Sunteți pe pagina 1din 4

1

OBLIGATIVITATEA DOCUMENTARII – SISTEMULUI


DE MANAGEMENT AL CALITATII

EXTRAS - CERINTE LEGALE SI REGLEMENTATE

 Legea 10:1995 cu completarile ulterioare


……………………………………………………………………………………
Art 20 alin 1 Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii de la
investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si postutilizare a constructiilor,
privind existenta si respectarea SISTEMULUI CALITATII IN CONSTRUCTII.
Art 25 Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
Lit c). asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate , conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati.
……………………………………………………………………………………………………………

Art. 2 Alin 1 Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor si instalaţiilor aferente


acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, execuţie si recepţie a
construcţiilor, precum si în etapele de exploatare si intervenţii la construcţiile existente si de
postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie si clasă de
importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a
societăţii si a mediului înconjurător.
Art. 6 Alin 1 Obligatiile privind asigurarea cerintelor fundamentale prevazute la alin 5, in
toate etapele prevazute la art 2, revin factorilor implicati, potrivit responsabilitatilor fiecaruia
stabilite in conditiile legii.
Alin 2 In sensul prezentei legi, factorii implicati prevazuti la alin 1 sunt: investitorii,
proprietarii, administratorii, utilizatorii, executantii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de
proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii
tehnici cu executia autorizati, dirigintii de santier autorizati, producatorii/fabricanti de produse
pentru constructii, reprezentantii autorizati ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse
pentru constructii, organismele de evaluare si verificare a constantei performantei produselor
pentru constructii, organismele de evaluare tehnica europeana in constructii, organismele
elaboratoare de agremente tehnice in constructii, laboratoare de analize si incercari in
constructii.
Art 9. Sistemul calitatii in constructii se compune din :
f). Managementul calitatii in constructii
2

Art 11 alin 3 La lucrările de construcţii se interzice utilizarea de produse pentru construcţii


fără certificarea si declararea, în condiţiile legii, a performanţei, respectiv a conformităţii
acestora.

Art 14 alin 2 Operatorii economici care executa lucrari de constructii - asigura nivelul de
calitate corespunzator cerintelor fundamentale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu
executia autorizati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.

Art 17 alin 1 Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora in baza


examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele
cuprinse in cartea tehnica a constructiei.
Art 17 alin 2 Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia privind proiectarea,
documentaţia privind execuţia, documentaţia privind recepţia si documentaţia privind urmărirea
comportării în exploatare si intervenţii asupra construcţiei, se întocmeste prin grija investitorului
si se predă proprietarului construcţiei, astfel:
-documentaţia privind proiectarea si documentaţia privind execuţia, la recepţia la
terminarea lucrărilor
-documentaţia privind recepţia, precum si documentaţia privind urmărirea comportării în
exploatare si intervenţii asupra construcţiei la recepţia finală a lucrărilor de construcţii

………………………………………………………………………………………………………………

 HG nr 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in


constructii
Regulament din 21.11.1997 privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii

Art 12 Programul de asigurare a calitãtii este concretizat prin urmãtoarele documente


principale:
a) manualul calitãtii;
b) proceduri, care sunt:
— procedurile sistemului, care detaliazã conditiile referitoare la sistemul calitãtii;
— procedurile tehnice de executie sau de proces, care includ planuri de control al calitãtii;
— proceduri administrative;
— planul de control al calitãtii.

Art 22 Elaborarea si aplicarea sistemului calitãtii în constructii sunt fundamentate si definite


prin urmãtoarele documente principale, întocmite, tinute la zi si revizuite periodic:

a) documente privind datele de intrare ale sistemului, care cuprind nivelurile de calitate
cerute în diferite etape si activitãti ale procesului de conceptie-realizare-exploatare;
3

b) documente ale programului de asigurare a calitãtii;


c) documente si înregistrãri privind calitatea:

— certificate de calitate, buletine de încercãri, certificate de conformitate a calitãtii produselor,


procese-verbale de receptie pentru produsele procurate;
— procese-verbale de control, rapoarte de verificare si analizare, procese-verbale de avizare
pentru lucrãri si documentatiile tehnice de proiectare;
— procese-verbale de lucrãri ascunse, ca si pentru fazele determinante — puncte de oprire —
si de receptii partiale, rapoarte de control si verificare privind calitatea, procese-verbale de
receptie pentru lucrãri de constructii executate;
— rapoarte privind neconformitãtile si rapoarte de actiuni corective si preventive;
— planuri si rapoarte de audit, analizarea si evaluarea sistemului;
— rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitãtii;
d) diverse alte documente referitoare la calitate, spre exemplu: rapoarte tehnice, informãri, dãri
de seamã periodice.;
Art 23 (Planul calitãtii este documentul care precizeazã practicile, resursele si succesiunea
activitãtilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumitã lucrare sau constructie.);
Art 24;
Art 27 (— Agentii economici si persoanele juridice participante la activitãtile de concepere,
realizare, exploatare si postutilizare a constructiilor rãspund de îndeplinirea urmãtoarelor
obligatii principale, referitoare la conducerea si la asigurarea calitãtii:
a) obtinerea certificãrii privind calificarea agentului economic
b) elaborarea si aplicarea diferentiatã a conducerii si asigurãrii calitãtii

..............................................................................................................................................

 SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii – Cerinte

1- PLANIFICĂ

2- EXECUTĂ

3- VERIFICĂ

4- ACŢIONEAZĂ

 ETAPA ACTUALA – PLANIFICARE

1. Documentarea Sistemului de Management al Calitatii

1.1. Manualul calitatii


1.2. Procedurile Sistemului
1.3. Procedurile de control / Liste de verificare - control
1.4. Planurile de control – PCCVI
1.5. Formulare
4