele nationale: evaluarea nationalé pentru absolventii clasei a VIlt-a $i examenul national de bacalaureat - sesiunea 2018, aprobaté cu nr. 31852/31.05.2018, inspectoratele scolare judetene/ISMB au obligatia disemingrii Procedurii in fiecare unitate de invatamant Preuniversitar care Scolarizeaza elevi in clasa a Vill-a, respectiv in clasele a Xll-a/a Xill-a, Conducerile unitatilor de invatamant raspund de informarea elevilor si a parintilor. cu privire la Prevederile prezentei proceduri, Adrian Marius BARB| {lescu Director || Maria Cristea-Stoea Inspector 1 Si, Several Beret. 2-30, Secte 1, 010168, ure Te AO (02145 8654 Fas wa (OE Han amr #4312 P.002 /007 Bier ctiy GhseRand Dev Aways MINISTERUL EDUCATIEL NAVIONALE SELUSMAR Ste SY EDL vty Prmauynsstt DURCH Gistalst bepcea eis: Ey Tay ating citer Ne, DEEZ 31055 sos J. DISPOZITU GENERALE Att 1 (1) Prezenta procedurd este elaborat fv haga Prevedetilor art 31 din Metodologia de 2010-2011, aprobats prin Ordinul MECTS nr. 4801/31.08,2010, valabilé. $i pentra evaluarea HOYT Oe SbFolventit clasei a Vita ~ 2018, soctorn revederilor. OMEN ar. 4793/31.08,2017 ‘4 ale’ art. 91 din Metodologia privind organizarea si desfisurarea examenului de Dacalaureat-2011, aprobati prin Ordinul MECTS or, 4799/31.08.2010, valabila pentrn fxamenul de bacalaureat ‘Rational 2018, conform ‘prevederilor OMEN nr- 4792/31.08.2017, (2) Scopul specific al proceduti este de a pune la Alispozitia comisiilor nesponsabile un cadry Procedural unitar pentru asigurarea ‘conditflor de cealizare a sanselor pentru elevii cu Gelicleje de vedereidficienle de auz/tulburare ve Spectra autist care sustin examenéle fatinale: evaluarea nationala pentru ebsolvenfi clash ® VUll-a si examenul ‘nstional de bacalauteat = sesinnce 2018 si pentru optiniicaea conditilor de organizare si desfigurare 2 ) Prevederiie prezentei ale Metodologiei de i de fn anul scolar 2010-2011, OMEN nr. 4793/31.08.2017 peivind absolventii clasei a Villa in anul izare si desfigurare a cxamenului OMECTS nr. 4799/2010 51 ale OMEN ar. 08. i izarea $i examenului bacalaureat , brevederile tuturor instructiunilor/procedurilor elaborate de izare & Evaluitii Nationale, respectiv de Comisia de tnvatdimant preuni izea2k elevi in clasa a XU-a/a XI-a MINISTERUL EOUCATIE: NaTION Ay a Sispozitie de unititite de Yetificate in prealabil de ci #4312 P.003 /007 Duis H1.GeN, Swot thd Su Pensiaviss BiaECH Gretunr Mey fies Beiawiyy ROR Se eDCes ty PCA THA ie, PRIMAR ATTN ZA #4312 P.008 /c07 Binion Giseiis isi tates MUNISTERUL-LOUCATIEL NaTiONaLE SEC.SDaM Si HEIMON Ss knte ata, PERIANESTY AMORA Cuties eacestme rivievai, SUIT ORYE mR stent At 5. () Redactarea lnrdcilor srise se. Fealizecd prin sctlere mannali, prin sitemut de Scriere Braille, cu ajutorul Calculatorabi sia unui soft de tinal either as de eerau seu prin dictare ° 2) Elevit,pentni care se aaigics Subicttle cu carters minitepotiniliza entry area Tae Pete de Sprijia (hipe sau lentils Speciale), precum gi atijloace electrohice electronice poriabile. saiy ‘aparate. de-imirit cu circuit ‘nchis), Proprli sau:puse ledispozte te "unitile de invagemant. G) Lucratite sorise cpreunatee2i De hiro specials Baile, pi a dispozitie de unitatea de invi “ar Provi elev, care poart sampila controle de ox (4) Dupa finatizarva el esoriasstenti peiau fuerte scrise tn alfabet Braille, numeroteaza Yast si ataseazs un num sfiient de col tipizate Prezetja candidatuti, (S) Lucrittite scrise in alfabet Braille, Impreunat Cu colilé tipizate atasate, se Preiau-de filtte comisia din centrul-de examen $i 3¢ predau, distinct, comisetjudejencls ‘auhicipiuha} Bucuresti de orgenizaré.a Evatuins Nationale, respectiv comisiei de bacalaureat judeteana/a trmusibiulal Bucuresti, ta cadeul catia rg jutctona 0 subeomisie pentm’ asiguemes enatie contininuli hicriilor din alfbetce Braille in it i Meinbrii acestor i lidactic a 98312 P.008 /o97 neec114 GeseRALA Fsy Ain ATIONALE Secunia Sturiugn Sitinecntn eRRIAENT PISCE crlte sed eoecagne vote se, PN4 GstaNT panntan gremI eter deficiente-de auz, pe toata durata desfsurtsii probelor, a anise interprefi- tn-Hirabaj mimiccn al atorizati de alt specialists decit ea roe ‘sustine proba, : @) Accesul fn centrul de examen a intetprefilot in Yinibaj-mienico-gestial revaizuti i lin, (07910) este permis ia baza une delepatit strane te Inspectors soolar general “At. 7. (1) in’ vederea accesibilizatil ceringetor subiectelor Pentru transmit candi mimi i MINISTERUL EDUCATES 9 Probelor $i pentru evi Profesorul asistent, dupa caz, (2) Redactarea Tucratlorscrse se poate realiza 5 prin dictare unui profesor asistent, At 10. Aplicarea prevederilor art 9 se realizeaza integral sau diferentiat, te soi ® plrinteluila, in baza recomandari medi! lui/psihologului, Att 11, Prevederile art. 9 $4 10 se pot slica, dupa caz, pentru toate tulburdrile de dezvoltare Pentru care Se solicit in seris adaptarea procedure sustinere a examenului, #8312 P.006 /007 Pines 310 GeXERO STAs iLiMiye MINISTFRUL EDUCATIEL NATIONALES gin SH SL whens cca Peaanen fittest Gem UeMtea pik ume, ISAC Teenie graneireer 3. DISPOZITH FINALE - AK, {2 Elev cu dizabilieat, care: detn Grice de tncadrate tn grad te andica, Dbeneticitzd ‘de drept de vonditi de Spalizare a sanselor, prin ‘adepiarea rocedurilor de Samitare, confirm prevederior art. 31 die Metodologin ‘de: orpatizare si desfiguare evaluatii nationale pentni.elevii clasei @ Viti-a, in i municipiutui Bucy Evaluarea Nationsla, Ar14. (1) Toate persoanele care au acces tn Salle de examen fa calitate de asisieay, intecpet tn limba mimico-gestul, incoyie a comisiilor ete, peniru a oferi sprjin elevitor $4 eticienje, conform mentiunilr din sections recedente, tiebuie si fie th situate de poring ts espectv s8 naib rude saw ati ponte eradal al LV. ii Participd la respectiva sesiune de examen. (2) Inaintea fiectrei probe de examen, profesoriiasisteni sunt instruiti cu privire Ia aplicarea Prevederilor prezentei procesin, infe medicale liberate de comisia medicald in grad de handicap, in baza unei adeveri i Bu "curesti de orientare seolar- profesional sau i judetele fn care mu #4322 P.007 soo7 Duwcin 6 Stee in MINISTFRUL En ESAS TNA ANN CATIEE NaTionate Steno Si Bie stu PeRMaNeaTy 15 A CATE iy: icale de MARSA A Functioneaca: comisii, medi CMGI scoleh-profesionala, ta baza unui ddciment ‘medical cliberat de medicul ‘Specialist. ‘DIRECTOR GENERAL, lihaele Tania Irimia i “4 hfe G q DIRECTOR, Adrian Barbulescy INSPECTOR GENERAL, INSPECTOR GENERAL, INSPECTOR GENERAL, ‘Liana Maria Mitran Dau el Gr ie TSR y