Sunteți pe pagina 1din 34

Ministerul Sănătăţii, Muncii şiProtecţiei Sociale al Republicii Moldova

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


„NICOLAE TESTEMIŢANU”

Facultatea de Medicină

Catedra de medicină de familie

STAGIUL CLINIC
MEDIC DE FAMILIE
Agendă de practică pentru studenții
anului VI, Programul de studii Medicină

_______________________________________________________________
(Numele, prenumele studentului)

Grupa ___________, a.u. 20__-20__

Chișinău, 2020
Aprobate la ședința Catedrei de Medicină de familie
(proces verbal nr. 7 din 06.03.2020)
Aprobate la ședința Comisiei Metodice de profil Medicină internă
(proces verbal nr. __ din ___________2020)
Aprobate la ședința Consiliului de Management al Calității
(proces verbal nr._ din____________ 2020)

STAGIUL PRACTIC la Medicina de familie


Autori:
Lora GÎȚU, asistent universitar
Virginia ȘALARU, dr.șt.med., conf. universitar

Sub redacția:
Ghenadie CUROCICHIN,dr.hab.șt.med., prof. universitar

Recenzenți:
Ivan PUIU, dr.șt.med., conf. universitar
Grigore BIVOL, dr.șt.med., prof. universitar
________________________________________________________
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Gîțu, Lora.
Stagiul practic la Medicina de familie: Agendă de practică pentru studenții anului
6, Facultatea de Medicină / Lora Gîțu,VirginiaȘalaru; sub red.:Ghenadie Curocichin; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Medicină, Catedra de
Medicină de familie. – Chișinău: S. n., 2020 (Tipogr. „//”). – .. nr de pagini p.: tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţebibliogr.: p. 40. – 50 ex.
ISBN ?????
________________________________________________________
© Lora Gîțu,VirginiaȘalaru 2020
CUPRINS

I. NOTA INFORMATIVĂ

II. ATRIBUȚIILE STUDENȚILOR PE PERIOADA


PRACTICII

III. INFORMAȚIE PENTRU RESPONSABILII DE


STAGIUL PRACTIC ÎN INSTITUȚIA MEDICALĂ

IV. ACTIVITĂȚILE PRACTICE

V. FINALITĂȚILE STAGIULUI

VI. EVALUAREA FINALĂ

VII. BIBLIOGRAFIA
I. NOTĂ INFORMATIVĂ

Stagiul practic la Medicina de familie reprezintă un stagiu de


practică generală și de sinteză a studenților anului VI de la Programul
de studii Medicină și are un rol aplicativ în pregătirea profesională a
viitorului specialist.
Stagiu practic este introdus în planul de studii universitare în anul
VI de studii, semestrele XI şi XII, după ce a fost realizată instruirea
laMedicina de familie și majoritatea disciplinelor de bază de profil
terapeutic și chirurgical, atât pentru pacientul adult, cât și copil. Stagiul
practic se desfășoară în următoarele tipuri de instituții medicale:
Centrele Medicilor de Familie (CMF), Centrele de Sănătate ( CS) și
Oficiile Medicilor de Familie (OMF).
Obiectivele stagiului sunt structurate pentru a favoriza completarea
cunoștințelor și abilităților studenților despre specialitate, va contribui
la familiarizarea lor cu scopurile, principiile șiconținutul practicii
medicinei de familie, rolul medicinii de familie în sistemul de sănătate,
particularitățile de activitate de lucru în echipă în oficiu, pachetul de
servicii prestat, noțiunea de sănătate, organizarea consultației centrate
pe pacient și familie, abilități de comunicare, particularitățile
diagnosticului și tratamentului, asistența medicală în colectivități,
aspecte de prevenție, actele medicale ce reglementează activitatea MF.
Scopul stagiului practic constă în fortificarea aptitudinilor prac-
tice ale studentului, necesare în practica cotidiană a medicului de
familie, conform profesiogramei acestuia.
Obiectivele principale ale stagiului practic sunt:
- formarea conceptului despre Medicina de familie ca
specialitate
- familiarizarea cu particularitățile activității medicului de
familie
- dezvoltarea abilităților de exercitare a rolului specific în
echipa de Asistență Medicală Primară (AMP), pentru
promovarea spiritului de inițiativă, cooperării, atitudinii
pozitive și respectului față de paciențiși colegi
- înțelegerea rolului MF în menținerea sănătății și rezolvarea
problemelor de sănătate atât la nivel de individ, cât şi la nivel
de comunitate.
Sarcina principală a studenților este desfășurarea activităților
profesionale multilaterale și comprehensive în vederea consolidării
capacităților de consult centrat pe pacient. Pentru a realiza această
sarcină studenții mediciniști trebuie să posede nu doar cunoștințe
teoretice consiliere și comunicare eficientă, ci și abilități practice de a
utiliza protocoalele clinice standardizate în cadrul realizării unui
consult pe cele mai frecvente probleme de sănătate, a promova modul
sănătos de viață, a utiliza Sistemul Informațional Automatizat în
Asistența Medicală Primară (SIAAMP) etc. În acest context, la Stagiul
practic ,,Medic de familie” studenții vor face cunoștință cu specificul
de activitate în instituțiile medicale tip ambulatoriu, care vor fi realizate
prin îndeplinirea programei și însușirea abilităților practice stipulate în
aceasta.
Realizarea stagiului practic se realizează de către studenții anului
VI în cadrul Programului de studiu Medicină. Stagiul are durata 50 de
zile (350 de ore contact direct și 40 de ore lucru individual).
Activitatea zilnică a studentului constă în: 7 ore în oficiul medicului de
familie și/sau la domiciliu pacientului și ore de lucru individual,
repartizate conform tematicii lucrărilor practice.
Întreaga activitatea practică a studenților pe parcursul stagiului va fi
ghidată de către coordonatorul responsabil de la Catedra de medicină de
familie şi medicul de familie responsabil din cadrul instituției
medicale.
Studenții vor primi instrucțiuni verbale cu privirea la realizarea
componentei practice de la coordonatorul stagiului, precum și
materialul metodic de suport- agenda cu activitățile practice.
Înainte de începerea stagiului este obligatorie informarea
studentului privind:
 sănătatea și securitatea la locul de muncă
 utilizarea datelor cu caracter personal
 normele de etică și deontologie medicală
II. ATRIBUȚIILE STUDENȚILOR ÎN PERIOADA
STAGIULUI PRACTIC

