Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

1
la Regulament

FORMULAR DE PARTICIPARE
LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

Funcția publică solicitată ________________________________________

Denumirea subdiviziunii _________________________________________


__________________________________________________________

I. Date generale

Nume, prenume _______________________________________________


Data nașterii _________ Cetățenia (inclusiv a altor state) _________________
Domiciliul (adresa poștală) _______________________________________
Telefon: serviciu ___________ domiciliu ___________ mobil_____________
E-mail ____________________________________

II. Educație

Studii de bază:

Nr. Perioada Instituția, localizarea, facultatea Specialitatea obținută.


crt. Diplomă/certificat

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

Nr. Perioada Instituția, localizarea, facultatea Specialitatea, titlul


crt. obținut.
Diplomă/certificat

Cursuri de perfecționare/specializare în ultimii 4 ani:

Nr.
Perioada Instituția, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat
crt.

Titluri ştiinţifice  
 
 
Lucrări ştiinţifice, brevete de  
invenţie, publicaţii etc.  
 

III. Experiența de muncă

Vechimea în serviciul public


Vechimea în domeniul aferent funcției publice
solicitate

Experiența de muncă aferentă funcției publice solicitate (începând cu cea


recentă):

Perioada Organizația, adresa, postul Atribuțiile și responsabilitățile de


deținut bază

IV. Calități profesionale (autoevaluare)

Calități Nivel de dezvoltare și


manifestare
înalt mediu

V. Calități personale (autoevaluare)

Calități Nivel de dezvoltare și


manifestare
înalt mediu

VI. Nivel de cunoaștere a limbilor

Denumirea limbii Calificativ de cunoaștere


cunoștințe de bază bine foarte bine
VII. Abilități de operare pe calculator

Programe Nivel de utilizare

VIII. Relații de rudenie

Relații de rudenie cu
funcționarii Secretariatului
Parlamentului

IX. Recomandări

Nr. Nume, prenume Organizația, postul deținut Date de contact


crt.

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt


veridice.

Accept dreptul Secretariatului Parlamentului de a prelucra datele mele cu


caracter personal, cu condiția asigurării protecției acestora conform
prevederilor legale, și de a verifica datele din formular și din documentele
prezentate.

________________ _________________
(data completării) (semnătura)