Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Proba scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism si alimenta ie public


Varianta 89

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I ( 28 puncte)
I.1.Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1-5), scrie i pe foaia de examen , litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p)
1. Determinan ii ofertei turistice pot fi reprezentan i de:
a) pre ul pie ei, num rul ofertelor turistice, costul consumului de produse turistice;
b) costul consumului de produse turistice, cererea de consum, pre ul pie ei;
c) pre ul pie ei, costul consumului de produse turistice, num rul i dimensiunile ofertelor
turistice, cererea de consum;
d) dimensiunile ofertelor turistice, cererea de consum, costul consumului de produse
turistice.

2. Informa iile ob inute prin cercetarea de pia sunt folosite în urm toarele direc ii:
a) decizie, dezvoltare, control;
b) decizie, dezvoltare, control, planificare;
c) decizie, control, planificare;
d) decizie, dezvoltare, planificare.

3. Scalele de m surarea nemetrice sunt urm toarele:


a) scala nominal , scala interval;
b) scala nominal , scala ordinal ;
c) scala ordinal , scala propor ional ;
d) scala interval, scala propor ional .

4. Strategiile de pre uri aplicate în func ie de cerere-ofert sunt urm toarele:


a) strategia „ smântânirii”;
b) strategia „ smântânirii” i strategia penetr rii;
c) strategia „ smântânirii”, penetr rii, supravie uirii;
d) strategia supravie uirii si strategia penetr rii.

5. Modelul Fishbein-Rosenberg este o metod de scalare utilizat pentru:


a. evaluarea atitudinii clien ilor fa de anumi i stimuli;
b. evaluarea opiniilor despre un anumit produs/serviciu;
c. evaluarea preferin elor pentru un anumit produs/serviciu;
d. evaluarea comportamentului poten ialilor turi ti;

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun ( a,b,c,d,e) i
nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac
aprecia i c r spunsul este fals. (10p)
a) Strategia de penetrare a pie ei se recomand când întreprinderea de turism î i
propune încurajarea cererii i extinderea pie ei proprii;
b) Determinan ii ofertei turistice pot fi reprezenta i de pre ul pie ei, costul consumului de
produse turistice i cererea de consum;
c) Scala ordinal se bazeaz pe utilizarea unor unit i de m sur egale;

Prob scis la MARKETING 1 varianta 89


Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

d) Strategiile de pre uri în func ie de cerere –ofert sunt: strategia penetr rii, strategia
smantanirii i strategia supravie uirii;
e) În cazul strategiei de supravie uire se recomand cre terea pre urilor.

I.3. În coloana A sunt enumerate principalele diferite categorii de produse turistice pentru
care marketingul se aplic în mod diferit, iar în coloana B particularit ile acestora. Scrie i,
pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A i literele
corespunz toare din coloana B. (8p.)
A.Categorii de produse turistice pentru B. Caracteristicile acestora
care marketingul se aplic în mod diferit
1. Entit i geografice a. iau forma evenimentelor sportive, culturale,
2. Produse la cheie recreative etc.
3. Produse turistice tip eveniment b. sunt reprezentate printr-o entitate sau un
4. Produsele turistice tip sta iune ansamblu geografic continent, r , regiune
5. Produse turistice particulare turistic a unei ri, ora etc.
c. sunt produse turistice complet integrate care
cuprind transport, cazare, agrement etc. la un pre
determinat
d. sunt centre de sejur integrate sau nu, care se
prezint ca sta iuni balneare, montane, termale,
sate de vacan

SUBIECTUL II (30puncte)
II.1. Explica i no iunea de pia turistic . (4p)

II.2. Scrie i pe foaia de examen, informa ia corect care completeaz spa iile libere: (12p)
a. Organizarea dup criterii geografice a conceptului de marketing este specific ………
………………(1)…………………….care î i desf oar activitatea pe o…….(2)…(3)…
b. Compartimentul de marketing se poate organiza în func ie de urm toarele
criterii:……………….(4)……., (5)……., (6)……., geografic

Prob scis la MARKETING 2 varianta 89


Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public
Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

II.3. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale
cu informa iile care lipsesc (etapele procesului de creare i lansare a produselor noi).(14p)
IDENTIFICAREA IDEILOR DE NOI PRODUSE

SUBIECTUL III (32 puncte)


Realiza i un eseu privind „ Politica de distribu ie” având în vedere urm toarele :
a. eviden ierea principalelor tipuri de canale de distribu ie în func ie de specializarea
pe care o au i de structura lor
b. prezentarea a patru dintre avantajele distribu iei directe
c. prezentarea a trei dintre dezavantajele distribu iei directe
d. prezentarea a dou  dintre avantajele distribu iei prin intermediul
touroperatorilor i agen iilor de turism oferite turitilor
e. prezentarea a trei dintre dezavantajele distribu iei prin intermediul
touroperatorilor i agen iilor de turism

Prob scis la MARKETING 3 varianta 89


Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public