Sunteți pe pagina 1din 2
INISTERUL EDUCATIEE Nr. inreg, L - 2021 FISA DE INSCRIERE IN ANUL SCOLAR 2 erent ei Codul numeric personat: ata nasteri: | ]-[11- ZZ LL AAAA Numele Init, tata: Prenumele: r) Cod judet +cod scoala de provenienta: Denumire: Media claselor V ~ VII: fl Not8 evaluare nationala limba romana . Nota evaluare nationala matematica: ‘Am urmat cursurite gimnaziale In limba materna: Solicit inscrierea in vederea participarii la admitorea pe locurile speciale pentru rrom|: Numarul $i data eliberéirii recomandarii scrise care vizeaza apartenenta la etnia rroma: SAU Solicit inscrierea in vederea participarii la admiterea pe locurile distinct alocate candidafilor cu CES Numarut si data eliberarii certificatului care atest CES: 1 ‘Optez pentru stabilirea mediei generale Ia evaluarea nationala f8r& a lua in calcul rezultatul la proba de limba gi literaturé matena: Media general obsinutd' la evaluarea Media de admitere stabilita in baza mediei nafionala luand in calcul nota de { claselor V-Vill si media generala objinuté la Hl la limba gi literatura romana gi matematica: evaluarea najjonalé luand tn calcul nota la limba ¢i literatura romana si matematica: Nota evaluare nationala limba si literatura materna: fl Media generala objinuta la evaluarea Modia de admitere stabi In baza mediei ‘nationala luand tn calcul nota la. limba ; clasolor V-Vill gi media generala obfinutt siliteratura romana, matematica si {a evaluarea national luand in calcul nota limba $i literatura materna: la limba gi literatura romana, matematicé si limba gi literatura mater’: Not& ta probade 14 { reba pote eee Nota: { Le| Nota! , Nota la proba de 1p. i Trabe rvennee eeLee Nota: i Le: Nota . Nota la proba de Ls limba modem’: Lb: Nota ; Le Nota: : Director Cod jude, pentru care Denumire Nr. total de option se completeaza optiuni: judet: OPTIUNI: 1 2C1 aL “ 5 6 2C1 8. oI 10. 1 12. 1B, 14. 15, wl n 18, ». 20. acl OBSERVATII 1. Numerele din dreptul cdsufelor reprezinta ordinea descrescatoare a priortafl opfiunilor candidatului, 2. Casujele se completeaza cu codul alocat fiecérei specializéri in planul de scolarizare, conform modelului (de ex) - numa (cod) plan scolarizare 123 ———————» [_1]2 [3 "Ws este operator de elec carter personal, conform ln acopal eal ation, sleplullr ql abigail legal, procum saci care soreserevesubl publ Sont public pons» pooadd co? an satan cu catocorperuonalprvdzute aa 7 an. (1) (2 in Ordinal insu eeueaf $teerelri nr. 645791 08.2020 pans ‘oxgarzaresg delajurarea ecrtrt valamantu bea! de siat perry anlscla 2021-2022, cu modbcariawevoare. Detai pwnd scopul pret dello eu crscer personel sunt posite pe wanted ron soclanea Pretadia Daler Personle Diriginto Candidat ParinterTutore 2. 23. 4, as. 6. 2. 28. 2, 30. 3. 22. B 34 35 36. 37 38. ». 40, a 2. 4 4. 45. 46. al ~ Ll »fL 50, si. 82. 53. sa 5. so I 37. 53. 9, 0. a. a. «LI 64 65, 66, 6. 6. 6. wLI 1. n. 2. 4. 75. 16, 7. 78. 1%. 80. 1. 2. 8. 84. 85. 86. a7. vO 8. 90. ou on, 93. 4. 98, 96. 9. 98. 99, 100. 101 102, 103. 104 105. 106. 107. 108. 109. 110. m1. 112. 113. 114, 115. 116. un. 118, 119. 120. m1. m2. 13. 4. 128. 126. orl 128. 19. 130. 13. 132. 133. 134. 135, 136. 137 | 18. w.L LL) 0. 14, sal 143, 144, 145. 146. 147, 148, J us 150. 151. 182. 153. is 158. 156, 157. 138, 19. LEI 160, vt. 162. 163. 164, 165, 166. 17. 168. 169. 170. im. 1. 173. 14. 118. 176. i, 178. 179, wo.LLOI ts. 182. 183, 184, 185, 186, 197, is. 139, 190. mi. 1m, 195, ws] vs. 1 196. 197. 198, 199. 200. oT) 2. 23,1 204, 205. 206. 207. 208. 209, no. au. a2. 213. 24, 215, 216. aL ais. no. 20. m1. nn. 23. nL msLLUI xO wLLLI 2s.) 2. 20. oiLl 232. 233, 234. 235. 236. 231. a. 239 40. wiLI 202. 3. 244 us. 246. aut 2.1 249. 250, ai.L 252. 253, asa, ass. 256. 281. 258. aso, 260, 261. 262 263.1 266. 265. 266. 261, 28. 269, rl am. 2m. ms eval Diriginte Candidat P&rinterTutore