Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa nr.

2
la Hotdrdrea Comisiei raionale
pubric d
;:Tfi *?%: x"o ;Tu*'e
MasurideprevenireqicontrolalinfecfieiCoVlD.l9
aplicabile la nivel teritorial
1. Se stabilesc md.surile de prevenire gi control al infecfiei COVID-l9, aplicabile la
nivel teritorial:
1.1. Purtarea obligatorie a mS.gtilor de protec(ie in toate spafiile
publice (de tz comun)
deschise gi inchis6, inclusiv in transportul public. Masca trebuie si acopere atAt gura'
cdt qi nasul.
I.2. Respectarea distanlei fince intre persoane de minimumrespectarea 1 (unu) metru' cu
exceplia'cazuilor c6nd, prin speciale, se stabileqte unei alte
-ori prevederi regulilor de transportare a persoanelor in
distante rntre persoane in caarl
or.
orie.
e, a regimului de autoizolate de cd'tre
sPectiv.
care se aJla in teritoriile sau instituliile cu
toritali.
)care persoand. frzic6. a stdrii de sind'tate'
Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituliile de asisten!5'
medicali la
aparifia primelor simptome {pecifrce ale infecfiei COVID-19'

itare publice qi private, ai institufiilor


litare/recuperare/balneo-sanatoriale vor
personalS, a urmdtoarelor md'suri de

ui calitdlii serviciilor prestate, inclusiv al


md.surilor de control al infecliei coVID-l9, in conformitate cu actele
normative in
ugoare.
2.2. Organizatea accesului fluidizat al vizitatorilor gi insofitorilor in cadrul
in stituliei / pre statorului.
2.3. Efectuarea triajului gi monitorizarea zllnicd' la COVID-19 a
pacientului/ benefrciarului/ insofitorului'
2.4. Orgarrizarea qi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la inceputul
turei de lucru. riscului de
2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecfie Conform
expunere.
2.6. Monit oizareautilizarii corecte a echipamentului de protecfie.
rfectante, inclusiv pentru igiena mAinilor, qi
ie.
locul de munc5. privind md'surile de
covlD- 19.
angajat, pentru
lor de activitate
ale angajatului:
la ingrijire etc.).
cului de muncS' cu respectarea mdsurilor
,Misuri-cheie pentru prevenirea infecfiei
de c6tre Ministerul Sanate$i, Muncii 9i
Protecfiei Sociale.
ti-COVID-
2.LL.Orgarrizareaqi efectuarea
19 in ztlele de luni-sdmbd'td', in
2.12. Asigurarea acordS{ii, de c6tre; insti asistenfei
medicale tuturor persoanelor care intrunes
COVID-
19, indifererit de statutul acestora in sistemul asigurdrilor obligatorii de asistenfd.
medicalS. (asigurate /neasigurate).

3. Se recomandd. conducitorilor entitdfilor publice:


3.1. Atragerea cu prezenfS. ftzicd. la serviciu a personalului strict necesar pentru
asigurarea funclionalitdlii instituliei, .precum gi a personalului a cdrui activitate
necesitS. prezenla obligatorie la serviciu.
3.2. Pentru personalul a cdrui activitate nu necesitd. prezenfa obligatorie la locul de
muncd., se vor asigura condifii de muncd.la distanfd..

4. Otganizarea procesului educafional in institufiile de invifimdnt se dispune ir


baza indicatorului incidenfei la 100 mii populalie atribuit localitdfii, conform anexei
nr. 1, dupd. urmd.toarelor scenarii:
4.1. Pentru localitdlile in care se atestd gradul de alert5. Cod Verde sau Cod Galben
(incidenla mai micd. de 49 de caz,ti COVID-l9 la 100 mii populafie in ultimele L4 zrTel
- participarea zitnicS. a pregcolarilor, elevilor qi studenfilor cu prezenl1. ftzicd. in
institufiile de invifdm6nt, cu respectarea strictS. a normelor de sdnd.tate publicd.
privind prevenirea qi rispAndirea COVID-19.
4.2. Pentru localitdfile in care se atestd gradul de alertS. Cod Portocaliu (incidenfa
cuprinsd, intre 50 qi 100 de cazuri COVID-l9 la lOO mii populatie in ultimele 14 zilel:
4.2.L. Participarea zilnicd, cu prezenld, frzicd. in institufiile de inv5.limAnt a
preqcolarilor, elevilor din invd.fdmAntul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a, a
XII-a), precum gi a elevilor din invdfd.mdntul profesional tehnic antrenafi in stagiile de
practic5. $i in grupele absolvente, cu respectarea strict6. a normelor de sdnd.tate
publicS. privind prevenirea qi rdspAndirea COVID-19;
4.2.2. Participarea nlnicl in procesul educalional la distant5. a elevilor din celelalte
clase qi ani de studii.
4.3. Pentru localitd.lile in care se atestd gradul de alertd. Cod Rogu (incidenfa mai mare
de 100 de cazuri COVID-l9 la 100 mii populalie in ultimele L4 nlel opfiunea de baz6.
va fr instruirea la distan!5., cu exceplia instituliilor de educafie timpurie.
4.4. Pentru nrvdldmdntul primar, pentru elevii claselor absolvente (a IX-a, a Xll-a),
precum gi pentru elevii din inv5l5m6ntul profesional tehnic antrenafi in stagrile de
practicS. gi na grupele absolvente, se poate institui instruirea combinatd, cu
respectarea strictd. a normelor de sdn5.tate public5. privind prevenirea gi r5.spdndirea
covlD- 19

5. Administratorii uniti$ilor comerciale cu aminuntul vor asigura respectarea


urmdtoarelor md,suri specifice de prevenire qi control al infecfiei COVID-19:
5.1. Asigurarea accesului fluidizat alvizitatorilor/cumpdrd.torilor iri interiorul unitdfii
comerciale.
5.2. Admiterea in spafiile comerciale gestionate a unui numir limitat de
vizitatori/cumpdrd.tori, reiegind din normativul 1 persoand per 4 m2 din spatiul
comercial liber. Copiii cu v6rsta pane la 10 ani vor fr admigi ir spafiul comercial
impreunS. cu adulfii care ii insofesc.
5.3. Instalarea,la intrare fur spafiul comercial gestionat, in locuri vizibile gi accesibile
pentru intaton/cump5rdtori, a dozatoarelor cp solufie dezinfectantS. pe bazd, de
alcool pentru respectarea igienei mAinilor clienfilor.
5.4. Admiterea in spafiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpdrd.torilor
asigura.ti cu mdgti de protecfie, crl excepfia copiilor cu vdrsta mai micd. sau egald. cu 5
ani.
5.5. Asigurarea personalului cu cantitdli sufrciente de echipament de protecfie
personald. (m5.gti, mdnugi, gorluri gi viziere dupd. cazl. Monitorizarea portului corect al
m5.gtilor (masca trebuie s6, acopere atd.t gura, cAt gi nasul), precum gi a frecvenfei de
schimbare a echipamentului de protecfie.
5.6. Deschiderea numdrului maxim de case, in mod special in orele de vdrf, pentru
evitarea credrii aglomerdrilor. Instalarea Semnelor/indicatoarelor vinbile pe podea
pentru a asigura respectarea distanfetfizice de 1 metru in apropierea caselor.
5.7. Instalarea ecranelor de proteclie din plexiglas/sticld.la case.
S.g. VAnzdtori qi lucr5.torii unitdlilor comerciale vor atenfiona clientii despre
necesitateu. ,."p""tdrii distanlei find€ de cel putrn 1 metru, cu excepfia membrilor
persoane.
afilor din subordine, inclusiv termometria,
nc5, cu asigurarea evidenfei. In caz de
spiratorii acute, angajatul nu se admite la
cul de familie.
S.10. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea in unitatea comerciaJd' a frecdrui
vizitator f cumpdrd.torl cu interzrcerea accesului persoanelor cu stare febrild qi
informarea loi despre necesitatea consult5r medicului.
S. e dezinfectante a suprafefelor, coqurilor, c5rucioarelor etc'
gi curdfare umedd de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cv
in i intr-un registru special, elaborat de operator ir formS'
liber5..

economici de pe teritoriul acestora vor


- 6. Administratorii piefelor gi_ operatorii
misuri specifice de prevenire qi control al infecfiei
asigura respectarea Lrmatoareloi
COVID -19:
6.1. Organizareagi monitorizareafluxului de vizitatori/cumpdrS.tori, cu ieqiri intrdri
gi
separate.
6.2. Atenlionarea vizitatorilor/cumpdrdtorilor despre obligativitatea respect6rii
distantei ftzice de 1 metru, inclusiv la iolicitareavdnzdtorilotl comercianfilor.
6.3. Admiterea pe teritoriul piefei exc v avintatorllorf cumpbrdtorilor asigurati
cu
m5.9ti de protecfie, cu exceplia copiil
Monitorizarea stdrii de sdndtate a an
de munc5., cu asigurarea evidenlei. in c
respiratorii d.cute, angajatul nu se admit
medicul de familie.
in piafS a frecSrui
6.5. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrareapiefei a persoanelor cu
vizitatorf ctmpdrdtor, 6u interuicerea accesului pe teritoriul
stare febrild qi inforr.trtea lor despre necesitatea consultdrii medicului'
6.6. Instalarea in locuri vizibile qi accesibile pentru vizitatoi/cumpdritori I
igienei
dozatoarelor cu solulie dezinfectartt5- pe bazd' de alcool pentru'respectarea
mdinilor.
6.7. Asigurarea obligatorie a tuturor angajafilor/comercianfilor cu echipament de
prot
6.3.rcialetanfede2netiintreele.
6.9. di a ' vestiare) 1" .P9 teritoriul
pielelor (pavilioanelor etc.), asigurarea pe tora cu solufii/substanfe
dezinfectante, conectarea la releaua de apeduct, sistem de cacrtalizare.
6.10. Organ L md.surilor de dezinfecfie a inventarului si
suprafele-lor itate de cel pulin 3 ore'
fdrd deterior
o.rl.-Bi*tuarea, la finele frecdrei ztle, a /inventarului de lucru,
utilajului frigoridc, spafiilor d'e depozitar produselor/mfufiiilor'
ghelelor 9i iqtregului teritoriu.
tej
6.L2. Informarea comercianlilor 9i cumpdrdt
publicS. pentru prevenirea infecfiei COVID- 19
sau alte dispozitive audio', precum 9i prin
promoveazd. regulile de igrlne qi prevenire _a infecfiei COVID-19' Materialele
informative vor i coordonate cu Direcfia Centrul Sdnitate Publici.

T. Administratorii unitifilor de alimentafie publici vor asigura respectarea


- 19:
urmdtoarelor mS.suri sp control al infecfiei COVID
7.1. Monitorizarea stdri afilor, inclusiv termometria' la inceputul
ztlei de munc5., cu asi caz de depistare a unor simptome ale
infecliei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleazd' gi
informeazd medicul de familie.
7.2. Asigurarea personalului cu cantitS.fi sufrciente de echipament de protecfie
personalE (m.dqti, hdnugi, gorfuri gi viziere, dupd caz). Monitoizarea portului corect al
haqtito. (masca trebuie s5. acopere atAt gura, cAt qi nasul), precum 9i a frecvenfei de
schimbare a echipamentului de protecfie.
7.3. Instalarea la intrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectarrt pentru m6ini
pebaz6. de alcool.
Z.+. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea in unitatea de alimenta{ie
publicd. a frecdrui virntatorlcumpdritor, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare
iebrile gi informarea lor despre necesitatea consultdrii medicului.
7.5. Excluderea posibilitdlilor de creare a aglomerafiilor prin asigurarea respectdrii
distanfei fiziCe de 1 metru irrtre persoane. Se va admite deservirea concomitentd. la
mese a maximum 4 persoarle, cu exceplia grupurilor constituite din membrii unei
familii.
7.6. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal qi vizitatori.
T.T. Aplicarea ecranelor de proteclie din plexiglas/sticld la case 9i locurile de preluare
a comenzilor.
7.8. Asigurarea condifiilor pentru respectarea igienei mAinilor, dupE fiecare client, la
prepa-rarea bucatelor - inainte qi dup5. orice cont
i.O-. tgl"nizarea gi dezinfectarea meselor de d 9 9'10'
Igieniiarca 9i dezinfectarea spaliilor de lucru a rvire 9i
girpurilor sanitare la frecare 2 ore, cu inregistrarea acestor lucrdri intr-un registru
special, linut de operator in formS' liberS'.

8. Se recomandS. desfd.gurarba activitdlii cultelor religioase, ce {ine de organizarea


intrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor gi a rugS.ciunilor cu caracter colectiv
sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradifionale religioase, cu
,""p"-"t"r.a urmitoarelor md.suri de prevenire qi control al infecfiei COVID-19:
S.t. eamiter.ea in interiorul l!.caqurilor de cult a unui numdr limitat de persoane,
astfel incAt sd. fie asiguratd o suprafafd de minimurn 4 m2 pentru fiecare persoanS. qi o
distanf6. ftzicd, de siguranli de minimum 2 metri intre persoanele particip_ante.la
activitd.gile religioase l".t e*cepfia slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirdat
astfel inc6.t sd. se evite formarea aglomerafiilor. Slujitorii de cult vor asigura
respectarea strictS. de cd.tre toate persoanele ce intrd in ld.caqul dd cult a prevederilor
prezentului subPunct.
8.2. Instalarea' la intrare in ld'caqul de cult, in locuri vrzlbile gi accesibile, a
dozatoarelor cu solulie dezinfectantd. pe baz6' de alcool pentru respectarea igienei
mdinilor. La intrarea in l5,cagul de cult 9i in locul de organizare a slujbelor, ftecare
persoand. este obligatd. s5' igi dezinfecteze m6inile'
g.3. Efectuarea triajului observafional gi mS,surarea temperaturii corpului la intrarea
in ld.caqurile de citt a frecdrei persoane, cu interzicerea accesului in interior a
sau
persoanelor care prezintd, simptome de infeclie respiratorie (tuse, strdnut, rinoree)
febrild. gi infbrmarea lor despre necesitatea consultdrii medicului.
"t"t" purtarea obligatorie a mdgtii de proteclre pe toat6 durata aJlsrii fue interiorul
g.4.
ld.cagului de cult. M"sca trebuie sd. acopere atAt gura, cdt 9i nasul.
g.5. plasarea, la Ioc vizibtT, a anunturilor scrise privind regulile de distanf are ftzrcd', de
evitare de acces limitat in ldcaqurile de cult gi in locurile de
" "gio-"ra!ii1or,
organizate a stu3betor (inclusiv numdrul maxim admis de persoane aJlate concomitent
in ld.caqul de cult), precum qi despre obligativitatea purtdrii corecte a m5'$tii de
protecfll, respectdrii igienei mainilor qi a etichetei tusei qi a strdnutului. Slujitorii de
vor a1,otito;1za re-spectarea de c5.tre toate persoanele aflate ir ldcaqul de cult a
^cult
regulilor stabilite.
g.6. Monitorizarea stdrii de sdnitate a slujitorilor de cult, inclusiv prin m5'surarea
temperaturii corpului, la inceputul 9i la depistare a
.rnoi simptome specifice infecliei respir ), persoana
nu este admisd.la ofrcierea slujbelor, se au de familie'
8.7. Evitarea contactului Si a serutArii obiectelor de cult.
8.8. Neadmiterea consumului produ'selor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, in
incinta l5.cagului de cult.
8.9. Promovarea salutului -rntre credincioqi $i stujitorii de cult exclusiv prin plecarea
capului qi inchind ciun e, fiard. imbrefseri.
8.10. Binecuv6ntarea se va oferi/primi de la o distanfi. de cel puln 1 metru.
8.11. Se vor dezinfecta periodic, o dat5.Ia3-4 ore, obiectele sau suprafelele de contact
frecvent (de exemplu m6nerele ugilor, balustradele, scaunele etc.).
8.I2. indemnarea persoanelor din grupele de risc, persoane vSrstnice gi persoane cu
boli cronice, s5. evite locurile aglomerate gi s5. fac5. rugS.ciunea de acas5..
8. 1 3. Evitarea organizdii pelerinajelor.
8.I4. Activit5lile religioase ofrciate de c5.tre slujitorii de cult in aer liber se vor
desfd.qura cu menfinerea distanlei fizice de 1,5 metri intre persoane.

9. Administratorii unitililor de desenrire ce presteazi senricii de coafuri qi alte


senricii de infrumusefare (ce se atribuie codului CAEM 96.02l, vor asigura
implementarea qi respectarea urmdtoarelor mS.suri de control qi prevenire COVID19:
9.1. Organizarea prestbrii serviciilor doar prin programare prealabild.
9.2. TriajuI zllnic aI personalului angajat la inceputul turei de lucru (termometria, I

starea sdndtdtii).
9.3. Instalarea la intrare, in locuri vizibile qi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant
pentru prelucrarea mdinilor.
9.4. Amplasarea locurilor de muncd. cu respectarea strictS. a distanlei irtre ele de cel
pulin 2 (doi) metri.
9.5. Asigurarea angajalilor cu echipamente de proteclie individuald. - halat de lucru,
mascd, mdnuqi.
9.6. Aerisirea gi cur5.farea inc5.perilor la un interval de cel mult 2 (dou5.) ore.
9.7. Prelucrarea cu solulii dezinfectante pe bazd. de alcool a locului de muncd dup5.
fiecare client gi a suprafefelor (mdnere, intrerupitoare, mese, scaune etc.).
9.8. Termometria obligatorie la intrarea in ftizeie a clienfilor.
9.9. Purtarea obligatorie a mdgtilor de cdtre angajali gi clienfi. Masca trebuie s5.
acopere atAt gura, cAt qi nasul.

10. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport gi bazinelor sportive


in procesul de orgarrizare a antrenamentelor individuale gi contact vor asigura
implementarea gi moniloiza-rea respectdrii urmd.toarelor mS.suri de prevenire 9i
control al infecfiei COVID-19:
10.1. Infoffnare1 antrenorilor gi sportivilor privind recomand[rile autorit5.lii centrale
de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea
rS.spindirii irrfecfiei COVID- 1 9.
LO.2. Aerisirea/ventilarea tuturor incS.perilor, inclusiv a birourilor angajafilor,
vestiarelor.
10.3. Dezinfectarea vestiarelor gi a echipamentelor sportive folosite in cadrul instruirii
gi antrenamentelor la finaJizarea fi ecdrui antrenament.
10.4. Echiparea personalului angajat cu mdnugi, m5.9ti, dezinfectant.
10.5. Plasarea,la intrarea in institu{ia sportivd., a recipientelor cu dezinfectant pentru
mdini, persoanele frind obligate s5. igi dezrnfecteze miinile.
10.6. Afrqarea, la intrarea in institufia sportivi, a pliantelor informative cu privire la
m5.surile de igien5., numdrul maxim de vizitatoi cSre se pot aJla concomitent in sald,
obligativitatea de p5.strare a distanlei fince de cel putin 1 metru.
10.7. Stabilirea protocoalelor clare de curd.lenie qi dezinfeclie, atdt pentru zonele qi
localiile utilizate, c6.t gi pentru materialele qi inventarul folosit, toate echipamentele 9i
spaliile ttllizate frind curilate gi dezinfectate dupd fiecare antrenament.
10.8. Stabilirea gi respectarea strictS. a orarului antrenamentelor. Se va permite
organizarea concomitentS. a antrenamentelor doar in caA)l disponibilitdlii mai multor
terenuri de antrenament.
10.9. Permiterea accesului in cadrul entitd{ii in funcfie de capacitatea
centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerafia,inbaza programdrii prealabile,
calculate astfel inc6.t intre grupurile de 'utilizatori sd fie suficient timp pentru
efectuarea dezinfectdrii spafiului qi a suprafe(elor de contact,
11. Suspendarea actiyftefi duburilor de noapte ce se referd. la activitatea discotecilor
incluse in codul CAEU 56-30 qi a ringurilor de dans incluse in codul CAEM 93.29,
indiferent de denumirea de firme a unitS.fii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de
noapte, karaoke, nightdub, discotecd., club etc.).

L2.lntr;vicrrea de$grerii activitdfilor, cu prezenla spectatorilor, ir incinta teatrelor,


cinematografdor, sdlilor de concerte.

13. Se admite organizarea gi deslE$urarea evenimentelor festive, cu caracter unic, in


unitdfile de alimentafe public5., cu participarea unui numdr mai mic de 50 de
persoane, cu respectarea md.surilor de sdndtate pubtcd. qi a Instrucfiunii privind
prevenirea infecfiei COVID-f9 la desfS.gurarea evenimentelor festive in unitdfile de
alirn entatie publicd..

14. Mdsuri generale pentru persoanele ftztce, aplicabile la nivel teritorial:


14.1. Se recomandi allarea in locurile publice (pd.duri, parcuri, alei, plaje etc.) in
-grupuri mai mici de 3 persoane, cu excepfia membrilor unei familii.
14.2. Se recomand5. evitarea aflerii persoanelor in vdrstd de peste 63 (qaizeci gi trei)
ani in afara domiciliului qi in spafiile publice fird. necesitate stringentd., cu excepfia: (i)
deplasdrilor irr interes de serviciu, atunci cdnd activitatea nu poate fi desfEguratS, la
distanf6., (ii) deplasdrilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea
pentru asistenfd. medicalS. ce nu poate fr amAnatn; (iv) deplasarea pentru alte motive
justifrcate qi care nu pot fi amdnate.
I4.3. Se recomandd. evitarea, aJldrii pe terenuri de joacd. a copiilor in absenta
pdrin{ilor/tutorelui legal. Persoanele allate pe terenul de joacd. vor respecta md.surile I

de sdndtate publicd.. I

Secretar
/) ti
lr_U4 Svetlana Cadenuc
(