Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE FIZICĂ ŞI INGINERIE


DEPARTAMENTUL FIZICA APLICATĂ ŞI INFORMATICA

CURRICULUM

la disciplina

„Fizica dielectricilor”

Specialitatea: 441.1 Fizica

Ciclul I Licenţă

AUTOR:

Conf. Univ. Valentina Nicorici

CHIŞINĂU 2017
APROBAT
la şedinţa Departamentului Şef Departament _________________
din „ ____ ” __________ 2017 Conferenţiar universitar S. Vatavu
PRELIMINARII

Scopul cursului este de a familiariza studenţilor cu legităţile generale ale fenomenelor ce


au loc în dielectricii activi, la polarizarea dielectricilor atît spontană cît şi sub acţiunea factorilor
externe, la aplicarea cîmpurilor electrice puternice. De asemenea, în cursul sunt incluse cele mai
noi rezultatele experimentale şi se cercetează procesele, ce stau în baza confecţionării
dispozitivelor optoelectronice. Obiectivele și standardele disciplinei permit studenților la
finalizarea cursului: să definească adecvat noţiunile şi legităţile fizicii dielectricilor; să utilizeze
fenomenele de polarizare pentru construirea dispozitivelor electronice; să demonstreze şi să
argumenteze esenţa fizică a permitivităţii dielectrice şi a susceptibilităţii electrice; să propună şi
să implementeze inovaţii în cadrul investigaţiilor fizicii dielectricilor corpului solid şi în
construirea dispozitivelor electronice şi optoelectronice; să prognozeze perspectiva dezvoltării
fizicii dielectricilor.
Competenţele obţinute de studenţi în urma studierii acestui curs formează baza necesară
pentru înțelegerea proceselor ce au loc în dielectrici, iar efectuarea lucrărilor de laborator
formează abilitățile unui experimentator.
Beneficiari ai acestui curs sunt viitorii fizicieni, care pot activa în calitate de cercetător
ştiinţific în instituţiile de cercetare, ca specialisti- ingineri la intreprinderile legate cu producția
dispozitivelor semiconductoare.
Lucrări de laborator le permit studenţilor de a sistematiza şi de a întări informaţia primită
la prelegeri.

I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Forma Codul Denumirea Responsab Seme Ore total Evalu Nr. De


de disciplin disciplinei il strul Total inclusiv are credite
învățămî ei de
C S L LI
nt disciplină
Tot Tot Tot/
/ / Ore/
Ore/ Ore/ săpt
săpt săpt
Frecv. S06A150 Fizica Valentina VI 60 14/ 14/ 32 Exam. 2
la zi dielectricilor Nicorici 2 2

II. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR


Ore
Nr Tema Curs L* LI
1. Polarizarea dielectricilor 4 10
1.1 Noţiuni despre polarizare şi pierderi dielectrice 1
1.2 Tipurile dielectricilor 1 *
Tipurile de polarizare. Polarizabilitatea de orientare. Polarizarea 2
moleculară.
1.3
Polarizarea de rezonanţă şi de relaxare Teoria lui Onzager. Teoria
clasică a polarizării. Formula lui Kirkwood.
2. Cîmpul electric în dielectrici 5 10
2.1. Cîmpul Lorentz. Relaţia Clauzius - Mossotti. 1
Polarizarea dielectricilor solizi ionici. Polarizarea structurilor 1
2.2.
heterogene.
Polarizarea dielectricilor în cîmpul electric alternativ. Constanta 2 *
2.3.
dielectrică complexă.
2.4. Pierderi dielectrice. 1 *
3. Dielectrici activi 3 10
Proprietăţile şi caracteristicile de bază a electreţilor. Noţiuni despre 2 *
3.1.
piroelectreţi. şi seignettoelectrici
3.2. Teoria microscopică a feroelectricilor. Fenomene piezoelectrice 1
4. Metode principale de investigare şi aplicare a dielectricilor 2 10
4.1. Metodele principale de cercetare a dielectricilor 1
Dispozitivele cu dielectrici. Condensatorul cu dielectric în câmp 1 *
4.2.
electric alternativ.
4.3 Dispozitivele ovonice. Aplicaţiile efectului piezoelectric. *
Total 14 14 32
*Tematica lucrărilor de laborator. Fiecare student efectuează 14 ore de laborator

II. COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI FINALITĂŢI DE STUDIU

Competențe Finalități, Studentul va fi capabil de:

