Sunteți pe pagina 1din 8

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la Programul național de acțiuni consacrate


sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței
Republicii Moldova „Moldova-30”
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 6 lit. a) și h) și art.15 alin. (1) din Legea nr. 136/2017 cu
privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252,
art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 30 de


ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova „Moldova-30”,
conform anexei.

2. Autoritățile administrației publice centrale responsabile de realizarea


acțiunilor din cadrul Programului național de acțiuni consacrate sărbătoririi
a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova „Moldova-30”
vor asigura finanțarea acțiunilor din contul şi în limitele bugetelor aprobate.

3. Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, în calitate de organizator al


manifestărilor festive dedicate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea
independenței Republicii Moldova, va efectua achizițiile publice în conformitate
cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile
publice.

4. Se recomandă:
1) autorităților administrației publice locale să contribuie la asigurarea
realizării acțiunilor incluse în Programul nominalizat şi să elaboreze programe
proprii de acțiuni consacrate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea
independenței Republicii Moldova;
2) instituțiilor mass-media să reflecte acțiunile de organizare și desfășurare
a sărbătorii menționate.
2

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Lilia Pogolșa
5

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr.

PROGRAMUL NAȚIONAL
de acțiuni consacrate sărbătoririi a 30 de ani
de la proclamarea independenței Republicii Moldova
„Moldova-30”

Termenul
Nr. Responsabil de
Denumirea acțiunii de realizare
crt. realizare
(2021)
1 2 3 4
1. „Săptămâna Științei” dedicată celei de-a 30-a Academia de Științe
aniversări de la a Moldovei
proclamarea independenței Republicii
iunie
Moldova, 60 de ani de la fondarea Academia
de Științe a Moldovei și 75 de ani de la crearea
primelor instituții științifice de tip academic
2. Ziua Națională a Portului Popular Ministerul Educației, 27 iunie
Culturii și Cercetării;
Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării
Europene (și MDOC);
Autoritățile
administrației publice
locale;
IP Compania „Teleradio-
Moldova”
3. Elaborarea logoului și sloganului „Moldova- Agenția de Investiții
30” pe baza proiecțiilor brandului de țară din Moldova iulie
„Pomul vieții”
4. Promovarea patrimoniului și imaginii Ministerul Afacerilor iulie –
Republicii Moldova peste hotare Externe și Integrării decembrie
Europene;
Agenția de Investiții
din Moldova
5. Campania de promovare a patrimoniului și a Agenția de Investiții iulie –
imaginii Republicii Moldova în țară din Moldova; decembrie
Cancelaria de Stat;
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării;
IP Compania „Teleradio-
Moldova”
6. Concurs online pe platforma brandului de țară Agenția de Investiții iulie –
”pomulvieții.md” din Moldova; august
Biroul Relații
cu Diaspora
7. 30 la 30: Ministerul Educației, iulie –
evenimente/acțiuni dedicate aniversării a 30- Culturii și Cercetării decembrie
6

1 2 3 4
a de la proclamarea independenței
8. Organizarea festivalului „Plai Natal” IP Compania „Teleradio-
august
Moldova”
9. Campania „Noi suntem țara” IP Compania „Teleradio- august
Moldova”
10. Realizarea rubricii „30 de ani de independență IP Compania „Teleradio- august
în 30 de zile” Moldova”
11. Realizarea rubricii „Cântecele independenței” IP Compania „Teleradio- august
Moldova”
12. Documentarul radio Teatrul Național „Eugene IP Compania „Teleradio- august
Ionesco”, fondat în 1991 – 30 de ani de Moldova”
existență
13. Inaugurarea în cadrul Muzeului Național de Ministerul Educației, august
Istorie a Moldovei a expoziției „Simboluri Culturii și Cercetării;
identitare ale Republicii Moldova”: expoziție Academia de Științe
numismatică și filatelică, a monedelor a Moldovei;
comemorative emise de Banca Națională a Banca Națională
Moldovei, care promovează momentele a Moldovei;
istorice cheie, elemente ale patrimoniului Ministerul Afacerilor
cultural și natural al țării Externe și Integrării
Europene;
Muzeul Național
de Istorie a Moldovei

14. Generația Independenței: spot de promovare a Ministerul Afacerilor august


Republicii Moldova în străinătate Externe și Integrării
Europene;
Biroul relații cu
diaspora;
Compania
IP Compania „Teleradio-
Moldova”
15. Salonul artelor „30 de ani de la declararea Primăria mun. Chișinău; august
independenței” și expoziția de artă plastică Muzeul de Istorie
„Țara mea de dor” a or. Chișinău
16. Gala Premiului Național Cancelaria de Stat; 26 august
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării;
IP Compania „Teleradio-
Moldova”
17. Confecționarea monedei comemorative Banca Națională
dedicate aniversării a 30-a de la proclamarea a Moldovei
august
independenței Republicii Moldova

18. Emiterea seriei de mărci „30 de ani de la Ministerul Economiei și august


emiterea primelor mărci poștale ale Republicii Infrastructurii;
Moldova” Poșta Moldovei
7

1 2 3 4
19. Difuzarea documentarelor „Drumul IPNA Compania 27 august
Independenței” și „Destin și Rezistență” „Teleradio-Moldova”
20. Ședința festivă comună a Parlamentului, Secretariatul
Guvernului și Asociației obștești „Parlamentul Parlamentului;
27 august
90” Guvernul

21. Depunerea de flori la Complexul Memorial Președinția;


„Maica îndurerată” Parlamentul;
Guvernul;
Ministerul Apărării;
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării;
Ministerul Afacerilor 27 august
Interne;
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale;
Organizațiile obștești ale
veteranilor conflictului
armat de pe Nistru
22. Depunerea de flori la monumentul lui Ștefan Președinția;
cel Mare și Sfânt Parlamentul;
Guvernul;
27 august
Ministerul Apărării;
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării
23. Parada Orchestrelor militare în Piața Marii Ministerul Apărării;
Adunări Naționale Orchestra Prezidențială;
Ministerul Afacerilor
Interne;
Orchestra-Model 27 august
a Inspectoratului General
de Carabinieri;
Orchestra
Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră
24. Organizarea și desfășurarea Paradei militare Ministerul Apărării;
consacrate aniversării a 30-a de la proclamarea Ministerul Afacerilor
independenței Republicii Moldova, cu Interne; 27 august
participarea efectivului, tehnicii și orchestrelor conform decretului
militare Comandantului Suprem
(Piața Marii Adunări Naționale)
25. Manifestări festive dedicate sărbătoririi a 30 de Ministerul Educației, 27 august
ani Culturii și Cercetării
de la proclamarea independenței Republicii
Moldova (Piața Marii Adunări Naționale)
8

1 2 3 4
26. Ceremonia oficială de înmânare a înaltelor Președinția august
distincții de stat

27. Recepția oficială acordată de Președintele Președinția 27 august


Republicii Moldova cu ocazia aniversării a 30-
a de la proclamarea independenței Republicii
Moldova
(Palatul Republicii)
28. Elaborarea paginii web aniversare ,,Moldova- Academia de Științe august
30” a Moldovei

29. Organizarea și desfășurarea expoziției tehnicii Ministerul Apărării septembrie


militare și armamentului din dotarea Armatei
Naționale (Piața Marii Adunări Naționale)

30. Conferința internațională „30 de ani a politicii Ministerul Afacerilor iulie –


externe: realizări, provocări și perspective” Externe și Integrării septembrie
Europene
31. Expoziția „Realizările diplomației Republicii Ministerul Afacerilor iulie –
Moldova în 30 de ani de independență” Externe și Integrării septembrie
Europene
32. Deschiderea oficială a anului școlar și Ministerul Educației, 1 septembrie
universitar cu o oră publică consacrată Culturii și Cercetării
aniversării a 30 de ani de la proclamarea
independenței Republicii Moldova „Lecția
Independenței”
33. Concursuri tematice organizate în instituțiile Ministerul Educației, septembrie –
de învățământ general Culturii și Cercetării decembrie
34. Organizarea Festivalului Internațional de Ministerul Educației, septembrie
Operă și Balet „Maria Bieșu” Culturii și Cercetării;
Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării
Europene
35. Zilele Europene ale Patrimoniului Ministerul Educației,
septembrie
Culturii și Cercetării
36. Centenarul Teatrului Național „Mihai Ministerul Educației,
Eminescu”, Culturii și Cercetării septembrie –
Reuniunea Teatrelor Naționale și realizarea octombrie
unui film documentar
37. Târgul Național al Covorului „Covorul Ministerul Educației,
decembrie
Dorului” Culturii și Cercetării
NОТД INFORMATIVД
сч privire la Рrоgrаmul nalional de ac{iuni conýacrate sirbitoririi а 30 de апi
de la рrосlаmаrеа independen{ei Republicii Moldova ,,Moldova-30"

1. Dепчmirеа ачtоrчlчi qi, dup5 caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului


Ministerul Educaliei, Culturii qi Сеrсеtёrii
2. Condi tiile се ач impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ qi finalitй{ile
urm5ritе
Proiectul hot5rArii Gччеrпului cu рriчirе la Programul nalional de actiuni consacrate
slrЬйtоririi а 30 de ani de la рrосlаmаrеа independen{ei Republicii Moldova
..Moldova-30" este elaborat in scopul mаrсdrii Zilei Independenlei Republicii
Moldova. eveniment de imрогtап!d mаjоri pentru societatea noastra.
Programul Nalional ,,Moldova-30" а Гоst elaborat cu раrtiсiраrеа ;i са чrlпаrс а
propunerilor membrilor Comitetului nalional репtru organizarea qi dеslЬgurаrса
ac{iunilor consacrate sйrbitoririi а 30 de ani de la рrосlаmаrеа independenqei
Republicii Moldova, instituit prin in temeiul Decizia Prim-ministrului iпtеrimаr
Aureliu CIOCOI пr,9 din l8 martie 202l. Conceptul gепеrаl al Programului este axat
ре sроrirеа gradului de notorietate а imaginii Republicii Moldova qi рrоmочаrеа
realizбrilor semnificative ale Republicii Moldova qi а cetй|enilor acesteia, ре parcursul
ultimilor 3 decenii.
Elementul de bazd al Programului il rерrеziпtй manifestйrile festive din Piala Marii
Adunбri Nalionale dedicate sёrbёtoririi а 30 de ani de la рrосlаmаrеа independen{ei
Republicii Moldova, саrе se чоr desйqura la 27 august 2021, eveniment in cadrul
cбruia чоr concerta cei mai indragi{i artiqti autohtoni din domeniile muzicii clasice,
ugoare 9i folclorice.
Lчбпd in considerare tеrmепii restrAnqi репtrч organizarea manifestбrilor Геstir,е
din Pia[a Marii Adunйri Na|ionale, se рrорuпе rеаlizаrеа procedurilor de achizilie
сопfоrm prevederile аrt. 56 alin.(l) lit. Ь) din Legea пr.131/2015 privind achiziliile
publice.
In contextul сеlог expuse. analizAnd proiectul prin prisma Ноtёrбrii Сuцii
Constitulionale пr.7 din 4 martie 202 l pentru controlul constitutionalitatii uпоr
рrечсdеri din Legea пr.lЗбl20l'7 cu privire la Guvern, conchidem са acest proiect de
act поrmаtiч poate fi aprobat de чп Guчеrп al сйrчi mandat а incetat. din
чrtпёtоаrеlе considerente.
Proiectul cade sub incidenga alin. (l) а аrt.15 din Legea пr. |Зб120|'7 cu рriчirе la
Guvem, сопfоrm cбruia Gччеmul al сirui mandat а incetat indeplineqte numai аtriЬuцii l

de administrare а trеЬurilоr publice, inclusiv qi prin prisma analizei de cdtre Сurtеа


ConstitulionalД а noliunii de,,, асlmiп istrare а trebur i lor publice ".
АstfЫ, acest ргоiесt de hоtбrАrе poate fi atribuit la treburile in сurs. саrе au tilst
initiatc de Guчеrпul plenipoten{iar Ei trebuie finalizate qi se rсli:rа la pгincipiLrl
necesitatii administrdrii trеЬurilоr publice, identificat de саtrе Curlea Constitulion а la.
са unul egal cu principiul legitimitalii politice а Guvemului.
Suplimentar. Сurtеа Constitu{ionali explicё ,.criteriul necesitalii", de саrе аr trеЬui
sй se сопdчсё acest Gччегп la dеtеrmiпагеа naturii misurilоr саrе pot fi adoptate. са
misuri саrе urmёrеsс solulionarea а 3 categorii de probleme: i) trеЬuri cotidiene саrе ii
permit statului sй f'unclioneze; ii) treburile iп curs, саrе ач fost initiate de Guvernul сu
puteri depline qi саrе trebuie tinalizate; iii) tгеЬurilе urgепtе care trеЬuiе solu{ionatc in
mod irnperativ репtrч а evita pericole fоаrtе grave репtru stat qi cetileni. репtru viata
есопоmlса isocialё.
Proiectul de act погmаtiч in cauzД poate fi referit la problema ii) treburile in ;"Еl
саrе au Гоst ini{iate de Guvemul cu puteri depline qi саrе tгеЬuiе finalizate. Inl
contextul celor relatate suрrа. арrоЬаrеа proiectului in cauzб de сбtrе Guvemul al cdrui
mandat а cxpirat/sau demisionar nu incalcб echilibrul iпtrе principiul legitimitnlii
politice а Guvernului al сДrui rnandat а expirat qi principiul necesitalii. descrisc 'in
ноtаrаrеа cu 1conStlIu ionale пr.7 din 4 martie 202l .
3. Princi revederi ale rоiесtчlчi ечidеп rеа еlеmепtеlоr поi
Principalele prevederi ale proiectului sunt:
- арrоЬаrеа Programului Nalional de acliuni consacrate sdrЬltоririi а 30 de ani de
la рrосlаmаrеа independenlei Republicii Moldova,.Moldova-30";
- modalitatea de rеаlizаrе а рrосеdчrilоr de achizilie pentru оrgапizаrеа
mапiГеstёrilоr Гestive din Piala Маrii Аdчпйri Na{ionale.
Proiectul actului поrmаtiч urmeazi а iпtrа in vigoare la data publicdrii in Monitorul
Oficial репtrч а asigura demararea imediatd а рrосеdurilоr de оrgапizаrе а
evenimentelor incluse in Programul Nalional de acliuni сопsасгаtе sйrbdtoririi а 30 de
ani de la rос[аmаrеа inde enden ei Re ublicii Moldova ..Moldova-30"
4. Fчпdаmепtаrеа есопоm ico-fi па п cia rй
Implementarea рrечеdеrilоr proiectului de hоtirбrе пч necesitd mijloace fiпапсiаrе
din bugetul de stat. Toate cheltuielile Suportate se vor асорегi din contul rnijloacclor
lanificate de сйtrе institu iile rеs onsabile.
5. Modul de inco rаrе а actului in cadrul normativ in оаrе
Proiectul se incadreazй in sistemul actelor normative gi пu necesitД аЬrоgаrеа uпоr
acte normative.
б. Ачizаrеа Ei consultarea publicй а proiectului
Proiectul se circumscrie categoriei de acte examinate direct in qedinla Guчеrпului.
in condiliile pct.233 qi 234 din Regulamentul Guvemului, арrоЬаt prin Ноtаrlirса
Guvernului пг. б l0/20l 8.

Lilia POGOLýA
Ministru