Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 9

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Armonia sunetelor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)
Nr. Detalieri de Resurse materiale și
Competențe Activități de învățare Evaluare Data Observații
crt. conținut procedurale
1. 1.2. Sesizarea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare 03.03
diferențelor de înălțime notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în Sunetul și nota frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiția unor DO1 ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
1.3.Corelarea înălțimilor de sol, înălţimi de note de la DO1 la Dirijorul Do- ● inter-evaluare
de note cu notația DO2 A.M.Ionescu ●auto-evaluare
muzicală ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor Dormi ușor
2.2. Utilizarea notației de note deja scrise
înălțimilor sunetelor în ● jocuri interpretative muzicale - Resurse
însușirea unor cântece dialog solist/cor sau între grupuri, procedurale:
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Metode: conversaţia,
diferenţierea mişcărilor (cântarea explicaţia,
melodiei/ acompaniament, ritmul exerciţiul, munca
melodiei/măsură) independentă, jocul
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor didactic
din fragmente de melodii cunoscute Organizare:
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor activitate frontală,
unor melodii simple în ştafetă individuală şi pe
● joc de poziţionare a corpului în grupe
funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)
● recunoașterea notelor pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii
acestora
2. 1.2. Sesizarea Elemente de ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare 10.03
diferențelor de înălțime limbaj muzical notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în Melodia – frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiția unor diferenţierea ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale înălţimilor utilizarea noţiunilor de portativ, cheie Doi prieteni clasă
1.3.Corelarea înălțimilor sunetelor, de sol, înălţimi de note de la DO1 la Ursulețul Marinică- ● inter-evaluare
de note cu notația elemente de DO2 A.M.Ionescu ●auto-evaluare
muzicală notaţie – ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor
2.2. Utilizarea notației portativ, cheie de note deja scrise Cântecul notei Fa
înălțimilor sunetelor în sol, note de la ● interpretarea vocală a cântecelor, cu Fluturaș- C.
însușirea unor cântece DO1 la DO2 utilizarea percuţiei corporale - a Romașcanu
aplauzelor ritmice, a bătutului din
Sunetul și nota picior
RE ● jocuri interpretative muzicale -
dialog solist/cor sau între grupuri,
Sunetul și nota ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Resurse
FA diferenţierea mişcărilor (cântarea procedurale:
3 melodiei/ acompaniament, ritmul Metode: conversaţia,
melodiei/măsură) explicaţia,
● acompanierea cântecelor cu exerciţiul, munca
orchestra de jucării muzicale, percuţie independentă, jocul
corporală didactic
● exersarea citirii înălţimilor sunetelor Organizare:
din fragmente de melodii cunoscute activitate frontală,
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor individuală şi pe
unor melodii simple în ştafetă grupe
● joc de poziţionare a corpului în
funcţie de înălţimile sunetelor
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii
fragmentului muzical audiat
● stimularea exprimării spontane a ● evaluare scrisă și
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă orală
de scurte fragmente muzicale
contrastante (de exemplu, desene
animate adecvate vârstei)

● recunoașterea notelor pe portativ


● interpretarea corectă a înălțimii
acestora
● indicarea înălțimii sunetelor din
gama DO cu ajutorul mâinii și al vocii
● scrierea notelor din gama DO pe
portativ

Itemii probei de evaluare vizează:


● completarea enunțurilor lacunare
● stabilirea corepondenței între nota
de pe portativ și denumirea ei
● plasarea corectă a notelor pe
portativ
● transcriere de portativ și identificare
de note
● interpretarea unui cântec cunoscut,
respectând toate noțiunile de teorie
muzicală învățată
3. 1.2. Sesizarea Diferenţierea ● audiţie şi învăţare a cântecului Resurse materiale: ● observare 17.03
diferențelor de înălțime înălţimilor notelor („Do, e-o doamnă prea manualul sistematică
și durată între sunete, în sunetelor, frumoasă”) tipărit/digital, ● evaluare orală
audiția unor elemente de ● exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio ● temă de lucru în
fragmente muzicale notaţie – utilizarea noţiunilor de portativ, cheie clasă
1.3.Corelarea înălțimilor portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la Pe-o crenguță de ● inter-evaluare
de note cu notația sol, note de la DO2 alun- Mirele Rizea ●auto-evaluare
muzicală DO1 la DO2 ● jocuri de recunoaştere a înălţimilor Marinescu
2.2. Utilizarea notației Sunetul și nota de note deja scrise Bună dimineața!-
înălțimilor sunetelor în SOL ● jocuri interpretative muzicale - Mirele Rizea
însușirea unor cântece dialog solist/cor sau între grupuri, Marinescu
Sunetul și nota ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
MI diferenţierea mişcărilor (cântarea Găză mică
Sunetul și nota melodiei/ acompaniament, ritmul Cucule, cuculețule
LA melodiei/măsură) Melc, melc, codobelc
Clopoțelul ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor
Stă la geam o din fragmente de melodii cunoscute Dirijorul Do-
păsărică ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor A.M.Ionescu
unor melodii simple în ştafetă Resurse
● joc de poziţionare a corpului în procedurale:
funcţie de înălţimile sunetelor Metode: conversaţia,
● jocuri de mimare a unor atitudini explicaţia,
corespunzătoare expresivităţii exerciţiul, munca
fragmentului muzical audiat independentă, jocul
● stimularea exprimării spontane a didactic
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă Organizare:
de scurte fragmente muzicale activitate frontală,
contrastante (de exemplu, desene individuală şi pe
animate adecvate vârstei) grupe
● recunoașterea notelor pe portativ
● interpretarea corectă a înălțimii
acestora

Joc și miscare
Sapt./ Domeniul Comp. Detalieri de Activitati de invatare Resurse Evaluare
Data continut

Domeniul : CAPACITATE PSIHO -MOTRICA


Unitatea de invatare : JOCURI PENTRU ORIENTARE SPATIO-TEMPORALA
Numar de ore alocat : 2 ore

Materiale:
S1 Capacitate – deplasări cu numărarea pasilor si transport de diferite obiecte
psiho - obiecte
motrică Joc pentru -participarea la stafete si jocuri cu utilizarea unor Procedurale: ● observare
02.03 1.1 orientare spatio - deprinderi de locomotie/ de manipulare conversaţia, explicaţia, sistematică
1.2 temporală: -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor demonstraţia, ● evaluare
2.1   «  Ocupa locul  «  obiecte, în cadrul unui grup exerciţiul, jocul orală
2.2 - implicarea în jocuri de miscare cu manevrarea obiectelor, ● temă de
desfăsurate între echipe, sub formă de întrecere Forme de organizare a lucru în clasă
- realizarea unor sarcini de colaborare colectivului: ● inter-
-participarea la stabilirea rolurilor si sarcinilor în echipă frontală, individuală, evaluare
S2 Joc pentru (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală ●auto-evaluare
orientare spatio - - participare la tragerea la sorti, la constituirea echipelor
09.03 temporală: - felicitarea coechipierilor/adversarilor
  «  Posta merge  » - autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

Domeniul: DEPRINDERI DE COMUNICARE SI LUCRU IN ECHIPA


Unitatea de invatare: TEHNICI DE COMUNICARE EFICIENTA IN JOCURI DE MISCARE
Numar de ore alocat : 1 ora
Deprinderi de 1.1 Tehnici de -participarea la stafete si jocuri cu utilizarea unor Materiale: ● observare
S1 comunicare si 2.1 comunicare deprinderi de locomotie/ de manipulare obiecte, mingi sistematică
lucru în 2.2 eficientă în jocuri -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor ● evaluare
16.03 echipă de miscare obiecte, în cadrul unui grup Procedurale: orală
- gesturi, semne, -participarea la stabilirea rolurilor si sarcinilor în echipă conversaţia, explicaţia, ● temă de
semnale (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) demonstraţia, lucru în clasă
Joc  :  » Culegem - participare la tragerea la sorti, la constituirea echipelor exerciţiul, jocul ● inter-
staguletele  » -utilizarea gesturiloe, semnelor, semnalelor evaluare
- felicitarea coechipierilor/adversarilor Forme de organizare a ●auto-evaluare
- autoanaliza randamentului propriu colectivului:
- analiza randamentului echipelor frontală, individuală,
evaluare orală