Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN Nr.

45 din 7 septembrie 2016


Text extras din aplicaţia Eurolex dezvoltată de G&G Consulting SRL

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

ORDIN Nr. 45*)


din 7 septembrie 2016

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică
instalaţii electrice

Publicat în: Baza de date "EUROLEX"

*) Notă:
Text realizat la G&G CONSULTING, Departamentul juridic (A.Z.)
Cuprinde modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., prevăzute în:
O. Nr. 212/19.12.2018 Publicat în M.Of. Nr. 23/09.01.2019
Articolele care au suferit modificări sunt marcate cu albastru în Cuprins.
Pentru a le vizualiza, selectaţi articolul şi daţi click pe butonul Istoric.

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire
a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) şi s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi
verifică instalaţii electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 - Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 271 şi 271 bis din 14 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,


Niculae Havrileţ

Anexă

REGULAMENT
pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice
_____________

pagina 1/1 Data print: 11.05.2021

S-ar putea să vă placă și