Sunteți pe pagina 1din 11
ROMANIA GUVERNUL ROMANIEI COMITETUL NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA HOTARAREA nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei tarilor/teritoriilor de rise epidemiologic ridicat, criterile pe baza c&rora se stabilesc acestea, precum sia regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania Avand in vedere adoptarea masurilor pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea $i acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19, precum si propunerile formulate in cadrul sedintelor Grupului de Suport Tehnico-Stiintific, luénd in considerare propunerile Institutului National de Sanatate Publica referitoare la {arile/zoneleferitorille de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 8’ din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situafillor de Urgenta, cu modificarile $i completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 si art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicata, privind instituirea unor masuri in domeniul sénatatii publice in situatii de risc epidemiologic $i biologic, ale art. 20 din Ordonanfa de urgenfé a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatillor de Urgent, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile $i completarile ulterioare, si ale art. 2 si art. 4 din Hotdérérea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcfionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenté, Comitetul National pentru Situatii de Urgent adopta prezenta HOTARARE: Art.1 - (1) Se aproba lista si clasificarea tariloriteritorillor de risc epidemiologic in vederea stabiliri persoanelor asupra cArora se instituie masura carantinei de 14 zile cu privire la cei care sosesc in Romania din acestea, prevazuta in anexa la prezenta hotarare. (2) Criteriul pe baza c&ruia se stabileste incadrarea tariloriteritorillor de risc epidemiologic ridicat, este reprezentat de rata cumulata de incident a cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportata la 1.000 de locuitori. Pagina 4 din 6 (3) Pe baza criteriului prevazut la alin. (2), Institutul National de Sanatate Publica, in temeiul indicatorilor publicati de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), actualizeaz saptémanal si propune Comitetului National pentru Situatii de Urgenté aprobarea clasificarii tarilorfteritoriilor pentru care se instituie msura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, conform art. 2. (4) Clasificarea prevazut& la alin. (3) se publicaté pe site-ul www.insp.gov.ro. Art.2- (1) Clasificarea fariloriteritoriilor de risc epidemiologic, in functie de rata de incidenta cumulata la 14 zile, se realizeaza in 3 categorii astfe: a) Zona Verde — unde rata cumulata de incidenté a cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportata la 1.000 de locuitori este mai mica sau egal cu 1,5; b) Zona Galbena — unde rata cumulata de incident a cazurilor noi de imboinavire din ultimele 14 zile raportata la 1.000 de locuitori este cuprinsa intre 1,5 si 3; c) Zona Rogie — unde rata cumulat de incidenté a cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportata la 1.000 de locuitori este mai mare sau egala cu 3. (2) Incadrarea din zona galbena sau verde in zona rosie, precum si incadrarea din zona verde in zona galben&, intr in vigoare la 24 de ore de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgent prin care este aprobata lista {Ariloriteritoriilor de risc epidemiologic. (3) Incadrarea din zona rosie in zona verde sau galbena, precum si incadrarea din zona galbena din zona verde, intré in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenté prin care este aprobat& lista {Arilor/teritoriilor de rise epidemiologic. Art.3- (1) In functie de incadrarea tarilor/teritorillor de risc epidemiologic prevazute la art. 2, la intrarea persoanelor pe teritoriul RomAniei se aplica urmatoarele masuri a) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul Romaniei din zona prevazuta la art. 2 lit. a) nu se instituie masura carantinei; b) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul Romaniei din zonele prevazute la art. 2 lit b) si c) se instituie masura carantinei la domiciliu, la locatia declaraté sau spatiul special destinat pentru o perioada de 14 zile. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru cetatenii straini si apatrizi, definiti potrivit Ordonantei de urgenté a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sosesc in Romania din farile terte (altele decat statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana), se instituie masura carantinei pentru 0 perioada de 14 zile indiferent de zona in care este incadrata tara din care sosesc, cu urmatoarele except: a) persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare pana la intrarea in Romania; b) persoanele care raman pe teritoriul national pentru o perioada mai mica de 3 zile (72 de ore) si prezint& rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore Inaintea imbarcarii (pentru cei care cdlatoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii). ‘n situatia in care persoanele nu parasesc teritoriul national in cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Directiei de Sandtate Publicd din judetul in care locuiesc sau in care au adresa declarata la Pagina 2 din 6 intrarea in fara, vor fi carantinate pentru o perioada de 14 zile, incepand cu cea de-a patra zi ulterioara intrarii pe teritoriul Romaniei; ¢) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrarii in tara, pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la data intrarii in tara; d) copiii cu varsta mai mic& sau egal de 3 ani, fara a fi necesara prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2; ) copiii cu varsta mai mare de 3 ani si mai mica de 16 ani, daca prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcarii (pentru cei care calitoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii); f)persoanele aflate in tranzit, daca parasesc Romania in cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tari; g) lucrtorii transfrontalieri care intra in Roménia din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum gi cetatenii romani angajati ai operatorilor economici din tarile mentionate, care la intrarea in tara fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; h) elevii/studentii cetateni cu domiciliul sau resedinta in afara Roméniei, care frecventeaz cursurile unor institutii de invatémant din Romania sau din afara {arii, fac naveta zilnic catre acestea si prezintaé documente doveditoare, sau care au de sustinut examene de admitere ori pentru finalizarea studillor sau care incep studiile in unitatiinstitutii de invatamant de pe teritoriul {Arii ori se deplaseaza pentru activitati legate de inceperea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studillor, precum si insofitorii acestora in situatia in care sunt minori; i) persoanele predate autoritatilor romane in baza Acordurilor de Readmisie, returnate in procedura acceleraté. (2) Pentru cetatenii straini si apatrizi, definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare, care sosesc in Romania din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau Confederafia Elvetiana se instituie masura carantinei in conditile alin (1) Art.4- (1) Sunt exceptate de la masura carantinei instituita cu privire la persoanele care sosesc din {arile/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevazute la art. 2 lit. b) urmatoarele categorii care nu prezinté simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protectie impotriva COVID-19: a) persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare pané la intrarea in Romania; b) persoanele care prezint rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcarii (pentru cei care calatoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care cdlatoresc cu mijloace proprii); c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrarii in tara, pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la data intrarii in tara; Pagina 3 di d) copili cu varsta mai mica sau egal de 3 ani, fra a fi necesara prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2; e) copii cu varsta mai mare de 3 ani si mai mic& de 16 ani, daca prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcarii (pentru cei care calétoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii); f)persoanele aflate in tranzit, daca parasesc Roménia in cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tarii; 9) lucratorii transfrontalieri care intré in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum gi cetatenii romani angajati ai operatorilor economici din tarile mentionate, care la intrarea in tara fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; h) eleviiistudentii, cetateni romani sau cetatenii cu domiciliul sau resedinta in afara Romaniei, care frecventeaz cursurile unor institutii de invatamant din Romania sau din afara tari, fac naveta zilnic c&tre acestea si prezinté documente doveditoare, sau care au de sustinut examene de admitere ori pentru finalizarea studillor sau care incep studiile in unitati/institufii de ‘invatémant de pe teritoriul {aril ori se deplaseaza pentru activitati legate de inceperea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studillor, precum si insotjtorii acestora in situatia in care sunt minori; i) persoanele predate autoritatilor romane in baza Acordurilor de Readmisie, returnate in procedura accelerata, Art.5- (1) Sunt exceptate de la masura carantinei instituita cu privire la persoanele care sosesc din t&rile/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevazute la art. 2 lit. c) urmatoarele categorii care nu prezinté simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protectie impotriva COVID-19: a) persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare pana la intrarea in Romania; b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrarii in tara, pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la data intrarii in tara; c) persoanele care rman pe teritoriul national pentru o perioada mai mica de 3 zile (72 de ore) si prezint& rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcarii (pentru cei care cAlatoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii). In situatia in care persoanele nu parasesc teritoriul national in cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Directiei de Sanatate Publicd din judetul in care locuiesc sau in care au adresa declarata la intrarea in tara, vor fi carantinate pentru o perioadé de 14 zile, incepand cu cea de-a patra zi ulterioara intrarii pe teritoriul Romaniei; d) copiii cu varsta mai mica sau egala de 3 ani, fara a fi necesara prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infeotia ou virusul SARS-CoV-2; €) copiii cu varsta mai mare de 3 ani si mai mica de 16 ani, daca prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea ‘imbarcarii (pentru cei care clatoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii); Pagina 4 din 6 f)lucr&torii transfrontalieri care intré in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum gi cetatenii romani angajati ai operatorilor economici din tarile mentionate, care la intrarea in tara fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; g) elevii/studentii, cetateni romani sau cetafeni cu domiciliui sau regedinta in afara Roméniei, care frecventeaza cursurile unor institutii de invatamant din Romania sau din afara tari, fac naveta zilnic catre acestea si prezinté documente doveditoare, sau care au de sustinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care incep studiile in unitatifinstitutii de invatamént de pe teritoriul tarii ori se deplaseaza pentru activitati legate de inceperea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum si insotitorii acestora in situatia in care sunt minori; h) persoanele aflate in tranzit, daca parasesc Romania in cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tarii; i) persoanele predate autoritatilor romane in baza Acordurilor de Readmisie, returnate in procedura accelerat. Art.6 - (1) Exceptarea de la masura carantinei instituité cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplic& pentru persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare pana la data contactului direct. (2) Exceptarea de la masura carantinei instituita cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplica si pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare contactului, pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la data contactului. Art.7 - (1) Dovada administrarii vaccinului, inclusiv data finalizarii schemei complete de vaccinare, necesara pentru aplicarea exceptillor prevazute in prezenta hotarare, se realizeaza prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau a documentului emis de unitatea sanitara care La administrat, din Romania sau din afara tarii si prezentat in limba tarii unde a fost administrat vaccinul si in limba engleza. (2) Dovada confirmarii pozitive pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, necesara in vederea aplicarii exceptillor prevazute in prezenta hotarare, se realizeaza prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competenta, din Romania sau din afara tarii si prezentat in limba tarii unde a fost efectuat testul si in limba engleza. (3) Dovada testarii pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, necesara in vederea aplicarii exceptillor prevazute in prezenta hotarare, se realizeaza prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID, sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcérii (pentru cei care c&latoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii) si prezentat in limba tarii unde a fost efectuat testul si in limba engleza (4) Persoanele prevazute la art. 2 lit. b), dac& nu prezinta la intrarea in tara rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot iesi din carantina, daca efectueaz un test RT-PCR , iar rezultatul acestuia este negativ si nu prezinta simptomatologie specifica. (5) Persoanele prevazute la art. 2 lit. c) pot iesi din carantina dupa a 10 a zi, daca efectueaza un test RT- PCR in a 8 a zi de carantind, iar rezultatul acestuia este negativ si nu prezinta simptomatologie specifica. Pagina 5 din 6 Art8- (1) Pentru situatii deosebite care vizeaza participarea la evenimente familiale legate de nastere, c&s&torie sau deces, deplasari pentru intervenfiitratamente medicale in cazuri care nu suport amanare cum ar fi afectiuni oncologice, insuficienta renala cronica in program de hemodializa, far a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, parasirea {Ari prezentarea la centrul de vaccinare conform programarii in vederea vaccinairii s.a., poate fi analizata suspendarea temporara a masurii de carantina, pe baza documentelor justificative. (2) Analiza situatiilor prevazute la alin. (1) este realizata la nivelul centrelor judefene de coordonare si conducere a interventiei si, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendarii temporare a masurii de carantina, prin decizie cu caracter individual, emis& de Directia de Sanatate Publica (3) In decizia de suspendare se va mentiona, in mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplica si masurile de prevenire a réspandirii noului coronavirus SARS-CoV-2. Art.9- Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul Romaniei din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud si India se aplica doar urmatoarele exceptii de la masura carantinei a) persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare panda la intrarea in Romania; b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrarii in fara, si pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la data intrarii in tara; ¢) copiii cu varsta mai mica sau egal de 3 ani, fara a fi necesara prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2; 4) copiii cu varsta mai mare de 3 ani si mai mica de 16 ani, daca prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore tnaintea imbarearii (pentru cei care cdl&toresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul national (pentru cei care calatoresc cu mijloace proprii); Art.10- Incepand cu data prezentei hotarari se abroga HCNSU nr. 28 din data de 14.05.2021 cu modificarile si completarile ulterioare prin art. 19 din HCNSU nr. 32 din 27.05.2021, art. 2 din HCNSU nr, 35 din 29.05.2021, art. 2 din HCNSU nr. 36 din 03.06.2021 si art. 3 din HCNSU nr. 38 din 09.06.2021. Art.11- Prezenta hotarare se public’ in Monitorul Oficial al Romaniei Partea | si se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgent’, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora. nae) - Pagina 6 din 6 ‘Anexa la HCNSU nr. 43 din 01.07.2021 Lista cu clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulatd, conform Hot&rarii nr. 43 din 01.07.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta Stat/Zona/Teritoriu Rata de incident cumulaté la 1.000 locuitori* a 22.0 7 Mongolia 9.6 85 Uruguay B2 Columbia 8.0 Argentina 6.2 Oman 58 ae Maldive noe. Kuweit 55. Brazilia** a7 Suriname AT Saint Kitts si Nevis 45 Costa Rica 4a. Bahrain 38 Paraguay 37 Chile 36 Botswana 34 Tunisia 33 Africa de Sud** Ba Panama = 3.0 Marea Britanie** 23 Nepal** 0.9 India 0.6 29 _ Emiratele Arabe Unite : 29 i Trinidad si Tobago 25 Georgia 24 Malaysia 24 Cuba 23 Bolivia 22 Sint Maarten. 24 Zambia 20 Guyana 19 Cipru 18 Irak 18 Federatia Rusa 17 Kargazstan 47 Portugalia 17 Insulele Virgine Britanice 17 Iran 16 Jersey 16 Capul Verde 14 “Insulele Virgine ale Statelor Unite 14 sritanka 14 Peru 14 Republica Dominicana 13 Honduras 13 Monaco 12 Guatemala 4a Spania 41 Belarus 4a Kazahstan 1.0 Bonaire, Saint Eustatius si Saba 1.0 Gibraltar 1.0 Ecuador 09 Andorra 09 Turcia 09 Irianda 03 L Bahamas 09 Filipine 08 Qatar o7 lordania o7, Thallanda o7 Indonezia o7 Rwanda 06 je Venezuela 06 Afghanistan 06 Letonia 06 Saint Vincent si Grenadine 06 Olanda 06 Grecia 06 Cambodgia 06 Guam 06 Saint Lucia 05 Danemarca | OS Belgia os Timorul de Est os Norvegia 0s Statele Unite ale Americil os Libia 05 ‘Arabia Saudita 0s El Salvador os Aruba 05 Zimbabwe oa Belize 04 Uganda 04 Suedia 04 Franta oa Palestina 04 Muntenegr 04 Mexic z 04 Slovenia = 4 ‘Armenia 04 Bangladesh 04 Estonia 03 Bhutan 03 Eritreea 03 LUtwania 03 Insulele Feroe 03 Luxemburg, 03 Croatia 03 Insulele Cayman 03 liban 03 Canada 03 Eswatini 03 Liberia 02 “Jamaica 02 Curagao 02 Puerto Rico 02 Liechtenstein 02 Serbi 02 Elvetia 02 Ucraina 02 italia 02 Slovacia 02 Polinezia Franceza 02 Cehia 02 Japor 02 Finlanda 02 Republica Moldova 02 Maroc 02 Haiti 02 Bermuda 02 Uzbekistan 02 Bulgaria 02 Mauritius 02 ‘Austria 02 Guernsey 02 Israel 02 Lesotho oa Barbados oa Myanmar Sierra Leone oO Mauritania o4 Algeria oO. Gabon oa Congo oa, Germania on Ungaria oa Bosnia si Hertegovina on Coreea de Sud oa, Polonia on. Azerbaidjan on Macedonia de Nord on Groenlanda on Egipt oa Kenia oa Republica Democrata Congo 2 Islanda oa Guineea Ecuatoriala on Comore oa Mozambic on Kosovo oa, fan on Pakistan on Malawi ot Angola on. Malta ot. San Marino on Dominica on Senegal oa Vietnam oa Romania 0.0 Singapore = 0.0 Nicaragua 0.0. Burundi 0.0 Djibouti 00 Ghana 0.0 Togo 0.0. Gambia 0.0 Guineea Bissau 00 Brunei Darussalam 0.0 Albania 0.0 Laos 0.0 Madagascar 0.0 Australia 0.0 Grenada 0.0. Sudan 0.0. Benin 00) Mali 0.0 Nigeria 0.0 Yemen 0.0 Niger 00 Burkina Faso 00. Insulele Turks si Caicos 00 Papua Noua Guinee 00 Noua Zeelanda 0.0 Somalia 00 Republica Centrafricana 0.0 oe Walls si Futuna 00 Insula Man 00 S20 Tome si Principe 00 Camerun 00 ‘Antigua si Barbuda 00 Insulele Mariane de Nord 0.0 Etiopia e 0.0 _ iad 0.0 Anguilla 0.0 Siria 0.0 Tadjikistan 00 Guineea 00 Coasta de Fildes 00 Sudanul de Sud 00 Republica Populara Chineza 00 Insulele Falkland (Malvine) op Vatican 00 Insulele Marshall 00 Micronezia 00 ‘Montserrat 00 ‘Nous Caledonie 00 Insulele Solomon 00 Tanzania 00 Vanuatu cae 00 Sahara de vest 00 *(date publicate de ECDC joi 1 iulie 2021 pentru perioada 14 ~ 27 iunie 2021) ** urmare a detectiei circulatiei in populatia umana a unor variante de virus Sars-Cov-2 cu transmitere mai ridicatd