În prima zi de stagiu, studentul se prezintă în instituția medicală


conform Foii de deplasare obținută în prealabilde la responsabilul de
stagiu practic de la Decanatul Facultății. Studentul trebuie să posede:
buletinul de identitate, foaia de deplasare, agenda de practică și
echipamentul necesar. Acesta include: halatul alb, mască chirurgicală,
fonendoscop, tonometru, lanternă, carnet, pix.
Studențiicare realizează stagiul practic în instituțiile medicale din
republică se prezintă la 08.00 la Directorul Instituției medicale, unde a
fost repartizat, prealabil discutând cu coordonatorul responsabil de la
Catedra de medicină de familie. Studenții care realizează stagiul în
instituțiile din municipiul Chișinău se prezinta la ora 8.00 în instituția
centrală a Asociațiilor Medical-Teritoriale (CCD - Centrul Consultativ
Diagnostic), coordonatorul de stagiu va prezenta studenții
conducătorului instituției, care le va prezenta responsabili de stagiu
desemnați prin ordin, repartizarea nominală a studenților la medicii de
familie și orarul de muncă. Acestea vor fi notate de către student în
agenda sa de practică. Pe parcursul stagiului practic studenții participă
la ședințele de lucru și alte activități ale colectivului secției instituției
medicale. Zilnic, volumul de muncă efectuat se înscrie detaliat în
agenda de practică, care se întocmește și se păstrează până la sfârșitul
stagiului practic.

Pe perioada stagiului studenții trebuie să respecte următoarele


obligațiuni:
 să se prezinte la practică în termenul stabilit conform orarului
aprobat;
 să posede echipament special (halat, fonendoscop, tonometru,
lanternă, mască chirurgicală,carnet, pix);
 să facă cunoștință cu structura, organizarea, programul de lucru
al instituției medicale și măsurile de asigurare a mediului
securizat pentru pacient și angajați;
 să cunoască rolul, funcțiile și competențele medicului de
familie;
 să respecte legea cu privire la utilizarea datelor cu caracter
personal;
 să respecte normele etice, deontologice și legislative în
activitatea sa;
 să cunoască competențele de bază ale MF ca specialist și medic
de prim contact;
 să cunoască managementului practicii medicale primare,
organizarea activității în echipă a MF în oficiu, domiciliu și în
condițiile de asigurări obligatorii în medicină;
 să cunoască metodele de diagnostic și tratament acordate de că-
tre medicul de familie și echipa sa;
 să studieze activitatea MF în contextul familiei și comunității
 să cunoască regimul sanitaro-antiepidemic al instituției
curative;
 să facă cunoștință cu actele legislative și normative ce
reglementează activitatea medicului de familie în instituția
medicală;
 să stabilească relații optime de colaborare cu medicii de familie
și asistentele medicale de familie;
 să comunice empatic, eficient și tolerant cu toți membrii
echipei de asistență medicală primară;
 să dezvolte abilitățile de organizare a consultului medical cen-
trat pe pacient;
 să dezvolte abilitățile de comunicare cu pacientul în scopul
îmbunătățirii calității colectării informației medicale și stabilirii
relațiilor eficiente medic-pacient;
 să aplice abordarea holistică în conduita pacienților;
 să dezvolte abilitățile de conduită a pacienților de diferită
vârstă și multiple probleme de sănătate;
 să dezvolte abilitățile de conduită simultană în problemele de
sănătate, curative și profilactice;
 să ajusteze metodele de diagnostic și curative în contextul
individual șicondițiile de prestare a îngrijirilor medicale;
 să dezvolte abilitățile de acordare a asistenței de urgență în
cadrul îngrijirilor prestate de către MF;
 să alcătuiască planul investigațiilor paraclinice accesibile în
practica MF
 Să utilizeze utilajul standard din Oficiul Medicului de Familie
(ECG, otoscopie, oftalmoscopie, prelevarea citologiei,
frotiurilor vaginale, uretrale, etc.);
 să completeze zilnic agenda de practică;
 să informezecoordonatorulîn caz de absență de la stagiu și să
recupereze timpul absentat în baza unui grafic individual;
 să îndeplinească activitățile stipulate în programul stagiului
practic ,,Medicina de familie”.

III. INFORMAȚIE PENTRU RESPONSABILII DE


STAGIU PRACTIC ÎN INSTITUȚII MEDICALE

La prezentarea foii de deplasare, conducătorul instituției


desemnează în calitate de responsabil al stagiului practic un medic de
familie experimentat (vice-director CS raional, șef de secție, șef de
centru de sănătate, medic de familie). Conducătorul stagiului de la
Catedra de medicină de familie de comun cu responsabilul de stagiu
din cadrul instituției medicale, vor efectua controlul organizării și
desfășurării stagiului practic de către student, vor stabili locul
repartizării și orarul de muncă, în conformitate cu planul de studii, atât
în municipiul Chișinău cât și în Republică.
Responsabilul de stagiu va verifica sistematic îndeplinirea orarului
întocmit, va acorda ajutorul necesar la îndeplinirea obiectivelor
stagiului.Va verifica agenda de practică a studentului, împreună cu
medicul de familie, pe fiecare compartiment aparte și va face
însemnările și rectificările necesare, semnând în agendă fiecare
compartiment al programului și la finele stagiului aplică ștampila
instituției după completarea referinței individuale a studentului.
Criterii de evaluarea agendei de practică:
 Integritatea și corectitudinea îndeplinirii activităților stipulate în
agenda de practică
 Conștiinciozitate realizării rolului și funcțiilor medicului de
familie
 Corectitudinea realizării baremului deprinderilor practice
 Corespunderea realizării obiectivelor cu resursele disponibile.
La finalizarea stagiului responsabilul de stagiu practic din instituție va
completa referința, care va conține calificativele acordate pe
următoarele domenii:
 aprecierea studentului în timpul practicii;
 îndeplinirea lucrului conform programei pentru practică;
 respectarea deontologiei și eticii medicale.
Opinia responsabilului de stagiu, pentru evaluarea individuală a
studentului se va forma prin observarea directă a acestuia în timpul
activităților practice, feedbackul oferit de medicii de familie, asistenți
medicali, pacienți și alți membri ai echipei medicului de familie.
Referința se finalizează cu atribuirea calificativului conform criteriilor
de apreciere.

Criteriile de apreciere a studentuluipe parcursul stagiului practic

Calificativul Criterii
Studentul s-a prezentat conform orarului stabilit la
începutul stagiului practic; a prezentat toate
documentele necesare; a completat zilnic agenda de
practică; a efectuat toate activitățile conform
programului; a studiat toate actele legislative și
Excelentă
normative în vigoare; a stabilit relații prietenoase cu
colectivul instituției; a dat dovadă de
responsabilitate, încredere și inteligență, astfel i s-au
încredințat unele activități ce necesită o
responsabilitate crescută.
Bună Studentul s-a prezentat conform orarului stabilit la
Calificativul Criterii
începutul stagiului practic; a prezentat toate
documentele necesare; a completat zilnic agenda de
practică; a efectuat 80% din activitățile indicate în
programul; a creat o impresie bună asupra
colectivului instituției, dând dovadă de
responsabilitate, sârguință și interes față de profesia
aleasă.
Studentul s-a prezentat conform orarului stabilit la
începutul stagiului practic; a prezentat toate
documentele necesare; a completat zilnic agenda de
Satisfăcătoare
practică; a efectuat 70% din activitățile indicate în
programul; colectivul instituției nu a avut obiecții
către activitățile efectuate de student.
Studentul nu s-a prezentat conform orarului stabilit
la începutul stagiul de practică; nu a prezentat toate
documentele necesare; a completat parțial agenda
Nesatisfăcătoare
practicii; a efectuat mai puțin de 50% din
activitățile indicate în programul; nu a manifestat
interes către încadrarea în colectivul instituției.

Notă: Referință se completează doar de responsabilul de stagiu din


instituția medicală.

În ultima zi a stagiului practic Coordonatorul stagiului verifică


corectitudinea completării agendei de practică și îndeplinirea
baremului de activități, semnează agenda și admite studentul la
examen.

IV. ACTIVITĂȚILE PRACTICE

Studentul va realiza activitățile pe parcursul stagiului practic


conform tematicii prevăzute în curriculum:
Tematica lucrărilor practice pentru studenții anului VI:

Numărul de ore
Nr.
ТЕМА Lucrări Lucru
d/o practice, individual,
ore ore
Activitatea medicului de familie în condițiile
1. 20
Asigurărilor Obligatorii în Medicină
Managementul primului contact cu pacientul.
2. 15
Asigurarea continuității asistenței medicale
Organizarea lucrului profilactic în instituția
3. 15
de AMP
Familiarizarea și aplicarea în practică a
4. 25 5
Protocoalelor Clinice Standardizate
Familiarizarea cu documentația medicală din
5. 20 5
OMFşi indicatorii de performanță
Folosirea sistemului informațional pentru
6. gestionarea informațiilor și organizarea 15
lucrului în practica MF
Pachetul de servicii medicale acordate la
7. 15 5
nivelul AMP conform Programului Unic
Organizarea lucrului curativ-profilactic la
8. 10
domiciliu
9. Consultul centrat pe pacient 20 5
Consiliere comportamentală. Interviul
10. 15 5
motivațional. Constructul celor 5 de A
Promovarea sănătății și educația pentru
11. 15 5
sănătate în practica medicului de familie
Comunicarea – instrument important în
12. 20
activitatea MF
Consimțământul informat în practica
13. 15 5
medicului de familie
Diagnosticul și tratamentul pacienților
14. 20
primari de diferite vârste
Rezolvarea problemelor specifice în practica
15. 10
MF
Abordarea comprehensivă a pacientului cu
16. 15
probleme multiple în practica medicală.
Conduita cu bolnavi cu boli cronice. Etapele
17. care necesită colaborarea medicului de 15
familie cu specialiștii de profil
Îngrijirea centrată pe pacient. Abordarea
18. 15
holistică
Complianța bolnavilor. Explicațiile non-
19. complianței. Acțiunile medicului în cazul 15 5
paciențilornecomplianți.
Organizarea și efectuarea serviciilor centrate
20. 10
pe familie.
Familiarizarea cu lucru în diverse tipuri
21. echipe: multidisciplinară, interdisciplinară 10
șitrans disciplinară
Particularitățile primului ajutor medical în
22. 20
stări de urgență la nivelul AMP
Stagiu clinic (total ore) – lucrări practice 350 40
Total ore 390 de ore
AGENDA DE PRACTICĂ

Studentul ______________________ Grupa M_____anul VI


(numele, prenumele)

Locul de realizare a stagiului practic ___________________________


(denumirea instituției, adresa)

Perioada de petrecere a stagiului practic ________________________


(durata – ___zile, ____ore)

Responsabilul de stagiudin cadrul instituției medicale

_____________________________________________________
(Nume, Prenume)
_____________________________________________________
(funcția)

Coordonatorul de stagiu practic din cadrul Catedrei de medicină de


familie
____________________________________________________
(Nume, Prenume)
____________________________________________________
( funcția)

____________________________________________________
Semnătura conducătorului de
practică din instituția medicală
L,Ș
PLANUL INDIVIDUAL DE ACTIVITATE
Stimate student, vă rugam să expuneți succint care sunt
obiectivele Dvs, pe care urmează să le realizați pe parcursul
stagiului practic, în conformitate cu obiectivele generale ale
stagiului expuse în Capitolul I. Nota informativă. Acest plan se
elaborează și se completează la începutul stagiului, cu datare și
semnare. În cazul în care întimpinați dificultăți în formularea
acestuia pentru consultare vă puteți adresa coordonatorului de
stagiu. Pe parcursul stagiului mai puteți completa informația
prezentată cu argumentarea și datarea completărilor ulterioare
ACTIVITATEA ZILNICĂ A STUDENTULUI
Data și Codul și
semnătura numărul
responsabi Conținutul activității studentului deprinderile
lului practice
realizate
LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI
Pentru activitatea individuală este recomandat studiul materialului
suplimentar din sursele bibliografice, a prevederilor actelor legislative
și normative de reglementare a activității în instituția medicală. Pe
parcursul stagiului practic, studentul realizează lucrul individual în
mediu a câte 4 ore săptămânal.
Modalitățile de realizare a acestuia sunt:
1. Studierea suplimentară a surselor bibliografice:
 Sarcinile de bază și funcțiile instituției medicale de AMP
 Normele etice, deontologice și legislative în activitate
 Colectarea consimțământului informat de la pacient
 Rolul, funcțiile și competențele medicului de familie
 Comunicare eficientă cu pacienții și cu echipa medicală
 Principiile promovării sănătății
 Supravegherea bolnavilor cronici
 Programul unic de Asigurări medicale, secțiunea AMP
 Standardele de supraveghere a gravidelor în ambulatoriu
 Standardele de supraveghere a copiilor
 Aplicarea practică a protocoalelor clinice standardizate
pentru cele mai frecvente stări patologice.

V. FINALITĂȚILE STAGIULUI
La finele stagiului practic de medic de familie studentul va avea
următoarele competențe și abilități:
- Să descrie rolul Asistenței Medicale Primare în sistemul de
sănătate
- Să definească conținutul, funcțiile și domeniile de activitate ale
medicinii de familie
- Să cunoască particularitățile organizării serviciilor de asistență
medicală primară
- Să cunoască principiile Asigurărilor obligatorii în medicină
- Să definească starea de sănătate și importanța diagnosticului
corect al stării de sănătate
- Să descrie conceptul contemporan şi factorii care determină
sănătatea
- Să cunoască tipurile, scopurile și conținutul activităților
preventive ale medicului de familie
- Să realizeze consilierecomportamentală
- Să definească scopurile, conținutul și procesul consultației în
medicină de familie
- Să demonstreze abilități de comunicare verbale și nonverbale
necesare în cadrul consultului centrat pe pacient
- Să efectueze examenul clinic focusat și manopere practice
specifice cazului
- Să realizeze sinteza diagnostică
- Să demonstreze abilități necesare pentru soluționarea
problemelor specifice şi medicale speciale
- Să integreze abilitățile de utilizare a datelor bazate pe
prevalență, incidență, distribuirea după vârstă şi sex, informației
din anamnestic, rezultatelor examenului obiectiv, rezultatelor
investigațiilor paraclinice în procesul de luare a deciziei
- Să identifice factorii de risc generali și specifici
- Să consilieze pacientul în vederea reducerii factorilor de risc
generali și specifici
- Să elaboreze o strategie diagnostică în diverse situații patologice
- Să alcătuiască planul investigații paraclinice în condiții de
ambulatoriu
- Să realizeze sinteze terapeutice în cazuri clinice bazate pe
Protocoalele Clinice Naționale și Standardizate
- Să demonstreze abilități etice și deontologice în cadrul luării
deciziei terapeutice.

BAREMUL DEPRINDERILOR PRACTICE

Deprinderile practice vor fi evaluate prin observare directă a


studentului de către medicul de familie responsabil și/sau asistentul
medical, după caz. În timpul realizării tehnicilor și procedurilor
prezentate în tabelul de mai jos, se va ține cont de gradul de autonomie
și implicare în realizarea acestora, tehnica și numărul de proceduri
efectuate de către student pe parcursul stagiului.

Nr. Semnătura
minim Modalitatea de Vol responsabilu
necesar um lui de stagiu
realizare
ul
Nr. Deprinderea practică de Interpretare – I
înde
pacienți/ Asistare – A plin
deprinde Executare - E it
ri
1. Organizarea consultului 10 E
centrat pe pacient;
2. Alcătuirea planului 100 A/E
examinărilor pacienților
conform protocoalelor
clinice naționaleși celor
standardizate pentru
medicii de familie;
3. Examinarea integrală a 100 A/E
pacientului cu multiple
probleme;
4. Formularea cazului 20 A/E
clinic în baza modelului
bio-psiho-social;
5. Demonstrarea 100 A/E
abilităților de
comunicare efectivă cu
pacienții;
6. Informarea pacientul 100 A/E
șiobținereaconsimțămân
tului informat în cadrul
consultului medical;
7. Efectuarea examenului 50 A/E
clinic focusat
8. Efectuarea și 5 A/E
interpretarea otoscopiei
9. Efectuarea și 5 A/E
interpretarea
oftalmoscopiei
Nota: Dacă manopera
este disponibilă
10. Argumentarea 50 A/E
diagnosticului pozitiv și
diferențiat;
11. Determinarea 20 A/E
necesităților de sănătate
a unui individ și a
comunității;
12. Propunerea unui plan 20 A/E
de măsuri preventive în
cazul unui pacient
concret;
13. Realizarea consultului 20 A/E
pentru educație în
sănătate;
14. Exercitarea elementelor 30 A/E
de intervenție de
modificare a
comportamentului;
15. Realizarea sintezei 30 A/E
diagnostice
individualizate;
16. Ierarhizarea bolilor unui 30 A/E
pacient cu multiple
probleme;
17. Realizarea sintezei 30 A/E
terapeutice în caz
concret;
18. Prescrierea rețetelor 30 A/E
(Formularul Nr.1
aprobat de MS RM
N.960 din 01.10.2012);
19. Completarea rețetelor 30 A/E
(formular 3, 3C) pentru
prescrierea medica-
mentelor compensate
șiparțial compensate;
20. Completarea 30 A/E
trimiterilor-extras,
formular 027/e pentru
spitalizare;
21. Întocmirea certificatelor 30 A/E
de însoțire în staționare,
secțiile consultative, la
CMC, CDDCM;
22. Pregătirea 5 A/E
documentației medicale
necesare pentru
organizarea copilului în
instituțiile preșcolare
șișcolare;
23. Întocmirea listelor 20 A/E
pacienților programați
la medicul de familie;
24. Interpretarea 50 I/A
rezultatelor analizelor
clinice ale sângelui, uri-
nei, lichidului pleural,
abdominal și
cefalorahidian,
materiilor fecale, sputei,
conținutului gastric și
duodenal;
25. Interpretarea 10 I/A
radiogramelor;
26. Interpretarea și 30 I/A
descifrarea ECG, EEG,
FEGDS, USG, EcoCG
+ Doppler, scanograme
radioizotopice,
spirogramelor, RMN și
TC imagini, etc.;
27. Examinarea și 20 A/E
supravegherea
gravidelor
28. Supravegherea copiilor 30 A/E
conform ord.964 din
02.09.2019;
29. Evaluarea dezvoltării 30 A/E
fizice a copilului;
30. Instruirea părinților cu A/E
oferirea de recomandări
asupra îngrijirii nou- 5
născutului și sugarului
la domiciliu: bontul
ombilical, toaleta nou-
născutului, scăldarea
lui, îmbrăcarea,
efectuarea băilor
curative și igienice,
alimentarea lui.
31. Interpretarea 5 I/A/E
rezultatului testului cu
tuberculină (R-a
Mantoux);
32. Alcătuirea unui plan 5 A/E
individual de imunizări;
33. Supravegherea activă 30 A/E
min. a reacțiilor 20
indezirabile
postvaccinale în OMF;
34. Recomandarea 50 A/E
preparatelor de fier și
vitamina D cu scop
profilactic;
35. Examinarea completă a 30 A/E
pacientului în sala de
triaj:
a) Evaluarea factorilor
de risc (fumat, alcool,
alimentație, activitate
fizică, respectarea
vizilor de control
profilactic la medicul
de familie)
b) Antropometrie,
c) Calcularea IMC,
d) Măsurarea CA,
e) Măsurarea
parametrilor vitali,
f) Determinarea
acuității vizuale și
tonometrie oculare,
g) Efectuarea și
interpretarea ECG
h) Efectuarea expres-
testului și interpretarea
rezultatelor
glucometriei/colesterol
ometriei
i) Examinarea
piciorului diabetic
36. Calcularea și 50 A/E/I
interpretarea riscului
cardiovascularSCORE;
37. Măsurarea tensiunii 50 A/E
arteriale la diferite
categorii de vârstă;
38. Calcularea și 30 A/E/I
interpretarea riscului de
diabet zaharat FIIND
Risc
39. Alcătuirea unui plan de 5 A/E
lucru în focar de boală
contagioasă
40. Alte.

Nota: ECG-electrocardiograma, EEG - electroencefalograma, FEGDS


- Fibrogastroduadenoscopie, USG - ultrasonografie, EcoCG -
ecocardiografie, RMN - rezonanță magnetică nucleară, TC -
tomografie computerizată, CA - circumferință abdominală, IMC -
indicele masei corporale, OMF - oficiul medicului de familie.

Autoevaluarea studentului la finele stagiului practic

La finele stagiului practic, studentul efectuează autoevaluarea


conform următoarelor repere:
- Descrie activitățile practice acordate pacienților în perioada
stagiului practic
- Descrie aportul propriu la realizarea serviciilor medicale și
comunicare cu pacienții
- Evaluează obiectivele atinse
- Identifică factorii care au influențat atingerea obiectivelor proprii
în perioada stagiului practic
- Impactul stagiului practic asupra dezvoltării personale și
profesională.

RAPORTUL STAGIULUI PRACTIC A STUDENTULUI


________________________________ grupa ___________ anul V I
(Numele de familie, prenumele)

Perioada stagiului
practic____________________________________Instituția medicală
_________________________________________

Numărul de absențe motivate/nemotivate ______________________


Baremul de deprinderi practice realizat ________________________
Evaluarea generală a studentului, conform calificativului de către
responsabilul stagiului practic din instituția
medicală_______________________________________________

Comentariile responsabilului de stagiul practic din


instituție__________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
NP responsabilului de stagiul practic din instituție ________________
(semnătura)
NP coordonatorului de stagiul practic din
USMF„NicolaeTestemițanu”_________________
(semnătura)

Data: ___________________

La raport se anexează:
1. Referința semnată de responsabilului de stagiul practic din
instituție
2. Lucrul individual

Semnătura studentului: _________________________________


Data ______________________
REFERINŢĂ
cu privire la stagiul practic al studentului

_______________________________________________________________
(anul VI, Facultatea Medicină, grupa ______________________)

Perioada _______._______.20_______ - _______._________.20_______

Calificativul acordat pentru realizarea stagiului practic ____________


( notat cu cifre și litere)
Semnătura responsabilului de la baza clinică
Ștampilainstituției medicale unde a fost efectuat stagiul practic

Semnătura responsabilului de la
IP Universitatea de Stat de Medicină și farmacie ”Nicolae Testemiţanu”
Notă:Referință se completează doar de responsabilul de stagiu din instituția medicală, cu referire la
studentul care a realizat stagiul.
VI. EVALUAREA FINALĂ

Stagiu practic ,,Medic de familie” se finalizează cu testarea


deprinderilor practice în cadrul examenului, care se desfășoară la
CUSIM, după un orar prestabilit. Nota finală al stagiului practic constă
din 0,5Xnota medie (formata din 0,3 X lucru individual și
0,2Xevaluare responsabilului de stagiu) și 0,5Xnota la examen,
calculată conform listei generice de evaluare a consultului centrat pe
pacient standardizat (Nota= total puncte X 0,1).
Drept criterii de admitere la examen sunt: prezentarea dării de
seamă, agenda de practică completată, referința responsabilului de
stagiu din cadrul instituției.
Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează
ca “absent” și se echivalează cu calificativul ”neatestat”. Studentul are
dreptul la 2 susțineri repetate al examenului nepromovat.

TEMATICA
CAZURILORCLINICEPENTRUEXAMENUL LA
STAGIULPRACTICAMEDICINA DE FAMILIE

Tematica cazurilor clinice pentru evaluarea finală prin


CUSIM
Pacientul cu hipertensiune arterială
Pacient cu tuse acută
Pacientul cu diabet zaharat tip II
Pacient cu hemoptizie
Pacientul cu durere oculară
Pacientul cu dispnee
Pacientul cu febră
Pacientul cu edeme
Pacientul cu durere abdominală
Pacientul cu tuse cronică
Pacientul cu palpitaţii
Pacientul cu cefalee
Pacientul cu dereglări de micţiune
Pacientul cu durere lombară
Pacientul cu scăderea acuității vizuale
Pacientul cu greaţă/vomă
Pacientul cu dureri articulare
Pacientul cu otalgie
Pacientul cu diaree
Pacientul cu constipație

VII. BIBLIOGRAFIA SELECTIVĂ:


A. Obligatorie:
1. Enăchescu Viorelia, Pârvulescu Viorel, Beznă Sorin, Florea L,
Puiu I. Medicina de familie. Curs universitar pentru studenţii
anului VI. Editura Medicală universitară, Craiova, 2006.Manual.
2. Ghid practic al medicului de familie. sub redacţia Gr. Bivol,
Chişinău, 2004, 533 p.
3. Matei Dumitru. Esențialul în medicina de familie, Ediția a3-a.
Bururești:Amaltea, 2016. Manual.
4. Restian Adrian. Bazele medicinei de familie. Bucureşti, vol. I, II,
III, 2003, 2001. Manual.

B. Suplimentară

5. Chicu Valeriu, Curocichin Ghenadie, Friptuleac Grigore.


Promovarea sănătăţii. Chişinău, 2006. Manual
6. Eţco C., Managementul în sistemul de sănătate, Chişinău, 2006.
Manual.
7. Jan Cornelius van Es. „Medicul de familie şi pacientul său”.
Bucureşti, 1997. Manual
8. Legea “Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală” nr.1585-XII din 27.02.1998.
9. Nemerenco A., Asistenţa medicală primară – noţiuni, principii,
Chișinău, 2007. Recomandare metodică.
10. Ordinul Nr. 695 al Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova
din 2012 ”Cu privire la Asistența Medicală primară”
11. Ordinul Nr. 964 al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției
Sociale Republicii Moldova din 02.09.2019 ”Cu privire la
aprobarea standardului de supraveghere a creșterii și dezvoltării
copilului în condiții de ambulator și a Carnetului de dezvoltare a
copilului”
12. Programul Unic al Asigurărilor Obligatorii în Medicină și
Normele metodologice reactualizate.
13. Tintiuc D. şi al., Managementul asistenţei medicale primare în
Republica Moldova, 2005. Recomandare metodică.
14. Materialul prelegerilor: https://medfam.usmf.md/ro/studenti-
8/prelegeri-medicina-de-familie
www.globalfamilydoctor.com
www.woncaeurope.org
www.euract.org
www.who.int
Anexa 1
Biletul de examinare al studentului la examenul de stagiul clinic

Redacţia: 07
BDE 8.5.1
BILET DE Data: 15.04.2019
EXAMINARE Pag. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”
Catedra de Medicină de familie

BILET DE EXAMINARE NR. ________ Biroul _____________


Disciplina: Stagiul clinic
Facultatea Medicină 1, anul VI

1. INIȚIEREA INTERVIULUI

2. EVALUAREA ACUZELOR PACIENTULUI

3. EXAMENUL CLINIC FOCUSAT

4. STRATEGIA DIAGNOSTICĂ

5. STRATEGIA TERAPEUTICĂ

6. ÎNCHEEREA CONSULTULUI

Şeful catedrei ___________


semnătura
Anexa 2
LISTA GENERICĂ DE EVALUARE A CAZULUI CLINIC
PACIENTSTANDARDIZAT
Birou
Studentul nume prenume __________________________________
Grupa ______________________ Data evaluării ______________

Activitatea/ punctajul Nu Parțial Deplin


0 1 2
1. DEPRINDERI GENERALE DE 0 10 20
INTERVIEVARE
1.1. Studentul se prezintă de sine stătător 0 1 2
1.2. Salută pacientul într-un mod prietenos 0 1 2
și respectuos
1.3. Identifică pacientul (nume, vârstă) 0 1 2
1.4. Menține contactul vizual cu pacientul 0 1 2
1.5. Ascultă activ (fără întreruperi și 0 1 2
întrebări inutile, se concentrează deplin
asupra a ceea ce spune pacientul)
1.6. Folosește limbajul pe înțelesul 0 1 2
pacientului (evită jargoanele medicale)
1.7. Folosește adecvat cazului limbajul 0 1 2
non-verbal de comunicare
1.8. Folosește: întrebări deschise și închise, 0 1 2
parafrazarea pentru concretizare
1.9.Întreabă motivul adresării pacientului și 0 1 2
răspunde la orice întrebare
1.10.Explică cum se va desfășura vizită la 0 1 2
clinică și obține acordul informat pentru
continuarea consultului
2. EVALUAREA ACUZELOR 0 5 10
PACIENTULUI
2.1. Identifică simptomul/ semnul de bază
2.2. Caracteristica simptomului/ semnului
de bază
2.3.
2.4.
2.5.
În dependență de caz vor fi specificate:
Tipul, forma, durata, iradierea, semne ce îl
preced, factorii ce determină apariția sau
agravarea acestora, factorii care jugulează
și sau ameliorează simptomul sau semnul
în cauză etc.
3. ISTORICUL BOLII 0 3 6
3.1. Debutul bolii 0 1 2
3.2. Evoluția bolii 0 1 2
3.3. Ultima adresare la medic în general și 0 1 2
pentru acuzele/ boala în cauză
4. ISTORICUL BOLII 0 7 14
4.1. Clarificarea condițiilor de trai și muncă 0 1 2
4.2. Clarificarea antecedentelor personale 0 1 2
4.3. Identificarea deprinderilor dăunătoare 0 1 2
la pacient
4.4. Identificarea factorilor de risc specifici 0 1 2
patologiei (pot fi specificați pentru claritate
în conformitate cu cazul)
4.5. Anamneza heredo-colaterală/ istoricul 0 1 2
familial
4.6. Anamneza alergologică 0 1 2
4.7. Evaluarea statutului social 0 1 2
5. EXAMENUL FIZIC FOCUSAT 0 10 20
5.1. Inspecția
5.2. Palpația
5.3. Percuția
5.4. Auscultația
5.5. Manopere practice specifice
Nota: ajustat cazului (de exemplu:
otoscopia, sau înregistrarea ECG, sau
oftalmoscopia)
6. STRATEGIA DIAGNOSTICĂ 0 5 10
6.1.Stabilește diagnosticul prezumtiv 0 1 2
6.2. Discută planul de investigații/ referirea 0 1 2
la necesitate/ Explică pe scurt opțiunile
despre de diagnostic
6.3. Ajută pacientul să i-a o decizie 0 1 2
informată cu privire la metodele de
diagnostic ( după caz: scopul investigației,
tehnica, avantaje, dezavantaje, riscuri)
6.4. Oferă posibilitatea pacientului de a 0 1 2
adresa întrebări
6.5.Răspunde la întrebările pacientului cu 0 1 2
referire la strategia diagnostică
7. STRATEGIA TERAPEUTICĂ 0 5 10
7.1.Explică pe scurt beneficiile / avantajele 0 1 2
și riscurile tratamentului non-farmacologic
7.2. Oferă sfaturi/consiliere 0 1 2
comportamentală asupra factorilor de risc
modificabili după caz
7.3.Explică pe scurt beneficiile / avantajele 0 1 2
și riscurile tratamentului farmacologic
7.4. Implică pacientul în luarea deciziei și 0 1 2
îi oferă posibilitatea de apune întrebări
7.5. Oferă prescripție pentru cel puțin 0 1 2
unuidintre remediile medicamentoase
recomandate
8. ÎNCHEIEREA CONSULTULUI 0 5 10
8.1.Adresează întrebări pacientului pentru a 0 1 2
se asigura că a înțeles totul corect
(Verificarea)
8.2. Respectă etapele consultului medical 0 1 2
8.3. Demonstrează respect, empatie și 0 1 2
compasiune
8.4. Planifică și stabilește împreună cu 0 1 2
pacientul data următoarei vizite
8.5.Documentează toate datele în 0 1 2
conformitatea cu regulamentul.
Total
Nota= total puncte X 0,1

Numele prenumele examinatorului ______________________

S-ar putea să vă placă și