Utilizarea metodelor, utilajului şi  a defini noțiunea ”materiale complexe” referitor la


tehnologiilor moderne la măsurarea substanțele dielectrice;
caracteristicilor şi parametrilor  va cunoaște utilajul și tehnologii moderne de măsurare
materialelor dielectrice;
materialelor complexe.  a combina cunoștințele teoretice cu cele experimentale
pentru determinarea parametrilor necesari ai materialelor
complexe.
Obţinerea şi interpretarea datelor  va cunoaște metodele de determinare parametrilor fizici ai
specifice relevante din domeniul materialelor dielectrice;
fizicii;  a aplica metodele experimentale de cercetare a
materialelor cu rezistența înaltă;
 a analiza și a interpreta în baza teoriilor de polarizare
rezultatele obținute în urma cercetărilor experimentale.
Identificarea proceselor electronice în  a defini și a deosebi procesele electronice în
corpuri solide în scopul obținerii semiconductori și în dielectrici;
materialelor noi;  a demonstra corectitudinea analizei structurii benzilor
energetice la identificarea materialelor complexe;
 a organiza experiențe ce ilustrează deosebirea proceselor
electronice în materialele cu parametrii electrici diferiți.

Interpretarea datelor obținute din  a descrie şi a interpreta corect măsurările ce stau la baza
măsurările și observațiile de laborator teoriilor de polarizare;
și clasificarea lor;  a modifica relaţiile dintre datele obținute în laborator ce
reflectă fenomenele mecanice date;
 a clasifica materialele dielectrice conform mecanismului
de polarizare.

IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Obiective de referinţă
Studentul va fi capabil: Unităţi de conţinut
Subiectul 1. 1. Polarizare dielectricilor
– Să determine şi să argumenteze locul şi – Noţiuni despre polarizare şi pierderi
rolul fizicii dielectricilor în fizica dielectrice. Potenţialul câmpului electric creat de
contemporană; un dielectric polarizat. Sarcini electrice legate.
– să definească procesul de polarizare, – Noţiune despre vectorul inducţiei electrice.
sarcini electrice legate; Permeabilitatea dielectrică şi susceptibilitatea
– să cunoască ecuaţiile a lui Maxwell; electrică.
– să analizeze sistemul de ecuaţii al
– Sistemul de ecuaţii al electrostaticii.
electrostaticii;
– să interpreteze tipurile diferite de – Calculul momentului mediu prin metodele
polarizare: electronică şi ionică; fizicii statistice.
– să explice natura polarizării de orientare, – Polarizarea electronică şi ionică;
moleculară, relaxată;
– să analizeze calitativ diferite procese de – Polarizabilitatea de
polarizare; orientare. Funcţia lui Lagr ang. Polarizarea
– să deosebească diferite tipuri de moleculară.
dielectrici; – Polarizarea de
– să generalizeze procesele de polarizare în rezonanţă şi de relaxare. Dispersie de rezonanţă
tipurile diferite ale dielectricilor şi de absorbţie.
– să formuleze modelele moderne ale – Modele moderne a
polarizării dielectricilor. polarizării dielectricilor. Tipurile dielectricilor.

Subiectul 2. Cîmpul electric în dielectrici


Să definească câmpul electric al lui Lorentz; – Câmpul electric al lui
– să explice pricinile introducerii noţiunii Lorentz. Relaţia Clauzius-Mossotti.
câmpului electric al lui Lorentz;
– să explice relaţia Clauzius-Mossotti;
– să utilizeze relaţia Clauzius-Mossotti Teoria clasică a polarizării. Teoria lui Onzager.
pentru determinarea polarizabilităţii; Formula lui Kirkwood. Calculul teoretic al
– să descrie dependenţa permitivităţii polarizabilităţii şi momentului bipolar.
dielectrice de temperatură;
– să definească importanţa teoriei de
polarizare a structurilor heterogene la Polarizarea dielectricilor solizi ionici.
confecţionarea dispozitivelor electronice; - Polarizarea structurilor heterogene.
– să definească pierderi dielectrice;
– să argumenteze necesitatea micşorării -Polarizarea dielectricilor în cîmpul electric
pierderilor dielectrice. alternativ. Constanta dielectrică complexă.
- Pierderi dielectrice.
Subiectul 3. Dielectrici activi.
–Să cunoască proprietăţile şi caracteristicile – Proprietăţile şi caracteristicile de bază a
de bază a electreţilor; electreţilor.
– Noţiuni despre piroelectreţi. şi
– să deosebească proprietăţile materialelor
seignetoelectrici.
feroelectrice, piroelectrice şi
piezoelectrice; – Teoria microscopică a feroelectricilor.
Conductibilitatea electrică a feroelectricilor.
– să formuleze teoria microscopică a Efectul lui Barkgauzen. Aplicaţii.
feroelectricilor; – Teoria termodinamică a feroelectrcilor.
– să explice conductibilitatea electrică a Transformări de fază.
feroelectricilor; – Fenomene piezoelectrice.

Subiectul 4. Metode principale de investigare şi aplicare a dielectricilor


– Să identifice metodele principale de – Spectroscopia dielectrică
cercetare a dielectricilor; – Condensatorii de măsură utilizaţi în
– să cunoască direcţiile principale ale dielectrometrie. Scheme echivalente.
utilizării dielectricilor;
– să cunoască diferite tipuri
– Condensatorul cu dielectric în câmp electric
condensatoarelor;
alternativ. Scheme echivalente. Dispozitivele
– să aplice metodele de cercetare ale
ovonice. Memoria dielectrică. Aplicaţiile
dielectricilor la lucrări de laborator;
efectului piezoelectric.
– să cunoască şi să explice caracteristica I–
U a comutatoarelor cu prag şi cu memorie.
Amplificatorul cu dielectric.
– să determine direcţiile contemporane a
investigaţiilor în fizica dielectricilor.

V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Nr Produsul Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de


. preconizat realizare
Studii: Polarizarea Prezentarea referatelor
dielectricilor Efectuarea lucrărilor de laborator
şi prezentarea dărilor de seamă. La studierea
1. Referat
Experiment: Studierea Testarea la lucrări de control şi subiectului 1
histerezisului dielectric al laborator.
seignettoelectricilor .
Studii: Cîmpul electric în Prezentarea informaţiei despre
dielectrici cîmpul electric în dielectrici
Experiment: Studierea
proprietăţilor materialelor
compuse din mai multe Efectuarea lucrărilor de laborator
Darea de elemente şi prezentarea dărilor de seamă
La studierea
2. seamă Experiment:Cercetarea subiectului II
dependenţei de temperatură a
parametrilor dielectricilor
Experiment: Studierea
dependenţei de temperatură a
conductibilităţii electrice a
dielectricilor
Studii: Dielectrici activi Efectuarea lucrărilor de laborator
şi prezentarea dărilor de seamă.
Referat Experiment: Studierea
Darea de proprietăţilor neliniare ale La studierea
3.
seamă seignettoelectricilor subiectului III
Experiment: Cercetarea
tranziţiilor de fază în
seignettoelectrici
Studii: Metode principale Prezentarea informaţiei despre
de investigare şi aplicare a aplicarea dielectricilor.
dielectricilor
1. Condensatorul cu dielectric La studierea
4 Referat în câmp electric alternativ. subiectului
2. Dispozitivele ovonice IV
3. Aplicaţiile efectului
piezoelectric
VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

Activitatea de predare-învăţare la disciplina „Fizica dielectricilor” este organizată în cadrul


orelor de curs, orelor de laborator şi lucru individual (activitate independentă a studentului).
a) Modul de desfășurare a orelor de curs: prelegeri, care sunt organizate atât prin metoda
tradițională, cât și cu utilizarea tehnologiilor multimedia. Specificul predării disciplinelor
cu demonstrații matematice și analiza schemelor electrice electrice și a instalațiilor
constă în permanentă interactivitate între profesor și studenți.
b) Îndeplinirea lucrărilor de laborator permite de a aprofunda procesul de cunoaștere,
aplicare și integrare cunoștințelor. Fiecare student de sine stătător în mod individual în
timpul de 7 săptămâni îndeplinește 3 lucrări de laborator. În timpul lucrărilor de
laborator studentul mai întâi expune profesorului cunoștinte teoretice, apoi îndeplinește
lucrarea, acasă oformează darea de seamă și la următoarea lecția de laborator susține
rezultatele obținute.
c) În acest mod profesorul evaluează atât lucrul individual al studentului, cât și are loc
evaluarea lucrului studentului pe parcursul semestrului ( evaluarea curentă).
d) In același timp, luând în considerație un număr de ore de contact direct mic, studentul
pregatește un referat la tema consacrată tehnologiilor noi și moderne din Fizica
dielectricilor.
e) Evaluarea cunoștințelor și competențelor studenților la disciplina are loc în forma a două
teste conform planului calendaristic de învățămînt al USM. Calculul notelor este în
conformitate cu documentele normative al USM.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

1. A. Micula. Dielectrici şi feroelectrici. Craiova: Scrisul Românesc, 1982.


2. Ion Bunget. Fizica dielectricilor solizi. Bucureşti, 1978.
3. Борисова М.Е., Койков С.Н. Физика диэлектриков. Изд. ЛГУ, 1979.
4. Койков С.Н. Физика диэлектриков. Изд. ЛПИ 1967.
5. В.М. Рудак. Физика сегнетоэлектрических явлений. Изд. Калинин ГУ, 1979.
6. Барфут Дж., Тейлор Дж. Полярные диэлектрики и их применение. М.: Мир, 1981.
7. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. М.: Высшая школа, 1977.
8. Киселев В.Ф. Поверхностные явления в полупроводниках и диэлектриках. М.: Наука,
1970.
9. Дж. Блейкмор. Физика твердого состояния. М.: Металлургия, 1972.