Sunteți pe pagina 1din 8

AGENT A “MOLDSILVA”

SERIA АВ №. 0 0 5 2 4 4
AUTORIZAŢIE DE EXP OATARE A PĂDURII nr._n
Ex. 1 din 04 01 20 21

întreprinderea de stat pentru silvicultură Tratament/Felul tăierii


Chişinău Conservare IC
Ocolul silvic Criuleni Metoda de evidentă
Natura produsului p rod u se prin cip ale Suprafaţa şi volum

Ordin IKr423 din 29.12.2020 , Agenţia "Moldsilva”


în baza
recoltarea masei lemnoase
se perm ite____________
ТГ
exploatarea în contul măsurii de parchet pentfu anul 20
Categoria de taxe________
Reducerea preţului în baza

A asigura
Volumul masai lemnoase Costul conform taxelor,
păstrarea
Grupa de păduri

destinate exploatării, m3 lei


parchetelor, ha
Nr. parchetelor

seminţişului

Revine pentru
Nr. parcelelor

godpodărire

la 1 ha___
cantitatea,
suprafaţa,
Suprafaţa

Secţia de

crăci etc.

crăci etc.

plată, iei
de lucru

de lucru
mii buc.

de foc

total

de foc
total
nuiele

nuiele
ha

1Щ 48 V î 0.5 У M E > 0.5 0 46 12 58 v/


48 J 0.2 NU 0,2 0 5 5 10 ( /
49 К 0.6 ■ NU 0,6 0 4 5 9 У
52 . E 1.0 ' SC 1 14 197 37 248 У
53 A / 0,8 ARA 0.8 13 236 11 260
53 'A J 0.2 ARA 0.2 0 46 3 49
53 i А & 0,4 ARA 0,4 9 119 14 142 v
53 V A / î 0,6 ARA 0,6 0 90 8 98 1/
60 к G 0,4 SC 0.4 0 9 4 13 i/

în total: 4.7 4.7 36 752 99 887

Termenele achitării cu bugetul pentru producţia forestieră preconizată recoltării

arborilor ne marca i şi arborii din afara parchetelor


Se interzice tăierea
cantitatea seminc (erilor, pilcurile de semincieri şi altor arbori, pe fiecare parchet aparte

Data terminării recoltării 20


TI HT 21
Locul de depozitare provizorie
Transportarea se permite _
Data terminării transportării ” jg 04- . 2 0 __ 21
Editura ile Imprimate “ Statistica”, a4 (477n) 09. 1 2 1. 7500x2 SA “CRIO”, corn. 309
•Aprobat: Director ICAS
\ . I
Anexa
D. Galupa Q-Hfr1 la scrisoarea ICAS 1
пг,# Щ î
din !
ACT nr 230
de examinare fitosanitară a arboretelor degradate
21 septembrie 2020 тип. Chismăv

La solicitarea întreprinderii de ____-____


Stat,,întreprinderea- -pentru
- ...... - silvicultură Chişinău” dm
.......... ,......................... - л 04.0/; 202C
cu numărul 01-04/263, pe data de 15-16 septembrie 2020 a fost efectuată examinarea arboretelor diri
cadrul Î.S. „întreprinderea pentru silvicultură Chiţinău”. j I 4 И ■ .f |!
Examinarea a fost efectuată de angajaţii Institutului de Cercetări şi Amenajări silţicje!(lCA$j[
Secţia Protecţia Pădurilor, Monitoring Tonstier şi Consultanţă dl Serehei Vasilciuc. Vladimir Buhur, ci;
participarea şefului o.s. Ghidighici al Î.S. „întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău" dl Vitalie
Condrea, şefului adjunct o.s. Vadul-lui-Vodă al LS. „întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău” dl.
lurk. Samoilă, şefului adjunct o.s. An&nii-NoUl Î.S. „întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău” di,
Vasile Chifiriuc, şeful o.s. Criuleni al Î.S. „întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău” dl Serehei
Stepaniuc. în conformitate cu Regulile Sanitare în pădurile R. Moldova, s-a efectuat cercetarea
arboretelor supuse fenomenului de uscare cu scopul aprecierii stării sanitare şi aplicarea măsurilor [db
îmbunătăţire
A a acesteia. 1 |
In rezultatul cercetării fitosanitard s-au depistat următoarele:

I 1. O.S. Ghidighici j j !
Trupul de pădure Găieşti Duncatk. parcela 7 A, suprafaţa - 7 ha, compoziţia 10 SC, CLP H4L
consistenţa 0,9 de facto în natură 0,6, vârsta 25 ani. Suprafaţa focarului de tiscare în masă este de 1,5 ha;
Distribuţia arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următior: categoria III - 41%, IV -
40%, V - 4%, VI - 19%. Procentul total ce uscare constituie 59%. Arborii de categoria IV au un caracter
de uscare din vârf, majoritatea arborilor do categoria IV sânt cu corona uscata în proporţie de 40-50% din
coronament, arbori de categoria VI sunt complet uscaţi şi atacaţi (prelucrâţi) de dăunătorii de trunchi
0Cerambicide).
Trupul de pădure La Imaş, parcela 12 Q, suprafaţa - 9,6 ha, compoziţia 8 SC 1 NU 1 SL, CLP - 5,
consistenţa 0,7, vârsta 32 ani. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 2,8 ha. Distribuţia arborilor pe
categorii de stare sanitară s-a efectuat in felul următor: categoria III - 46%, IV - 42%, VI - 12%.
Procentul total de uscare constituie 54%. Arborii de categoria IV au un caracter de uscare din vârf,
majoritatea arborilor de categoria IV sânt cu corona uscată în proporţie de 50-60% din coronament, arbori
de categoria VI sunt complet uscaţi şi atacali (prelucraţi) de dăunătorii de trunchi ( Cerambicide).
Trupul de pădure Ghresti, parcela 16 A, suprafaţa 1,8 ha, compoziţia! 10 SC, vârsta 32, CLP-4,
consistenţa 0,8. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 0,9 ha. Distribuţia arborilor pe categorii lde
stare sanitară s-a efectuat in felul următor: categoria III - 40%, IV - 46%, VI -1 14%. Procentul de uscare
constituie 60%. Arborii de categoria IV au un coronament uscat la 50-60%. Arborii de categoria VTsunf
complect uscaţi şi atacaţi (prelucraţi) de dăunătorul de trunchi (Cerambicide). j
Trupul de pădure Huba, parcela 19 K., suprafaţa - 0,4 ha, compoziţia 10 SC, CLP - 4, consistenţa
0,9, vârsta 30 ani. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 0,4 ha. Distribuţia arborilor pe categorii
de stare sanitară s-a efectuat in felul următon: categoria III - 49%, IV - 46%, VI - 5%. Procentul total ide
uscare constituie 53%. Arborii de categoria W au un caracter de uscare din vârf, majoritatea arborilor ide
categoria IV sânt cu corona uscată în propolţie de 40-50% din coronament, arbori de categoria Vi sunt
complet uscaţi şi atacaţi (prelucraţi) de dăună' orii de trunchi ( Cerambicide).
Trupul de pădure Ghelăuza, parcela 21 R, suprafaţa - 14,7 ha, compoziţia 10 SC, CLP - (4,
consistenţa 0,9, vârsta 24 ani. Suprafaţa focaru.lui de uscare în masă este de 3,2 ha. Distribuţia arboriioripe
categorii de stare sanitară s-a efectuat in fe ul următor: categoria III - 34%, IV - 40%, VI - 26%.
Procentul total de uscare constituie 66%. A: borii de categoria IV au un carajcter de uscare din vârf,
Im p u i de pădure Crăcii Stînc i. parcela 36 C, suprafaţa - 3,7 ha, compoziţia 7 NU 3 SC. CLP
consistenţa 0,7, vârsta 35 ani. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 0,9 ha. D istribuţii arborilor p
categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III - 36%, IV - 44%, VI - 2.0й/
Procentul total de uscare constituie 54%. Arborii de categoria IV au un caracter de uscare din vâr:
majoritatea arborilor de categoria IV sânt cu corona uscată în proporţie de 50-60% din cpronamerr
Trupul de pădure Calişca, parcela 48 J, suprafaţa - 7,8 ha, compoziţia 10 NU, CLP - 5, consistenţa jjOjf
vârsta 52 ani. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 0,2 ha. Distribuţia arborilor pe! category d
stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III - 47%, IV - 39%,V - 8%, VI - 6%: Procente
total de uscare constituie 53%. Arbcr:ii de categoria IV au un caracter de uscare din vârf, majoritate
arborilor de categoria IV sânt cu corona uscată în proporţie de 50-6(D% din coronament. -Arborii d
categoria IV la 57% este infestaţi de c.uperci din genul Fomes care provoacă putrezirea lemniilui:
Trupul de pădure Cheltuitor, parcela 49 K, suprafaţa - 8,5 ha] compoziţia 10 Niflj ;GLP f 5
consistenţa 0,6, vârsta 52 ani. Suprafa a focarului de uscare în masă este ce 0,6 ha. Distribuţia1arborilor pi
categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria IV - 47%, VI - 53%. Procentul total di
uscare constituie 100%. Arborii de categoria IV au un caracter de uscare din vârf, majoritatea arborilor di
categoria I V sânt cu corona uscată în ţ roporţie de 50-60% din coronament.
Trupul de pădure Zaicani. parcela 44 F, suprafaţa - 2,4 ha, compoziţia 10 PLN, CLP 4 3
consistenţa 0,5, vârsta 52 ani. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 0,9 ha. Distribuţia arborilohpi
categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III - 47%, IV - 37%, VI - 16%
Procentul total de uscare constituie 7%. Arborii de categoria IV au un caracter de uscare din Vârf
majoritatea arborilor de categoria IV sânt cu corona uscată în proporţie de 50-60% din coronament.
Trupul de pădure Slobozia Du >ca, parcela 53 A, suprafaţa - 6,4 ha, compoziţia 3 PjLA 5 ARA
ULV, CLP - 4, consistenţa 0,6, var sta 67 ani. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 2 j ha
Distribuţia arborilor pe categorii de ştire sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III -4 7 % , pf; \
38%,V - 5%, VI - 10%. Procentul tot al de uscare constituie 53%. Arborii de categoria IV ац цп caraetei
de uscare din vârf, majoritatea arborilor de categoria IV sânt cu corona uscată în proporţie de 50-60% dir
coronament.
Trupul de pădure Chiclău, parcbla 1 P. suprafaţa - 9,4 ha, compoz|iţia 6 PIN 4 SC de facto 10 SC.
CLP - 3, consistenţa 0,7, vârsta 40 an. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 0,8 ha. Distribuţia
arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III - 51%, IV - 28%,V -
14%, VI - 7%. Procentul total de usca. •e constituie 49%. Arborii de categoria IV au un caracter de uscare
din vârf, majoritatea arborilor de caiegoţia IV sânt cu corona uscată în proporţie de 50-60% din
coronament.
Trupul de pădure Golercani Mc m aia, parcela 6 H, suprafaţa - 8,1 ha, compoziţia lOTIN, CLP -
4, consistenţa 0,8, vârsta 28 ani. Suprafaţa 'focarului de uscare în masă este de 6 ha. Distribuţia arborilor
pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III - 46%, IV - 2%,V - 50%, VI -
2%. Procentul total de uscare constituie 54%. Arborii de categoria IV au un caracter de uscare din vârf.
majoritatea arborilor de categoria IV sâlnt cu corona uscată în proporţie de 50-60% din coronament. ' f
Trupul de pădure Calişca, parcela 48 I, suprafaţa - 3]1 ha, compoziţia 10 ME CLP 2.
consistenţa 0,7, vârsta 52 ani. Suprafaţ focarului de uscare în masă este de 0,6 ha. Distribuţia arborilor pe
categorii de stare sanitară s-a efectuat îih felul următor: categoria IV - 15%,V - 65%, VI - 20%. Procentul
total de uscare constituie 100%. Arboiii de categoria IV au un caracter de uscare din vârf, majoritatea
arborilor de categoria IV sânt cu corbna uscată în proporţie de 50-60% din coronament. Arborii de
categoria IV este infestaţi de ciuperci din genul Fomes care provoacă putrezirea lemnului. fi j ,
Trupul de pădure Calişca, par ela 48 D, suprafaţa - 13,2 ha, compoziţia 10 ME, CLP - 2,
consistenţa 0,7, vârsta 52 ani. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 0,8 ha. Distribuţia arborilor pe
categorii de stare sanitară s-a efectuat î felul următor: categoria III - 15%, IV - 17%,V -4 5 % , VI - 2.V%.
Procentul total de uscare constituie 5 %. Arborii de categoria IV au uh caracter de uscare din vârf,
majoritatea arborilor de categoria IV sâilit cu corona uscată în proporţie de 60-60% din coronament.
Trupul de pădure Onitcani. pancela 1 1 E, suprafaţa - 0,7 ha, compoziţia 9 SC 1 UI C. CLP - 4
consistenţa 0,7, vârsta 35 ani. Suprafaţa focarului de uscare în masă este de 0,7 ha. Distribuţia arborilor pe
categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III 42%, IV - 45%, VI - 13%,
Procentul total de uscare constituie 5 %. Arborii de categoria IV au uh caracter de uscare din vârf,
majoritatea arborilor de categoria IV sâi t cu corona uscată în proporţie de 60-60% din coronament.

5
INSPECT‘ОНА'TUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

INSPECŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI C RIULEN1

MD 4801, or.Criulent. sir. Biruinţa 12, tei, fox 0248-20-0-97, li-mail: ipmcriuJeni@ipm.gov.md

INSPECŢIA PENTRU PROTECŢIA


MEDIULUI CRIULENI
INTRARE Nr, ( 0 0 / с о Act de control nr.62-AC/CR-20
-J&- f Q_____ 20
Din 23.10.2020

Numele complet şi funcţia persoam lor care au efectuat controlul: Guzun Ion Şef D irecţie
Inspecţia Pentru Protecţia M ediului f iiuleni: Popescu Rodion inspector Principal din cadrul j
Inspecţiei Pentru Protecţia Mediului riulcni.
□ Inopinat în conformitate cu pre ■cdcrile Hotărîrii nr.77 din 30.01.2004. Legii nr.1515 din
16.06.1993 si Legii 3 r, 131 din 08.06.2012. a efectuat controlul ecologic de stat i
privind respectarea gikir şi actelor normative din domeniul protectiei medit 11iii
si folosirii rationale resurselor naturale, de tip inopinat la solicitare.
fnumărul\plţimtlu\ controalelor, data aprobării şi locul publicării)

Temei al controlului: art. 19 al .1 (p A l d in1Legea nr, 131 din 8 iun ie 2012 priyind controlul d e_stat
asupra activităţii de întreprinzător. |Derliers nr.01-04/289 din 23.09.2020 parvenit din partea
îALS.dChisinău"
(prevederea apllicabiljt a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind
controlul dc stat asupra activităţii de întreprinzător şi nota informativă,
cu inllicarca datei la care a fost întocmită şi nr. dc file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului şi identificarea obiectului de control (unitatea supusă
controlului): O.S.Criuleni în cadrul îjS .S .“Chişinău’
Date ppivind toate aspectele, documentele, aunur le. încăperile, produsele, utilajele si obiectele
dg altă natură care au fost supuse controluluj si. dţipâ caz, ridicate în cadrul controlului, relevante
sc opу lit.fcontrolu Iuj:
1 Demers nr. 01-09/289 din 23.09.2(1)20 parvenit din partea Î.S.S.’’Chişinău” parvenit din partea
Î.S.S,fChişinău”. coordonarea:Tăierilor d,c Produse Principale preconizate pentru anul 2021:
2. Extras d in materialele dc amenajare si inventarierea vegetaţiei lemnoase, preconizată
cxpluatării pentru anul 2021 în rondul forestier al Î.S.S. “Chisinau".

îLlprezenţa: Sef O.S.Criuleni dl .Sergiu Stepaniuc.


Constatările şi rezultatele controlulu :
în acest sector pentru anul 2021 sunt preconizate următoarele lucrări silvice:
1. Tăieri succesive
1. Parchetul 22/C-l; suprafaţa 7 7 ha: compoziţia ST6G01CA3; consistenţa 0,8: vîrsia
113 ani; lipul Iederii Tăieri sucăesivh de însăniînţare; volumul lemnos preconizat extragerii
213 m3.
2. Parchetul 34/0-1: suprafaţa 2 ha; compoziţia G07FR1JU1DT1; consistenţa 0,8;
vîrsia 95 ani; lipul tăierii Tăie ni succesive definitive; volumul lemnos preconizat extragerii
83 nd
uf .
Parchetul 34/0-2; supra/iţa 1.5 ha; compoziţia GQ7FR1JUIDT2 ; Consistenţa 0,8,
vîrsla 95ani; lipul tăierii Tăieri\ succesive de însămînţare; volumul lemnos preconizat
exlruperii. 59 m3.
4. Parchetul 34/0-3; suprafaţă 2 ha: compoziţia G07FRIJU1 DTI . consistenţa 0,8;
vîrsla 95ani; tipul tăierii Tăieri| suqcesive de dese. re a ochirilor; volumul lemnos
preconizat extragerii 87 n f .
2.Regenerare
5. Parchetul 14/B; suprafaţa L1,2 hă; compoziţia SC 10 ; consistenţa 0,7; vîrsta 25ani;
lipul tăierii Regenerare rase a\îng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 12 nr .
6. Parchetul 16/A-l; suprafaţa] 0,4 Iha; compoziţia SC 10 ; consistenţa 1.0; vîrsta 32ani;
lipul tăierii Regenerare rase crţîng de jos pe parchete micii; volumul lemnos preconizat
extragerii 40 m f.
7. Parchetul K/A-2; suprafaţă 0,5 ha; compoziţia SCJO ; consistenţa 1,0; vîrsta 32ani;
tipul tăierii Regenerare rase c\îng\de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 23 nr .
X. Parchetul 16/11-1; suprafaţă 0,1 ha; compoziţia SC9DT1 ; consistenţa 0,8; vîrsta
40ani; tipul tăierii Regenerare rqse crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos
preconizat extragerii 27 n f .
9. Parchetul 16/11-2; suprafaţa 0,6 ha; compoziţia SC9DT2 ; consistenţa 1,8; vîrsta
40ani; lipul tăierii Regener e râse crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos
preconizat extragerii 27 m3,
10. Parchetul 18/A; suprafaţa 0,4 h v, compoziţia SC8ULC1STP1 ; consistenţa 0,6; vîrsla
32ani; lipul tăierii Regenerate r tse crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos
preconiza! extragerii 14 n f .
1 1. Parchetul 18/D-l; suprafaţa 1, 0 ha; compoziţia SC6STP3ULC1 ; consistenţa 0,6;
vîrsta 35ani; tipul tăierii Regenerai e rase crîng de jos pe parchete mici: volumul lemnos
preconizat extragerii 54 ni .
12. Parchetul 18/D-2; suprafâta 1 0 ha; compoziţia SC6STP3ULC2 : consistenţa 0,6;
vîrsla 35ani; lipul tăierii. Regenerai ■e rase crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos
preconizai extragerii 45 nr .
13. Parchelul 18/D-3; suprafaţa 0,5 ha: compoziţia SC6STP3ULC3 : consistenţa 0,6;
vîrsla 35ani; tipul tăierii. Regenerare rase crîng de jos pe parchete mia: volumul lemnos
preconizat extragerii 17 n f .
14. Parchetul 14/D-l; suprafaţa 1.0 ha; compoziţia SCJO ; consistenţa 0,8; vîrsta 20 ani;
tipul tăierii Regenerare igienă naşă: volumul lemnos preconizai extragerii 160 n f .
15. Parchetul I4/D-2; suprafaţa 0,8 ha; compoziţia SCI 1 ; consistenţa 0,8; vîrsta 20 ani;
tipul tăierii Regenerare igienă rasă; volumul lemnos preconizai extragerii 72 m3.
16. Parchetul 14/D-3; suprafaţa 1,1 ha; compoziţia SCI2 ; consistenţa 0,8: vîrsta 20 ani;
tipul tăierii Regenerare igiena iasă} volumul lemnos preconizat extragerii 59 m3.
17. Parchetul 14/F: suprafaţa] 0,8 ha; compoziţia SC9DT1 ; consistenţa 0,8: vîrsta 20
ani; tipul tăierii Regenerare igienă rasă; volumul lemnos preconizat extragerii 18 n f .
18. Parchetul 34/C; suprafaţa 0,2 ha; compoziţia ME6PA1PIN1DT2 : consistenţa 0,5;
vîrsla 40 ani; tipul tăierii Regenerare igienă rasă; volumul lemnos preconiza1 extragerii 26
mI3 .
3. Conservare
19. Parchetul I2/C-1; suprafâta 2,0 ha; compoziţia STP8DT2 ; consistenţa 0,8; vîrsta
100 ani.; lipul tăierii Conservare, tăieri de însămînţare; volumul lemnos preconizat
extragerii 135 n f .
20. Parchetul 12/C-2; suprafţtţa 2,0 ha: compoziţia STP8DT2 ; consistenţa 0,8; vîrsla
100 ani; tipul tăierii Consyrvafe, tăieri de însămînţare; volumul lenfnos preconizat
extragerii 70 n f .
21. Parchetul 28/C-3; suprafeţei 1.1 ha; compoziţia ST5CA2JU2AR1 consistenţa 0,6;
vîrsta 122 ani; tipul tăierii Conservare, tăieri de dezvoltare; volumullemnos preconizat
extragerii 129 m .
22. Parchetul 28/C-l; suprafaţa 0,6 ha; compoziţia ST5CA2JU2AR1 ; consistenţa 0,6;
vîrsta 122 ani; tipul tăierii Conservare, tăieri definitive; volumul lemnos preconizat
extragerii 126 n f .
23. Parchetul 28/C-2; suprafaţa 0.8 ha; compoziţia ST5CA2JU2AR1 ; consistenţa 0,6;
vîrsta 122 ani; tipul tăierii Conservare, tăieri definitive; volumul lemnos preconizat
extragerii 81 ni .
24. Parchetul 2/A; suprafaţa 1.0 ha; compoziţia FR6SC2DT2 ; consistenţa 0,5; vîrsta 42
ani; tipul tăierii Conservare rase pe parchete mici; volumul lemnos preconizat extragerii
12 n f .
25. Parchetul 50/C: suprafaţa 0,7 ha; compoziţia SC8ULC2 ; consistenţa 0,7; vîrsta 40
anţ; tipul tăierii Conservare rase pe parchete mici; volumul lemnos preconizat extragerii
15 n f .
26, Parchetul 36/F; suprafaţa 0,8 ha; compoziţia NU 10 ; consistenţa Of; vîrsta 43 ani;
lipul tăierii Conservare rase pe parchete mici; volumul lemnos preconizai extragerii 39 m ' .
27, Parchetul 4/A; suprafaţa 1,1 ha; compoziţia SC8DT2 ; consistenţa Of 7 vîrsta 32 ani;
tipul tăierii Conservare crîng del jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 51 m .
28, Parchetul 4/1; suprafaţa O,p ha; compoziţia SC IO ; consistenţa Of: vîrsta 32 ani;
tipul tăierii Conservare crîng de' jos pe parchete mici: volumul lemnos preconizai
extragerii 26 n f .
29. Parchetul 13/B; suprafaţa 0,9 ha; compoziţia SC 10 ; consistenţa 0,8; vîrsta 32 ani;
lipul tăierii Conservare crîng de' jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizai
extragerii 31 n f .
30. Parchetul 21/C-l; suprafaţa 1,1 ha; compoziţia SC 10 ; consistenţa 0,8; vîrsta 23 ani; \
tipul tăierii Conservare crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 83 n f .
31. Parchetul 21/C-2; suprafaţa 0,6 ha; compoziţia SC 10 ; consistenţa 0,8; vîrsta 23 Lini;
lipul tăierii Conservare crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 1 6 n f.
32. Parchetul 21/C-3; suprafaţa 0,9 ha; compoziţia SC 10 ; consistenţa 0,8; vîrsta 23 ani;
lipul tăierii Conservare crîiw dd jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
eXtragerii 30 n f .
.33. Parchetul 21/F; suprafa(a\0,8 ha; compoziţia SC 10 ; consistenţa 0,8; vîrsta 28 ani;
tipul tăierii Conservare crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizai
extragerii 12 n f .
34. Parchetul 30/A; suprafa[a\0,2 ha; compoziţia SC 10 : consistenta 0,8; vîrsta 28 ani;
tipul tăierii Conservare crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 21 nf.
35. Parchetul 31/A-l; suprafaţa 0,4 ha; compoziţia SC10 ; consistenţa 0,8: vîrsta 28 ani;
tipul tăierii Conservare crîng ae jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 21 nf.
36. Parchetul 31/Л-2; suprafeita 0.8 ha; compoziţia SC10 ; consistenta 0,8: vîrsta 28 ani;
lipul tăierii Conservare crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 30 nf.
37. Parchetul 3l/J-1; suprafaţa 0,8 ha; compoziţia SC10 ; consistenţa 0,8; vîrsta 24 ani;
tipul tăierii Conservare ermg de jos __pe parchete mici; volumul lemnos preconizat j
extimgerii 39 nf.
38 Parchetul 3I/J-2; suprafaţa \),6 ha; compoziţia SC 10 ; consistenţa 0,8; vîrsla 24 ani;
tipul tăierii Conservare crîng\ de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 38 nf.
Parchetul 32/D-l; suprafaţă 0,5 ha; compoziţia SC5ULC3CD2 ; consistenţa 0,8
vîrsla 25 ani; tipul tăierii Conservare crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos
preconizat extragerii 12 mJ.
40 Parchetul 32/D-2; suprafaţă 0,7 ha; compoziţia SC5ULC3CD2 ; consistenţa 0,8;
vîrsla 25 ani; tipul tăierii Conservare crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos
preconizat extragerii 29 nr\
Parchetul 40/A-l; suprajafal 1,0 ha; compoziţia SC9DT1 ; consistenta 1,0; vîrsla 22
ani; lipul tăierii Conservare ctj'ng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 50 nf.
42. Parchetul 40/A-2; suprafaţă 1,0 ha; compoziţia SC9DT1 ; consistenţa 1,0; vîrsla 22
ani; tipul tăierii Conservare a\îng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 46 n f .
43. Parchetul 40/A-3; suprafaţă 0,5 ha; compoziţia SC9DTI ; consistenţa 1,0; vîrsla 22
ani; lipul tăierii Conservare ci\îngpe jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 15 nf.
44. Parchetul 28/D; suprafaţa 11,1 ha; compoziţia SC6ULC4 ; consistenţa 0,7; vîrsla
4"ani; tipul tăierii Conservare prîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 28 nf.
45. Parchetul 28/F-l; suprafaţă 1,0 ha; compoziţia SC7ULC3 ; consistenţa 0,7; vîrsla 47
ani; lipul tăierii Conservare c\îng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii. 40 m .
46. Parcheiul 28/F-2; suprafaţă 0,5 ha; compoziţia SC7ULC3 ; consistenţa 0,7; vîrsla 47
ani.; tipul tăierii Conservare c\îng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat
extragerii 8 nf.
47. Parchetul 36/G-2; suprafaţă 0,1 ha; compoziţia NU 10 ; consistenţa 0, 7; vîrsla 43 ani;
tipul tăierii Conservare crîng de jos pe parchete mici; volumul lemnos preconizat \
extragerii 7 nf.
48. Parchetul 30/J; suprafaţa |),i î a; compoziţia. SC 10 consistenta 0,9; vîrsla 13 ani;
tipul tăierii Conservare igienă naşă; volumul lemnos preconizat extragerii 17 nf.
49. Parchetul 32/11-1; suprajath 0,4 ha; compoziţia SCK) ; consistenţa 0,8; vîrsta 15 ani;
tipul tăierii Conservare igienă naşă; volumul lemnos preconizat extragerii 40 nf.
50. Parchetul 32/11-2; suprafaţa 0,9 ha; compoziţia SC 10 ; consistenta 0,8; vîrsta 15 ani;
tipul tăierii Conservare igienă naşă; volumul lemnos preconizat extragerii 47 nf.
51. Parchetul 32/11-3; suprafaţa 1,1 ha; compoziţia SC10 ; consistenţa 0,8; vîrsta 15 ani.;
lipul tăierii Conservare igienă lasă; volumul lemnos preconizat extragerii 90 nf.
52. Parchetul 52/E: suprafaţa] 1,0 ha; compoziţia SC 10 ; consistenta 0,8; vîrsta 27 ani;
lipul tăierii Conservare igienă lasă: volumul lemnos preconizat extragerii 248 nf.
53. Parchetul 11/E; suprafala\0,6 ha; compoziţia SC9ULCI ; consistenţa OF: vîrsta 35
ani; tipul tăierii Conservare igienă rasă; volumul lemnos preconizai extragerii 85 nf.
54. Parchetul ll/G; suprafaţă 0,3 ha; compoziţia SC 10 ; consistenţa -: vîrsta 35 ani.;
lipul tăierii Conservare igienă rasă; volumul lemnos preconizat extragerii 21 nf.
55. Parchetul 36/C: suprqfa(a\0,9 ha; compoziţia NU7SC3 ; consistenţa 0, 7; vîrsta 35 ani;
lipul tăierii Conservare igienă rasă: volumul lemnos preconizat extragerii 33 nf.
56. Parchetul 48/J. suprafaţa] 0,2 ha; compoziţia NU 10 : consistenţa 0.6: vîrsta 52 ani;
tipul tăierii Conservare igienăVasă; volumul lemnos preconizai extragerii 10 nf.
57. Parchetul 4/K; suprafaţa \0,6 ha; compoziţia NU10 ; consistenţa 0,6 • vîrsta 52 ani;
lipul tăierii Conserrore igienă nasă; volumul lemnos preconizat extragerii 9 m'\ I
58, Parchetul 44/F; suprafaţa 0. 9 ha; compoziţia PLN10 ; consistenta 0,5; vîrsta 52 ani;
tipul tăierii Conservare igienă t cfă; volumul lemnos preconizat extragerii 138 m3.
59, Parchetul 53/A-l; suprafaţc 0,8 ha; compozilia PLA3ARA5ULV2; consistenţa 0,6;
vîrsta 67 ani; lipul tăierii Cons rvare igienă rasă; volumul lemnos preconizat extragerii
260 m3.
60, Parchetul 53/A-2; suprafaţa 0,2 ha; compoziţia PLA3ARA5ULV; consistenţa 0,6;
vîrsta 67 ani; tipul tăierii Cons|ervare igienă rasă; volumul lemnos preconizat extragerii
49m .
Parchetul 53/A-3; suprafaţa 0,4 ha; compoziţia PLA3ARA5ULV2; consistenţa 0,6;
vîrsta 67 ani; tipul tăierii Con,servare igienă rasă; volumul lemnos preconizat extragerii
142 m3.
62, Parchetul 53/A-4; suprafaţă 0,6 ha; compoziţia PLA3ARA5ULV2: consistenţa 0,6;
vîrsta 67 ani: tipul tăierii Conse, vetre igienă rasă: volumul lemnos preconizat extragerii 98
mf
63, Parchetul l/P-l; suprafaţa 0,8 ha: compoziţia SC7P1N3; consistenta 0,7; vîrsta 42
ani; tipul tăierii Conservare igie iă rasă; volumul lemnos preconizat extragerii 16 m'\
64, Pai'chelul l/P-2; suprafaţa 0,8 ha; compoziţia SC7PIN3; consistenţa 0,7; vîrsta 42
ani; tipul tăierii Conservare igie na rasă; volumul lemnos preconizat extragerii 14 m3.
65, Parchetul 44/1; suprafaţa 6 ha: compoziţia ME10; consistenţa 0,7: vîrsta 52 ani;
tipul tăierii Conservare igienă r>tisă; volumul lemnos preconizat extragerii 39 m .
66 Parchetul 48/D; suprafaţa 1,8 ha; compoziţia ME10; consistenţa 0,7; vîrsta 52 ani;
tipul tăierii Conservare igienă r să; volumul lemnos preconizat extragerii 39 mf
67, Parchetul 48/1; suprafaţa 0, 5 ha; compoziţia C4NU2ULC2AR2; consistenţa 0,7; vîrsta
40 ani; tipul tăierii Conservare igienă rasă; volumul lemnos preconizat extragerii 58 mf

Recşind din cele expuse, Inspecţia Per ti'u Protecţia Mediului Criuleni socoate necesară efectuarea
tăierilor de produse principale pentru anul 2021 în O.S. Criuleni, suprafaţa totală parchetelor
constituie 52,7 ha, cu un volum lemnos total preconizat extragerii de 3729 n r , eu condiţia primirii
A utorizaţiei de tăieri de la organele de mediu .

Durata controlului (cu indicarea date or în care a avut loc efectuarea controlului şi a numărului)
/'■'N de zile): Controlul a fost efectuat în p rioada 22.10.2020.-1 zi

Recomandări (indicaţii) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz:

1. Lucrările de tăiere de efectuat dup primirea autorizaţiei de tăiere de la organele de mediu;


2. Masa lemnoasă de luat la evidenţ contabilă.
Semnăturile inspectorilor:

_ Gukun Ion Şef' Direcţie 1PM Cri eni


(numele, prenumele)
'semnătura)

Popcscu Rodion inspector principa IPMCriuleni


(numele, prenumele)

Semnătura reprezentantului/persoanei si ousq controlului:

Serai ii Stepa njuc__ Set) O.S. Cri ulei ii


(типЩй, prenumele, fiinclia)