Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

COMISIA EXRAORDINARA RAIONALA DE SANATATE PUBLICA

DECIZIt

Nr.10 / I 08.06.202L

Cu privire la de-clararea lunii


iunie 2O2l - lunar de vaccinare
sporitS. anti - COVID -I9 a populatiei
raionului Ungheni

In temeiul Legii privind administratia publicS. 1oca15. nr.436-XVI din 28.L2.2OO6;


a Legii privind supravegherea de stat a s5natefi publice nr.10 din 03.02.2009, cu
modificdrile ulterioare;
intru executarea Planului na{ional de imunizare anti - COVID-l9, aprobat prlr,t
Hotdrarea Comisiei nalionale extraordinare de sdnS.tate publicS. nr.4L din 13 ianuarie
2O2I; a cerinfelor Ordinului Ministerului Sdndtnfi, Muncii gi Protecfiei Sociale nr.93
din 05 februarie 2O2L Cu priuire la implementarea Planului nalional de imunizare anti-
COVID-I9;
In scopul asigur5rii gi administr5rii in timp util a vaccinurilor sigure 9i
eficiente anti - COVID-19 populatiei raionului Ungheni, a credrii unei pS"turi imune
impotriva infect'ei cu COVID-l9 in rdndul populaliei, cu vaccinarea a circa 7Oo/o din
populat'a eligibili,

Comisia raionali extraordinari de sinitate publici


Decide:

1. ia act de informalia prezentatd. de Sergiu Talmaci, sef al Secfiei controlul


Se
bolilor transmisibile ;i managmentul urgenlelor de sdndtate public5,, Direcqia
Centrul de sdnd.tate publicd. Ungheni.
2. Se declarS.luna iunie 2021- lunar de vaccinare sporitS. anti-COVID-19 a
populaliei raionului Ungheni.
3. Se-aprob5. Planul de vaccinare sporitS. anti - COVID-19 a populafiei raionului
Ungheni (anexi).
4. Directorul i.C. COOP Comery (Jngheni, Dumitru Malanciuc, va crea condilii
pentru amplasarea Punctului mobil de vaccinare pe teritoriul pietei centrale,
coordondnd cu serviciile cointeresate.
5. IMSP Centrul de sdndtate Ungheni (qef Lilia Scurtu), Direclia Centrul de
sdndtate public6. Ungheni (gef Alexandr Cornei), i.C. COOP Comerl Ungheni
(director Dumitru Malanciuc), managerii instituliilor de invifimdn t vrzay in
Planul de imunizare anti - COVID-19 vor asigura buna organizare a procesului
de imunizare.
6. ConducS.torii institut'ilor, intreprinderilor vor solicita angajaqilor vaccinafi
certificatul de vaccinare anti-COVID - 1 9,, pentru a ft pt ezentatS' copia
certificatului la institufiile medico - sanitare publice centrele de sdnS.tate,
pentru introducere in registrul electronic'
7. Institutiile medico - sanitare publice centrele de sSndtate vor raporta
sd.ptim6pal (luni, pana la ora 10.00) preqedintelui Comisiei, TatianaLazar,
despre md.surile intreprinse qi numarul de persoane vaccinate.
8. Comisia raionald extraordinard de sdnitate publicd. va monitorizatea)izarea
prezentei decizi.

Preqedintele Comisiei,
Vicepreqedinte al raionului ,-&,ae Tatiana LAZAR

Secretar Svetlana Cadenuc


Anexd
la Decina nr.lO I 1 din O8.O6.2O2L

Planul
de vaccinare sporiti anti-COVID-19 a populaliei raionulul Ungheni

Termenele
Nr. Responsabilii
dlr. Misurile preconizate de
executare
1. Informarea populaliei raionului Ungheni Pe Direcfia Centrul de
despre tipurile de vaccinuri anti-COVID-lg parcursul sdndtate public6.
utilizate in Republica Moldova gi calitatea lunii Ungheni
acestora Medicii de familie
2. Informarea popula$ei raionului despre Pe Direcda CSP
importan{a 9i beneficiile vaccindrii anti- parcursul Ungheni
covlD- 19 lunii Medicii de familie
3. Vaccinarea angajalilor L.T. Gh. Asachi de ro.06.2021 IMSP CS Ungheni
c6.tre echipa IMSP Centrul de sdnS.tate Direclia CSP
Ungheni, cab. 309, tel. de contact: Ungheni
o69823102 Directorul institutiei
4. Vaccinarea angajatllor L. T. M. Eminescu de LL.06.202L IMSP CS Unghem
cd.tre echipa IMSP Centrul de sdndtate Directia CSP
Ungheni, cab. 309, tel. de contact: Ungheni
069823LO2 Directorull institutiei
5. Vaccinarea doritorilor din pia{a centralS. t3.06.2021 IMSP CS Ungheni
Ungheni (i.C. COOP Comery [Jngtrcnfl de Direcfia CSP
cdtre echipa mobild. a IMSP Centrul de Ungheni
sdndtate Ungheni, in locul autotizat Directorul i. C.
(anunful va fi difuzat periodic) COOP Comery
Tel. de contact: 069823102 Unaheni
6. Vaccinarea angajafllor L.T. L Creangd de 14.06.202r IMSP CS Ddnufeni
cdtre echipa IMSP Centrul de sdnS.tate Direclia CSP
Ddnuteni Ungheni
Tel.de contact: O6Q4153 18 Directorul institutiei
7. Vaccinarea angajatilor L. T. V. Alecsandri de 15.06.202r IMSP CS Ungheni
c5.tre echipa IMSP Centrul de sdndtate Direcfia CSP
Ungheni, cab. 309, telefon de contact: Ungheni
o69823r02 Directorul institutiei
8. Vaccinarea angqja'flor Colegiului de 16.06.2021 IMSP CS Ungheni
MedicinS. Ungheni de cdtre echipa IMSP Directria CSP
Centrul de sdndtate Ungheni, cab. 309 Ungheni
Tel de contact: 069823LO2 Directorul institutiei
9. Vaccinarea angajat'lor Institutiei de 17.06.2021 IMSP CS Ddnu{eni
educalie timpurie Tereza Soboleuschi de Directia CSP
cdtre echipa IMSP Centrul de sdnS.tate Ungheni
Ddnu{eni Directorul institutiei
Tel.de contact: 0604153 18
10. Vaccinarea angaja'$lor Instituqiei de L8.06.202r IMSP CS Ungheni
educalie timpurie Delia. de cd.tre echipa Direcd.a CSP
IMSP Centrul de sdndtate Ungheni, Ungheni
cab. 309 Directorul institutiei
Tel.de contact: 069823LO2
11. Vaccinarea angajatilor Institu$ei de 2r.06.202r IMSP CS Ungheni
educat'e timpurie AndrieS de ci.tre echipa Directia CSP
IMSP Centrul de sdnS.tate Ungheni, Ungheni
cab. 309 Directorul institutiei
Tel. de contact: 069823102
12. Vaccinarea angajatilor Institufiei de 22.06.202L IMSP CS Ungheni
educalie timpurie Stelu4a de cd.tre echipa Directia CSP
I.MSP Centrul de sdnd.tate Ungheni, cab. Ungheni
309 Directorul institifiei
Tel. de contact: O69823L02
13. Vaccinarea angajalilor Instituliilor de 23.06.202r IMSP CS Unghem
educalie timpurie Guguqd de cdtre echipa Direcfia CSP
IMSP Centrul de shnd.tate Ungheni, cab. Unglreni
309 Directorul instituliei
Tel de contact: O69823LO2
L4. Vaccinarea angaja$lor Institufiei de 24.06.2021 IMSP CS Ungheni
educalie timpurie Licaici de cd.tre echipa Direcda CSP
IMSP Centrul de sdndtate Ungheni, cab. Ungheni
309 Directorul instituf;ei
Tel de contact: O69823LO2
15. Vaccinarea angajalilor Institufiei de 25.06.2027 IMSP CS Unghem
educalie timpurie Solnisco de citre echipa Direclia CSP
IMSP Centrul de sdn6.tate Ungheni, cab. Ungheni
309 Directorul instituliei
Tel de contact: O69823LO2
t6. Vaccinarea doritorilor din pia{a centralS' 27.06.202r IMSP CS Ungheni
Ungheni de cdtre echipa mobild a IMSP Directia CSP
Centrul de sdnitate Ungheni, in locul Ungheni
autorizat (anungul vafi difuzat periodic) Directorul Piefei
Tel de contact: 069823102 centrale

secretar fu) Svetlana Cadenuc