Sunteți pe pagina 1din 11

7.3. LOCUL DE MUNCĂ NR.

- MOTOSTIVUITORIST -

54
7.3.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ

PROCESUL DE MUNCĂ
Execută manevre cu motostivuitorul pentru ridicarea, transportul, aşezarea/stivuirea
materialelor (paleţi cu mărfuri generale, saci cu legume şi fructe) în cadrul depozitului.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Depozitul societăţii – rampă de încărcare – descărcare autovehicule;
- Platforma exterioară halei;
- motostivuitoare tip STILL – 1 buc, de 3 Tf (motor DIESEL – tracţiune
mecanică, sistem hidraulic de ridicare/coborâre, are cadru de protecţie pentru
motostivuitorist);
- paleţi din lemn;
- dispozitive de agăţare pe furcile motostivuitorului;
- trusă de scule auto, scule pentru pene de cauciuc;
- carburanţi (motorină);
- lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic);
- apă distilată, lichid de frână;
- furtunuri, racorduri, articole de mentenanţă;
- roţi de rezervă;
- materiale şi ustensile pentru curăţarea motostivuitorului.

SARCINA DE MUNCĂ
- la începutul lucrului verifică starea tehnică a motostivuitorului;
- execută întreţinerea zilnică, execută mici reparaţii;
- execută alimentarea cu motorină, completarea uleiurilor;
- execută manevre cu motostivuitorul pentru ridicarea, transportul,
aşezarea/stivuirea materialelor şi a mărfii (paleţi cu produse alimentare, băuturi
alcoolice şi răcoritoare, diferite ambalaje (carton, hârtie, PVC, sticlă, paleţi din
lemn etc.) în cadrul depozitului, platformei exterioare de sortare-stivuire;
- verifică fixarea, legarea sarcinilor pe furcile motostivuitorului;
- participă la revizii şi reparaţii în atelierul propriu sau la terţi;
- respectă normele şi instrucţiunile pe linie de SSM, SU, ROI, precum şi alte
dispoziţii din deciziile Conducerii societăţii;

55
- execută lucrări de curăţare şi spălare a motostivuitorului;
- execută sarcinile, are atribuţiile şi responsabilităţile cuprinse în fişa postului
pentru "motostivuitorist", aprobată de conducerea societăţii.

MEDIUL DE MUNCĂ
Temperatură ridicată vara, coborâtă iarna.
Curenţi de aer, la lucrul în exterior.
Zgomot de nivel (sub LMA).

7.3.2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


• Factori de risc mecanic:
- Prindere mâini la organele de maşini în mişcare (motor, ventilator, volantă) –
amputare degete;
- Deplasarea mijloacelor de transport (autocamioane, autotrenuri) – surprindere, lovire,
strivire;
- Alunecarea produselor de pe paletul de transport – surprinderi, loviri;
- Răsturnarea mijlocelor de transport (încărcătură dispusă neuniform) – surprindere,
lovire, strivire;
- Deplasări pe suprafeţe alunecoase (gheaţă, umiditate etc.) – căderi de la acelaşi nivel;
• Factori de risc termic:
- Contact cu suprafeţe fierbinţi ale motorului – arsuri termice uşoare;
• Factori de risc chimic:
- Utilizare combustibil (motorină, ulei) – incendii, iritaţii;
• Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directă, indirectă, tensiune de pas (tablouri electrice deschise,
cabluri electrice defecte, defecţiuni la instalaţiile de încarcare acumulatori etc.).
B. Factori de risc proprii mediului de muncă

•Factori de risc fizic:


- Temperatură scăzută iarna, ridicată vara – afecţiuni respiratorii;
- Curenţi de aer la lucrul în exterior;
- Zgomot (în jurul LMA) creat de funcţionarea stivuitorului - hipoacuzie

56
•Factori de risc biologic:
- Pulberi în aer, de la produsele ce se manipulează.

C. Factori de risc proprii executantului


• Acţiuni greşite:
- Comenzi, manevre greşite – răsturnarea motostivuitorului sau a încărcăturii –
surprindere, loviri, striviri;
- Fixări necorespunzătoare a sarcinii pe paleţii motostivuitorului sau în stivele de
produse finite – căderi de la înălţime a sarcinii – surprinderi, striviri;
- Şocuri la frânare, deplasare – surprinderi, leziuni, răniri, fracturi;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel pe suprafeţe alunecoase (gheaţă în
timpul iernii sau în zona ambalării) – loviri, fracturi;
• Omisiuni:
- Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare.

57
UNITATEA: S.C. AGRITRANS
SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.
7.3.3 FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
SECŢIA: DEPOZIT

LOCUL DE MUNCĂ: FIŞA NR. 3


MOTOSTIVUITORIST

COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR


SISTEMULUI RISC DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri)

0 1 2
FACTORI DE 1. Prindere mâini la organele de maşini în mişcare (moto
RISC MECANIC ventilator, volantă) – amputare degete
2. Deplasarea mijloacelor de transport (autocamioane, tractoare)
surprindere, lovire, strivire
3. Alunecarea produselor de pe paletul de transport – surprinder
loviri
4. Răsturnarea mijloacelor de transport (încărcătură dispus
neuniform, pneuri uzate) – surprindere, lovire, strivire
MIJLOACE DE
5. Deplasări pe suprafeţe alunecoase (gheaţă, umiditate etc.)
PRODUCŢIE
căderi de la acelaşi nivel - nivel
FACTORI DE 6. Contact cu suprafeţe fierbinţi ale motorului – arsuri termic
RISC TERMIC uşoare
FACTORI DE
7. Utilizare combustibil (motorină, ulei) – incendii
RISC CHIMIC
FACTORI DE 8. Electrocutare prin atingere directă, indirectă, tensiune de pa
RISC ELECTRIC (tablouri electrice deschise, cabluri electrice defecte, defecţiu
la instalaţiile de încărcare acumulatori etc.)
FACTORI DE
9. Temperatură scăzută iarna, ridicată vara – afecţiuni respiratorii
MEDIUL DE RISC FIZIC
MUNCĂ
10. Curenţi de aer la lucrul în exterior
11. Zgomot (în jurul LMA) creat de funcţionarea stivuitorului
hipoacuzie
FACTORI DE
12. Pulberi în aer, de la produsele ce se manipulează
RISC BIOLOGIC
ACŢIUNI 13. Comenzi, manevre greşite – răsturnarea motostivuitorul
GREŞITE sau a încărcăturii – surprindere, loviri, striviri
14. Fixări necorespunzătoare a sarcinii pe paleţ
motostivuitorului sau în stivele de baloţi de deşeuri presate
căderi de la înălţime a sarcinii – surprinderi, striviri
EXECUTANT 15. Şocuri la frânare, deplasare – surprinderi, leziuni, rănir
fracturi
16. Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel p
suprafeţe alunecoase (gheaţă în timpul iernii sau în zon
ambalării) – loviri, fracturi
OMISIUNI 17. Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare

58
Nivelul de risc global este:

17
∑ ri Ri
i=1 3(4x4) + 14(3x3) 174
Nrg 8 = -------------- = ---------------------- = --------- = 3,22
17 3x4 + 14x3 54
∑ ri
i=1

7.3.4. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

NIVEL M
Nr.
FACTOR DE RISC DE
crt. No
RISC
0 1 2
1. F13 - Comenzi, manevre greşite – răsturnarea 4 - efectuarea periodică a
motostivuitorului sau a încărcăturii – surprindere, - asigurarea încărcături
loviri, striviri - conducerea cu pruden
2. F14 - Fixări necorespunzătoare a sarcinii pe paleţii 4 - încărcarea corespunz
motostivuitorului sau în stivele de baloţi de deşeuri produse împotriva căderii
presate – căderi de la înălţime a sarcinii –
surprinderi, striviri
3. F17 - Neutilizarea mijloacelor de protecţie din 4 - dotarea lucrătorilor cu EIP co
dotare - instruirea lucrătorilor priv
securitate – neutilizarea sau u
- verificarea utilizării EIP pri
şi/sau prin sondaj, din partea
4. F1 - Prindere mâini la organele de maşini în 3 - asigurarea cu protectori a păr
mişcare (motor, ventilator, volantă) – amputare - verificarea, înainte de începe
degete tuturor dispozitivelor de prot
- asigurării spaţiului de circul
nu fie obligat să pătrundă în z
de muncă;
- utilizării de îmbrăcăminte care
şi a verificării modului în care
- dotarea lucrătorilor cu echip
nu faciliteze prinderea şi
echipamentelor (mâneci strâ
59
etc.)
- instituirea prin instrucţiunile
- instruire periodică cu proble
să apară acest risc mecanic

5. F2 - Deplasarea mijloacelor de transport 3 - Semnalizarea corespunzătoar


(autocamioane, tractoare) – surprindere, lovire, - Instruirea lucrătorilor privi
strivire transport intern.
6. F3 - Alunecarea produselor de pe paletul de 3 - Verificarea stabilităţii mărfu
transport – surprinderi, loviri produselor sau ambalajelor d
- Instruirea lucrătorilor privind
7. F4 - Răsturnarea mijloacelor de transport 3 - Verificarea stabilităţii mărfu
(încărcătură dispusă neuniform, pneuri uzate) – produselor sau ambalajelor d
surprindere, lovire, strivire - Verificarea periodică şi înloc
- Instruirea lucrătorilor privind
- Conducerea cu prudenţă a ut
8. F8 - Electrocutare prin atingere directă, indirectă, 3 - asigurarea verificării tuturor
tensiune de pas (tablouri electrice deschise, cabluri legislaţia în vigoare;
electrice defecte, defecţiuni la instalaţiile de - verificarea periodică, la inte
încărcare acumulatori etc.) integrităţii cablurilor şi a tu
lucrător – circuite sub tensiun

60
7.3.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR
EVALUĂRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat
conform metodei avizate are valoarea 3,22, situându-se sub limita de acceptabilitate (3,5), în
categoria riscurilor mici.
S-au identificat un număr de 17 factori de risc, dintre care: 14 factori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisă, iar 3 factori depăşesc această limită (fig. 8.1), situându-se în
categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuare a
efectelor lor. Aceştia din urmă sunt:

F13 Comenzi, manevre greşite – răsturnarea motostivuitorului sau a încărcăturii –


surprindere, loviri, striviri;
F14 Fixări necorespunzătoare a sarcinii pe paleţii motostivuitorului sau în stivele de
baloţi de deşeuri presate – căderi de la înălţime a sarcinii – surprinderi, striviri;
F17 Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile
prezentate în "Fişa de măsuri propuse".
Din punctul de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcă ponderea majoritară a
factorilor proprii mijloacelor de producţie cu 47,06%, urmând executantul cu 29,41% şi mediul de
muncă cu 23,53% din factori (fig. 8.2). Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe
ireversibile – deces.

61
Fig. 3.1 Nivelurile de risc parţiale pe factori de risc
Locul de muncă nr. 3
MOTOSTIVUITORIST
Nivel de risc global: 3,22

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17

62
Fig. 8.2 Ponderea factorilor de risc identificaţi după sursa generatoare
din cadrul sistemului de muncă
Locul de muncă nr. 8
MOTOSTIVUITORIST
Nivel de risc global: 3,22

factori de risc proprii


executantului factori de risc proprii
29% mijloacelor de produc?ie
47%

factori de risc proprii


sarcinii de munc?
0% factori de risc proprii
mediului de munc?
24%

63
LEGENDĂ FIGURA 3.1

Nr. crt. Factori de risc Nivel de risc


F1 - Prindere mâini la organele de maşini în mişcare (motor, ventilator, 3
volantă) – amputare degete
F2 - Deplasarea mijloacelor de transport (autocamioane, tractoare) – 3
surprindere, lovire, strivire
F3 - 3
Alunecarea produselor de pe paletul de transport – surprinderi, loviri
F4 - Răsturnarea mijloacelor de transport (încărcătură dispusă neuniform, 3
pneuri uzate) – surprindere, lovire, strivire
F5 - Deplasări pe suprafeţe alunecoase (gheaţă, umiditate etc.) – căderi de 3
la acelaşi nivel - nivel
F6 - 3
Contact cu suprafeţe fierbinţi ale motorului – arsuri termice uşoare
F7 - 3
Utilizare combustibil (motorină, ulei) – incendii
F8 - Electrocutare prin atingere directă, indirectă, tensiune de pas (tablouri 3
electrice deschise, cabluri electrice defecte, defecţiuni la instalaţiile de
încărcare acumulatori etc.)
F9 - 3
Temperatură scăzută iarna, ridicată vara – afecţiuni respiratorii
F10 - 3
Curenţi de aer la lucrul în exterior
F11 - Zgomot (în jurul LMA) creat de funcţionarea stivuitorului - 3
hipoacuzie
F12 - 3
Pulberi în aer, de la produsele ce se manipulează
F13 - Comenzi, manevre greşite – răsturnarea motostivuitorului sau a 4
încărcăturii – surprindere, loviri, striviri
F14 - Fixări necorespunzătoare a sarcinii pe paleţii motostivuitorului sau în 4
stivele de baloţi de deşeuri presate – căderi de la înălţime a sarcinii –
surprinderi, striviri
F15 - 3
Şocuri la frânare, deplasare – surprinderi, leziuni, răniri, fracturi
F16 - Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel pe suprafeţe 3
alunecoase (gheaţă în timpul iernii sau în zona ambalării) – loviri,
fracturi
F17 - 4
Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare

64