Sunteți pe pagina 1din 12
id DiLP. nt. 106 24 decembrie 2020 oo Pacamental Republic Moldova Deputat in Parlamentul Republieii Moldova CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA stv, Alerandr Lipusneanu nr. 28, Chisinu MD 2004,Republiea Moldova SESIZARE prezentati in conformitate cu articolul 135 alin, (1), lit, a) din Constitutia Republic ‘Moldova, aticoll 25 Ii. g) din Legea nr. g17-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constitutionalig articolele 8 alin.) lit g) gig9 din Codul Jurisdictci Constitufionale nr. 502-XITI din 16 lunie 1995, Semnatariisestztvit in Parlamentul Republicii Moldova Colm igs Cah ad Data: ‘24 devembrie, 2020, 7 40: 30 ‘CURTEA CONSTITUTIONALK ‘A REPUBLIC MOLDOVA ware Nr_sf@Oa._| 6 ft 200 ‘Republi Meldow, M200, Cisinio 1d Sean el Mave Sn 1- AUTORUL SESIZARIL Numelo/Denuinirea: Dinut 2, Prenumele: Ping’ 3 Funct: Deputat in Parlamentul Republieti Moldova 4, Adesa: Chiginiu, Stefan cel Mare, 105 5 Tel/fax I - OBIECTUL SESIZARIT Prin prezonta sesizare, fn temelul prevederilor art. 15 alin (1) lit. "a" din Constitute, art 4 lit. "a" din Codul Jurisdctiei Constitutional se solicit exereitarea controlului de constitationalitate in privins + Unor prevederi din Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 257/2020 (politica bugetar-fscala si vamalét pe 2021, adoptatit la 16 decembrie 2020) si anume art, VIE punctele 55-64, inclusiv anexa la titul VII din Codul Fiseal, prin care articolele respective gi anexa au fost modificate, completate si expuse intr-o nou redactie. IK - EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR iNCALCARI ALE CONSTITUTIEL, PRECUM $I A ARGUMENTELOR IN SPRISINUL ACESTOR AFIRMATIT unstantele de fapt 1, La 16.12.2020, Parlamentul Republic Moldova a adoptat Legea nr. 257/2020 pentru modifiearea unor acte normative (politica bugetar-fiscald si vamealli pe 2021). 2, Prin Legea ne. 257/2020 pentru modificarea unor acte normative au fost operate un gir de modifica la Codul Fiseal al Republi Moldova, Astfel, prin Legea nr, 257/2020, votati fn a doua lecturi po data de 16 decembrie 2020, au fost exeluse gi plafonate taxe locale prin modificiri Ia eadrul normativ a ciror control de constitutionalitate se solicit 4. Inesenti, prin modifiedrile contestate se introduce: ‘Art. 288: se completenzl cu punctul 12) eu urmitorul euprins: 1) Cota maxima a axel locale ~ cot ad valorem in procente din baza impozabill a ‘obieetuluiimpunesi ori suma absolut, stabiliti conform prezentuu ith Punetul 3) va avea urmitorul cuprins: Cota concrett a taxei locale = cota ad valorem th procente din baza impovabilé a obiectului impunerii ori fn suma absoluti, stabilith de autoritates administratiet publice locale la adoptarea ‘ugetului unititi administrativ-teiteriale respective, eare mu poate fi mai mare docit cota maxim stabilitt conform prezentulu titu.”; Punctele 6), 7,9) si17) se abrogi. ‘La art, 289; aliniatl 2) literee e) sim) se abrogs ‘*Laart, 290: literele «i n) se abrogts ‘sLaart. 291 alinitul 1) lterele ) sin) se abrogs; sTaart. 292: alin, (1) textul ev except celei stipulate la art, 291 itn)" se exclude; alin, (2), euvantul ,Cota” se substituie eu ,Cota conereti as sLaart. 293: Alin, (2) va avea urmatorul cuprins ,Coleulul taxelor enumerate la ait. 289, cu ‘exceptia cele stipulate la alin. (2) lt, p), se efeetueazA de citre subiectitimpunerti, ‘rimesteal, in funcie de baza impozabil gi cotele concrete ale acestora."; Alin, (2), va avea urmétorul cuprins: ,Caleulul taxet stipulate la art. 289 alin. (2) lit, p) se efectueati de citre servicil de colectare a impozitelor gi taxelor locale a autorititlor administratiei publice locale tn functie de baza impozabili i cota ‘coneretia acesteia” ‘Alin, (Q) cifra ,29:" se substituio eu cfta 289"; ‘*Art. 294 alin, (2) va evea urmiitorul euprins: (2) Taxa stipulat a art, 289 alin. (2) lit. p) poate fi achitatt netijlocitserviutui {de colectare a imporitelor gi taxelor locale a autoriitilor administratiet publice locale” ‘#Laart. 297 se introduce alin (1?) eu urmétorul euprins: Alin, (3) si (6) euvéntul ,cotelo” se substituie eu ,cotele concrete ale”; Alin (7) vaavea urmétorul cuprins:,.Pentru taxele locale specificate la at. 289, (@) lt, p) mecanismail de administrare a acestora se stabeste de etre autoritatea administrate’ publice locale. Alin, (8) si (9) eavintele La stabilires cotelor” se substituie eu ,La stabilirea cotelor concrete al’. Alin, (0) textul ,Hotivarii Guvernului nr, 1290 din 24 octombrie 2006 eu prvive la probarea Metodologiel de analizk impactului de reglementare side monitorizare 4 efieienfe actului de reglementare,” se substitule cu textul , Fiotérivea Guvernulu nr, 23 din 18.01.2019 eu privite In aprobarea Metodologiei de analiza impactului fn procesul de fundamentarea proiectelor de acte normative’ 3 Alin, (20) cuvintele,stabilitea cotelor” se substituie eu ,stabilirea cotelor concrete ale’, Laart. 298: Alin, (4 textal n)"seexeludes Alin, (2) va avea uimitorul euprins: ,Responsabilitaten pontru virarea in termen la Dugetele locale a tai locale a autoritatit administratei publice locale”. ‘* Anexa laTitlu VII al Codului fiscal eu modifierile operate, 5. La data de 01.12.2020, proiectul legit ne. 257/2020 a fost votat in Parlament cu ‘neSlearea tuturor procedurilor regulamentare, fir consultivi publice si tntr-o ‘manieri prin care in mod clar majoritatea parlamentart a abuzat de poziia dominant din parlament, Mai mult ca atét, pe seama unor modifielst de-o asemenea important’ a fost neglijat si opinia insituilor vizat, in cazal de fai a marilor care aus protestat in fata Guvernului si Ministerului Finantelor. 6, Adoptind legen contestat partial prin prezenta sesizare, majoritatea parlamentari, a incilet flagrant dispozitille constituyionale gi legale, precum sia contrazisintregul proces de descentralizare si consolidare a autonomiei locale din Republica Moldova. Taxele locale reprezinté 100% proprietatea colectivitatilor locale si deciia in privinga lor aparfine in exciusivitate APL, conform literei, sensulul gi spieitului prinipilor constitutionale ale autonomiet locale. Plafonarea fn mod unilateral de eftre Parlament a taxclor locale reprezinti un amestee In aport eu autonomia local a colectivitiilor locale 7. Modificbilein caval atenteazd direct Ia prodictibilitates si stabilitatea raporturilor Juridiee, clement componente ale actelor logislative, implicit realtzarea prineipillor unui stat de drept, prin faptol ef a neglijat Hotirirea Curt Consttutionale peacelagiobiect din 28.01.2014, 8, Aceasti iniiativt afecteaz’ grav interesele colectivititilor locale limitindwle