Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului”
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
Anul II ⦁ Nr. 18 (23) ⦁ 16 mai 2021
inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256 Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456


Calea spre mântuire
Să avem curajul mărturisirii credinţei
Mântuitorul Iisus Hristos

Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru


a binevoit să vă dea vouă Împărăția.”
(Luca 12, 32)

Învierea lui Hristos şi învierea noastră


Femeile Mironosiţe - modele de
credință și curaj în vreme de
încercare DUMINICA
3
† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române după paşti

n Duminica a treia după Sfintele mare curaj și de asumare responsabilă a mele multor femei creştine au fost în-

Î Paști, numită și Duminica Mironosi-


țelor, Biserica Ortodoxă le pome-
nește și le cinstește pe Sfintele Femei
mărturisirii credinței, prin faptul că dra-
gostea lor pentru Hristos Domnul a fost
mai puternică decât teama provocată de
scrise în calendarul bisericesc, fiind chi-
puri luminoase şi rugătoare pentru în-
treaga Biserică.
Mironosițe, care au venit la mormântul cei care au hotărât răstignirea Sa. Şi astăzi, femeile creștine evlavioase
Mântuitorului Iisus Hristos cu miresme de Prin fidelitatea şi evlavia lor, femeile şi harnice din țara noastră cultivă iubi-
mare preț, primind de la îngeri, înaintea mironosițe s-au dovedit mai curajoase și rea milostivă față de oamenii suferinzi
tuturor, vestea că Hristos a înviat din mai devotate Domnului Iisus Hristos, de- aflați în spitale şi în instituții de asistență
morți. Aceste femei purtătoare de mir au cât ucenicii Săi, devenind „apostoli către socială, susțin educația religioasă a copi-
devenit mărturisitoare curajoase ale Învi- Apostoli”, după cum le-a numit Sfântul ilor, dar mai ales, ca mame şi soţii, aduc
erii Domnului, învrednicindu-se de ma- Ioan Gură de Aur. pace şi bucurie sfântă în familiile lor și
rea bucurie a întâlnirii cu Însuși Hristos Ne aducem acum aminte cu recunoș- în societate. În mod deosebit, apreciem
Cel înviat din morți (cf. Matei 28, 9). tință de mamele și bunicile noastre, de jertfelnicia femeilor creștine care sunt
Din Noul Testament cunoaștem nu- educatoarele, învățătoarele și profesoa- cadre medicale (medici, asistente și infir-
mele unor femei mironosițe, și anume: rele de religie care au insuflat copiilor şi miere) și lucrează cu pricepere şi jert-
Maria Magdalena, Maria – mama lui Ia- tinerilor credința în Domnul Hristos, Cel felnicie pentru tratarea și vindecarea
cov și a lui Iosif sau Iosie, Maria lui răstignit și înviat, formându-i ca dreptcre- celor afectați din cauza pandemiei actu-
Cleopa, Ioana – soția lui Huza, un isprav- dincioși ai Bisericii Ortodoxe Române şi ale.
nic al regelui Irod, Salomeea și Suzana, ai poporului român. Cu prilejul Duminicii Femeilor Miro-
care au ajutat pe Mântuitorul și pe Sfinții Permanent ostenitoare în viaţa de nosițe, adresăm mulţumiri și binecuvân-
Apostoli, în lucrarea sfântă de propovă- familie, ajutându-şi soţii şi părinţii, cres- tări tuturor femeilor creștine pentru
duire a Evangheliei. La acestea se adaugă când copiii în credinţă, sau rugătoare şi întreaga lor lucrare săvârșită spre binele
Marta și Maria, surorile dreptului Lazăr lucrătoare în mănăstiri, în spitale și în poporului român și le dorim tuturor
din Betania. alte instituții, femeile creştine evlavioase sănătate și ajutor în viaţă, pace și bucu-
Prezența femeilor mironosițe la mor- şi curajoase au fost mărturisitoare ale rie sfântă, întru mulţi și binecuvântați
mântul Domnului reprezintă un act de credinţei în orice vreme. De aceea, nu- ani!

„Femeile au fost primele care au preaslăvit pe Hristos Cel Înviat, iar apostolii primii care au suferit
pentru El. Femeile erau pregătite cu miresme, iar apostolii pentru chinuri. Femeile au intrat în
mormânt, iar apostolii aveau să intre curând în temnițe. Femeile s-au grăbit să-și arate lauda, iar
apostolii au îmbrățișat lanțuri pentru El. Femeie au vărsat mir, iar apostolii și-au vărsat sângele.”
PETRU HRISOLOGUL (SEC. V)
Bucuraţi-vă!
Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul
Rugăciunea „Stâlpilor” pentru
creștinul adormit
Nicolae Pintilie | Doxologia.ro

T
recerea unui creștin în Împărăția gherea sau „priveghiul” creștinului ador-
lui Dumnezeu este, întâi de toa- mit, eveniment ce are loc în momentul
te, prilej de rugăciune pentru su- înserării. Trebuie menționat, însă, faptul
fletul celui adormit, dar și pentru familia că rugăciunea stâlpilor poate fi făcută în
îndurerată. În aceste momente, Biserica orice moment al zilei.
se roagă pentru „odihna sufletului (…) De obicei, creștinii pregătesc pentru
iertarea greșelii cea de voie și cea fără această rugăciune lumânări, cărbune și
de voie (…) ca Domnul Dumnezeu să așe- tămâie, alături de colivă sau o mică jert-
ze sufletul lui unde drepții se odih- fă alcătuită din fructe, cozonac și un
nesc…”. Aceste clipe de rugăciune sunt pahar de vin. După slujba oficiată de
cunoscute în practica liturgică drept preot, privegherea celui adormit poate
„slujba stâlpilor” – numele venind de la continua, nota caracteristică fiind o ati-
versetul biblic care numește Biserica tudine solemnă – în multe părți ale țării
„stâlp și temelie a adevărului” (I Timotei, 3, 15). citindu-se din psalmii lui David.
În centrul acestei slujbe este citirea Dincolo de acest ritual, accentul tre-
Sfintei Evanghelii, un text care aduce în buie să cadă pe rugăciunea pentru cel
conștiința credincioșilor speranța Învierii adormit, formele exterioare fiind înde-
Mântuitorului Iisus Hristos. Din tradiție, plinite în măsura posibilităților financia-
aceste rugăciuni sunt legate de prive- re.

„P entru că oricine este născut


din Dumnezeu biruiește lumea
și aceasta este biruința care a
biruit lumea: credința noastră. Cine este Panegiric la sărbătoarea Sfinților
Pe urmele sfinţilor

