Sunteți pe pagina 1din 34

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Armașu Octavian Pavel (*************)


2. Domiciliul şi numărul de telefon:

****************************************************************
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

GUVERNATOR în cadrul BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA, CONDUCEREA din data de 2018-11-30,
numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Hotărîre a Parlamentului (296 din 29.11.2018)
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

****************************
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

******************************************
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE
CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI
2020
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Armașu Octavian Pavel Banca Nationala a Moldovei Salariu 1917752.39 MDL
1.2 ************* Reprezentanța companiei Salariu 980109.11 MDL
Bayer SRL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
-
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
3.1 Armașu Octavian Pavel BC Mobiasbancă – OTP Dobanda 1707.77 MDL
Group SA
3.2 Armașu Octavian Pavel BC Mobiasbancă – OTP Dobanda 10.63 EUR
Group S.A.
3.3 Armașu Octavian Pavel BC Moldova Argroindbank Dobanda 14585.77 MDL
SA
3.4 ************* BC Mobiasbancă – OTP Dobanda 2405.82 MDL
Group SA
3.5 ************* BC Mobiasbancă – OTP Dobanda 1.04 EUR
Group S.A.
3.6 ************* BC Moldova-Agroindbank SA Dobanda 2663.95 MDL
3.7 ************* BC Moldova-Agroindbank SA Dobanda 134.97 USD
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE
CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI
2020
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
-
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 Armașu Octavian Pavel Andronic Mihail Vanzare imobil 82000.00 EUR
7.2 Armașu Octavian Pavel Andronic Mihail Vanzare imobil 7000.00 EUR
7.3 ************* Revenco Constantin Vanzarea cotei parti in imobil 31000.00 EUR
7.4 ************* Stratulat Iurie Vanzare cotei parti in imobil 2000.00 EUR
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea intelectuală
etc.)
8.1 Armașu Octavian Pavel Agro-SZM SRL Arenda terenurilor agricloe 300002.75 MDL

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele ben Nr. ca Categoria Modul de Anul Supraf Cota- Actul care Valoarea Titularul Tipul Informații
eficiarului dastral dobîndire dobîndirii ața parte confirmă bunului bunului titularulu de
efectiv / locali proveniența i identificare
tatea bunului a titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
Armașu ****** Agricol Proprietate 2021 1.0853 100 contract 19008.00 Armașu
Octavian * vanzare MDL Octavian
Pavel ** cumparare Pavel
**/
******
******
******
******
**
Armașu ****** Agricol Proprietate 2020 0.1030 100 contract 960.00 Armașu
Octavian * ha vanzare MDL Octavian
Pavel ** cumparare Pavel
**/
******
******
******
******
*
Armașu ****** Agricol Proprietate 2020 2.0699 100 contract 25067.00 Armașu
Octavian * ha vanzare MDL Octavian
Pavel ** cumparare Pavel
**/
******
******
******
******
*
Armașu ****** Agricol Proprietate 2020 1,1934 100 contract 19010.78 Armașu Persoană
Octavian * ha vanzare MDL Octavian fizică
Pavel ** cumparare Pavel rezidentă
**/
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2019 1.1706 100 contract 19018.35 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2019 1.5455 100 contract 19004.7 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2019 1.0855 100 contract 19011.02 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2019 1.0856 100 contract 19012.78 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2019 1.2442 100 contract 19008.68 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.3241 100 contract 4951.54 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.8781 100 contract 13906.27 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.1302 100 contract 2425.82 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.9568 100 contract 10606.84 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.6292 100 contract 8440.52 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.1309 100 contract 2131.57 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.6292 100 contract 8655.19 ******** Persoană
***** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.778 100 contract 10702.06 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.1282 100 coontract de 1763.50 ******** Persoană
****** * ha vanzare MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.1395 100 contract de v 2431.41 ******** Persoană
****** * ha anzare- MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.5930 100 contract de v 9059.75 ******** Persoană
****** * ha anzare- MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0,8773 100% contract de v 9316.89 ******** Persoană
***** * ha anzare- MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0,3188 100 Contract vân 4870.57 ********
****** * ha zare- MDL ********
** cumpărare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2018 2,1631 100 contract 19747.88 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1,0952 100 contract 19130.91 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1,0855 100 contract 18971 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,4199 100% contract 25132 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
*
********** ****** Agricol Proprietate 2013 1,8998 100% contract 25131 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
*
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,6923 100% contract 9265 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,5116 100% contract 9437 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,1298 100% contract 1670 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2016 1,6687 100% contract 26427 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1296 100% contract 1633 ******** *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
****** * ha vznare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,0302 100% conract 10547 ******** *
****** * ha vznare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,9389 100% contract 11613 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,3707 100% contract 5082 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8063 100% contract 9214 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,9056 100% contract 10349 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,2590 100% contract 3898 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,2650 100% contract 18015 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,9253 100% contract 14431 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8427 100% contract 12515 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1299 100% contract 1501 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1293 100% contract 2650 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1303 100% contract 2081 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8781 100% contract 14027 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,9265 100% contract 14155 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,3240 100% contrtact 4361 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,1295 100% contract 1620 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,1310 100% contract 1961 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,5391 100% contract 7909 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,1310 100% contract 1956 ******** *
****** * vanzare MDL ********
** cumprare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,1301 100% conract 1869.7 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 1,0675 100% contrtact 14578.9 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,2602 100% contract 1890.7 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,1305 100% contract 1782.2 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,8342 100% contract 12380.6 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,1298 100% contract 1499.4 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,1295 100% contract 941.0 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2012 0,6444 100% contract 8633.0 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 1,3055 100% copntract 18972 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,6959 100% contract 9503.83 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,881 100% Contract 18994.85 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,5459 100% Contract 19010 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2013 1,0967 100% Contract 19018.44 ******** *
****** * 6 ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,3891 100% Contract 6328.83 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2012 0,1215 100% Contract 1946.81 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2012 1,2193 100% Conract 19014.45 ******** *
****** * ha vânzare MDL ********
** cumpărare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Alte Proprietate 2010 0,0598 100% Contract de 72341 ******** *
****** * categorii de ha vînzare MDL ********
** terenuri care cumpărare
**/ se află în
****** circuitul civil
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0,1305 100 Contract 2431.41 ******** Persoană
****** * ha Vanzare MDL ******** fizică
** Cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0,9209 100 Contract vân 14069.35 ******** Persoană
****** * ha zare- MDL ******** fizică
** cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0,1305 100 Contract vân 2431.41 ******** Persoană
****** * ha zare- MDL ******** fizică
** cumpărare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0.9203 100 Contract de v 14060.12 ******** Persoană
****** * ha ânzare- MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2019 0,3213 100% Contract de v 4908.79 ******** Persoană
****** * ha anzare- MDL ******** fizică
** cumparare rezidentă
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1,6596 100 contract 22881.42 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1,0955 100 contract 19136.16 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1,4944 100 contract 20213.96 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1,2445 100 contract 19013.26 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1,4371 100 contract 19010.48 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Intravilan Proprietate 2007 7,4 ari 100% contract 18803 ******** *
****** * vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,0401 100% contract 493 MDL ******** *
****** * ha vanzare ********
** cumparare
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**/
******
******
******
******
*
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8999 100% contract 12575 ******** *
****** * vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
*
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,1249 100% contract 987 MDL ******** *
****** * ha vanzare ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
*
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,0803 100% contract 987 MDL ******** *
****** * ha vanzare ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
*
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,3242 100% contract 5008 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,8780 100% contract 13563 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,1302 100% contract 2011 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,1309 100% contract 1752 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,8024 100% contract 10739 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,6177 100% contract 9437 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,1298 100% contract 1499 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 1,3790 100% contract 23000 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,6291 100 contract 8096 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,8024 100% contract 10327 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1305 100% contract 1967 ******** *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,5559 100% contract 8378 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,6296 100% contract 9489 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,7524 100% contract 9481 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8062 100% contract 10158 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,2618 100% contract 2680 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,6161 100% contract 7621 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1303 100% contract 1612 ******** *
***** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,9678 100% contract 13268 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1300 100% contract 1782 ******** *
****** * vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1296 100% contract 1481 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,9352 100% contract 10687 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8062 100% contract 9213 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1295 100% contract 1480 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,0236 100% contract 15407 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,3508 100% contract 20332 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,2597 100% contract 3698 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1305 100% contract 2035 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,3188 100% contract 4972 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,3710 100% contrtact 5510 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1295 100% contract 1923 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8435 100% contract 12351 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1295 100% contract 1896 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,3893 100% contract 5701 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,6931 100% contract 8265 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,9969 100% contract 11609 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,9138 100% contract 12088 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cunparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,5772 100% contract 6764 ******** *
****** * vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8779 100% contract 14024 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,3241 100% contract 5177 ******** *
****** * vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,3242 100% contract 5179 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1304 100% contract 2083 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,1313 100% contract 1933 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,2999 100% contract 4582 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,2602 100% contract 1891 ******** *
****** * vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,1075 100% contract 12174 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,1303 100% contract 1754 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,0822 100% conract 14568 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,7953 100% contrtact 23749 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,5961 100% contract 7458 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,8579 100% contract 10734 ******** *
****** * vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,5390 100% contract 8070 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,6543 100% contract 9796 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,1310 100% contract 1922 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,6752 100% contract 9906 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,6577 100% contrcact 9821.7 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,5389 100% contract 8047.6 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumprare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,3843 100% contract 5523.0 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2014 0,8647 100% contract 12427.0 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,3708 100% contrcat 5503.1 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,1303 100% contract 2010.7 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,8780 100% contract 13548.6 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,3240 100% contract 4999.7 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 1,1292 100% contract 16241.4 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,1371 100% contract 1970.9 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,3762 100% contract 5137.8 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,1310 100% contract 1944.2 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,6576 100% contract 9453.3 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,6709 100% contract 9644.4 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumnparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 1,2663 100% contract 18874.0 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2012 0,1301 100% contract 2424.0 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,2598 100% conract 3001.1 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,7593 100% contract 9492.6 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,5150 100% contract 5661.2 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,8586 100% contract 13597.5 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2012 1,0290 100% contract 10298.0 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
***
********** ****** Agricol Proprietate 2017 1,4249 100% contract 2089.67 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2017 1,3124 100% contract 19246.8 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2017 1,2752 100% Contrtact 19007.11 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2016 1,2444 100% contract 19012 ******** *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,0854 100% Contract 19009.27 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,2828 100% Contract 19120.39 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,7832 100% Contract 19003.95 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,7708 100% contract 19004 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,8582 100% Contract 19018 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparara
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2014 2,1602 100% Contract 37953.64 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*********** ****** Agricol Proprietate 2014 1,4574 100% Contract 19007.48 ******** *
***** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2013 0,2578 100% Contract 3170.11 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2012 1,5459 100% Contract 19009.61 ******** *
****** * ha vanzare MDL ********
** cumparara
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2012 1,0253 100% Contract 19007.36 ******** *
****** * ha Vanzare MDL ********
** Cumparare
**/
******
******
******
******
**
********** ****** Agricol Proprietate 2012 0,1215 100% Contract van 1946.81 ******** *
****** * ha zare- MDL ********
** cumpărare
**/
******
******
******
******
**

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de
organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul
dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
B. Clădiri și construcții
Numele ben Adresa/ Categoria Modul de Anul Suprafața Cota- Actul Valoarea Titular Tipul Informații
eficiarului numărul dobîndire dobîndirii parte care bunului ul titularului de
efectiv cadastral confirmă bunulu identificare
provenien i a titularului
ța altul decât
bunului beneficiarul
efectiv
********** **/ Altă avere Proprietat 2018 4,8 m.p. 100 Contract v 34435 ****** Persoană *
****** *********** imobilă e anzare-cu MDL ****** fizică
******* mparare **** rezidentă
********** **/ Garaj Proprietat 2008 21,7 100% Contract 54437 ****** Persoană *
*** *********** e N1, din 5 MDL ****** fizică
******* Martie * rezidentă
2006
********** **/ Apartame Proprietat 2018 103,9 100 Contract 2013876. ****** Persoană *
****** *********** nt e m.p. de 26 MDL ****** fizică
****** investitii **** rezidentă
********** **/ Altă avere Proprietat 2018 12,7 m.p. 100 Contract i 227129.1 ****** Persoană *
****** *********** imobilă e nvestition 0 MDL ****** fizică
******* al **** rezidentă
********** **/ Altă avere Proprietat 2018 12,7 m.p. 100 Contract I 227129.1 ****** Persoană *
****** *********** imobilă e nvestition MDL ****** fizică
******* al nr.31 **** rezidentă
********** ***/ Vilă Proprietat 2010 92,7 100% Contract 279002 ****** Persoană *
****** *********** e din MDL ****** fizică
*** 10.09.201 **** rezidentă
0

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele
cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii;
suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte
mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele ben Tipul/ Anul de Locul Anul Modul de Valoarea Titularul Tipul Informații
eficiarului modelul fabricație înregistrării/ dobîndirii dobîndire bunului bunului titularului de
efectiv număr de conform doc identificare
înmatriculare umentului a titularului
care îi altul decât
certifică beneficiarul
proveniența efectiv
********** Autoturism/ 2017 mun. 2017 Proprietate 44727 EUR ******** Persoană *
****** Volvo XC60 Chisin ******** fizică
au/******* rezidentă

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul
cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii
medii pe economie

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor
persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe
economie
Nr. Descrierea bunului Modul de transmitere Data transmiterii Persoana căreia i-a Valoarea bunului Titularul bunului
crt. transmis fost transmis transmis
-

Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Numele Descrierea Modul de Data dobîndirii Valoarea Titularul Tipul Informații
crt. beneficiarului bunului dobîndire estimată a bunului titularului de
efectiv bunului identificare
a titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară
și/sau în străinătate
Nr. Numele be Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarulu instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
i efectiv administrează bancar/ date titularului altul
contul bancar, despre fondul decât
a fondului de de beneficiarul
investiții investiții/alte efectiv
etc./adresa forme
echivalente de
economisire
1 Armașu BC Moldova- ************* Cont curent 9291.82 0 Armașu
Octavian Agroindbank *********** sau echivalen MDL Octavian
Pavel SA/MD 2005 te(inclusiv Pavel
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
2 Armașu BC Moldova- ************* Cont curent 11825.17 2 Armașu Persoană *
Octavian Agroindbank *********** sau echivalen MDL Octavian fizică
Pavel SA/MD 2005 te(inclusiv Pavel rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
3 ********* BC ************* Cont curent 79124.50 2 ********** Persoană *
*** Mobiasbanca. *********** sau echivalen MDL ** fizică
OTP Grup te(inclusiv rezidentă
SA/bd. Ştefan card)
cel Mare şi
Sfânt 81A mun.
Chişinău,
MD-2012
4 ********* BC Moldova ************* Depozit 5515.08 0 ********** Persoană
**** Agroindbank *********** bancar sau MDL *** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
5 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 278.09 USD 0 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** sau echivalen *** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
6 Armașu BC Moldova- ************* Cont curent 14635.00 0 Armașu Persoană *
Octavian Agroindbank *********** sau echivalen MDL Octavian fizică
Pavel SA/MD 2005 te(inclusiv Pavel rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
7 ********* BC Moldova- ************* Depozit 1765.73 1 ********** Persoană *
*** Agroindbank *********** bancar sau USD ** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
8 ********* BC Moldova- ************* Depozit 16954.00 1 ********** Persoană *
*** Agroindbank *********** bancar sau USD ** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
9 ********* BC Moldova- ************* Depozit 2033.50 0 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** bancar sau USD *** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
10 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 0 MDL 0 ********** Persoană *
******* Agroindbank *********** sau echivalen ****** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
11 ********* BC ************* Cont curent 498.22 EUR 0 ********** Persoană *
*** Mobiasbanca. *********** sau echivalen ** fizică
OTP Grup te(inclusiv rezidentă
SA/bd. Ştefan card)
cel Mare şi
Sfânt 81A mun.
Chişinău,
MD-2012
12 Armașu BC ************* Cont curent 112724.55 0 Armașu Persoană *
Octavian Mobiasbanca. *********** sau echivalen MDL Octavian fizică
Pavel OTP Group te(inclusiv Pavel rezidentă
SA/bd. Ştefan card)
cel Mare şi
Sfânt 81A mun.
Chişinău,
MD-2012
13 Armașu BC ************* Cont curent 5316.19 0 Armașu Persoană *
Octavian Mobiasbanca. *********** sau echivalen EUR Octavian fizică
Pavel OTP Group te(inclusiv Pavel rezidentă
SA/bd. Ştefan card)
cel Mare şi
Sfânt 81A mun.
Chişinău,
MD-2012
14 Armașu BC ************* Cont curent 38440.00 0 Armașu Persoană *
Octavian Mobiasbanca. *********** sau echivalen EUR Octavian fizică
Pavel OTP Grup te(inclusiv Pavel rezidentă
SA/bd. Ştefan card)
cel Mare şi
Sfânt 81A mun.
Chişinău,
MD-2012
15 ********* BC ************* Cont curent 0 MDL 0 ********** Persoană *
******* Mobiasbanca. *********** sau echivalen ****** fizică
OTP Group te(inclusiv rezidentă
SA/bd. Ştefan card)
cel Mare şi
Sfânt 81A mun.
Chişinău,
MD-2012
16 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 0 MDL 0 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** sau echivalen *** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
17 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 0 EUR 0 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** sau echivalen *** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
18 ********* BC Moldova- ************* Depozit 80983.58 2 ********** Persoană *
**** Agroindbank *********** bancar sau MDL *** fizică
SA/MD 2005 echivalente rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
19 Armașu BC Moldova- ************* Depozit 626001.88 2 Armașu Persoană *
Octavian Agroindbank *********** bancar sau MDL Octavian fizică
Pavel SA/MD 2005 echivalente Pavel rezidentă
Republica
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
20 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 13007.58 0 ********** Persoană *
******* Agroindbank *********** sau echivalen USD ****** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1
21 ********* BC Moldova- ************* Cont curent 25.20 EUR 0 ********** Persoană *
******* Agroindbank *********** sau echivalen ****** fizică
SA/MD 2005 te(inclusiv rezidentă
Republica card)
Moldova mun.
Chişinău, str.
Constantin
Tănase 9/1

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută
străină
Nr. Numele ben Emitentul Categoria Numărul de Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. eficiarului titlului/societatea la titluri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului altul
acționar, fondator sau decât
asociat/beneficiar de beneficiarul
împrumut efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu
face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele Denumirea Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de Titularul Tipul Informații de
beneficiarului agentului juridică activitate cumpărare participare bunului titularului identificare a
efectiv economic titularului altul
decât
beneficiarul
efectiv
************* Franzeluța SA MD 2032, Produse 35100 MDL 800 ********** Persoană *
*** Republica Moldova, alimentare ****** fizică
or. Chisinau, str. rezidentă
Sarmizegetusa, 30
************* Agro-SZM or. Drochia, str. 27 Producator 1000 MDL 1 ********** Persoană *
*** SRL August, 1 agricol ****** fizică
rezidentă
************* Banca de Republica Moldova, In lichidare 38435 MDL 772 ********** Persoană *
*** Economii SA or. Chișinău str. ****** fizică
Columna, nr. 115, rezidentă
MD-2012

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul contractării Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor
-

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în
cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
Center for Economic Perspective Foundation / M. Membru de onoare Scrisoare din 13 Octombrie 2020
Baghramyan Ave. 7-1, Yerevan, Armenia
International Monetary Fund / 1900 Pennsylvania Guvernator La numire in functie
Ave NW, Washington, DC, 20431
European Bank for Reconstruction and Guvernator alternativ La numire in functie
Development / One Exchange Square London
EC2A 2JN United Kingdom
Interstate Bank / 15, Shukhov Street, 115162, Guvernator La numire in functie
Moscow, Russian Federation
Center of Excellence in Finance / Cankrjeva cesta Guvernator La numire in functie
18, 1000 Ljublijana, Slovenia

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia,
inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul
local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul contractului Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor
prezentate.

Data completării 27 03 2021 Semnătura Armașu Octavian Pavel


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)