Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE CURS

1. Indicatorii
a. sunt măsuri ale gradului de îndeplinire ale obiectivului urmărit
b. asigură monitorizarea derulării proiectului
c. conduc la realizarea obiectivelor
2. Riscul fabricaţiei este generat de disfuncţionalităţile tehnologice şi
organizatorice în cadrul activităţilor de producţie:
 rebuturi,
 neîncadrarea în consumurile planificate,
 defecte ale utilajelor etc.
3. Grupul de interese asociat unui proiect:
a. beneficiarii, echipa proiectului, finanţatorii, concurenţii, comunitatea,
autorităţile publice, managerii
b. grupul ţintă, grupul partenerilor, grupul de sprijin
c. grupul ţintă, grupul partenerilor, grupul beneficiarilor, grupul de susţinere al
proiectului
4. Constrangerile obiective constau în:
a. termenii contractuali
b. datele unor evenimente
c. condiţiile stabilite de client
d. calitatea
5. Rezerva totală de timp reprezintă:
a. perioada cu care poate fi întârziată o activitate, dacă toate activităţile
care o preced se termină la termenele minime posibile, iar activităţile
care urmează încep la termenele lor maxime prevăzute în plan
b. perioada de timp care rămâne atunci când toate activitățile ulterioare încep
la termenele lor minime, iar toate activitățile anterioare se termină tot la
termenele minime din proiect
c. perioada de timp care rămâne atunci când toate activităţile anterioare se
termină la termenele maxime de timp, iar activităţile ulterioare încep la
termenele minime de timp
6. Definirea proiectului constă în:
a. Definirea domeniului de aplicare al proiectului
b. Stabilirea priorităților proiectului
c. Crearea structurii defalcării lucrărilor (WBS)
d. Codarea WBS pentru sistemul informational
e. Îndeplinirea cu succes a obiectivelor
f. Măsurarea succesului proiectului
7. Constrangerile principale constau în:
a. timpul de realizare
b. bugetul
c. calitatea
d. condiţiile stabilite de client
e. respectarea termenelor intermediare
8. Caracteristicile echipei unui proiect constau în:
a. ……………………………………………..
b. ……………………………………………..
c. ……………………………………………..
d. ……………………………………………..
e.
9. Care sunt funcţiile managementului?
a. Planificare
b. Organizare
c. Conducere
d. Control
e. Cercetare-dezvoltare
f. Producție
g. Comercială
h. Economică
10. Succesiunea etapelor parcurse de proiect între iniţializare şi finalizare este
următoarea:
a. formulare, pregătire, finanţare, realizare, finalizare
b. pregătire, formulare, finanţare, realizare, finalizare
c. finanţare, pregătire,formulare, realizare, finalizare
11. Enumeraţi trei avantaje ale managementului prin proiect:
a. ………
b. ……….
c. ………
12. Activităţile care au rezervă totală de timp nulă:
a. sunt activităţi critice
b. nu sunt activităţi critice
13. Enumeraţi trei inconveniente care pot apărea în cadrul managementului prin
proiect:
a. ………
b. ……….
c. ………
14. Structura defalcării lucrărilor (WBS) reprezintă:
a. O schemă ierarhică care identifică produsele și elementele de lucru
implicate într-un proiect.
b. Relația rezultatului final (proiectul) cu subdiviziunile sale și, la rândul
său, relațiile lor cu pachetele de lucru.
c. Consolidarea rapoartelor la orice nivel din structura organizației
15. Pachetul de lucru (WP) este cel mai scăzut nivel al ……………..
16. Care sunt elementele cheie ale proiectului
a. realizarea unui produs nou, unic
b. folosirea unei structuri temporare unice
c. utilizarea eficientă a resurselor limitate
d. ordonarea activităţilor după un calendar optim care trebuie respectat
e. desfăşurarea unor lucrări cu caracter complex şi eterogen
f. menţine cursul acţiunilor spre obiectivele stabilite
g. proiecteaza şi menţine mediul intern adecvat desfăşurării eficiente a
activităţii
17. Matricea proiectului reprezintă:
a. Un instrument analitic destinat să-i ajute pe cei care elaborează
planul proiectului şi pe manageri
b. O aşezare secvenţială a obiectivelor şi a activităţilor
c. Frecvenţa şi impactul schimbărilor din mediul extern
18. Enumerați avantajele utilizării matricei proiectului:
a.
b.
c.
d.
19. Riscul economic:
a. Este determinat de evoluţiile conjuncturale ale mediului economic
b. Cuprinde tot ce cauzează incertitudini în costuri şi în preţuri
c. Conduce la modificări de profit
d. Este generat de disfuncţionalităţile tehnologice şi organizatorice în cadrul
activităţilor de producţie
20. Rezultatele
a. sunt efecte imediate ale unei activităţi
b. conduc la realizarea obiectivelor
c. sunt măsurabile şi indică realizarea completă a unei activităţi
d. asigură monitorizarea derulării proiectului
e. sunt măsuri ale gradului de îndeplinire ale obiectivului
21. Diagrama Gantt reprezintă
……………………………………………………………………………………………
……………
22. Riscul de piata se referă la modul în care este primit de către piaţă „produsul”
oferit de proiect.

S-ar putea să vă placă și