Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Proba scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public


Varianta 85

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


I.1. Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1-5) , scrie i pe foaia de examen litera
corespunz toare r spunsului corect : (10p)
1. Ansamblul elementelor turistice care pot fi puse în valoare la un moment dat , pentru
stimularea cererii turistice, formeaz :
a. cererea turistic
b. consumul turistic
c. oferta turistic
d. pia a turistic
2. Informa iile ob inute în cercetarea de pia sunt folosite pentru:
a. decizie, autoritate, evaluare, control
b. planificare, gestiune, autoritate, evaluare
c. dezvoltare, decizie, gestiune, evaluare
d. decizie, dezvoltare, planificare, control
3. Diferen iala semantic este o metod de scalare folosit pentru evaluarea:
a. opiniilor despre un anumit produs/serviciu
b. atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli
c. preferin elor pentru un anumit produs/serviciu
d. comportamentului de cump rare i consum
4. Ciclul de via comprimat (concentrat) se caracterizeaz prin faptul c :
a. dup parcurgerea celor patru faze produsul intr într-o faz de relansare
b. toate cele patru faze au o durat foarte scurt
c. faza de lansare este suprapus peste cea de cre tere
d. con ine o singur faz din ciclul de via
5. Aducerea pe pia a unui produs cu totul nou sau radical schimbat fa de celelalte
produse reprezint o strategie de:
a. înnoire prin diferen iere
b. înnoire prin ruptur
c. penetrare a pie ei
d. dezvoltare a produsului

I.2 Transcrie i pe foaia de examen litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat, i litera F, dac aprecia i
c enun ul este fals: (10p)
a. Cererea indezirabil necesit tehnici specifice de contramarketing.
b. Rigiditatea ofertei se refer la imposibilitatea stoc rii , imobilitatea i lipsa de
adaptabilitate la varia iile sezoniere.
c. Managerul de pie e coordoneaz activitatea mai multor manageri de produse.
d. Tarifele pau ale sunt practicate pentru aranjamentele de tipul ,,totul inclus’’.
e. Canalul de distribu ie care apeleaz la touroperatori reprezint un canal scurt de
distribu ie.

1
Proba scris la MARKETING Varianta 85
Profilul: Servicii; Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3. În coloana A sunt enumerate criteriile de clasificare a produselor turistice, iar în coloana
B exemplele aferente acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre
fiecare cifr din coloana A i litera corespunz toare din coloana B. (10p)

A. Criterii de clasificare a produselor turistice B. Exemple

1. num rul de persoane c rora le sunt adresate a. simple, compuse


2. durata ofertei b. itinerante, de sejur
3. perioada din an în care se desf oar c. durabile,non-durabile
4. num rul de servicii pe care le integreaz d. de sezon, extrasezon
5. modul în care se deruleaz e. individuale, de grup
f. culturale, sportive

SUBIECTUL II (30 de puncte)


II.1. Enumera i scopurile publicit ii. (10p)

II.2.Prezenta i pe scurt tr s turile form rii i evolu iei pre urilor în turism. (12p)

II.3. Schema de mai jos se refer la segmentarea pie ei în func ie de atitudinea fa de


oferta turistic . Reprezenta i pe foaia de examen schema de mai jos i completa i apoi
c su ele goale cu informa iile care lipsesc. (8p)

Categorii de turi ti în
func ie de atitudinea
fa de oferta turistic

SUBIECTUL III (30 de puncte)


Realiza i un eseu cu tema ,,Politica de produs – principalul mijloc de comunicare a
întreprinderii cu pia a’’. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere :
• defini irea produsului turistic
• definirea ciclului de via
• definirea fiec rei faze a ciclului de via ;
• caracterizarea produselor turistice potrivit matricei BCG.
• definirea produsului turistic nou i a celor dou tipuri de produse turistice noi .

2
Proba scris la MARKETING Varianta 85
Profilul: Servicii; Specializarea: Turism  i alimenta ie public