Sunteți pe pagina 1din 16

.

J \,I 15 MINISTERUL TINERETULUI $1 SPORTULUI


,...-- ,

ORDINNr. 5tl3 din /&. 0,5. /2_0J{J

privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS


CoV-2 i pentru asigurarea desfii urarii activitafii Ia Iocul de munca in condifii
de securitate i sanitate in munca, pe perioada starii de alerta in cadrul
Ministerului Tineretului i Sportului i unitafilor subordonate

Avind in vedere:
• Art. 17 §i 21 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
• Hotararea de Guvern nr. 394/18.05.2020 privind declararea starii de alerta §i
masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19,
• Ordinul comun al ministrului muncii §i protectiei sociale §i ministrului sanatatii
nr. 3.577/831/15.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu nool
coronavirus SARS-CoV-2 §i pentru asigurarea des urarii activitatii la locul de munca
in conditii de securitate §i sanatate in munca, pe perioada starii de alerta,
• Referatul Directiei Generate Juridica §i Patrimoniu nr. 423/18.05.2020 aprobat,
In temeiul art.8 alin.(4) din Hotararea Guvemului nr. 11/2013 privind organizarea
§i fancJionarea Ministerului Tineretului $i Sportului, cu modificarile i completarile
ulterioare,

Ministrul Tineretului i Sportului emite urmatorul:


ORDIN

Art.I. Cu data prezentului ordin, se aproba Regulamentul privind masurile pentru


prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul Ministerului
Tineretului §i Sportului i unitatilor subordonate, pe perioada starii de alerta, prevazut
in anexa nr. 1.
Art.2. Cu data prezentului ordin, se aproba Regulamentul de desfa§urare a activitatii,
in regim de telemunca, de catre personalul din cadrul Ministerului Tineretului i
Sportului §i unitatilor subordonate, pe perioada starii de alerta, prevazut in anexa nr.
2.
Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, municipiul Bucur i
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www.mts.ro;
htt ps:/ /www.facebook.c om/ MinisterulTineret uluisiSport uluiOficial/
MINISTERUL TINERETULUI I SPORTULUI

Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, municipiul Bucur i


Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www.mts.ro;
htt ps:/ /www.facebook.c om/ MinisterulTineret uluisiSport uluiOficial/
Art.3. Cu data prezentului ordin, orice alte dispozitii contrare se abroga.
Art.4. Anexele nr. I i 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art.5. Ministerul Tineretului i Sportului i unitatile subordonate vor duce la indeplinire
prevederile prezentului ordin, care va fi difuzat prin grija Directiei Economice i
Resurse Umane.

MINISTRU
OE
.... ._

MINISTER.UL TINERETULUI I SPORTIJLUI 2


Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, municipiul Bucur i
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www.mts.ro;
htt ps: / /www.facebook _c om/MinisterulTineretului siSponuluiOficial/
Anexanr.1

Regulamentul privind misurile pentru prevenirea contaminirii cu noul


coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul Ministerului Tineretului i Sportului i
unitifilor subordonate

Art.I. Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 i


pentru asigurarea des llriirii activitatii la locul de munca in conditii de securitate i sanatate in
munca, Ministerul Tineretului i Sportului i unitatile subordonate implementeaza urmatoarele
masuri:
a) reinstruiesc in domeniul securitatii i sanatatii in munca toti lucratorii care au stat la
domiciliu in perioada stlirii de urgenta, omaj tehnic, telemunca, munca la domiciliu etc.
Reinstruirea trebuie sa fie adaptata noilor riscuri reprezentate de infectia cu SARS-CoV-2
i se va des ura intimpul programului normal de lucru al angajatilor;
b) reprezentantii salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii i sanatatii in munca
au dreptul la instruire corespunzatoare noului rise reprezentat de infectia cu SARS-CoV-2;
c) stabilesc activitatile care pot :ti continuate i/sau adaptate, in functie de specificul acestora i
de resursele disponibile, i implementeaza masurile necesare pentru reluarea i/sau mentinerea
activitatii, in conditiile respectlirii masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2, inclusiv
pentru des urarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu - care poate ramane
o prioritate;
d) identifica riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologica i actualizeaza
documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea i sanatatea angajatilor la noile conditii
de des:f' urare a activitatii, in vederea luarii masurilor necesare pentru combaterea raspandirii
SARS-CoV-2;
e) stabilesc consultliri cu reprezentantii angajaplor cu responsabilitati specifice in domeniul
securitatii i sanatatii in munca i, dupa caz, cu membrii Comitetului de securitate i sanatate in
munca;
t) afi eaza la intrare i in cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduita obligatorie
pentru angajati i pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de angajator, cu privire
la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
g) informeaza angajatii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare i
de raspandire a virusului, cu privire la masurile de protecpe i la regulile de distantare sociala
care se aplica in cadrul unitatii, precum i cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in
care angajafii sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale
infoctarii cu coronavirus SARS-CoV-2;
h) informeaza angajatii cu privire la precautiunile universal valabile:
- mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice;
- mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa i sapun, timp de eel putin 20 de secunde sau
cu dezinfectanti avizaµ, ori de cate ori este nevoie;
- evitarea atingerii fetei cu maini1e nespalate/ nedezinfectate;
- menµnerea igienei respiraµei: tuse i/sau stranut (in plica cotului sau in ervetel de unica
folosinta), rinoree (in ervetel de unica folosinta). Dupa utiliz.are, ervetelul de unica folosinta
va fi aruncat in recipientul de colectare a de eurilor i se va efectua imediat igiena mainilor;
- limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5
m;
i) pot asigura echipamente individuale specifice de protecµe impotriva raspandirii
coronavirusului SARS CoV-2 (masca de protecfie, man i) prin consultare cu responsabilul cu
securitatea i sanatatea in munca, in funcµe de specificul activitatii;
j) se asigura ca in sediul angajatorului furnizorii externi, companiile exteme, subcontractantii,
persoanele care intra in sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii respecta masurile
de protecµe stabilite de acesta;
k) asigura comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se
monitoriz.a starea de sanatate a angajaµlor, astfel incat ace tia sa poata beneficia de masurile
preventive profilactice care au fost prevazute la nivel national pentru combaterea raspandirii
coronavirusului SARS CoV-2;
1) pot individualiza programul de lucru al angajaµlor (cu deosebire al angajatilor din
grupurile vulnerabile) care des oara activitatea in spaµu inchis, astfel incat sa se reduca, pe
cat posibil, in funcµe de natura i specificul activitatilor des urate, contactul direct dintre
ace tia, :fara a afecta durata programului normal de lucru;
m) pot individualiza programul de lucru al angajatilor astfel incat intre ace a sa se asigure
existenta unui interval de mioimllm o ora la inceperea i la terminarea programului de munca,
pe parcursul a mioimmn trei ore, in tr e de minimum 20% din personal, :fara a afecta durata
programului normal de lucru, in cazul unitaµlor cu un numar mai mare de 50 de angajati care
des oara activitatea in acel i spaµu de lucru, conform anexei la prezentul Regulament;
n) asigura culoare speciale de acces in incinta i de circulaµe pentru angajati, in vederea evitarii
aglomeraµei la locurile de munca;
o) limiteaz.a accesul la zonele comune i asigura respectarea normelor de distantare sociala in
aceste zone;
p) stabilesc reguli pentru evitarea situatiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane i
nesecurizate de persoanc in incinta instituµci;
q) desemneaz.a un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intra in
unitate/institutie;
r) asigura triajul observational al angajaµlor prin verificarea temperaturii acestora la inceperea
programului de lucru i ori de cate ori este necesar pe parcursul programului;
s) amplaseaz.a dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum i in fiecare sector al
locului de munca;
t) interzic accesul in unitate al persoanelor care prezinta simptome de infectare cu
coronavirusul SARS CoV-2;
u) intrerup orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta unitaµi cu o
persoana simptomatica;
v) aplica benzi de marcare a distantei recomandate (1,5 metri) in locurile de munca in care se
lucreaza cu publicul. pentru persoanele care apta la rand sa intre in incinta, recomandand, in
masura in care condiµile meteorologice pennit, ca persoanele care teapta larand sa
ram.an.a in afara cladirii, tot la o distanta de minimum 1,5 m;
w) dispun aerisirea birourilor minimum o data de zi;
x) dezinfecteaza balustradele, manerele W?ilor i ferestrelor din unitate, precum i alte zone
intens folosite (minimum o data pe saptamana i de cate ori este necesar);
y) dezinfecteaza eel putin o data pe saptamana i ori de cate ori este necesar spap.ile comune i
spap.ile de lucru cu substante aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
z) pot crea spap.i special amenajate pentru angajap.i care aparfin grupurilor vulnerabile
(persoane cu boli cronice, persoane cu varsta peste 65 de ani);
aa) asigura acordarea pauzelor de masa e alonat, cu respectarea distantei de minimum 1,5
metri intre lucratori;
ab) evita folosirea instalap.ei de climatizare sau, daca este necesar sa o foloseasca, asigura
dezinfectia instalap.ei de climatizare conform instrucp.unilor producatorului, in afara
programului de lucru;
ac) asigura in permanenta, la grupurile sanitare i vestiare, sapun i dezinfectant de maini i
monteaza postere cu modul corect de spalare a mainilor;
ad) amenajeaza spaµul de lucru astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajaµ,
prin stabilirea unui numar fix de persoane care pot lucra in acee i incapere. Angajatorii pot
monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic intre birouri, in masura in care
birourile sunt apropiate;
ae) limiteaza deplasarile in afara locului de munca doar la situap.ile in care acestea sunt
strict necesare des urarii activitatii i se asigura ca, atunci cand este necesar sa se efectueze,
angajap.i se deplaseaza cu asigurarea condiµilor de prevenp.e minimale;
at) revizuiesc planul de prevenire i protecp.e, conform prevederilor mentionate;
ag) revizuiesc instrucp.unile proprii de securitate i sanatate in munca, conform prevederilor
menfionate i le aduc la cuno tinta angajatilor.

Art.2. Ministerul Tineretului i Sportului i unitatile subordonate se asigura ca circulaµa


documentelor in institutie se realizeaza preponderent prin mijloace electronice, astfel:
(1) Relap.ile cu publicul i depunerea documentelor se vor des ura cuprecadere prin po
sau po ta electronica.
(2) Prin excepp.e de la alin. (1), se pot depune documente, exclusiv prin registratura
ministerului/unitap.i subordonate, f'ara accesul in institup.e, cu limitarea, pe cat posibil a
timpului petrecut la gbi eu, i cu respectarea distantei intre persoane de minim doi metri.
(3) Ridicarea documentelor se va face exclusiv prin registratura institup.ei, pe baza de
programare telefonica sau prin e-mailurile oficiale postate de site-ul institup.ei.
(4) Prin excepµe de la alin. (3), se pot ridica documente i fiirii programare, tarn accesul in
institutie, exclusiv prin registratura institup.ei, prin apelarea de catre personalul insarcinat cu
paza cladirii a directiei responsabile din minister/institup.e subordonata, care va stabili ora de
preluare a documentelor.
(5) Accesul in registratura institup.ei pentru depunerea i ridicarea documentelor este permis
pentru o singura persoana, persoanele insotitoare sau alte persoane ce depun sau ridica
documente vor tepta inafara cladirii/sediului.
(6) Pe perioada starii de u.rgenta toate audientele de suspend.a.

Art.3. Masuri speciale in cazul in care un angajat este suspect/confirm.at cu infectare cu


coronavirusul SARS CoV-2:
a) angajatii cu simptome respiratorii (tuse, stranut, rinoree etc.) i/sau febrii. mai mare de 37,3
C i/sau stare general alterata, aparute in timpul programului de lucru, vor fi imediat izolati de
restul colegilor i trimi i la domiciliu sau la unitati sanitare, in functie de starea persoanei; in
marea majoritate a cazurilor nu este necesara inchiderea birourilor/cladirii;
b) daca intervalul de timp in care angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta
este mai scu.rt de 7 zile:
(i) se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 de minute);
(ii) inainte de incheierea programului se va asigu.ra aerisirea mecanica a incaperii (deschiderea
geamurilor);
(iii) pentru a limita expunerea personalului care efectueaza curatenie la particulele respiratorii,
se amana efectuarea curateniei i a dezinfecfiei timp de 24 de ore. insituatia in care respectarea
acestui interval nu este posibila, efectuarea cu.rateniei se va amana cat mai mult;
c) daca au trecut mai mult de 7 zile de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in
incinta:
(i) nu este nevoie de curatenie/dezinfecfie suplimentara;
(ii) se menfin masurile de curatenie i dezinfecfie de rutina;
d) se informeaza persoanele cu care angajatul/persoana suspecta/confirmata a venit in contact
prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanta mai mica de 1,5 m i fiira masca) i se impune
izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de catre aceste persoane a
semnelor i a simptomelor de infecp.e respiratorie.

Art. 4. Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, personalul din
cadrul Ministerului Tineretului i Sportului i din unitatile subordonate au obligafia sa u.rmeze
masurile demaijos:
a) respecta toate instrucfiunile prevazute in planul de prevenire i protecfie i instrucfiunile
proprii de securitate i sanatate in munca intocmite de catre angajator pentru prevenirea
raspandirii coronavirusului SARS CoV-2;
b) poarta m tile deprotecfie care sa acopere nasul i gu.ra la locurile de munca organizate
de angajatori;
c) i i pot schimba echipamentul de protecfie utilizat in drum spre locul de munca (masca i
man i) cuun echipament nou;
d) accepta verificarea temperaturii corporale la intrarea in sediu, la inceputul programului i ori
de cate ori revin in sediu;
e) tiinteaza imediat angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de
lucru, simptome ale infectarii cu virusul SARS CoV-2 (tuse, stranut, rinoree, dificultati
respiratorii, febra, stare generala alterata);
f) raman la domiciliu daca, inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale
infectarii cu virusul SARS-CoV-2 i anunta angajatorul cu privire la acest lucru;
g) contacteaz.a, imediat, medicul de medicina a muncii responsabil al unitatii/medicul de
familie sau, in cazul in care starea acestuia este grava, serviciul unic de urgenta 112;
h) in cazul necesitatii izolarii la domiciliu, angajatul va intra in concediu medical, in baza
adeverintei eliberate de medicul de familie dupa perioada de izolare la domiciliu;
i) in cazul carantinei institutionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinta pentru
concediu medical, eliberata in baza avizului epidemiologic emis de catre directia de sanatate
publica dinjudeful in care i i des ara activitatea/municipiul Bucure , laincheierea perioadei
de carantina; angajatorii de tip institufii/autoritati publice suporta integral indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina ale
propriilor angajafi;
j) se va intrerupe orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta institufiei
i persoana simptomatica;
k) dezinfecteazii spafiul de lucru i obiectele necesare activitafii proprii;
1) i i spala i i i dezinfecteazii mainile;
m) identifica i folosesc culoarele de circulafie asigurate de catre angajator;
n) evita stafionarea in spafiile comune;
o) aerisesc frecvent (minim1un o data pe zi) spatiul inchis in care i i des oara activitatea;
p) in cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajafii i i des oara activitatea sub
coordonarea angajatorului i in conformitate cu pregatirea i instruirea lor, precum i cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala sau contarninare epidemiologica cu coronavirus
SARS-CoV-2 nici
propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca;
q) evita, pe cat posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tiparite, atat in interiorul,
cat i in exteriorul unitafii/institufiei, pentru a limita contactul direct intre persoane.

Anexa la Anexa m. 1

Nr. Program de
Nume i prenume Funcfia Structura/departarnent
crt. lucru
Anexanr. 2

Regulamentul de desfi urare a activitifii, in regim de telemunci, de citre


personalul din cadrul Ministerului Tineretului i Sportului i unitiµIor
subordonate

Art.I. (1) in scopul prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirus SARS-CoV-2,


se reglementeaza modalitatea de des urare a activitatii angajatilor din cadrul
Ministerului Tineretului i Sportului precum i din cadrul unitaµlor aflate in
subordinea ministerului, in regim de telemunca.
(2) Dispozitiile prezentului regulament se aplica angajatilor din cadrul Ministerului
Tineretului i Sportului precum i din cadrul unitaµlor aflate in subordinea ministerului.
(3) Dispoziµile prezentului regulament nu se aplica demnitarilor, inaltilor functionari
publici i personalului cu funcµi de conducere din cadrul unitaµlor la alin.(2).
Art.2. (1) Angajatii pot des ura activitate in regim de telemunca, cu aprobarea
conducatorului institutiei i in baza unui acord completat de salariat in acest sens,
ti.ind urmarita asigurarea prezentei a minimum 30% din numarul angajaµlor
compartimentelor cu funcµi de execuµe din cadrul institutiilor menµonate la art.I
alin.(2) al prezentului regulament.
(2) in des ea activitaµi in regim de telemunca, angajatii sunt obligaµ sa i i
indeplineasca atribuµile §i sa se supuna controlului exercitat de superiorii
ierarhici in acel i conditii cu angajaµi care i i des oara activitatea la sediul
institutiei. Angajatii vor fi prezenti la domiciliu/re edinta §i vor raspunde la
orice solicitari legate de activitatea profesionala, transmise prin mijloace de
comunicare la distanta, primite de la superiorii ierarhici, in timpul programului
de lucru.
(3) In vederea desfii urarii activitaµi in regim de telemunca, vor trebui indeplinite,
cumulativ, urmatoarele conditii:
a) Acordul, al ca.mi model este cuprins in Anexa care face parte integrata din
prezentul regulament, a fost aprobat de superiorii ierarhici ai angajatilor
respectivi;
b) Angajaµi in cauza dispun la domiciliu/re edinta de toate mijloacele necesare
indeplinirii atribuµilor care le revin potrivit fi elor de post, inclusiv, dar iara a se
limita la:
Telefon;
Calculator desktop sau laptop;
Acces la Internet;

MINISTERUL TINERETULUI I SPORTULUI


Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, municipiul Bucur i
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www.mts.ro;
rulTineretuluisiSportuluiOficial/
Acces la sistemele IT, sistemul de email i la resursele documentare ale institutiei,
utilizate la nivelul compartimentului unde angajatii ii des oara activitatea ori alte
resurse i informatii necesare pentru indeplinirea activitatii, dupa caz;
c) Activitatea compartimentelor in care ace tia sunt incadrati se poate des
neperturbata;
d) Este asigurata prezenta a minimum 30% din numarul de angajati de execup.e din
cadrul structurilor functionale ale institutiei, in regim normal de munca.
(4) In aplicarea dispozitiilor alin.(2), angajatii care i i des oara activitatea in regim
de telemunca respecta normele cuprinse in Regulamentul de organizare i funcp.onare
al institutiei, normele privind protectia datelor cu caracter personal, privind securitatea
i sanatatea in munca, precum i alte norme i proceduri specifice aplicabile, dupa caz.
(5) In vederea des urarii activitatii in regim de telemunca, angajatul aflat in
situatia de desf' urare a activitatii in regim de telemunca, completeaza un acord,
conform modelului prevazut in Anexa care face parte integranta din prezentul
regulament.
(6) Acordurile se completeaza in doua exemplare originale i se inregistreaza intr-un
registru special gestionat de structura de resurse umane din cadrul institutiei i sunt
aprobate, in mod obligatoriu, de superiorii ierarhici.
(7) Un exemplar original al acordului se inmaneaza angajatului i un exemplar original
ramane la registrul mentionat la alin.(6).
(8) Dupa semnare, o copie a acordului se transmite compartimenului de resurse
umane, prin grija conducatorului compartimentului la care este incadrat angajatul,
in vederea a arii la dosarul profesional al acestuia.
Art.3. Pe perioada des urarii activitatii la domiciliu, angajatii:
a) pot prelua din institutie documente de stricta necesitate, cu respectarea
prevederilor legale privind pastrarea documentelor de serviciu;
b) raman sub autoritatea superiorului ierarhic.
Art.4. (1) Perioada in care angajatii des oara activitate in regim de telemunca, se
evidentiaza disctinct in fi ele colective de prezenta (pontaje) cu simbolul ,, T'.
(2) Foile colective de prezenta se transmit compartimentelor cu atributii in primirea
acestora, insotite de copiile acordurilor mentionate la art.2, alin.(5).
(3) In perioada in care i i des oara activitatea in regim de telemunca, angajatii nu
beneficiaza de sporul pentru conditii vatamatoare de munca.
Art.5. Des urarea efectiva a activitatii in regim de telemunca se organizeaza la nivelul
fiecarui compartiment al institutiei, de catre conducatorii acestora, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament.
Art.6. (1) Aplicarea dispozitiilor prezentului regulament se va realiza astfel incat sa se
MINISTERUL TINERETULUI I SPORTULUI 2
Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, municipiul Bucur i
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
htt ps:/ /www.f acebook.com/ MinisterulTineretuluisiSportuluiOficial/
www.mts.ro;

htt ps:/ /www.f acebook.com/ MinisterulTineretuluisiSportuluiOficial/


asigure functionarea institutiei in conditii optime.
(2) Conducatorii compartimentelor raspund de buna organizare a activitatii structurilor
pe care le coordoneaza.
Art.7. in cazurile in care imprejurarile obiective ivite in des urarea activitatii
compartimentelor fac absolut necesara prezenta angajatilor care i i desf' oara
activitatea in regim de telemunca, la sediul institutiei, superiorii ierarhici vor putea
dispune, de indata, prin mijloace de comunicare la distanta, ca angajatii sa revina la
birou, eel mai tarziu, incepand cu urmatoarea zi lucratoare.
Art.8. Compartimentele informatice faciliteaza indeplinirea atributiilor angajatilor in
regim de telemunca, in limita resurselor disponibile i sub rezerva asigurarii securitatii
datelor i resurselor informatice ale institutiei.
Art.9. Prezentul regulament se aplica pan.a la incetarea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei.

MINISTERUL TINERETULUI SPORTUWI 3


Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, municipiul Bucur i
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www.mts.ro;
ht tps :/ / www.fac ebook.com/ Ministe rulTiner etuluisiS portuluiOficial/
Anexa la Anexa nr. 2 la Ordin

APROB,

PROPUN APROBAREA, [NUME


SUPERIOR
IERARHIC2,
Funcµa, Compartimentul]
[NUME SUPERIOR IERARHIC 1,
Functia, Compartimentul]

ACORD PENTRU DESF,ASURAREA ACTMTATII iNREGIM DE


TELEMUNCA

Subsemnata/Subsemnatul

............, avand functia de ............................................... in cadrul


Serviciului / Biroului / Compartimentului
..................................................... .................... - Directia generala
.... ........................................................... declar prin prezenta ca sunt de
acord cu des urarea activitatii in regim de telemunca la domiciliu/re edinta in perioada
.............................................................................2020 in conditfile Regulamentului
nr.
........... .I . ......... 2020 al Ministrului Tineretului i Sportului, ca urmare a dispozitiilor
Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea unor masuri
suplimentare de combatere a noului coronavirus.

Fae mentiunea ca am luat cuno tinta i respect prevederile Regulamentului nr.


............I ......... ....... al Ministrului Tineretului i Sportului referitor la desr ea
activitatii in regim de telemunca la domiciliu/re edinta, respectiv:

- pot prelua din institutie documente de stricta necesitate cu respectarea prevederilor


legale privind pastrarea i gestionarea documentelor de serviciu i a informatiilor
continute de acestea;

- riiman sub autoriatatea superiorului ierarhic i imi des or activitatea cu respectarea


programului normal de lucru al institutiei, urmand a ma deplasa la sediul institutiei
atunci cand situatia o va impune, la solicitarea efului ierarhic, eel mai tarzi.u, incepand
cu urmatoarea zi lucratoare;

- pot fi contactat, in orice moment, in timpul programului de lucru, la numerele de


telefon, pe adresele de mail de serviciu i/sau personal sau la adresa de domiciliu/

MINISTERUL TINERETULUI I SPORTULUI 4


Str. Vasile Canta, nr. 16, Sector 2, municipiul Bucur i
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www_mts_ro;
re edinta care se regasesc in lista intocmita i aflata la dispozitia conducerii directiei
(generale).

Deasemenea, am luat cunostinta de urmatoarele:

- angajatii care i i des oara activitatea in regim de telemunca la domiciliu vor avea
acele i drepturi i obligatii in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 -
Legea securitatii i sanatatii in munca, cu modificarile i completarile ulterioare,
precum i obligatia respectarii cu strictete a recomandarilor formulate de Guvemul
Romaniei prin structurile de specialitate cu privire la masurile de protecµe ce
trebuie aplicate in vederea protejarii acestora la infectia cu coronavirusul SARS-
CoV-2 (COVID-19);

- prevederile art.22 din acel i act normativ conform carora "Fiecare lucriitor trebuie
sii i$i desja$oare activitatea, in coeformitate cu pregiitirea $i instruirea sa, precum
$i cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel inciit sii nu expunii la
pericol de accidentare sau imbolniivire profesionalii atiit propria persoanii, cat $i
alte persoane care pot fl afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului
de muncii'';

- in perioada in care i i des oara activitatea in regim de telemunca, angajatii nu


beneficiaza de sporul pentru conditii vatamatoare de munca.

Data Semnitura

e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www.mts.ro;
siSportuluiOficial/
MINISTERUL TINERETULUI I SPORTlA.UI 5
Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, municipiul Bucur i
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38

e-mail: cabinet.ministru@mts.ro
www.mts.ro;
htt ps: / /www.fa cebook.com/ Ministe rulTineretului
siSportuluiOficial/

S-ar putea să vă placă și