Sunteți pe pagina 1din 4

___ nr.

___
___ __________ 2021

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art. 73 al Constituției Republicii Moldova și în conformitate cu


prevederile art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă
legislativă, proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Național Anticorupție.

Anexă: – Proiectul de lege


– Nota informativă

Deputați în Parlament

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 www.parlament.md
Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 1104/2002


cu privire la Centrul Național Anticorupție

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție


(Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209-211, art.683) cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 8:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:


„(1) Centrul este condus de un director. Directorul Centrului (denumit în
continuare director) este numit în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților
aleși, la propunerea a cel puțin 20 de deputați, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice,
numiri și imunități, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt
mandat.

alineatul (3) se abrogă.

ART.II. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al


Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

2
Notă informativă
la proiectul de lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1104/2002
cu privire la Centrul Național Anticorupție

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la
Centrul Național Anticorupție este elaborat și prezentat de către un grup deputați în
Parlamentul Republicii Moldova în condițiile art. 73 din Constituția Republicii Moldova
precum și în condițiile art.47 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea
nr.747/1996.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
Necesitatea adoptării prezentului proiect de lege rezidă din percepția societății că
concursurile pentru selectarea candidaților la funcții de conducere a unor autorități de
către Parlament sau de Guvern nu în toate cazurile se soldează cu activitatea eficientă a
acestor autorități în realizarea interesului public. Experiența organizării concursurilor pe
platforma parlamentară a demonstrat că în multe cazuri în cadrul acestor concursuri nu
se asigură o selectare imparțială a celor mai buni candidați, fiind prezent un interes
politic de a promova „candidații preferați” și a descalifica „candidații incomozi”. În alte
cazuri câștigătorii desemnați nu erau numiți în funcțiile de conducere respective, în
aceste funcții fiind numite alte persoane.
În rezultatul alegerilor din 11 iulie 2021 societatea civilă, mass-media, dar și în
societate tot mai frecvent se discută despre necesitatea ca conducătorii autorităților care
sunt sub control parlamentar să fie numiți direct de Parlament, deoarece aceasta ar
responsabiliza conducătorii acestor autorități în fața Parlamentului și, pe de altă parte, ar
asigura angajarea și susținerea politică a Parlamentului în realizarea reformelor la
nivelul acestor autorități.
Modificarea modalității de desemnare și numire a directorului Centrului Național
Anticorupție va contribui la responsabilizarea corpului de deputați în desemnarea unui
sau mai mulți candidați la funcția de director, în cazul vacanței funcției. De asemenea,
va permite implicarea plenară a CNA în realizarea strategiei privind asigurarea
independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de
acțiuni pentru implementarea acesteia și exercitarea atribuțiilor în domeniul combaterii
corupției.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu are ca obiectiv armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

3
Prin modificările propuse se urmărește modificarea modalității de desemnare și
numire în funcție a directorului Centrului Național Anticorupție, în cazul vacanței
funcției. Se propune ca directorul CNA să fie numit în funcție de Parlament cu votul
majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de deputați, cu avizul pozitiv al
Comisiei juridice, numiri și imunități, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea
numirii pentru un alt mandat.
Astfel se asigură susținerea politică din partea deputaților din Parlament a
candidatului și se încearcă excluderea unor subiectivisme în aprecierea candidaților în
cadrul concursurilor organizate pe platforma Comisiei juridice, numiri și imunități.
Aceste subiectivisme în aprecierea candidaților pe platforma Comisiilor au fost criticate
pe larg în mass-media, astfel, concursul nu își obține efectele scontate.
Comisia juridică, numiri și imunități va verifica corespunderea candidaților
propuși la cerințele stabilite în alineatul (4) al articolului 8 și va prezenta Parlamentului
avize privind întrunirea condițiilor legale de numire în funcție.
Se propune abrogarea alineatului (3) al articolului 8 care prevede că candidatul la
funcția de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numiri
și imunități a Parlamentului.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului dat nu necesită cheltuieli suplimentare de
la bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de lege se încadrează în cadrul normativ în vigoare și nu
necesită modificarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul este plasat pe pagina oficială a Parlamentului.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul de lege urmează a fi expertizat de Centrul Național Anticorupție în
condițiile legii.
9. Constatările expertizei juridice
Proiectul de lege urmează a fi supus expertizei juridice în condițiile legii.
10. Constatările altor expertize
Proiectul nu conține nici un aspect ce vizează reglementarea activității de
întreprinzător, respectiv, nu este necesară elaborarea Analizei Impactului de
Reglementare (AIR).

Deputați în Parlament