Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

4 la Procedură
FIȘA INDIVIDUALĂ DE ATESTARE

PARTEA I - INFORMAȚII GENERALE 1)


1. Numele şi prenumele candidatului
CNP
2. Cerere pentru înscrierea la sesiunea de
atestare, înregistrată la RUR
3. Absolvent/diplomă/an
4. Titlul/profilul/specializarea
5. Activități desfășurate în domeniul amenajării
teritoriului și urbanismului
6. Titluri științifice, atestări, autorizări, alte acte
relevante ale candidatului privind competența
profesională în domeniu (tip document,
emitent)
7. Nivelul de atestare solicitat
1) Conform datelor și informațiilor prezentate de candidat în dosarul anexat cererii de înscriere la sesiunea de atestare

PARTEA a II –a ATESTAREA CANDIDATULUI


II.1. Proba practică
Numele şi
prenumele
Rezoluție
Nr. membrului Întrebare Răspuns Semnătura
(Admis/Respins)
crt. în comisia de
examinare
1
.2
.…
Rezultat:
ADMIS/
RESPINS
II. 2. Proba scrisă
Punctaj obținut 

Numele şi
prenumele
Nr.
membrului Punctaj acordat Semnătura
crt.
în comisia de
examinare
1
.2
.…
TOTAL:

PARTEA a III –a CONCLUZIILE COMISIEI DE ATESTARE


Comisia de examinare, luând în considerare decizia majorității calificate a membrilor
prezenți, hotărăște:
Atestarea
candidatului……………………………………………………………………………....…
pentru ocuparea funcției publice de arhitect-șef al ………………..………………………………
sau
Respingerea candidatului, hotărâre motivată prin:
…………………………………………………………………………………………………………
Drept pentru care s-a întocmit și semnat prezenta Fişă individuală de atestare.

Data: ………….
Preşedinte,
..................................

Secretar,
..............................


La prezenta fișă se anexează, în original, foile de răspuns/grila candidatului.

S-ar putea să vă placă și