Sunteți pe pagina 1din 15

PROPUNĂTOR:

PROF.PT.ÎNV.PRIMAR ,
LOBONŢ LIANA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMĂNT:ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,VIOREL HORJ” DRĂGĂNEŞTI
CLASELE: a III-a ,a IV-a
PROPUNĂTOR: prof. pt.înv.primar Lobonţ Liana
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LECTURĂ-PRIETENA MEA , CARTEA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cuvântul - Prietenia
SUBIECTUL LECŢIEI: Puiul de vulpe găsit
TIPUL LECŢIEI: dobândire de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: formarea şi dezvoltarea deprinderilor de exprimare în mod corect , logic, coerent a gândurilor,
ideilor, sentimentelor; dezvoltarea capacităţii de repetare a mesajului scris.

COMPETENŢE GENERALE: 1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare .


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare .
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare .
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil.
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiar.
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în context familiar.
2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului.
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare.
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia.
4.3. Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de sprijin.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să citească clar, corect, conştient, expresiv capitolele cunoscute din lectură;
O2 – să citească în ritm propriu capitolul nou de mică întindere, desprinzând informaţiile esenţiale;
O3 – să distingă sensul cuvintelor din exerciţiile date, folosind uneori dicţionarul explicativ;
O4 – să noteze sinonimele/ antonimele, rima pentru cuvintele date, fără a utiliza terminologia;
O5 – să aprecieze calităţile personajelor, cu corespondent în viaţa reală;
O6 –să lucreze eficient în grup pentru a completa un rebus, texte lacunare, jurnal cu dublă intrare,pentru a realiza un desen .
O7 – să adopte o poziţie corectă pentru citit-scris, cu o bună coordonare oculo-motorie,

O1 – să citească clar, corect, conştient, expresiv capitolele cunoscute din lectură;


O2 – să citească în ritm propriu capitolul nou de mică întindere, desprinzând informaţiile esenţiale;
O3 – să distingă sensul cuvintelor din exerciţiile date, folosind uneori dicţionarul explicativ;
O4 – să despartă corect în silabe cuvintele date;
O7 – să adopte o poziţie corectă pentru citit-scris, cu o bună coordonare oculo-motorie,

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, joc de rol, metoda predicţiilor ,metoda
ciorchinelui, explozia stelară
MATERIAL DIDACTIC: ilustraţii, fişe de lucru, cărţi referitoare la vulpe, DEX
RESURSE TEMPORALE - 50 minute

RESURSE UMANE - 23 elevi, din care 2 necesită tratare diferenţiată.


MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1) Florescu, Maria (coord.) ( 2007): Mic dicţionar enciclopedic- animale sălbatice, Editura Cargo;
2) Costruţ, Floarea (coord.) ( 2007): Poveşti şi povestiri cu... şi despre animale, Editura Cargo;
3) *** (2004) Proverbe, zicători, ghicitori, Editura Herra, Bucureşti;
Desfăşurarea lecţiei
Nr. Secvenţele Conţinuturi Strategii didactice
crt. lecţiei Metode şi procedee Mijloace Forme de Tipuri de
organizare învăţare
1 Moment conversaţia euristică colectiv inteligibilă
organizatoric Asigur condiţiile necesare bunei desfăşurări a dirijat creatoare
2minue lecţiei .
Jocul didactic: „Vreau să fiu....!” Elevii spun câte
o calitate de care vor da dovadă în timpul lecţiei.
Exemple: activ, altruist, atent, creativ, cuminte,
curios, descurcăreţ, disciplinat, inteligent, isteţ,
îndrăzneţ, generos, ordonat, pasionat, prietenos,
rapid, tolerant.

2. Captarea Se poartă discuţii despre ceea ce s-a lucrat la orele metoda ciorchinelui, Ilustraţii colectiv reproducti
atenţiei trecute la lectură,apoi se completează planşa conversaţia euristică dirijat vă
5 min. PRIMA MEA CĂRTICICĂ folosind metoda
ciorchinelui
Elevii vor ordona ilustraţiile, ţinând cont de
cronologia evenimentelor poveştii.
3. Reactualizar Se vor citi fragmente din capitolele parcurse- în problematizarea colectiv inteligibilă
ea lanţ, selectiv, pe bază de întrebări, pe roluri. exerciţiul dirijat creatoare
cunostintelor Se vor prezenta temele cu o posibilă continuare a colectiv
10 min. textului. independent
4. Anunţarea Se prezintă titlul şi obiectivele operaţionale. explicaţia reproducti
temei vă
2 min.
5. Dirijarea 1. Se citeşte lectura model de către metoda predicţiilor colectiv inteligibilă
învăţării învătătoare, pe fragmente, utilizând predicţiile. dirijat creatoare
10 min. 2. Se citeşte lectura în gând de elevi şi se exerciţiul colectiv
subliniază cuvintele necunoscute. independent
3. Sunt explicate acele cuvinte oral, chiar cu DEX
ajutorul DEX-ului. Sunt alcătuite oral enunţuri
cu aceste cuvinte.
4. Citirea textului selectiv, în lanţ.
6. Obţinerea Înţelegerea semnificaţiei ideilor din text prin exerciţiul fişe de în perechi, inteligibilă
performanţel rezolvarea exerciţiilor aplicative de pe fişă. problematizarea lucru colectiv creatoare
or Rezolvarea itemilor de pe fişele diferenţiate pe dirijat
13 min. grupe:cvintetul,jurnal dublă intate, rebusuri, diferenţiat
notarea unor sinonime/ antonime ,despărţirea
cuvintelor în silabe
7. Asigurarea Citirea pe roluri. Elevii vor citi pe colectiv reproducti
feed-back- Linia valorilor. roluri fragmentul. dirijat vă
ului Sunteţi de acord cu comentariile vecinei curioase? joc de rol colectiv creatoare
10 min. Argumentaţi. Da/ nu/ indecişi. independent
Inţelegerea textului . Explozia stelară Explozia stelară
7 Asigurarea exerciţiul colectiv nteligibilă
retenţiei si Ordonarea paginilor cărticelelor obţinute, în urma dirijat creatoare
transferului activităţii desfăşurate prin citirea poveştii, a
5 min. exerciţiilor inter/ multi/ transdisciplinare.

8 Încheierea Elevii primesc tema pentru acasă diferenţiat:


activităţii -harta lecturii citite
3minute -răspund la intrebări pentru inţelegerea
textului(2elevi)
Se fac aprecieri cu privire la gradul de participare la
lecţie Se recompensează elevii care au participat
activ la lecţie cu calificative.
ANEXE

GRUPA 1
FIŞA NUMĂRUL 1

Desparte cuvintele următoare în silabe:

vizuină – .............................

vulpişoară- ...........................

îndeamnă- ..............................

viezure- ...................................

Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles :

bursuc geamăt
curajos înfricoşat
scâncet viezure
speriat îndrăzneţ
GRUPA 1

FIŞA NUMĂRUL 1

Notează însuşirile potrivite:

Micuţul pui era ......................, ................................... şi ................................. .


Mama sa era ................................. Vulpea cea bună l-a dus la puii ........................ .
Într-un an puiul va fi ............................. .

GRUPA 2
FIŞA NUMĂRUL 1

Ce s-a întâmplat când a intrat vulpea în vizuină?

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
GRUPA 3
FIŞA NUMĂRUL 1
Ce exprimă următoarele enunţuri?

- Ce mai fac cei trei pui ai tăi? îndemn

Ogarul a căutat urmele pe celălalt mal. salut

-Haideţi, curaj, potoliţi-vă foamea! constatare

- Bună ziua, vecină! întrebare

GRUPA 4
FIŞA NUMĂRUL 1

Formulaţi întrebări pentru a obţine următoarele răspunsuri:


__________________________________________________________________________________________________

A doua zi vulpea s-a întâlnit cu vecina ei .


___________________________________________________________________________________________
Vulpea-mamă s-a strecurat în vizuină,
______________________________________________________________________________________________
Tuspatru au venit şi s-au cuibărit în blana ei.

GRUPA 5
FIŞA NUMĂRUL 1

. Notează două dintre întrebările puse vulpii de vecina curioasă:


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

GRUPA 6
FIŞA NUMĂRUL 1

Completaţi cu semnele de punctuaţie:

Vulpea-mamă s-a strecurat în vizuină a privit puii cu atenţie dar toţi erau la fel I-a adulmecat Toţi miroseau la fel
Ea strigă
Puiule găsit vino la mama
Tuspatru au venit şi s-au cuibărit în blana ei
GRUPA 1
FIŞA DE LUCRU 2
Notează în spaţii rimele potrivite pentru versurile următoare:

VULPEA HOAŢĂ
Umblă vulpea prin pădure
Ce să fure, ce să fure?
Fură coaja de pe ..........
Şi-mpleteste papucei:
Pentru dânsa o ..................
Că a rupt-o pe cea veche.
Iar pentru jupân ...............
O pereche mai de soi.
Pentru puişorii ei
Papucei mai ...............

GRUPA 2
FIŞA DE LUCRU 2

Folosind triunghiul TANGRAM realizaţi vulpişoare:


GRUPA 3
FIŞA DE LUCRU 2
2. Descoperă cuvintele care arată ce fac puii vulpii, colorând:

S A R N U P K V
W D E L F L U J
G U W F O Y M O
S L A T R Ă V A
C M Â R Â I E C
B E Q S D Z S Ă
L C H J T W N M
M Ă N Â N C Ă X

Alcătuieşte cu ele propoziţii:


_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
GRUPA 5
FIŞA DE LUCRU 2
Realizaţi un JURNAL CU DUBLĂ INTRARE pentru fragmentul dat:

FRAGMENTUL IMPRESII
A doua zi vulpea s-a întâlnit Am ales acest fragment pentru că_____
cu vecina ei în faţa vizuinii. _______________________________
- Am auzit că te-ai luptat cu _______________________________
bursucul. Ce mai fac cei trei pui ai M-a făcut să mă gândesc la_________
tăi? ______________________________
-Mulţumesc,bine. Mănâncă, dorm, ______________________________
se joacă. Acum sunt patru, nu trei. Când l-am citit am simţit ___________
-Cum patru? se miră vecina. _______________________________
- Am mai găsit unul. _______________________________
- A, da? Parcă am mai auzit Sunt / nu sunt de acord cu
de la cineva. Sper că nu vrei să-l comportamentul vulpii-vecine pentru că
păstrezi. Cine are trei pui de _______________________________
crescut, nu mai are nevoie de altul ________________________________
găsit.
GRUPA 6
FIŞA DE LUCRU 2

Scrie un cvintet pornind de la cuvântul:

VULPEA

VULPEA
Cine?

Cum? Ce?

PUIUL DE
VULPE
GĂSIT

Când? Unde
?