Sunteți pe pagina 1din 1

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA Nr. 415 din 13.03.2020


Având în vedere măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență raportate
la evoluția răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritorul României,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. e) şi art. 9 alin. (1) lit. s) şi ale art. 10 alin. (1) lit. f) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite următoarea:

DECIZIE
Art.I. (1) Termenul de valabilitate a legitimațiilor de electrician autorizat, verificator de proiecte în
domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în
domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, obținute în cadrul sesiunii de primăvară 2015, în
baza prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de
calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, cu modificările și completările
ulterioare, se prelungește pentru o perioadă de 6 luni.
(2) Dosarele depuse în cadrul sesiunii de primăvară 2020 vor fi analizate în vederea participării
candidaților, în cadrul sesiunii de toamnă 2020, conform programului aferent.
Art.II. (1)Termenele de valabilitate a legitimațiilor de instalatori autorizaţi în domeniul gazelor
naturale, obţinute în sesiunile de examen din aprilie şi mai 2015, în baza prevederilor Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 pentru
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în
sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc pentru o
perioadă de 6 luni.
(2) Dosarele depuse în vederea prelungirii termenelor de valabilitate vor fi analizate, conform
programului aferent.
Art. III. Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei.
Art. IV. Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții va asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE,

Dumitru CHIRIȚĂ

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995


Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro
ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 şi
reglementările interne în vigoare în materia protecţiei datelor cu caracter personal