Sunteți pe pagina 1din 29

DOCUMENT DE POLITICI

EDUCAŢIA ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI
Chişinău, Republica Moldova
Mai 2010
EDUCAŢIA
ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI
DOCUMENT DE POLITICI

Chişinău, Republica Moldova


Mai 2010
Design: Ion Axenti

Copyright © UNDP Moldova 2010


All rights reserved

Opiniile exprimate în această publicaţie nu reflectă necesar politicile sau viziunile


oficiale ale Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă reţeaua globală


de dezvoltare a Naţiunilor Unite, care promovează schimbarea şi conectează
ţările la informaţii, experienţa şi resursele necesare pentru a ajuta oamenii să-şi
construiască o viaţă mai bună.
DOCUMENT DE POLITICI

MULŢUMIRI
Acest Document de Politici este prezentat pentru a fi discutat suplimentar în con-
textul consultărilor prezente a noului proiect al Codului Educaţiei pentru Moldova.
Acest Document de Politici nu are menirea de a fi o prezentare deplină a tuturor
problemelor privind educaţiei pentru drepturile omului în Republica Moldova.
Unicul scop al acestui Document de Politici este de a contribui la discuţia publică
care se desfăşoară în Moldova, prin prezentarea unor rezultate a studiului recent
privind situaţia educaţiei pentru drepturile omului în Moldova, şi starea drepturilor
omului în sistemul şcolar.

Acest Document de Politici include rezultatele cercetărilor din cadrul studiilor efec-
tuate în cadrul unui proiect comun al agenţiilor ONU, având scopul de a consoli-
da sistemul de promovare şi protecţie a drepturilor omului în Republica Moldova
(implementat cu susţinerea financiară a PNUD, Programului Acţiune Globală 2, şi
UNESCO) în consultare şi coordonare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Mol-

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


dova şi organizaţiile societăţii civile. Cercetarea a fost efectuată de Silvia Romanci-
uc, Societatea Independentă pentru Educaţiei şi Drepturile Omului; Vasile Rotaru,
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; Victor Zaharia, Universi-
tatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Institutul pentru Reformă Penală
din Moldova. Proiectul de cercetare a fost asistat de Rodica Secara, Liceul teoretic
“Spiru Haret” din Chişinău; şi Rodica Solovei, Institutul Ştiinţelor Educaţiei, Min-
isterul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova. Proiectul a fost coordonat
de Angela Dumitrasco. Asistenţa şi susţinerea mai multor părţi, inclusiv Ministerul
Educaţiei, a fost inestimabil în asigurarea finalizării cu succes a proiectului. Acest
Document de Politici a fost pregătit de PNUD Moldova şi Oficiului Coordonatoru-
lui Rezident în Republica Moldova, în consultare cu Echipa de ţară a Naţiunilor
Unite în Republica Moldova.

3
DOCUMENT DE POLITICI

Conţinut
MULŢUMIRI ......................................................................................3
1. INTRODUCERE ........................................................................5
2. RECOMANDĂRI CHEIE .........................................................7
3. CE ESTE EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI? ..9
4. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI EDUCAŢIA
PRIVND DREPTURILE OMULUI ........................................12
5. SITUAŢIA CURENTĂ 1: LEGISLAŢIA ŞI POLITICA
INTERNĂ ÎN MOLDOVA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
DREPTURILOR OMULUI .....................................................14
6. SITUAŢIA CURENTĂ 2: SUMARUL REZULTATELOR
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

CERCETĂRII SONDAJULUI .................................................16


6.1. Respectarea Drepturilor Omului în Şcoală ........................16
Intoleranţă ............................................................................... 16
Violenţa.................................................................................... 16
Participarea în procesul decizional ....................................... 17
Transparenţa în Evaluarea Performanţelor .......................... 17

6.2. Curriculum Drepturilor Omului în Şcoli..............................18


Cadrul de lucru al Curriculum ................................................ 18
Acces la informaţii ................................................................... 20
Conţinutul şi Calitatea Curriculum-ul .................................... 21
Instruirea învăţătorilor, Schimb de experienţă,
şi Diseminarea celor mai bune practici ................................. 22
Evaluarea şi replicarea metodologiei instruirii
profesionale ............................................................................ 23
Resurse on-line ........................................................................ 24

CONCLUZIE: SCEPTICISM ........................................................25


ANEXĂ: NOTĂ METODOLOGICĂ ..........................................26

4
DOCUMENT DE POLITICI

1. INTRODUCERE
Un şir de obligaţii internaţionale obligă Moldova să introducă în curriculum el-
emente ale drepturilor omului. Legislaţia internaţională în vigoare în Moldova, in-
clusiv cerinţe în domeniul educaţiei pentru drepturile omului, include Convenţia
Internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială
(ICERD), Convenţia Internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Dis-
criminare a Femeilor (CEDAW) şi Convenţia privind Drepturile Copilului (CRC).

Aceste prevederi specifice şi juridic obligatorii ale dreptului internaţional, urmăresc


angajamentul general prevăzut în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în
care Adunarea Generală a Naţiunilor Unite proclamă

“prezenta Declaraţie universală a drepturilor omului, ca ideal comun spre


care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, având aceasta
Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătura şi educaţie să dezvolte
respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri
progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea
lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al
celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.”

Educaţia pentru drepturile omului a fost efectuată în mod sporadic în Moldova de


la finele anilor 1990 şi începutul 2000, dar dezvoltarea de mai departe a stagnat. În
prezent este o lipsă a unei strategii naţionale consolidate privind educaţia pentru
drepturile omului, şi angajamentele în acest domeniu au fost slab transpuse în cur-
riculum naţional. Educaţia pentru drepturile omului nu este suficient de integrată
în strategiile de sector relevante, nici în actele juridice sau regulatorii relevante.
Deşi unele acte normative din sectorul educaţional includ unele referinţe generale
privind drepturile omului şi educaţia pentru drepturile omului, în general acestea
nu pot fi calificate drept un cadru de lucru strategic corespunzător. În rezultat, ele
nu au impactul necesar.

În acelaşi timp, datele prezentate pentru prima dată în acest Document de Politici
indică asupra tendinţelor îngrijorătoare în ceea ce priveşte respectarea drepturilor
omului în sistemul şcolar. Concluziile includ următoarele:
Există un nivel înalt de intoleranţă în şcoli şi în general în sistemul şcolar
vizavi de persoanele cu dizabilităţi;

5
DOCUMENT DE POLITICI

82,5% din directorii de şcoli care au participat în sondaj ar accepta o


persoană Romă în calitate de angajat sau elev, dar doar 27,2% din învăţători
care au participat în sondaj ar accepta o persoană Romă în calitate de coleg,
iar 26,3% în calitate de elevi/studenţi.
Mai puţin de o treime din studenţii intervievaţi ar accepta în calitate de
coleg de clasă persoane care ai HIV/SIDA;
42% din învăţătorii intervievaţi au declarat că ei aplică violenţa faţă de elevii
lor în cazuri excepţionale, şi doar circa 20% din învăţătorii-respondenţi au
răspuns negativ la întrebare.
64% din studenţii intervievaţi au declarat că ei a fost martori a
comportamentului violent a învăţătorilor faţă de studenţi şi aproximativ
18% au declarat că aceasta se întâmpla frecvent. Aproape o treime
din studenţi au menţionat că ei au fost martori a violenţei verbale sau
psihologice a învăţătorilor, în timp ce circa 15 procente au declarat că au
fost martori a violenţei fizice.

Actualul proiect al Codului Educaţiei, deschis pentru discuii publice, constituie


Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

o oportunitate pentru introducerea cerinţelor pentru educaţia pentru drepturile


omului în calitate de componentă a instruirii învăţătorilor, cu o introducere treptată
clară pe parcursul anilor următori a componentelor curriculum-ului educaţiei
pentru drepturile omului în educaţia secundară şi primară. Acesta de asemenea
prezintă o oportunitate pentru oferirea bazei juridice sporirii culturii respectului
şi includerii sociale în sistemul şcolar. Această oportunitate nu trebuie omisă în
prezenta mişcare reformatoare.

6
DOCUMENT DE POLITICI

2. RECOMANDĂRI CHEIE
Există o necesitate evidentă pentru re-dublarea eforturilor în privinţa educaţiei
pentru drepturile omului în Moldova, şi elementelor conexe a curriculum, precum
şi elemente conexe a schemei generale a sistemului educaţional, pentru o gestiona
mai bine şi produce rezultate pozitive în domeniul drepturilor omului. Sumarul
recomandărilor cheie în acest domeniu urmează:

1. Rezultatele cercetării indică asupra unei necesităţi puternice a instruirii


învăţătorilor în domeniul drepturilor omului şi educaţiei pentru drepturile omu-
lui. Astfel, deşi există o necesitate evidentă pentru introducerea educaţiei pentru
drepturile omului în calitate de subiect obligatoriu al curriculum, se recomandă
ca aceasta să fie efectuat treptat, cu introducerea unui curriculum obligatoriu dep-
lin a drepturilor omului în termen de până la cinci ani. În perioada intermediară,
în învăţământul superior ar trebui introdusă instruirea învăţătorilor în drepturi-
le omului şi educaţia pentru drepturile omului. De asemenea, de urgenţă trebuie

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


efectuată re-instruirea învăţătorilor care activează în domeniul educaţiei.

2. Şcolile trebuie să utilizeze orice oportunitate pentru a promova drepturile omului şi


valorile drepturilor omului. Promovarea respectului pentru diferenţă ar putea fi efec-
tuat prin existenţa facilităţii accesului persoanelor cu dizabilităţi, chiar dacă asemenea
persoane nu sunt în şcoală, includerea obligatorie a reprezentanţilor grupurilor dis-
criminate în gestionarea şcolii sau în activităţile şcolare, precum şi prin desfăşurarea
diverselor activităţi de promovare a respectului pentru diferenţă. Autorităţile locale şi
şcolile ar trebui să susţină şi promoveze activităţile de celebrare a principalelor eveni-
mente ale drepturilor omului şi discutare a problemelor cheie ale drepturilor omului.

3. Proiectul Codului Educaţiei ar trebui extins pentru a include:


(i) Procedurile pentru orice individ sau grup, de contestare a actelor, subiectelor
sau problemelor de discriminare care apar în sistemul şcolar. Legea ar
trebui să specifice ierarhia procedurală care ar începe de la directorul şcolii
respective; să includă apelul în primă instanţă la autoritatea raională; şi
recursul la Minister. Prevederile legale în acest domeniu ar trebui armonizate
cu dreptul internaţional şi european.
(ii) Procedurile de contestare şi sancţionare a actelor de violenţă în şcoală
(iii) Suplimentar şi separat de prevederile expuse în (1) de mai sus, Ministerul
ar trebui să stabilească un mecanism de supraveghere pentru soluţionarea
problemelor legate de drepturile omului, discriminare şi excludere socială,
care apar în educaţie. Mecanismul ar trebui împuternicit expres pentru a
examina probleme legate de violenţă în şcoală. Codul ar trebui să stabilească
parametrii, puterea şi independenţa mecanismului de supraveghere.
7
DOCUMENT DE POLITICI

Procedurile stabilite în punctele (i) şi (ii) de mai sus trebuie să includă suficiente
garanţii pentru a proteja împotriva răzbunării, victimizării şi altor consecinţe nega-
tive pentru persoanele care decid să utilizeze aceste proceduri.

4. Agenda drepturilor omului în şcolarizare va fi de asemenea servită la această


etapă importantă în procesul reformei educaţionale, prin crearea educaţiei incluz-
ive, în particular pentru copii şi adulţii cu dizabilităţi. Educaţia generală este baza
corespunzătoare pentru educarea persoanelor cu dizabilităţi. În rezultat, legislaţia
ar trebui să prevadă clar că scopul şi obiectivul măsurilor educaţionale pentru per-
soanele cu dizabilităţi este integrarea lor în societate, începând cu educarea în medii
de învăţământ general. Prevederi specifice în legislaţie ar trebui să prevadă baza legală
pentru educaţia generală, precum şi proceduri pentru a obţine educaţia generală.
Posibilităţile de şcolarizare a persoanelor cu dizabilităţi în afara cadrului general
educaţional ar trebui excluse expres conform noii legislaţii.

5. În calitate de subiect conex, discutarea prezentă a reformei educaţionale şi a nou-


lui Codul Educaţional oferă oportunitatea demarării tranziţiei serioase de la preudo-
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

ştiinţa sovietică a „defectologiei”. Recunoscând că persoanele instruite în „defectolo-


gie” şi metode similare vor necesita re-instruire, legislaţia trebuie să prevadă cum
va avea loc această tranziţie, şi să prevadă termene clare pentru încheierea rolului
„defectologilor” în plasarea educaţională sau probleme pedagogice conexe. Legislaţia
ar trebui să stipuleze clar că rolul lucrătorilor sociali, psihologilor şi altor profesionişti
ne-pedagogi în relaţie cu educaţia copiilor cu dizabilităţi este doar de a asista şi fa-
cilita educaţia generală.

6. Bugetele şcolare trebuie să includă fonduri de achiziţie a resurselor informaţionale


privind drepturile omului (inclusiv conectare la Internet şi abonare la resurse Inter-
net, procurarea materialelor didactice, etc.). Resursele Internet trebuie să fie elabo-
rate pentru reprezentanţii sistemului şcolar pentru a acces uşor resursele curriculum
privind drepturile omului.

7. Trebuie re-dublate eforturile de identificare şi diseminare în şcoli a resurselor cur-


riculum privind drepturile omului. Materialele existente, cum ar fi manualul “Dreptul
şi Noi” ar putea fi re-editate şi distribuite larg (posibil după actualizare şi modificare),
cel puţin pentru şcolile care dispun de corp didactic suficient de instruit şi capabil.

8. Activităţi promoţionale pentru excelenţă în oferirea educaţiei pentru drepturile


omului ar trebui organizate de Minister, pentru a recompensa iniţiativele pozitive şi
cele mai bune practici în domeniul educaţiei pentru drepturile omului.

8
DOCUMENT DE POLITICI

3. CE ESTE EDUCAŢIA PENTRU


DREPTURILE OMULUI?
La 10 decembrie 2004 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat Program-
ul Mondial privind educaţia în domeniul drepturilor omului (WPHRE) pentru a
promova implementarea în toate sectoarele a programelor de instruire în domeniul
drepturilor omului. Conform WPHRE, educaţia pentru drepturile omului poate fi
definită ca educaţia, instruire şi informarea orientată spre dezvoltarea unei culturi
universale a drepturilor omului. O educaţie cuprinzătoare pentru drepturile omu-
lui oferă nu doar cunoştinţe despre drepturile omului şi mecanismele de protejare
a acestora, dar conferă abilităţi necesare pentru promovarea, apărarea şi aplicarea
drepturilor omului în viaţa cotidiană. Educaţia pentru drepturile omului nutreşte
atitudini şi comportamente necesare pentru a ocroti drepturile omului ale tuturor
membrilor societăţii.

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


Activităţile de educaţie pentru drepturile omului trebuie să exprime principiile fun-
damentale ale drepturilor omului, cum ar fi egalitate şi ne-discriminare, afirmând
independenţa, indivizibilitatea şi universalitatea tuturor drepturilor omului. În acelaşi
timp, activităţile ar trebui să fie practice, corelând drepturile omului la experienţa
de viaţă a elevilor şi oferindu-le posibilitatea să se bazeze pe principiile drepturi-
lor omului identificate în contextul cultural propriu. Prin aceste activităţi, elevii sunt
împuterniciţi să identifice şi soluţioneze necesităţile lor în drepturile omului şi să
caute soluţii conforme standardelor drepturilor omului. Atât ceea ce este predat, cât şi
modul în care este predat, trebuie să reflecte valorile drepturilor omului, să încurajeze
participarea şi să stimuleze un mediu de studii liber de frică şi nevoi.

Educaţia pentru drepturile omului include:


(a) Cunoştinţe şi abilităţi — învăţarea despre drepturile omului şi mecanismele
de protejare şi promovare a drepturilor omului, precum şi acumularea
abilităţilor pentru aplicarea acestora în viaţa cotidiană;
(b) Valori, atitudini şi comportament — dezvoltarea valorilor şi întărirea
atitudinilor şi comportamentului care susţine drepturile omului;
(c) Acţiuni — întreprinderea acţiunilor pentru apărarea şi promovarea
drepturilor omului.

Educaţia pentru drepturile omului ar trebui să dezvolte abilităţi şi atitudini care


ne-ar ajuta să:
Consolidăm respectul pentru drepturile şi libertăţile fundamentale;
9
DOCUMENT DE POLITICI

Dezvoltăm deplin personalitatea umană şi sensul demnităţii;


Promovăm înţelegerea respectului, egalităţii şi prietenii între toate naţiunile,
popoarele indigene, precum şi grupurile naţionale, etnice, religioase şi
lingvistice;
Asigurăm recunoaşterea necesităţii de a oferi securitate contra oricăror
ameninţări violente;
Facem posibil pentru toate persoanele să participe efectiv într-o societate
liberă şi democratică, guvernată de supremaţia legii;
Dezvoltăm şi menţinem pacea;
Promovăm dezvoltarea durabilă orientată spre om şi justiţia socială.

Obiectivele educaţiei pentru drepturile omului sunt următoarele:


Dezvoltarea şi promovarea culturii drepturilor omului;
Promovarea unei înţelegeri comune, bazate pe instrumente internaţionale,
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

a principiilor şi metodologiilor de bază pentru educaţia pentru drepturile


omului;
Asigurarea concentrării asupra educaţiei pentru drepturile omului la nivel
naţional, regional şi internaţional;
Promovarea unui cadru de lucru colectiv comun pentru acţiunile actorilor
relevanţi;
Consolidarea parteneriatului şi cooperării la toate nivelele;
Inventarierea şi susţinerea programelor existente de educaţie pentru
drepturile omului, pentru a evidenţia practicele de succes, şi de a oferi un
stimulent pentru a le continua şi/sau extinde şi pentru a elabora altele noi.

În contextul de elaborare a cadrului juridic pentru sistemul de învăţământ în ans-


amblu, aceste elemente de bază trebuie să fie reflectate nu numai ca principii de-
clarative, dar într-adevăr, să fie integrate într-un mod holistic în toată legislaţia
relevantă.

Educaţia pentru drepturile omului promovează o abordare a educaţiei bazată pe


drepturi, care ar trebui să fie înţeleasă drept un proces care include:
(a) “Drepturile omului prin educaţie”: asigurarea ca toate componentele şi
procesele instruirii, inclusiv curricula, materialele, metodele şi instruirea
favorizează învăţarea drepturilor omului;
(b) “Drepturile omului în educaţie”: asigurarea respectului drepturilor omu-
lui a tuturor actorilor, şi practicarea drepturilor, în cadrul sistemului
educaţional.
10
DOCUMENT DE POLITICI

Educaţia pentru drepturile omului în sistemul şcolilor primare şi secundare ar tre-


bui să fie compuse din:
(a) Politici — elaborarea într-un mod participativ şi adoptarea politicilor
educaţionale, legislaţiei şi strategiilor coerente, care sunt bazate pe drepturile
omului, inclusiv îmbunătăţirea curriculum şi politici de instruire pentru
învăţători şi alt personal didactic;
(b) Implementarea politicii — planificarea implementării politicilor
educaţionale sus-menţionate prin adoptarea măsurilor organizaţionale
corespunzătoare şi prin facilitarea implicării tuturor părţilor implicate;
(c) Mediu de studii — mediul şcolar care respectă şi promovează drepturile
omului şi libertăţile fundamentale. Acesta oferă oportunităţi pentru toţi
actorii şcolari (elevi, învăţători, personal şi administratori şi părinţi) să
practice drepturile omului prin activităţi de viaţă reală. Acesta permite
copiilor să-şi exprime liber viziunile lor şi să participe în viaţa şcolii;
(d) Predarea şi învăţarea — toate procesele de predare şi învăţare care sunt
bazate pe drepturi (de exemplu, conţinutul şi obiectivele curriculum, practici

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


şi metodologii participative şi democratice, materiale corespunzătoare
inclusiv revederea şi revizuirea manualelor existente, etc.);
(e) Educaţia şi dezvoltarea profesională a învăţătorilor şi altui personal
— oferirea profesiei învăţătorilor şi conducerii şcolii, prin instruire prealabilă
şi continuă, a cunoştinţelor, înţelegerii, abilităţilor şi competenţelor necesare
pentru facilitarea învăţării şi practicării drepturilor omului în şcoli.

11
DOCUMENT DE POLITICI

4. DREPTUL INTERNAŢIONAL
ŞI EDUCAŢIA PRIVND
DREPTURILE OMULUI
Republica Moldova este parte la 6 din 9 tratate internaţionale de bază din domeniul
drepturilor omului, precum şi nu şir de tratate în domeniul drepturilor omului ale
Consiliului Europei. Constituţia Republicii Moldova1 stipulează primatul dreptului
internaţional asupra dreptului naţional, când acestea ar putea veni în contradicţie.

Un şir de obligaţii din tratate care sunt obligatorii în prezent pentru Moldova cer
introducerea elementelor drepturilor omului în curriculum. O listă neexhaustivă
urmează:
Articolul 7 al Convenţiei Internaţionale privind eliminarea tuturor formelor
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

de discriminare rasială (ICERD) prevede, “Statele părţi se angajează să ia


măsuri imediate şi eficace în domeniile învăţământului, educaţiei, culturii
şi informaţiei, pentru a lupta împotriva prejudiciilor ce duc la discriminare
rasială şi pentru a favoriza înţelegerea, toleranţa şi prietenia între naţiuni
şi grupuri rasiale sau etnice, ca şi pentru a promova scopurile şi principiile
Cartei Naţiunilor Unite, ale Declaraţiei universale a drepturilor omului,
ale Declaraţiei Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială şi ale prezentei Convenţii. Statele părţi se angajează să
ia măsuri imediate şi eficace în domeniile învăţământului, educaţiei, culturii
şi informaţiei, pentru a lupta împotriva prejudiciilor ce duc la discriminare
rasială şi pentru a favoriza înţelegerea, toleranţa şi prietenia între naţiuni
şi grupuri rasiale sau etnice, ca şi pentru a promova scopurile şi principiile
Cartei Naţiunilor Unite, ale Declaraţiei universale a drepturilor omului,
ale Declaraţiei Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială şi ale prezentei Convenţii.”
Articolul 5 al Convenţiei internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor
de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) stabileşte:
“Statele părţi vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru:

“(a) a modifica schemele şi modelele de comportament social şi


cultural al bărbatului şi femeii, pentru a se ajunge la eliminarea
prejudecăţilor şi practicilor cutumiare sau de altă natură, care sunt
bazate pe ideea de inferioritate sau superioritate a unui sex sau pe
imaginea şablon privind rolul bărbatului sau al femei ; …

12
DOCUMENT DE POLITICI

Articolul 42 al Convenţiei privind drepturile copilului prevede, “Statele părţi


se angajează să facă larg cunoscute atât adulţilor, cât şi copiilor principiile şi
dispoziţiile prezentei convenţii, prin mijloace active şi adecvate.”
Aceste prevederi specifice şi juridic obligatorii ale dreptului internaţional urmează
angajamentul general prevăzut în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în
care Adunarea Generală a Naţiunilor Unite proclamă

“prezenta Declaraţie universală a drepturilor omului, ca ideal comun spre


care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate
persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, având aceasta
Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătura şi educaţie să dezvolte
respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri
progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea
lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al
celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.”

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului mai stabileşte în articolul 26 că:
“Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi
întărirea respectului faţă de drepturile omului si libertăţile fundamentale”.

Comunitatea internaţională şi organele Naţiunilor Unite au afirmat în mod repetat


şi regulat importanţa educaţiei pentru drepturile omului şi au hotărât să consoli-
deze implementarea acesteia în toată lumea.2 Consiliul Europei de asemenea devotă
o atenţie sporită educaţiei pentru drepturile omului, atât Comitetul de Miniştri cât
şi Adunarea Parlamentară regulat emiţând recomandări în aceste domenii Statelor
membre ale Consiliului Europei. În mod similar, Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (OSCE) a devotat o atenţie sporită promovării educaţiei pen-
tru drepturile omului în statele participante OSCE.3 În final, Uniunea Europeană
şi-a asumat un rol proeminent în promovarea şi susţinerea iniţiativelor de educaţiei
pentru drepturile omului în ţările membre UE, precum şi la nivel global.4

1.
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Publicată la 18.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1, Articolul 1.
2.
A se vedea, de exemplu, Conferinţa Naţiunilor Unite privind Drepturile Omului (Conferinţa de la Viena), 1993. Declaraţia şi
Planul de Acţiuni de la Viena, A/CONF./157/23, 25 June, 1993; Rezoluţia A/RES/48/127, 14 februarie 1994; Rezoluţia A/
RES/49/184, 6 martie 1995; Rezoluţia A/RES/50/177, 28 februarie 1996; Rezoluţia 2004/71. Activităţi de mai departe legate de
Decada ONU de Educaţie pentru drepturile omului, adoptată de Comisia pentru Drepturile Omului, reuniunea 57-a, 21 aprilie
2004; Rezoluţia Adunării Generale ONU A/RES/59/113 referitor la Programul Mondial privind Educaţia pentru Drepturile Omu-
lui, reuniunea plenară 70, 10 decembrie 2004; Rezoluţia Adunării Generale ONU A/59/113B din 14 iulie 2005 conform căreia
a fost aprobat proiectul revizuit al Planului de Acţiuni pentru prima fază (2005-2007) a Programului Mondial privind Educaţia
pentru Drepturile Omului.
3.
A se vedea, de exemplu, http://www.osce.org/odihr/item_11_40041.html.
13
4.
A se vedea, de exemplu, http://www.dare-network.eu/.
DOCUMENT DE POLITICI

5. SITUAŢIA CURENTĂ 1:
LEGISLAŢIA ŞI POLITICA
INTERNĂ ÎN MOLDOVA
ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
DREPTURILOR OMULUI
Educaţia pentru drepturile omului nu are un cadru legislativ şi strategic suficient de
dezvoltat în Moldova. Unele prevederi generale sunt stipulate în actele normative
în domeniul educaţiei. Legea învăţământului nr. 547 din 21.07.19955 în art.4(2) pre-
vede că „Politica educaţională a statului se întemeiază pe principiile umanitarizării,
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii şi diversităţii. Învăţământul este democratic


şi umanist, deschis şi flexibil, formativ-dezvoltativ şi se bazează pe valorile cul-
turii naţionale şi universale. Învăţământul de stat este laic, refractar la discrimi-
nare ideologico-partinică, politică, rasială, naţională”.6 Articolul 5 (Obiectivele
învăţământului) din Legea actuală a învăţământului stipulează că educaţia în Mol-
dova are drept scop „... cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului,
indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi atitudinea fără de
religie - principii consemnate în Cartea Naţiunilor Unite; pregătirea copilului pen-
tru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii,
păcii, toleranţei, egalităţi între sexe şi prieteniei între toate popoarele şi grupurile
etnice, naţionale şi religioase”. Conform articolului 34 (Învăţământul extracuricu-
lar) din aceeaşi lege, statutul legal al personalului didactic şi a elevilor, din aceeaşi
lege se referă doar superficial la educaţia pentru drepturile omului. În lege există
doar câteva măsuri de stimulare. Actele normative şi instrumentele strategice care
sunt concentrate pe anumite grupuri de vârstă, cum ar fi copiii şi tineretul, nu pre-
vede măsuri pentru educaţia în şcoli în domeniul drepturilor omului, şi în orice caz
multe din acestea sunt desuete.7

Unele iniţiative în domeniul educaţiei pentru drepturile omului au fost realizate de


către societatea civilă în Moldova. Astfel, de exemplu, în cadrul Programului In-
stitutului pentru o Societate Deschisă – Street Law Network – şi bazat în Moldova
pe un Memorandum de Înţelegere din 1997 dintre Societatea Independentă pen-
tru Educaţie şi Drepturile Omului (SIEDO) şi Ministerul Educaţiei, o disciplină de
educaţiei civică-legală - “Noi şi Legea” - a fost elaborată şi aprobată de Minister în
2001. Disciplina, susţinută de un manual, orientat spre ridicarea nivelului culturii
14
DOCUMENT DE POLITICI

juridice a tinerilor din trei clase ale şcolii secundare. Învăţători din 200 de licee au
fost instruiţi să predea această disciplină elevilor. Manualul a fost utilizat în mod
pilot în circa 10 licee şi editat în 40000 exemplare, astfel reprezentând numărul
total de elevi din licee în 2001. Până în 2005, disciplina a fost predată obligato-
riu (1 oră pe săptămână), dar din cauza reformelor sistemului educaţional această
disciplină (împreună cu altele, cum ar fi Educaţia Civică, Educaţia Moral-spirituală,
Educaţia Aptitudinilor de Viaţă. Economia Aplicată) a fost ulterior recalificată drept
opţională.

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

5.
Publicat în Monitorul Oficial No 62-63 din 09.11.1995.
A reiterat în principiile stabilite în Conceptul dezvoltării educaţiei în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Guver-
6.

nului Nr. 556 din 27.07.1994 (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 007 din 30.07.1994) şi Hotărârea Parlamentului Nr. 337 din
15.12.1994, Publicată în Monitorul Oficial Nr. 017 din 24.03.1995.
7.
Astfel, nu există referinţă la subiectele educaţiei privind drepturile omului în Legea privind drepturile copilului (Nr. 338 din
15.12.1994) şi Legea privind tineretul (Nr. 279 din 11.02.1999), Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale
privind protecţia copilului şi familiei (Nr. 727 din 16.06.2003), pentru care termenul de implementare a fost 2003-2008.
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei tineretului (Nr. 1541, din 22.12.2003) nu prioritizează domeniul din 15
perspectiva drepturilor omului, deşi face anumite referinţe la aspecte care au relevanţă pentru educaţia drepturilor omului în
sistemul şcolar. În Hotărârea Guvernului privind aprobarea Conceptului privind dezvoltarea educaţiei profesionale secundare,
Nr. 1331 din 03.12.2004 nu sunt referinţe la aspecte de educaţie pentru drepturile omului.
DOCUMENT DE POLITICI

6. SITUAŢIA CURENTĂ 2:
SUMARUL REZULTATELOR
CERCETĂRII SONDAJULUI
Cercetarea prezentată mai jos a fost realizată pe parcursul anului 2008 şi finalizată
în 2009. datele incluse în acest studiu a fost colectate prin metode calitative şi can-
titative, acoperind un eşantion de 2972 de respondenţi, inclusiv 1610 elevi; 487
învăţători; 57 directori de şcoli; 735 părinţi; 3 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei
şi Tineretului; 49 reprezentanţi a Direcţiei generale pentru educaţie, tineret şi sport;
24 reprezentanţi ai Administraţiei publice locale; 7 reprezentanţi ai organizaţiilor
internaţionale şi/sau donatoare. A fost acordată atenţie cuvenită reprezentativităţii
geografice, sociale, etnice, religioase şi de gen. Metodele şi instrumentele de evalu-
are au inclus chestionare, interviuri, grupuri focale, discuţii individuale, observaţii,
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

analiză comparativă, revizuirea documentelor. Chestionarele, interviurile şi grupu-


rile focale au inclus respondenţi din 35 de raioane ale ţării, zone urbane şi rurale,
licee şi gimnazii. Concluziile-cheie ale cercetării urmează în continuare. În calitate
de anexă la acest Document de Politici este inclusă o Notă Metodologică.

6.1. Respectarea Drepturilor Omului în Şcoală


Intoleranţă

În sistemul şcolar există un nivel înalt de intoleranţă vizavi de persoanele cu


dizabilităţi, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, Romi, precum şi alte etnii decât
cea a respondentului. Animozitatea este larg răspândită atât în rândurile elevilor,
cât şi a autorităţilor şcolare, inclusiv învăţători. De exemplu:
Mai puţin de o treime din elevii chestionaţi ar accepta în calitate de colegi
de clasă persoane care trăiesc cu HIV/SIDA,
82.5% din directorii de şcoli care au participat în sondaj ar accepta o persoană
Romă în calitate de colaborator sau elev, dar doar 27,2% din învăţători care
au participat în sondaj ar accepta o persoană Romă în calitate de coleg, şi
26,3% ar accepta Romi în calitate de elevi/studenţi.
Violenţa

42% din învăţătorii intervievaţi au declarat că ei aplică violenţa faţă de elevii


lor în cazuri excepţionale, şi doar circa 20% din învăţătorii-respondenţi au
răspuns negativ la întrebare.
16
DOCUMENT DE POLITICI

64% din studenţii intervievaţi au declarat că ei a fost martori a


comportamentului violent a învăţătorilor faţă de studenţi şi aproximativ
18% au declarat că aceasta se întâmpla frecvent. Aproape o treime
din studenţi au menţionat că ei au fost martori a violenţei verbale sau
psihologice a învăţătorilor, în timp ce circa 15 procente au declarat că au
fost martori a violenţei fizice. Conform relatărilor, violenţa este aplicată
mai frecvent în şcolile rurale. Conform rezultatelor sondajului, proporţia
învăţătorilor din comunităţile rurale care au confirmat că ei aplică violenţa
este de două ori mai mare decât cea a învăţătorilor din zone urbane.

Participarea în procesul decizional


Rezultatele sondajului indică asupra faptului că elevii au un nivel destul de înalt de
participare în procesul decizional din şcolile lor. Totuşi, o examinare mai detaliată
a substanţei răspunsurilor a arătat că în majoritatea cazurilor aceasta participare
este una formală, şi nu reală. Aproximativ 80% din elevii respondenţi au declarat
că ei au permanent sau frecvent posibilitatea de a-şi exprima liber viziunile lor şi
de a participa în procesul decizional. Doar 23 de persoane (1,4%) au declarat că ei

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


niciodată nu au avut o asemenea posibilitate.

Studenţii participă cel mai frecvent la luarea deciziilor prin intermediul Consili-
ilor Studenţeşti (în circa 50% de cazuri) şi prin întâlnirile periodice cu conducerea
instituţiei de învăţământ (în circa 32%). Alte oportunităţi menţionate de studenţi,
sunt orele de educaţie civică, orele deschise şi ore de clasă în care ei pot exprima
liber opiniile sale (în 31% din cazuri).

Cu toate acestea, se pare că instrumentele menţionate de respondenţi sunt mai mult


formale, şi nu de substanţă. De fapt, conform Raportului privind respectarea în
Republica Moldova a Convenţiei privind Drepturile Copilului, vocile studenţilor
în general nu sunt „auzite”. Studenţii sunt rareori acceptaţi să ia parte la deciziile
referitoare la aspectele cheie ale programei şcolare, de exemplu.8

Pe de altă parte, părinţii aparent se implică puţin în procesul decizional pe subiecte


legate de viaţa şcolii. Aproximativ 19% din directorii de şcoli intervievaţi au de-
clarat că ei implică părinţii în procesul decizional pe diverse subiecte care necesită
a fi soluţionate. Aproape 60% din părinţi au declarat că ei participă în procesul de-
cizional prin intermediul asociaţiilor părinţilor şi învăţătorilor.

Transparenţa în Evaluarea Performanţelor

Conform rezultatelor sondajului, atât elevii/studenţii cât şi învăţătorii cred că pro-


cesul de evaluare duce lipsă de transparenţă suficientă. De exemplu, aproape 9

8.
Adevărul Vorbit De Copii: Raportul copiilor despre respectarea Convenţiei privind drepturile copilului în Republica Moldova
17
2009, p. 33. Published by Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) in Chisinau.
DOCUMENT DE POLITICI

procente din învăţătorii intervievaţi au recunoscut că ei niciodată nu au atribuit


note de o manieră transparentă (de exemplu, prin ne-explicarea elevilor de ce ei
le-au atribuit o anumită notă). De asemenea, este necesar de menţionat că mai mult
de jumătate din învăţătorii intervievaţi nu au răspuns la această întrebare, ceea ce
poate trezi îngrijorări şi pune le îndoială şi mai mult deschiderea învăţătorilor în
menţinerea transparenţei acestui proces.

Situaţia relatată privind respectarea echităţii în evaluare/notare (adică, aplicarea


aceloraşi criterii de evaluare asupra tuturor elevilor, neutilizarea notelor pentru alte
scopuri decât evaluarea, etc.) de asemenea trezeşte anumite îngrijorări. Circa 1,7%
din învăţătorii intervievaţi au declarat că ei niciodată nu au atribuit note de o manieră
echitabilă, şi doar 13,8% au spus că ei mereu acordă note de o manieră echitabilă.
Iarăşi, două treimi din învăţători au evitat să ofere un răspuns la această întrebare.

6.2. Curriculum Drepturilor Omului în Şcoli


Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

Educaţia în domeniul drepturilor omului în şcolile din Republica Moldova este


efectuată doar sporadic, şi în general ia forma activităţilor curriculare şi extra-cur-
riculare. Rezultatele sondajului trezesc întrebări vizavi de calitatea curriculum; pe
parcursul interviurilor efectuate în timpul cercetării, doar 3% din respondenţi au
reuşit să explice, să facă referinţe şi judecăţi de valoare sau să identifice soluţii la
subiecte sau teme legate de drepturile omului.

Cadrul de lucru al Curriculum

Nu există un cadru de lucru unic care ar asigura continuitatea şi durabilitatea aces-


tor eforturi în cadrul sistemului educaţional, sau unul care ar defini priorităţile,
responsabilităţile, durata şi cadrul de cooperare. Pe parcursul anilor recenţi, nu a
fost oferit nici un sprijin financiar pentru vre-un program care ar asigura integrar-
ea deplină a educaţiei pentru drepturile omului la nivel naţional în învăţământul
primar şi secundar. Toate sau majoritatea iniţiativelor din acest domeniu au fost
iniţiative mici naţionale sau internaţionale finanţate de donatori.

Lipsa susţinerii financiare, precum şi a planificării corespunzătoare, a fost de


asemenea confirmat de către respondenţi în sondaje şi interviuri. Circa 95% din
persoanele responsabile de elaborarea strategiilor/politicilor şi planurilor de acţiuni
privind educaţia pentru drepturile omului au indicat lipsa resurselor drept dificul-
tatea principală în: oferirea cursurilor corespunzătoare, monitorizarea procesului
educaţional, realizarea cercetării şi schimbului de experienţă, activităţi comunitare,
soluţionarea problemelor legate de realizarea anumitor drepturi.

18
DOCUMENT DE POLITICI

Totuşi, merită de menţionat că pe parcursul ultimilor ani, au fost realizate o serie


de parteneriate în implementarea câtorva programe în domeniul educaţiei, inclusiv
parteneriate dintre Ministerul Educaţiei şi Tineretului de atunci, agenţiile ONU, alte
organizaţii internaţionale din Moldova, organizaţii a societăţii civile, alţi experţi,
şi alţii. Aceste parteneriate s-au soldat cu iniţiative relevante în educaţia pentru
drepturile omului, cum ar fi promovarea informării privind drepturile copilului;
schimbul de experienţă dintre copii din Moldova şi alte ţări; susţinerea copiilor cu
dizabilităţi în realizarea dreptului acestora la asociere, etc. În acelaşi timp, la nivel
local parteneriatele în domeniul educaţiei pentru drepturile omului fie lipseau, fie
nu este formal înfiinţate sau instituţionalizate.

Aproximativ 41 procente din învăţătorii intervievaţi au declarat că administraţia


le-a dat indicaţii/sarcini exprese privind implementarea educaţiei pentru drepturile
omului. Totuşi, doar în 24,7% din cazuri învăţătorii au menţionat că ei a fost fo-
arte motivaţi de către administraţie să desfăşoare activităţi în domeniul drepturilor
omului. De asemenea, doar 12,5% au declarat că ei au implementat frecvent în şcoli
activităţi legate de educaţia pentru drepturile omului, în timp ce alte 10,5% au de-

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


clarat că asemenea activităţi au fost implementat rareori. Doar 10,5% din directorii
de şcoli au declarat că la ei sunt în curs de implementare proiecte legate de dreptu-
rile omului. Luând în consideraţie rezultatele prezentate mai sus, se poate conchide
că implementarea acestor activităţi nu este o prioritate în şcoli.

Conform sondajului, 30% din elevii intervievaţi au declarat că ei a fost implicaţi în


activităţi şi proiecte de educaţie pentru drepturile omului, inclusiv proiecte imple-
mentate în comunitate de către alte entităţi decât şcoala. În acest context, numărul
elevilor implicaţi în activităţi organizate de şcoli de promovare/educaţie pentru
drepturile omului ar putea fi şi mai jos. În majoritatea cazurilor, activităţile de
educaţie pentru drepturile omului au fost realizate ocazional şi nu în conformitate
cu un plan de lucru şcolar aprobat (doar 16% din învăţători au menţionat existenţa
unui plan de activităţi aprobat la nivelul şcolii privind educaţia pentru drepturile
omului). De asemenea, conform relatărilor acestea în mod general sunt realizate
în formă de concursuri, lecţii speciale, instruire şi rareori drept expoziţii tematice,
întruniri cu persoane cunoscătoare, dezbateri tematice, teatru social, etc.

De asemenea a fost observat că şcoala are un rol limitat sau lipsă în promovarea
drepturilor omului în comunitate. Există o participare limitată a şcolii în organiza-
rea sau participarea în activităţi de promovarea a drepturilor omului la nivel comu-
nitar. În acelaşi timp, există o contribuţie limitată a învăţătorilor din şcoli la activităţi
extra-curriculare de promovare a drepturilor omului în comunitate, fapt care a fost
de asemenea conformat prin un număr foarte jos de respondenţi-învăţători care
au anunţat că au experienţă în organizarea activităţilor extra-curriculare legate de
19
DOCUMENT DE POLITICI

promovarea drepturilor omului. În majoritatea cazurilor, aceste activităţi sunt orga-


nizate de ONG-uri. De asemenea, aparent eforturi limitate sunt investite de şcoli în
implicarea membrilor comunităţii în activităţi de promovare a drepturilor omului
organizate în şcoli.

Acces la informaţii
Conform sondajului, lipsa resurselor informaţionale este una din barierele în calea
promovării drepturilor omului în şcoală. Doar 16,5% din învăţători au menţionat
că ei au suficiente resurse informaţionale pentru a preda eficient o lecţie sau pentru
a organiza o activitate cu elemente de educaţie pentru drepturile omului. Această
situaţie nefavorabilă a fost de asemenea confirmată de respondenţi, în particular de
reprezentanţii Direcţiei generale pentru educaţie, tineret şi sport de atunci. Doar o
persoană din Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a considerat că şcolile au
suficiente materiale educative privind drepturile omului. Totuşi, chiar şi în acest caz
singular respondentul aparent şi-a bazat concluzia doar pe faptul că şcolile au un
curriculum şi manuale în domeniu.
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

Sursele principale de informaţii în acest domeniu constituie manualele (conform


62% din respondenţi). Ţinând cont că manualele nu au fost actualizate aproape de
un deceniu şi un număr relativ mic de învăţători utilizează alte resurse actualizate,
cum ar fi ziare, radio sau programe TV şi Internet, aceasta pare să indice asupra
faptului că învăţătorii nu totdeauna pot oferi elevilor un conţinut corespunzător.

Bibliotecile şcolare nu dispun de materiale suficiente pentru a susţine şcolile în


acest domeniu. De exemplu, doar 13,8% din elevii intervievaţi cred că biblioteca
şcolară le oferă suficiente materiale educaţionale şi informaţionale legate de drep-
turile omului.

În pofida rolului crescând al Internet-ului în obţinerea informaţiei în domeniu, în


anul 2008 doar 26,8% din elevii-respondenţi au declarat că ei au acces la Internet. Şi
mai puţini elevi au fost capabili să enumere web site-uri Internet legate de drepturile
omului. În ceea ce priveşte accesul la Internet, spre regret, situaţia învăţătorilor este
şi mai gravă decât cea a elevilor, doar 14,3% din învăţătorii-respondenţi menţionând
că ei dispun de acces la Internet. În această privinţă învăţătorii din comunităţile ru-
rale sunt în cea mai proastă situaţie. Accesul lor la Internet este aproape de două
ori mai jos decât cel al învăţătorilor urbani; din numărul total de învăţători care au
declarat că au acces la Internet, aproximativ 28% au fost învăţători din zone rurale
şi 44% învăţători din zone urbane. Totuşi, unele informaţii indică că un progres în
acest domeniu s-a înregistrat din anul 2008 încoace.

20
DOCUMENT DE POLITICI

Conţinutul şi Calitatea Curriculum-ul


Puţini învăţători au experienţă în desfăşurarea activităţilor extra-currciulare în do-
meniul drepturilor omului (8,3%). Chiar şi în aceste cazuri, experienţa este în gen-
eral limitată la organizarea sau participarea în unele mese rotunde. Doar 11,5% din
învăţători-respondenţi au declarat că ei au experienţă în elaborarea materialelor di-
dactice legate de educaţia pentru drepturile omului. În rezultatul lipsei resurselor şi
instruirii necorespunzătoare a învăţătorilor în domeniul drepturilor omului, calitatea
predării drepturilor omului lasă multe de dorit. În opinia elevilor9, programul şcolar
în general este de o natură foarte teoretică şi nu le oferă pregătire pentru viaţă.

Reproducerea mecanică a materialului memorizat este utilizat în calitate de metodă


primară de predare. Învăţătorii sunt insuficient de instruiţi sau adepţi a utiliza
metode interactive.

În prezent, resursele legate de educaţia privind drepturile omului, accesibile ele-


vilor/studenţilor şi învăţătorilor din întreaga ţară, sunt Educaţia Civică (clasele V-

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


IX) şi Noi şi Legea (clasele X-XII). Totuşi, aceste manuale reprezintă doar un suport
parţial pentru promovarea educaţiei pentru drepturile omului, deoarece conţinutul
lor şi temele legate de drepturile omului necesită îmbunătăţiri. De exemplu, manu-
alele de Educaţie Civică include doar un capitol referitor la subiectele drepturilor
omului (care reprezintă aproximativ 5-10% din conţinutul total al manualului). În
acelaşi timp, manualul Noi şi Legea reflectă aspecte legate de drepturile omului, dar
conţinutul acestuia este depăşit într-o anumită măsură (ultima ediţie a manualului
Noi şi Legea datează cu 2001). Mai mult ca atât, există şcoli unde nu există copii
suficiente ale acestor manuale.

Conform reacţiei primite de la elevi în timpul sondajului, limbajul manualului


este uneori sofisticat/dificil şi că există foarte puţine studii de caz. Învăţătorii au
menţionat că ei ar dori să dispună de suport didactic îmbunătăţit (mai multe studii
de caz reale, simulări de rol, etc.).

Totuşi, aceste manuale sunt în general apreciate pentru calitatea lor de către învăţători
şi elevi şi părinţi. Din numărul total de respondenţi, 71,4% din elevi/studenţi şi,
respectiv, 65% din învăţători cred că calitatea manualului Noi şi Legea este foarte
bună. Din respondenţii care au oferit răspunsuri, 35,4% din elevi şi, respectiv, 52,9%
din învăţători cred că calitatea manualelor de educaţie civică este foarte bună. Pe
parcursul ultimilor 8 ani, manualul Noi şi Legea pare a fi foarte solicitat de elevi/
studenţi, învăţători şi părinţi. În 2006 au fost colectate 7000 de semnături de la
elevi/studenţi şi părinţi care au cerut actualizarea manualului şi publicarea acestuia
în suficiente exemplare pentru a acoperi toţi elevii/studenţii din ţară.

9.
Adevărul Vorbit De Copii: Raportul copiilor despre respectarea Convenţiei privind drepturile copilului în Republica Moldova
21
2009, p. 31. Publicat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) din Chişinău
DOCUMENT DE POLITICI

Instruirea învăţătorilor, Schimb de experienţă, şi Diseminarea


celor mai bune practici

Mulţi învăţători şi alte autorităţi şcolare au beneficiat de pe urma instruirii în dome-


niul drepturilor omului. Numărul celora care au fost instruiţi în subiecte specifice
a drepturilor omului este mai mic. Astfel, 102 din 746 învăţători au participat în
seminare privind drepturile omului în general. Şaizeci şi patru de respondenţi au
raportat participarea la seminare internaţionale.

Cele mai reprezentative instruiri menţionate de învăţători au fost următoarele: trei


module de instruire a învăţătorilor „Noi şi Legea” organizate naţional de SIEDO
în cooperare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului de atunci în timpul perioadei
2000-2002; instruirea instructorilor şi învăţătorilor de educaţie civică (Ministerul
Educaţiei şi Tineretului de atunci); instruirea instructorilor şi învăţătorilor la subi-
ectul Aptitudini de Viaţă (UNICEF, Iosif Moldovanu); şcoli de vară şi ateliere de lu-
cru „Educaţie pentru o Cetăţenie Democratică” organizate de Ministerul Educaţiei
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

şi Tineretului de atunci şi Consiliul Europei.

Deşi unii învăţători au declarat că ei cred în faptul că ei sunt instruiţi adecvat în


drepturile omului (uneori este confundat cu instruirea în domenii învecinate: drep-
turile copiilor, prevenţia traficării fiinţelor umane, soluţionarea conflictelor, educaţia
vocaţională, etc.), în această privinţă există anumite goluri:
Valori, principii şi caracteristice a drepturilor omului (universalitate,
interdependenţă şi indivizibilitate) şi mecanisme de protecţie.
Corelarea instruirii în drepturile omului şi instruirea în alte domenii
relevante: dezvoltare durabilă, pace, educaţie globală, educaţie civică
şi valori morale, diversitatea culturilor.
Metodele de obţinere şi utilizare a cunoştinţelor în domeniul drepturilor
omului şi rolul învăţătorilor în instruirea în domeniul drepturilor omului.
Abilităţi sociale şi stil democratic de administrare a învăţătorilor şi altui
personal în domeniul educaţiei, în conformitate cu drepturile omului.
Drepturile şi obligaţiile învăţătorilor şi elevilor şi participarea lor în viaţa
şcolii;
Identificarea şi analiza cazurilor de violări a drepturilor omului în şcoli.
Monitorizarea şi evaluarea procesului şi rezultatului educaţiei privind
drepturile omului.
Resurse şi materiale în domeniul drepturilor omului, metode de lucru
cu resursele respective şi selectarea celor mai relevante, precum
şi elaborarea materialelor proprii.
22
DOCUMENT DE POLITICI

Autoevaluarea şcolii şi planificarea dezvoltării în baza drepturilor omului.


Metode pentru instruirea profesională a adulţilor, în special abordări
construite în jurul persoanelor instruite, concentrarea pe motivare,
respectul de sine şi dezvoltarea emoţională, cu scopul sporirii performanţei
în valori spirituale şi comportament.
Metode de instruire bazate pe interacţiune, participare, cooperare şi ne-
discriminare.

Există şcoli unde nici un învăţător nu a beneficiat de instruiri în domeniul drepturi-


lor omului. În acelaşi timp, există învăţători şi alte autorităţi şcolare care au partici-
pat la instruiri de câteva ori pe an. Astfel, din 746 de învăţători intervievaţi, 82 au
participat la instruiri de câteva ori pe an; 34 – odată pe an; 44 – doar o singură dată
în general; 55 – niciodată. 531 nu au oferit răspuns.

În prezent, nu există materiale didactice care ar ajuta învăţătorii să elaboreze şi im-


plementeze un program de auto-instruire în domeniul drepturilor omului. Doar

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


123 din 746 învăţători au menţionat că ei au avut acces la suficiente resurse didac-
tice pentru a preda drepturile omului. În acelaşi timp, în şcoli practic nu există
materiale privind auto-instruirea. Majoritatea învăţătorilor intervievaţi niciodată
nu au auzit de materiale instructive pentru auto-instruirea în drepturile omului. La
începutul interviurilor, învăţătorii în general nu înţelegeau utilitatea unor asemenea
materiale, dar ulterior menţionau că ei cred că acestea sunt absolut necesare.

Cincizeci de directori de şcoală din 57 au declarat că ei încurajează schimbul de


experienţă în educaţia privind drepturile omului, şi doar doi au declarat că aseme-
nea schimburi de experienţă au avut loc în şcoala lor. Din altă parte, doar 253
învăţători din 746 au declarat că în şcoala lor a avut loc schimb de experienţă în do-
meniul educaţiei pentru drepturile omului, în timp ce 211 au declarat că asemenea
activităţi nu au avut loc în şcolile lor, inclusiv în şcoli unde directorii de şcoală au
declarat că schimbul de experienţă în domeniul educaţiei pentru drepturile omului
este pe larg practicat.

Evaluarea şi replicarea metodologiei instruirii profesionale


În ceea ce priveşte evaluarea şi replicarea metodologiei instruirii profesionale, există
doar câteva exemple în acest sens. Majoritatea acum au o vechime de cel puţin
câţiva ani. Totuşi, acestea nu sunt suficient de reprezentative pentru întreaga ţară.
În cadrul proiectului „Noi şi Legea” (1998-2003), a fost efectuată o evaluare a met-
odologiei pentru instruirea profesională a învăţătorilor privind modul de predare
a acestui subiect. Aceasta a fost subsecvent replicat ulterior într-o instruire a circa
1300 de învăţători (din circa 35000 de învăţători care lucrau la moment). O altă
23
DOCUMENT DE POLITICI

experienţă relevantă în acest sens este experienţa SIEDO care, împreună cu Univer-
sitatea de Stat din Moldova (USM) şi Universitatea Pedagogică de Stat din Moldova
(UPS), a elaborat şi promovat introducerea cursului „Metodologia predării „Noi şi
Legea”” la două instituţii (USM şi UPS).

Resurse on-line
În prezent există resurse on-line privind drepturile omului în limba Engleză, Rusă
şi câteva în Română. Toate aceste resurse tratează o vastă varietate a subiectelor
drepturilor omului, precum şi subiectelor legate de predarea drepturilor omului.
Învăţătorii le-ar putea utiliza în procesul educaţiei privind drepturile omului. Totuşi,
există deficienţe în accesarea Internet-ului. Există învăţători care spun că ei au acces
la Internet, însemnând acces la unul sau mai multe calculatoare conectate la Inter-
net, care există în şcoală pentru 20-30 de învăţători şi 200-700 de elevi. Adiţional,
mulţi dintre învăţători care au declarat că ei au acces la Internet, au abilităţi limitate
de a lucru la calculator.
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

24
DOCUMENT DE POLITICI

CONCLUZIE: SCEPTICISM
Există un scepticism profund evident în rândurile deţinătorilor de drepturi,
autorităţilor şi factorilor de decizie vizavi de posibilitatea unei schimbări pozitive
în domeniul educaţiei privind drepturile omului din Moldova. Unele persoane nu
doresc să vorbească despre educaţia privind drepturile omului, spunând că ei nu
cred că opinia lor poate schimba ceva. Unii au declarat că ei cred că educaţia priv-
ind drepturile omului nu este o prioritate în Moldova, inclusiv pentru donatorii care
susţin programe şi proiecte în Moldova. În calitate de probă ei au adus subiectele
şcolare numite „Noi şi Legea” şi „Educaţia Civică”: conţinut depăşit, insuficienţa
manualelor şi instrucţiunilor metodice. Atât învăţătorii cât şi factorii de decizie la
nivel de administraţie şcolară şi la nivel naţional au declarat că dacă educaţia privind
drepturile omului ar fi o prioritate, ar putea fi găsite suficiente resurse pentru a crea
un mediu corespunzător de predare. Ei au fost sceptici şi privind acest studiu, afir-
mând că acesta nu va avea un impact deoarece Educaţia privind Drepturile Omului
nu este o sarcină prioritară. Majoritatea elevilor, învăţătorilor şi părinţilor nu cred

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


că ceva se va schimba în rezultatul completării chestionarelor. Mulţi au declarat că
permanent sunt efectuate multe studii şi chestionare, dar nimic nu se schimbă, ba
din contra, se pare că situaţia se înrăutăţeşte.

Rămâne ca toţi să demonstreze că acest scepticism este deplasat. Noul Cod


Educaţional planificat în prezent oferă un forum cheie, care va asigura stabilirea
clară juridică a posibilităţii acestor schimbări.

25
DOCUMENT DE POLITICI

ANEXĂ: NOTĂ METODOLOGICĂ


În timpul colectării datelor, au fost urmărite următoarele principii de lucru:
Abordare conformă cerinţelor „Programului Mondial pentru Educaţia
Drepturilor Omului”; Conţinutul programului a fost utilizat în calitate de
bază pentru identificarea subiectelor de evaluare; elaborarea articolelor/
întrebărilor pentru interviuri; stabilirea reperelor pentru revizuirea
documentului, etc.;
Testarea instrumentelor de lucru: Chestionarele scrise au fost iniţial testate
pe un eşantion limitat, care consta din reprezentanţi a fiecărei categorii de
respondenţi;
Cea mai înaltă relevanţă pentru realitate: Situaţia a fost evaluată şi au
fost elaborate recomandări ţinând cont de circumstanţele în care lucrează
învăţătorii, elevii învaţă, respectiv, este realizată educaţia privind drepturile
omului; problemele cu care se confruntă oamenii de rând; priorităţile
statului în depăşirea dificultăţilor zilnice a cetăţenilor vizavi de principiile şi
Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova

valorile care stau la baza drepturilor omului şi educaţiei privind drepturile


omului;
Accesibilitate: S-a avut grijă ca limbajul utilizat în discuţii cu respondenţii
(inclusiv învăţătorii) să fie cât mai accesibil posibil, astfel încât să fie
asigurată fluiditatea comunicării şi înţelegerii. Suplimentar, metoda a fost
ajustată pentru fiecare respondent/grup de respondenţi (a fost pe larg
utilizată metoda interviului).

26
DOCUMENT DE POLITICI

Fondul şi particularităţile colectării datelor


Participarea voluntară. Factorii de decizie şi respondenţii au fost identificaţi con-
form principiului participării voluntare. Respondenţii au fost pe deplin liberi să
participe sau nu în sondaje şi interviuri desfăşurate pe parcursul studiului şi să-şi
exprime liber opiniile lor. Din toate grupurile, elevii au fost cei mai sinceri şi activi,
iar cei mai rezervaţi şi sceptici privind rezultatele studiului din toate categoriile de
respondenţi au fost părinţii.

Datele colectate reprezintă perioada 2006–2008. Datele utilizate în studiu


sunt luate din chestionarele scrise. Pe lingă aceasta, au fost revizuite variate rapo-
arte, proiecte în derulare, observaţii în teren şi interviuri. Toate datele au fost colec-
tate în perioada dintre iunie şi septembrie 2008.

Procesarea datelor. Grupul de lucru a constat din cinci experţi şi cadrul de timp
pentru efectuarea studiului a fost de 4 luni. Au fost procesate 20000 pagini de ches-
tionare scrise, şi câteva zeci de mii de pagini de rapoarte, studii, acte normative, etc.

Educaţia în Domeniul Drepturilor Omului în Republica Moldova


Astfel, datele utilizate în acest studiu pot fi utilizate în calitate de bază pentru con-
tinuarea cercetării în anumite domenii specifice, cum ar fi: scopurile şi conţinutul
curriculei de instruire vocaţională; curricula după forme şi conţinut a manualelor;
sarcini specifice pentru fiecare factor de decizie în susţinerea şi implementarea
educaţiei pentru drepturile omului în şcoli, etc.

Excluderea chestionarelor. Mai mult de jumătate din respondenţi s-au dovedit


a fi nepregătiţi pentru a lua parte în interviul scris. Un mare număr de chestionare
completate includ răspunsuri irelevante; multiple chestionare au fost completate de
aceeaşi persoană; au fost răspunsuri lipsă la mai mult de jumătate de întrebări într-
un chestionar; sau la variate întrebări au fost oferite răspunsuri contradictorii irec-
onciliabile. Grupul de lucru a exclus aceste chestionare din universul cercetării.

Desconsiderarea cererilor de participare în sondaje, interviuri şi chestion-


are pe parcursul studiului. Din 12570 de chestionare distribuite doar 4021 au
fost completate şi întoarse grupului de experţi, din care 1082 nu au fost validate.
Eşantionul a cuprins 35 de raioane, dar chestionare au fost întoarse doar din 87 de
localităţi din 22 de raioane.

27

S-ar putea să vă placă și