Sunteți pe pagina 1din 5

Tematica drept comercial

1. Dreptul comercial – ramură a dreptului privat: definiţie, izvoare, subiecte


I. Definiție

II. Izvoare

III. Subiecte

IV. Raportul cu alte ramuri de drept

2. Profesionistul și întreprinderea.
• Profesionistul și întreprinderea – noțiuni și importanță. Dobândirea calității de
profesionist.Condiţiile de exercitare a activităţii economice (comerciale)
• Obligaţiile profesioniştilor-comercianţi
• Obligaţiile născute în legătură cu exploatarea unei întreprinderi
• Obligaţiile profesioniştilor. Principii generale aplicabile profesioniştilor
• Patrimoniu

3. Societăţile. Reglementare legală, definiţie. Înmatricularea.


Organizarea comerțului în România

Înmatricularea societăților. Etapele. Efectele încălcării. Publicitatea actelor constitutive. Efectele


înmatriculării.

Nulitatea societății

4. Constituirea societăților
Condiţiile de fond şi de formă ale actului constitutiv

Statutul juridic al asociaţilor

Patrimoniul, capitalul social şi rezervele societăţii

Denumirea şi emblema societăţii

Forma juridică a societăţilor

Sediul principal al societăţii

Filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentanţe

Obiectul de activitate al societăţii


5. Administrarea societăţii. Administratorul- condiţii pentru dobândirea calităţii.
Drepturile şi obligaţiile administratorului. Sistemele de administrare la societăţile pe acţiuni:
sistemul unitar şi sistemul dualist.
Reguli comune
Sistemul unitar
Sistemul dualist

6. Conducerea societăţii cu personalitate juridică. Adunările generale, felurile adunărilor


generale. Convocarea adunării generale, desfăşurarea adunării generale, hotărârile adunării
generale.
Secţiunea 1. Precizări prealabile. Regimul juridic al acţiunilor și obligațiunilor
§ 1. Noţiuni
§ 2. Regimul juridic al acţiunilor
§ 3. Transmiterea acţiunilor
§ 4. Dobândirea propriilor acţiuni de către societate
§ 5. Emiterea de obligațiuni
Secţiunea 2. Adunarea generală a asociaţilor
§ 1. Felurile adunărilor generale
§ 2. Adunarea constitutivă
§ 3. Adunarea generală ordinară
§ 4. Adunarea generală extraordinară
§ 5. Delegarea anumitor competenţe ale adunării generale extraordinare către consiliul de
administraţie
§ 6. Adunările speciale
§ 7. Cvorumul necesar pentru luarea de hotărâri valabile
§ 8. Convocarea adunării generale
§ 9. Şedinţa adunării generale

7. Controlul societăţii cu personalitate juridică. Instituţia cenzorului sau auditorului


financiar. Modificarea societăţilor – suspendarea societății; modificarea sediului, duratei,
formei.

8. Reducerea și majorarea capitalului social. Excluderea și retragerea asociaților.


9. Fuziunea și divizarea. Dizolvarea și lichidarea societății
11. Procedura insolvenţei
12. Contracte comerciale
Contractul de mandat fără reprezentare, contractul de comision, contractul de agenţie.
Contractul de consignaţie. Contractul de report. Contractul de cont curent.
13. Contractul de leasing. Contractul de franciză
14. Titlurile de valoare
FSJA, anul III, IFR, FR

Examen
PROIECT (referat sau studiu de caz)
Drept comercial

Referatul
Referatul trebuie să fie o lucrare ştiințifică de 5-10 pagini. Referatul va conține rezumat, 3-5
cuvinte cheie, citări complete cu note de subsol precum şi bibliografie. Referatului i se aplică
toate regulile unei lucrări ştiințifice. Nu se admit plagiatele, textele care copiază din
lucrări/referate/texte de pe internet, chiar şi anonime, sunt considerate plagiate. Citarea unor
lucrări postate pe site-uri de referate, deşi preferabilă copierii fără citare, dar poate conduce la
lipsa de credibilitate a autorului şi lipsa de valoare a referatului. Sursele referatului trebuie să
fie ştiinţifice. Referatul poate avea ca subiect discutarea unui concept, comentariul unei
norme juridice sau analiza unei proceduri. Trebuie să utilizaţi legislaţia în vigoare.
De asemenea, referatul poate porni de la realizarea unui documentar privind o anumită
tematică fie sinteze legislative, fie jurisprudențiale, cu bibliografie.
Rezumatele de articole pot fi utilizate pentru referat, dar adăugând bibliografia adecvată și
scriind din aceasta.
Studiul de caz
Studiul de caz presupune analiza jurisprudenţei publicate pe internet sau în reviste ori cărți, cu citarea corectă a
sursei:
- pentru România http://rolii.ro, http://www.jurisprudenta.org/ sau pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
(www.scj.ro), pentru celelalte instanţe: http://portal.just.ro/.
- programe legislative: sintact.ro, lexexpert.ro
- CJUE/TUE - http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=ro
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/ro/
- CEDO - https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=
Hotărârea judecătrorească trebuie adnotată, adică trebuie să existe un comentariu de minim 3
pagini din totalul materialului, care va fi de 5-10 pagini, privind principalele probleme
juridice ridicate de respectiva hotărâre. Structura studiului de caz: rezumat de 3-5 rânduri,
cuvinte cheie, rezumatul hotărârii judecătorești pe care o comentați, și nota dvs. privind
probleme de drept identificate în respectiva hotărâre, la care se adaugă bibliografia utilizată.
Tematica
Referatul poate fi redactat din întreaga tematică a dreptului comerțului internațional, nu doar
din lista orientativă de subiecte, stabilite la curs. Tematica este anexată.
Proiectul poate fi transmis în word sau pdf. Denumirea fisierului va fi
NUME_PRENUME_FR sau IFR (nu arhivat) Se menționează toate numele și prenumele așa
cum sunt în catalog.
Pentru realizarea proiectului, dacă aveţi îndoieli privind tema, puteţi întreba titularul
disciplinei.
dmsandru@ucdc.ro
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

FSJA

PROIECT

DREPTUL COMERCIAL

TITLUL REFERATULUI SAU AL STUDIULUI DE CAZ

NUMELE PRENUMELE STUDENTULUI

IFR SAU IF, anul, grupa

S-ar putea să vă placă și