Împărați Constantin și Elena


cel ce biruiește lumea, dacă nu cel ce
crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?”( I
Ioan 5,4-5)
În miezul primăverii, Dumnezeu a Preot Drd. Mihai Zvorâște
rânduit ca Biserica să prăznuiască pe cele
două mlădițe pline de seva Duhului, pe
mărgăritarele Bisericii, pe luminătorii și de litera P, adică chrisma, reprezentând dogmă, canoane (probleme de disciplină
risipitorii păgânătății, pe cei întocmai cu primele două litere ale numelui Domnului laică și clericală) și cult.
Apostolii cinstiți și lăudați, pe Sfinții Împă- Hristos. Istoria atribuie Sfântului Împărat Con-
rați Constantin și mama sa, Elena. Prin Referitor la acest eveniment epifanic stantin și construirea a numeroase bise-
acești sfinți a lucrat Dumnezeu în lume, există și relatarea lui Eusebiu de Ceza- rici: la Roma, biserica Sfântul Petru și cea
slăbind păgânismul și întărind credința reea, din Viața închinată Sfântului Împă- din Lateran; la Constantinopol, bisericile
creștină. rat, în care ne este descrisă arătarea Sfin- Sfinților Apostoli, Sfânta Sofia și Sfânta
Sfântul Constantin, basileu roman în- tei Cruci pe cerul amiezii, deasupra căreia Irina; la Ierusalim, sub directa purtare de
tre anii 306-337, s-a născut la Naissus era inscripția „Întru acest semn vei învin- grijă a Sfintei Împărătese Elena, biserica
(astăzi orașul Niș din Serbia), ca fiu al ge” ( In hoc signo vinces). Sfântului Mormânt, căreia i se atribuie și
binecredincioasei Elena și al generalului La scurt timp după acest eveniment descoperirea Sfintei Cruci, precum și Bise-
Constanțiu Chlor, care ajunsese Caesar al providențial, ca mulțumire adusă lui Dum- rica Înălțării de pe Muntele Măslinilor; la
părții de vest a Imperiului Roman (293- nezeu, prin Iisus Hristos, împăratul Con- Betleem, Biserica Nașterii Domnului.
305). După moartea tatălui său, Constan- stantin a promulgat în anul 313, la În plan administrativ, Sfântul Constan-
țiu I ( 25 iulie 306), Sfântul Constantin Mediolan (Milano), un Edict prin care creș- tin se evidențiază prin mutarea noii capi-
este proclamat împărat al ținuturilor Ga- tinismul era declarat religie licită, adică tale a Imperiului, de la Roma la Constanti-
lia, Spania și Britania, avându-i coregenți permisă. În afară de libertatea deplină de nopol, vechiul Bizanț, cetate restaurată
la domnie pe Maximian și pe fiul acestuia, manifestare pentru creștini, această hotă- care moștenește instituțiile politice ale
Maxențiu. În anul 311 se aliază cu cumna- râre mai cuprindea: recunoașterea Biseri- vechii Rome, dar și tradițiile culturale și
tul său, Licinius, noul august în Orient cii ca persoană juridică, returnarea bunu- spirituale ale Răsăritului.
după moartea lui Galeriu, și luptă împotri- rilor confiscate, precum și acordarea de La scurt timp după Paștele anului 337
va lui Maxențiu, pe care îl învinge în lupta sume importante din tezaurul statului, Sfântul Constantin s-a îmbolnăvit, iar epi-
de la Podul Vulturului. pentru ridicarea bisericilor și întreținerea scopul Eusebiu l-a botezat. Trebuie preci-
Victoria împotriva lui Maxențiu, atribu- episcopilor și a preoților. Așadar, prin zat că amânarea Botezului de către Sfânt
ită ajutorului dat de „Dumnezeul creștini- hotărârile și urmările lui, Edictul de la până înainte de sfârșitul obștesc s-a făcut
lor”, va decide definitiv eliberarea crești- Mediolan a fost de o importanță capitală din rațiuni pur diplomatice care, în con-
nismului de persecuția romană. Potrivit pentru viața Bisericii și pentru dezvolta- textul lărgit al istoriei antice, și-a făcut cu-
istoricului Lactanțiu în De mortibus perse- rea creștinismului. noscute roadele în generațiile următoare.
cutorum (Despre moartea persecutorilor), Tot în plan religios, la inițiativa și cu Drept aceea, „mulțumire fie adusă lui
împăratului Constantin, în noaptea dina- cheltuiala împăratului, a avut loc în anul Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biru-
intea luptei cu Maxențiu, i s-a descoperit 325, la Niceea, primul Sinod Ecumenic, itori în Hristos și descoperă prin noi, în tot
în vis că va fi învingător, dacă va însemna prin care s-a reglementat, format și s-au locul, mireasma cunoștinței Sale!” ( II Co-
pe scuturile ostașilor litera X traversată proclamat decizii și hotărâri în materie de rinteni 2, 14).

Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani