Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: ORGANIZAREA UNITĂŢILOR ECONOMICE

Clasa : a – IX – a B
Anul: 2009-2010
Programa : Anexa nr 2 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009
Profesor : Suciu Adelina

PLAN DE LECŢIE

Titlul lecţiei: CRITERII DE BAZĂ ALE ORGANIZĂRII ÎNTREPRINDERII


Scopul lecţiei: însuşirea cunoştinţelor privind criteriile de organizare a întreprinderii.

Obiective:
• să cunoască criteriile de clasificare a întreprinderilor
• să caracterizeze tipologia criteriilor
• să identifice modalităţile de organizare a întreprinderilor
• să aplice practic cunoştinţele dobândite
• să evalueze şi să se autoevalueze
Desfăşurarea lecţiei :
Organizarea clasei pentru lecţie:
prezenţa şi aspecte de disciplină şcolară, pregătirea materialului didactic
Metode şi procedee utilizate :
autoevaluarea, conversaţia, expunerea, explicaţia, munca independenta, exemplul,
exerciţiul, studiul de caz, joc de rol ;
Tipul lecţiei :
comunicarea şi însuşirea de noi cunoştinţe – varianta lecţie mixtă sub forma însuşirii
intensiv - participative.
Forme de organizare a activităţii: individual, pe grupe
Durata : 50 minute
Data : 23 noiembrie 2010
Locul de desfăşurare : LABORATORUL TEHNOLOGIC
Bibliografia :
Stănciulescu Gabriela – ECONOMIA ÎNTREPRINDERII – Ed. OSCAR PRINT, Bucureşti 2001
Stiluri
Timp Scopul Strategia de
învăţare
predării de predare Strategia de învăţare Resurse
V A P
20 Verificarea - prezentarea - elevii prezintă tema realizată ☺ ☺ ☺ - caietul de
cunoştinţelor
min. temei conform cerinţelor din fişa de notiţe
anterioare şi
a temei - verificarea lucru din ora anterioară;
cunoştinţelor - elevii sunt încurajaţi să ☺ ☺ ☺
adreseze întrebări referitoare la
lecţia anterioară;

15 Explicarea - expunere - pe fişele de documentare sunt ☺ ☺ - fişă de


conceptelor documentare
min. orală prezentate noile noţiuni
teoretice
teoretice;
- elevii urmăresc schiţa lecţiei, ☺ ☺
ascultă explicaţiile profesorului;
- elevii consultă fişa de ☺
documentare;
15 Dobândirea - suport de - profesorul prezintă fişa de ☺ ☺ - fişe de
de abilităţi
min. curs lucru; lucru
Consolidarea
cunoştinţelor - profesorul încurajează elevii să - fişe de
discute şi intervine pentru a ☺ ☺ ☺ evaluare
lămuri situaţiile problemă; - coli
- elevii rezolvă sarcinile din fişa ☺ ☺ ☺ pentru
de lucru şi prezintă soluţiile flipchart
problemelor în plen cu ajutorul - carioci
flipchart - ului;

ANEXE:
 FIŞA DE DOCUMENTARE
 FIŞA DE LUCRU
 PREZENTARE PPT
 GRILA DE EVALUARE A PROIECTELOR