Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului”
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
Anul II (2021) ⦁ Nr. 9 (14) ⦁ 14 Martie
inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256 Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456


Calea spre mântuire
duminica
lăsatului
Izgonirea lui
sec de brânză Adam din Rai
Să ne însoţim cu postul şi cu rugăciunea
Sfântul Vasile cel Mare

Postul este cel mai bun strejer al sufletului, cel mai


sigur tovarăş al corpului, arma vitejilor, întărirea
atleţilor. El alungă spiritele, îndeamnă la pietate, face a
iubi înfrînarea, inspiră modestie, dă curaj în război şi te
învaţă a iubi pacea. Postul dă aripi rugăciunii, pentru a se
înălţa şi a pătrunde în ceruri. Postul este sprijinul caselor,
Postul şi rânduiala
părintele sănătăţii, povăţuitorul tinerimii, podoaba Pr. Nicolae Tănase
bătrînilor, plăcutul tovarăş al călătorilor, amicul sigur al
soţilor.” D uminica aceasta s-a numit Duminica
Izgonirii lui Adam şi a Evei din Rai. Se
numeşte şi Duminica Iertării, pentru că noi
Viata
, Bisericii ne cerem iertare unul de altul. De ce se
numeşte Duminica Izgonirii lui Adam şi a
Despre prima săptămână a Evei din Rai? Pentru ca să ne amintească
Dumnezeu că cine n-a vrut să respecte
Postului Mare rânduiala a fost izgonit din Rai.
Ne aminteşte şi acum că cine nu vrea să
ierte, nu vrea să aibă pace cu aproapele, nu

P rima săptămână a Postului Mare


este dedicată unei intense pregă-
tiri duhovniceşti îmbinate cu o înfrâ-
nefrica şi dispreţul lui Dumnezeu,
care să dispreţuiască legea postului în
acea săptămână şi să nu se înfrâneze
vrea să postească, nu vrea să se roage, nu
vrea să facă metanii, nu vrea să citească la
psaltire, cel care nu vrea să facă rânduială,
nare foarte aspră în ceea ce priveşte mai degrabă el însuşi, după putere, trăieşte în neorânduială şi Dumnezeu îl va
mâncarea. Ca rânduială de postire, în împreună cu toţi...”. izgoni din Rai. De ce îl va izgoni? Că
această perioadă, creştinii nu mă- Rânduiala slujbelor din această Dumnezeu nu e rău... . Pentru că nu-şi mai
nâncă nimic până după Pavecerniţa săptămână stimulează o astfel de are locul. În Rai totul este cu rânduială.[...]
Mare, iar atunci mănâncă doar hrană strădanie. De aceea, textele slujbelor Trăim în satul acesta, trăim în ţara
uscată şi puţină apă (pr. prof. Ene din Triod arată necesitatea îmbinării aceasta. Unii vor posti, unii nu vor posti.
Branişte, Liturgica generală). postului trupesc cu „postul duhovni- Care va fi diferenţa dintre noi şi ei?
Referitor la această săptămână, cesc”. În aceste prime zile ale postului Diferenţa va fi aceasta: noi vom arăta lui
Sfântul Nectarie, Patriarhul Constanti- trebuie, potrivit imnelor din slujbele Dumnezeu că dorim rânduiala, iar ei fac
nopolului, spune: „Creştinii rânduiesc Triodului, să începem mântuirea neorânduiala. Nu-i interesează rânduiala.[...]
ca această primă săptămână a postului noastră prin căinţă sinceră şi printr-o Ce nu se face cu rânduială nu iese bine.
lor să fie păzită cu tărie şi o socotesc mulţime de lacrimi. Să îndemnăm, mergând la casele noastre şi
cea mai curată dintre toate celelalte În primele patru zile ale primei pe semenii noştri să postească. Nu pentru că
zile ale Postului Mare” (Triodul săptămâni din Postul Mare se citeşte, mâncarea i-ar duce în Rai, sau i-ar scoate
explicat). Această săptămână mai este la Pavecerniţă, Canonul cel Mare al din iad, ci pentru a respecta orânduiala.
cunoscută în rânduiala Bisericii noas- Sfântului Andrei Criteanul, împărţit în Hristos a respectat orânduiala: a fost tăiat
tre şi ca „săptămâna curată” sau patru părţi, câte o parte în fiecare zi, împrejur la 8 zile, după aceea a fost dus la
„săptămâna sfântă”, arătând că aspri- deoarece în această săptămână se templu la 40 de zile. În timpul vieţii Lui şi la
mea cu care ea se cuvine a fi păzită insistă, mai mult decât în celelalte Patima Lui a permis, a rânduit să se facă
trebuie să rămână model pentru toate săptămâni, asupra pocăinţei. rânduiala, să fie uns cu miresme. Toate
celelalte săptămâni ale Postului Mare. Primele două zile din Postul Mare acestea ne îndeamnă şi pe noi la rânduială.
Sfântul Simeon Noul Teolog spune: sunt zile aliturgice (în care nu se Dacă mergem la casele noastre cu ideea
„Toată seminţia creştinească, monahi săvârşeşte Sfânta Liturghie), iar în că e bine să fim în rânduială este de ajuns
şi mireni, fiecare dintre noi, primeşte, restul zilelor se săvârşeşte Liturghia pentru Postul acesta. Câtă rugăciune facem,
în prima şi sfânta săptămână din Darurilor înainte sfinţite, care este, câte metanii, vom vedea fiecare.
Postul Mare, cu înflăcărare fierbinte, de fapt, rânduiala solemnă a împărtă- Dar dacă vrem să fim în rânduială,
binele postului. Oricine îşi pleacă de şirii de seară, tocmai de aceea Dumnezeu va aduce multă dragoste asupra
bunăvoie gâtul sub acest jug şi nu este această Liturghie se săvârşeşte seara, noastră, între noi şi mila Lui asupra tuturor,
nimeni, nici dintre cei ce deznădăj- împreunată cu rânduiala Vecerniei, pentru că suntem în rânduială. Păcătoşi, dar
duiesc de mântuirea lor şi vieţuiesc până după Vohod. în rânduială.
Bucuraţi-vă!
Viata
, liturgicå
,
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul
Pr. Prof. Alexander Schmemann (din lucrarea Postul cel Mare)

D intre toate cântările şi rugăciunile


din timpul Postului, o singură scurtă
rugăciune poate fi considerată rugăciu-
stăpânire. Pângărind întreaga noastră
atitudine către viaţă, lipsind-o de sens şi
plinătate, ele ne silesc să căutăm com-
nea specifică a acestuia. Tradiţia o atri- pesaţie într-o atitudine total greşită faţă
buie unui mare învăţător al vieţii de alte persoane. Dacă Dumnezeu nu
duhovniceşti - Sfântul Efrem Sirul, este Domnul şi Stăpânul vieţii mele,
prăznuit pe 28 ianuarie: atunci eu voi deveni propriul meu domn
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, şi stăpân, centrul absolut al propriei
duhul trândăviei, al grijii de multe, mele vieţi, şi încep să evaluez totul ţi-
al iubirii de stăpânire şi al grăirii în nând cont de nevoile mele, de ideile
deşert nu mi-l da mie. mele, de dorinţele mele şi de judecăţile
Iar duhul curăţiei, al gândului mele. Această pornire nu se exprimă
smerit, al răbdării şi al dragostei, neapărat prin a comanda sau a domina
dăruieşte-l mie, robului Tău. pe „alţii”. Se poate exprima la fel de bine
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte- prin indiferenţă, dispreţ, lipsă de interes, cu oricine în afară de sine, doreşte ca
mi ca să-mi văd greşalele mele şi de consideraţie, de respect. viaţa să fie încununată cu succes aici şi
să nu osândesc pe fratele meu, că Şi, în final, grăirea în deşert. Dintre acum. Răbdarea, totuşi, este cu adevărat
binecuvântat eşti în vecii vecilor. toate fiinţele create de Dumnezeu, omul o virtute divină. Dumnezeu este răbdă-
Amin”. singur a fost înzestrat cu darul vorbirii. tor. Cu cât ne apropiem mai mult de
Această rugăciune este citită de două Dar, fiind darul suprem, este prin acelaşi Dumnezeu, cu cât devenim mai răbdă-
ori la sfârşitul fiecărei slujbe din timpul simbolism supremul pericol. Cuvântul tori, cu atât reflectăm mai mult acel
Postului Mare, de Luni până Vineri. mântuie şi cuvântul ucide; cuvântul in- infinit respect faţă de toate fiinţele care
La prima citire o metanie urmează spiră şi cuvântul otrăveşte. Cuvântul reprezintă însuşirea specifică a lui
fiecărei cereri. Apoi facem cu toţii este modul de exprimare al Adevărului, Dumnezeu.
douăsprezece închinăciuni, spunând: dar şi al înşelării demonice. El împinge În cele din urmă, cununa şi rodul tu-
„Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine spre trândăvie, deznădejde şi iubirea de turor virtuţilor, ale tuturor creşterilor şi
păcătosul!” întreaga rugăciune este re- stăpânire şi transformă viaţa în iad. El ostenelilor duhovniceşti este dragostea
petată cu o singură metanie la sfârşit. De devine adevărata putere a păcatului. — acea dragoste care, aşa cum am mai
ce ocupă un loc aşa de important aceas- Acestea patru sunt astfel „obiective- spus, poate fi dăruită numai de
tă scurtă şi simplă rugăciune în slujbele le” negative ale pocăinţei. Ele constituie Dumnezeu —, darul ce este finalitatea
de Post? Pentru că recapitulează într-un obstacolele ce trebuie îndepărtate. Apoi tuturor pregătirilor şi ostenelilor
mod unic toate elementele pozitive şi rugăciunea se îndreaptă către ţelurile duhovniceşti.
negative ale pocăinţei şi constituie, să pozitive ale pocăinţei care, de aseme- Toate acestea sunt rezumate şi adu-
spunem aşa, o „verificare” pentru oste- nea, sunt patru. nate laolaltă în ultima cerere a rugă-
nelile noastre personale de-a lungul Curăţia! Dacă nu se reduce sensul ciunii Sfântului Efrem Sirul, în care
Postului. Acestea au ca scop mai întâi acestui termen, aşa cum adesea şi ero- cerem: „dăruieşte-mi ca să-mi văd
eliberarea noastră de câteva boli duhov- nat se face, numai la conotaţiile sale greşalele mele şi să nu osândesc pe
niceşti fundamentale, ce ne modelează sexuale, este înţeles ca omologul pozitiv fratele meu”. Dar, în final, mai este o
viaţa şi fac practic imposibilă chiar al trândăviei. Trândăvia este, întâi de primejdie: mândria. Mândria este izvorul
încercarea de a ne întoarce noi înşine toate, risipire, distrugerea vederii şi răului şi toată răutatea este mândrie.
către Dumnezeu. energiei noastre, incapacitatea de a Iată că nu-mi este suficient să-mi văd
Boala fundamentală este duhul trân- vedea întregul. Atunci opusul său este propriile mele greşeli, întrucât chiar şi
dăviei. Este acea lenevire şi pasivitate a tocmai plinătatea. Hristos a refăcut această virtute aparentă se poate trans-
întregii noastre fiinţe, care întotdeauna plinătatea în noi. Şi aceasta a realizat-o forma în mândrie. Dar atunci când
ne împinge mai degrabă „în jos” decât prin refacerea adevăratei scări de valori, „vedem greşalele noastre” şi când „nu
„în sus” — care încearcă mereu să ne prin călăuzirea noastră înapoi către osândim pe fraţii noştri”, când, altfel
convingă că nici o schimbare nu este Dumnezeu. spus, curăţia, smerenia, răbdarea şi
posibilă şi, deci, nu este nici de dorit. Primul şi minunatul rod al acestei dragostea sunt doar una în noi, atunci şi
Este cauza tuturor păcatelor pentru că plinătăţi sau curaţii este smerenia (…). Ea numai atunci ultimul duşman — mândria
otrăveşte energia duhovnicească de la este mai presus de toate biruinţa — va fi nimicit în noi.
însuşi izvorul său. adevărului în noi, îndepărtarea tuturor După fiecare cerere a rugăciunii
Rodul trândăviei este grija de multe. minciunilor în care de obicei trăim. facem o metanie. Metaniile nu sunt limi-
Este acea stare de deznădejde pe care Numai smerenia poate fi capabilă de tate la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul,
toţi Sfinţii Părinţi au considerat-o cea adevăr, de a vedea şi de a primi lucru- dar constituie una din caracteristicile
mai mare primejdie pentru suflet. Dez- rile aşa cum sunt şi, astfel, de a vedea distinctive ale întregului cult din timpul
nădejdea este imposibilitatea pentru om măreţia, bunătatea şi iubirea lui Postului. Ascetismul creştin este o luptă
de a vedea ceva bun sau pozitiv; este Dumnezeu în orice. De aceea se spune nu împotriva, ci pentru trup. Din acest
reducerea la negativism şi pesimism a că Dumnezeu revarsă harul Său peste motiv, întreaga fiinţă umană - suflet şi
tot ceea ce există. Deznădejdea este cei smeriţi, iar celor mândri le stă trup - face pocăinţă. Trupul participă la
sinuciderea sufletului, pentru că atunci împotrivă. rugăciunea sufletului întocmai cum
când omul este cuprins de ea devine in- Curăţia şi smerenia sunt firesc urma- sufletul se roagă prin şi în trup.
capabil să vadă lumina şi să o dorească. te de răbdare. Omul „natural” sau Metaniile, semne „psiho-somatice” ale
Iubirea de stăpânire! Deşi pare bizar, „căzut” este nerăbdător, pentru că nevă- pocăinţei şi ale smereniei, ale adorării şi
trândăvia şi deznădejdea sunt tocmai zându-se pe sine se grăbeşte să judece şi ale ascultării, reprezintă astfel prin exce-
cele ce ne umplu viaţa cu iubirea de să condamne pe ceilalţi. Fiind indiferent lenţă ritualul de Post.

Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani