Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului”
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
Anul II (2021) ⦁ Nr. 3 (8) ⦁ 30 Ianuarie


inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256 Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456

duminica
Calea spre mântuire Să-L mărturisim pe Hristos! Chemarea lui
32
după rusalii Zaheu
Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor
şi Eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui Meu, Ca-
re este în ceruri...” (Matei 10, 32)
MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS

Mântuitorul Hristos
a schimbat felul de
a fi a lui Zaheu
Preasfințitul Timotei Prahoveanul

E vanghelia ne spune despre Zaheu că era


un demnitar al vremii, mai mare peste

Sfinţii care ne împacă vameși. Datorită funcției și averii sale, Zaheu


nu se bucura de o simpatie în rândul locuito-
rilor cetății Ierihonului. La momentul trecerii
Pr. Constantin Sturzu | Doxologia.ro Mântuitorului Hristos prin cetate, oamenii nu
Sărbătoarea din 30 ianuarie este o sărbătoare a împăcării în Biserică. i-au făcut loc lui Zaheu ca să îl poată vedea și
el pe Mântuitorul. Acesta fiind mic de statură
Sesizăm, din păţania credincioşilor din veacul al XI-lea, cât de uşor se
a hotărât să se urce într-un sicomor care pu-
poate aluneca în dezbinare, chiar având râvnă şi (părelnică) evlavie la tea oferi această priveliște. Mântuitorul a
sfinţi. Prilej de reflecţie şi îndemn şi pentru noi să nu facem tabere în privit către el spunându-i: „Zahee, coboară-te
Biserică, pe nici un motiv. degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să ră-

P e 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi


pomeneşte pe Sfinţii Trei Ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul (sau
Dumnezeu şi nu este între noi nici o
sfadă sau împotrivire (...). Deci, scu-
lându-te, porunceşte acelora care se
mân (Luca 19, 5). Și casa aceea nu mai era a
unui om păcătos, ci a unui om îndreptat”.
Învățăm din Evanghelia de astăzi că în
de Nazianz) şi Ioan Gură de Aur, care separă, sfădindu-se, să nu se despartă, Biserica se întâlnesc pe deoparte bunătatea și
au păstorit în secolul IV, considerat luptându-se pentru noi, căci pentru iertarea, iar pe de altă parte sinceritatea oa-
„secolul de aur” al teologiei creştine. aceasta şi noi ne-am sârguit cât am menilor și dorința lor de îndreptare. Bunăta-
Dincolo de pomenirea lor individuală fost vii, şi după mutarea noastră, ca tea lui Dumnezeu, bunătatea și înțelegerea
(pe 1 ianuarie, pe 25 ianuarie, respec- să împăcăm lumea şi să o aducem Mântuitorului Hristos, au schimbat felul de a
tiv pe 13 noiembrie), aceşti sfinţi au într-o unire”. fi a lui Zaheu.
primit şi o zi de prăznuire comună, în Aşadar, sărbătoarea din 30 ianua- În tezaurul nostru liturgic, în rugăciunile
urma unor neînţelegeri apărute în rie este o sărbătoare a împăcării în pe care le spunem la biserică sau acasă, se
Biserică în secolul XI, „între bărbaţii Biserică. Sesizăm, din păţania credin- fac multe referiri la această întâlnire a Mân-
cei pricopsiţi în învăţături şi îmbunătă- cioşilor din veacul al XI-lea, cât de tuitorului cu Zaheu vameșul. Cântările pe
ţiţi”, cum scrie în Sinaxar. Existau trei uşor se poate aluneca în dezbinare, care le auzim adeseori la biserică amintesc
tabere: vasiliteni, grigoriteni, ioaniteni, chiar având râvnă şi (părelnică) evla- de acest moment. Rugăciunea a IX-a pe care
care considerau că sunt îndreptăţiţi să vie la sfinţi. Prilej de reflecţie şi în- o citim înainte de a primii Trupul și Sângele
impună ca model desăvârşit pentru demn şi pentru noi să nu facem tabe- Mântuitorului ne spune că Domnul nu l-a
slujirea Bisericii pe unul dintre cei trei re în Biserică, pe nici un motiv. Căci, alungat pe vameșul care s-a căit. În acatistul
sfinţi. În anul 1081, cei trei sfinţi i s-au urmând unor Părinţi contemporani, închinat Mântuitorului Hristos ne rugăm în
arătat separat, apoi toţi trei împreună unii au ajuns să se certe între ei. icosul al 10-lea spunând: „Tămăduiește sufle-
Episcopului Ioan al Evhaitelor, spunân- tul meu precum ai tămăduit și iubirea de
du-i: „Noi, precum vezi, una suntem la (continuare în pagina 2) argint a lui Zaheu vameșul”.
Bucuraţi-vă!
Sfinţii care ne împacă 12 îndemnuri
Pr. Constantin Sturzu | Doxologia.ro
ale Mitropolitului
Bartolomeu Anania
(continuare din pagina 1)
pofte urâte, neinvidioşi, nelacomi, 10 ani de la trecerea la Domnul
Un Părinte zice: „Sunt semne că vine când vor vedea că săvârşim numai fapte († 31 ianuarie 2011)
sfârşitul lumii, să acţionăm ca atare”. bune, vor spune: Dacă aici, pe pământ,

1
Altul nu neagă, dar spune: „E un zgomot creştinii au ajuns îngeri, ce vor fi după ce
Recunoștința nu este o virtute, ci este
prea devreme”. Un al treilea se retrage vor pleca din lumea aceasta? (...) Să
o bună deprindere; face parte din
în pustie şi îndeamnă la rugăciune şi la avem, dar, grijă de noi înşine, ca să câşti-
codul manierelor elegante, că știi să te
asceză. Asta nu înseamnă că e ceartă sau găm şi pe păgâni” (Sfântul Ioan Gură de
porți.

2
dezbinare între unii ca aceştia, ca şi cum Aur, Omilii la Matei, omilia XLIII, V).
Ne împacă Sfinţii Trei Ierarhi cu însăşi
Nu este important că pleci, impor-
„s-ar fi împărţit Hristos” (Cf. I Corinteni 1,
13), ci doar că fiecare îşi are lucrarea sa condiţia umană, pe acest pământ îmbibat tant e să te întorci. Să nu mori rătă-
în lume, după cum îi dă Duhul (Cf. Fapte- de suferinţă şi plin de inechităţi strigătoa- cind prin străinătăți, fără să îți aduci
le Apostolilor 2, 4). Noi însă, neputincioşi re la cer. E încurajator să afli din gura aminte că ai un părinte care te așteaptă
cu brațele deschise.

3
şi neluminaţi de Duh Sfânt, putem fi ten- sfinţilor că toate câte pătimim ne pot fi
taţi să absolutizăm una dintre poziţiile de folos, cum ne învaţă, spre exemplu, Singurul lucru cert în viața aceasta
este moartea.

4
unor astfel de modele duhovniceşti, spre Sfântul Grigorie Teologul: „Ştiinţa medi-
a noastră pierzare şi slujind, astfel, duhu- cală urmăreşte sănătatea şi bunăstarea Când te găsești în fundul prăpastiei
lui dezbinării şi al zâzaniei. Sfinţii Trei trupului: sau să-l păstreze sănătos sau să-i să nu disperi, iar dacă ai ajuns în
Ierarhi ne învaţă să nu absolutizăm nici readucă sănătatea, dacă a pierdut-o, cu vârful muntelui să nu amețești. Și să știți
o lucrare din Biserică, ci fiecare să cin- toate că nu ştim bine dacă sănătatea e că această a doua primejdie este mai
stească, în Duh, ceea ce se face spre de folos celor ce o au; adeseori boala le mare decât cea dintâi. Pentru că în fun-
slava lui Dumnezeu, chiar dacă rezonea- e de mai mult folos. Cu sănătatea şi boa- dul prăpastiei apelezi la rugăciune ca
ză mai mult cu viaţa şi învăţăturile unui la e la fel ca şi cu sărăcia şi bogăţia, cu izvor de putere. Când ai ajuns în vârful
anumit sfânt sau unui anume părinte slava şi lipsa de slavă, cu starea socială muntelui, uiți de ea.
duhovnicesc.
Dar Sfinţii Trei Ierarhi ne împacă nu
doar între noi, cei din Biserică, ci şi, prin
smerită şi starea socială strălucită şi cu
toate cele care, prin natura lor, stau la
mijloc între bine şi rău şi nu înclină mai
5 Nimeni nu L-a văzut pe Iisus înviind,
dar mulţi au fost cei care L-au văzut
înviat. Faptul în sine al Învierii nu a avut
învăţătura lor, cu toate cele din lumea mult nici într-o parte, nici în alta, ci ajung martori. El s-a petrecut în intimitatea
aceasta. Când spun ne împacă, nu înţe- bune sau rele prin voia cea liberă şi prin mormântului, fără ca vreun ochi ome-
leg că îndeamnă la compromis sau con- felul cum le întrebuinţează cei ce le nesc să fi avut acces la singura minune
cesii necuvenite, ci spun că ne ajută să au” (Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvânt pe care Domnul Şi-o anunţase în repeta-
dobândim pace în minte şi în inimă, de apărare pentru fuga în Pont). te rânduri, dar căreia nimeni nu-i dădu-
nemailăsându-ne tulburaţi de nimic din Cu alte cuvinte, important este cum se crezare.
cele existente.
Ne împacă Sfinţii Trei Ierarhi cu ştiin-
ţele timpului. Ei înşişi au studiat mai întâi
ne raportăm noi la cele bune sau rele din
viaţa noastră, ce facem noi din ceea ce
trăim. În mâna noastră sunt toate, dacă
6 Dorul este un sentiment. Poate cel
mai frumos sentiment care poate să
îl aibă cineva. Dacă cel mai frumos senti-
cele izvodite de înţelepciunea omeneas- avem credinţă în Dumnezeu. ment și dumnezeiesc este iubirea, iubi-
că, înainte de a se apleca asupra teologi- Ne învaţă Sfinţii Trei Ierarhi cum să rea presupune neapărat sentimentul do-
ei. Căci, ei ne îndeamnă „să ascultăm ne împăcăm între noi. Pacea e mult cău- rului.

7
învăţăturile sfinte şi de taină după ce am tată în acest veac, dar soluţiile nu sunt de În „Cred Doamne ajută necredinței
fost iniţiaţi, mai întâi, în literatura profa- natură politică sau socială, ci de natură mele”, pe de o parte este expresia
nă. După ce ne-am obişnuit să privim duhovnicească: „Căci n-ar exista împărţiri credinței iar pe de altă parte expresia
soarele în apă, putem să ne îndreptăm şi neînţelegeri între oameni, dacă păcatul corectă a conștiinței. Prin urmare, cre-
privirile şi spre lumina lui” (Sfântul Vasile n-ar fi împărţit firea în două” (Sfântul dința ta de om nu este niciodată sufici-
cel Mare, Omilii şi cuvântări, Omilia a Vasile cel Mare, Constituţiile ascetice, entă ca să umple măsura de sus.

8
XXII-a, II). cap. XVIII, II). Dacă după moarte nu mai e nimic,
Ne împacă Sfinţii Trei Ierarhi cu feno- Ne împacă Sfinţii Trei Ierarhi chiar şi
ce rost mai are să trăiești, să speri, să
menul cultural. Nu în sensul de a accep- cu existenţa diavolului. Lupta cu acest
te lupți…

9
ta şi gusta din tot ceea ce se creează în vrăjmaş nu trebuie să ne sperie: „De te
Urcușul către mântuire încet, dar
acest domeniu, ci de a ne forma o anu- întreabă cineva de ce l-a lăsat Dumnezeu
sigur, este să fii azi mai bun decât
me capacitate de selecţie. Spre exemplu, pe diavol (pe pământ), aşa să-i răspunzi:
ieri și mâine mai bun decât azi.

10
în beletristică: „După cum celelalte fiinţe că pe cei treji şi veghetori nu numai că
Este în firea lucrurilor ca un tânăr
se bucură numai de mirosul sau de fru- nu i-a vătămat vreodată, ba chiar le-a
să fie curios. Fiți curioși! Cât se
museţea florilor, iar albinele pot lua din fost de folos, nu voind el, desigur, fiindcă
poate de curioși. În știința voastră, în
flori şi mierea, tot aşa şi aici, oamenii e viclean, ci datorită curajului lor, pentru
care nu caută în astfel de scrieri numai că s-au folosit cum trebuie de viclenia setea voastră de carte, în setea voastră
plăcutul şi frumosul pot să scoată din ele lui” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Diavolul şi de educație, fiecare unde îl trage inima,
şi un oarecare folos pentru su- magia). dar nu lăsați curiozitatea să umble acolo
flet” (Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi Cei trei mari şi slăviţi sfinţi prăznuiţi unde este în primejdie. Oricât ai fi de
cuvântări, Omilia a XXII-a, II-III). pe 30 ianuarie ne învaţă, în toate cele ce curios, nu-ți vei pune mâna într-un cuib
de vipere.

11
Ne împacă Sfinţii Trei Ierarhi cu exis- s-ar putea enumera, meşteşugul prin
tenţa celor ce nu cred şi nu-L mărturi- care dobândim pacea totală, cea care nu Rugăciunea este cea care străbate
sesc pe Iisus Hristos ca Domn şi Mântui- se mai poate lua de la noi, pentru că orice zid.
tor. E un singur mod de a dobândi pa-
cea, în acest caz, anume fiind noi înşine
izvorăşte din Însăşi prezenţa lui Dumne-
zeu în viaţa noastră. Ei sunt apostoli ai
împăcării şi ai unităţii, ai armoniei şi ai
12 Liturghia este Împărăția lui Dum-
nezeu deja venită pe pământ. Bi-
necuvântând împărăția, preotul binecu-
ucenici vrednici de numele de creştin.
„Să facem din pământ cer! (...) Când vor comuniunii spre care ne cheamă Domnul vintează liturghia care urmează să se
vedea că suntem blânzi, fără mânie, fără iubirii desăvârşite. desfășoare.

Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani