Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Prob scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul Servicii, Specializarea Turism i alimenta ie public


Varianta 95
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (30 de puncte)
I.1.Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p)
1. Elasticitatea cererii turistice se exprim prin:
a. coeficientul de elasticitate;
b. cota de pia ;
c. diferen iala semantic ;
d. cota relativa de pia ;
2. Conform matricei B C G, produsele intitulate “vedete” sunt produse:
a. rentabile pe termen scurt
b. mari generatoare de cheltuieli
c. dificile i costisitoare
d. care au anse mici de revenire
3. Activitatea promo ional care î i propune atragerea clientelei spre agen iile de voiaj sau
centrele de rezerv ri prin intermediul informa iilor este:
a. promovarea vânz rilor;
b. publicitatea;
c. for a de vânzare;
d. rela iile publice;
4. În cadrul strategiilor de pre în func ie de cerere-ofert se reg se te:
a. strategia tarifului ridicat;
b. strategia penetr rii;
c. strategia tarifelor pau ale;
d. strategia înnoirii prin ruptur ;
5. În situa ia în care produsul turistic apare i dispare rapid de pe pia putem vorbi de un ciclu:
a. concentrat;
b. revigorat;
c. trifazic;
d. monofazic;

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i
nota i în dreptul ei litera A, dacã aprecia i c enun ul este adev rat i litera F, dac aprecia i
c enun ul este fals. (10p.)
a. Axul publicitar trebuie s se orienteze spre formarea unei imagini pozitive, clar
conturate la adresa produsului.
b. Cercetarea calitativ i cercetarea cantitativ se concureaz reciproc, nefiind
complementare.
c. Comportamentul clien ilor este un criteriu de segmentare extrem de complex cu
larg utilizare pe pia turistic .
d. Revista „Vacan e i c l torii” reprezint în cadrul activit ii promo ionale mediu de
publicitate.
e. Scala propor ional nu are intervale egale.

1
Prob scris la Marketing Varianta 95
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3. În coloana A sunt enumerate criterii de diferen iere a pre urilor în turism, iar în
coloana B, tipuri de diferen ieri. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre
cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B.
(10p)
A Criterii de diferen iere a B Tipuri de diferen ieri
pre urilor în turism
1. momentul rezerv rii a. la prima vizit
2. grupurile int b. reduceri pe perioada week-end-ului
3. sezon/perioad c. sisteme de rezervare
4. tipul de desfacere d. rabat pentru cei care cump r mai mult
5. nivelul vânz rilor e. reduceri pentru rezerv ri de ultim moment
6. în func ie de calitate

Subiectul II (30 de puncte)


1. Enumera i cinci tr s turi ale form rii pre urilor în turism (10 p)

2. Caracteriza i categoriile de produse turistice „forfetare” i „tip eveniment”. (12p)

3. Enumera i categoriile de clien i care se diferen iaz în func ie de viteza de adoptare a


unui produs (5p)

4. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos.Completa i apoi c su ele goale cu


informa iile care lipsesc(Strategii de pre uri în func ie de cerere-ofert ). (3p)

Strategii de pre uri în func ie de poten ialul


economic al consumatorului

Subiectul III (30 de puncte)


Alc tui i un eseu cu titlul “Locul procesului de segmentare în prospectarea pie ei turistice” în
care s urm ri i:
• definirea procesului de segmentare
• eviden ierea obiectivelor urm rite de segmentarea pie ei
• prezentarea condi iilor unei segment ri eficiente
• caracterizarea pe scurt a etapelor segment rii

2
Prob scris la Marketing Varianta 95
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie public