Sunteți pe pagina 1din 3

Preţuri de transfer

KPMG IN ROMANIA

Legislaţia românească în materie de preţuri de transfer a devenit în ultimul an


din ce în ce mai riguroasă şi mai detaliată. În consecinţă, este de aşteptat ca
inspectorii fiscali să se axeze pe acest subiect mai mult decât au făcut-o până
acum. Politica de stabilire a preţurilor folosită de un contribuabil care desfăşoară
tranzacţii cu persoane afiliate ar putea avea implicaţii fiscale majore. KPMG
România poate oferi asistenţă clienţilor pentru varietatea problemelor care pot
apărea cu privire la preţurile de transfer.

„Preţurile de transfer” reprezintă un pentru tranzacţiile desfăşurate cu această privinţă. Există două
concept care se referă la preţurile persoane afiliate care sunt general aspecte principale care trebuie
practicate în cadrul tranzacţiilor acceptate, urmând principiul abordate de către multinaţionale. În
desfăşurate între persoane afiliate. „braţelor întinse” (sau altfel spus al primul rând, acestea trebuie să se
Această problematică devine din ce corectitudinii preţurilor pe piaţă) asigure că respectă cerinţele
în ce mai importantă în economia denumit de OECD (Organizaţia referitoare la întocmirea
globalizată, pe măsură ce din ce în pentru cooperare şi dezvoltare documentaţiei necesare
ce mai multe întreprinderi economică) principiul „Arm’s demonstrării faptului că au aplicat
multinaţionale operează în tot mai Length”. Nerespectând principiul preţuri de piaţă în tranzacţiile cu
multe ţări, tranzacţionând bunuri şi anterior menţionat, multinaţionalele persoanele afiliate. În al doilea rând,
servicii în cadrul grupului. Se ar putea să transfere, în mod societăţile multinaţionale trebuie să
estimează că în jur de 60% din artificial, profiturile dintr-o ţară cu fie conştiente de faptul că
comerţul internaţional se fiscalitate ridicată într-o o ţară cu autorităţile fiscale au o putere
desfăşoară, în prezent, între fiscalitate scăzută, dar şi invers, prin extinsă, mergând până la operarea
persoane afiliate. distorsionarea preţurilor practicate de ajustări ale preţurilor folosite în
pentru transferurile de bunuri şi cadrul tranzacţiilor dintre persoane
Preţurile de transfer pot avea
servicii efectuate între persoane afiliate, dacă acestea consideră că
implicaţii fiscale majore. Întrucât
afiliate. principiul corectitudinii preţurilor de
există atât de multe societăţi
piaţă nu a fost respectat. De
comerciale care desfăşoară Probleme majore menţionat că, astfel de ajustări ale
tranzacţii transfrontaliere,
Reglementarea prin lege preţurilor se fac numai din punct de
autorităţile fiscale naţionale au
vedere fiscal.
devenit foarte atente în a se asigura În ultimul an, România şi-a
că acestea plătesc un nivel corect îmbunătăţit şi, totodată, înăsprit Obligaţia întocmirii unui dosar al
de impozit pe profit în ţările în care legislaţia în materia preţurilor de dosarului preţurilor de transfer a fost
operează. Aceasta înseamnă că transfer, societăţile comerciale introdusă în legislaţia românească
firmele în cauză ar trebui să aplice putându-se aştepta la un interes prin Codul de procedură fiscală.
metode de stabilire a preţurilor sporit al autorităţilor fiscale în
kpmg.ro

Obligaţia a fost întărită de uşoară găsirea unor tranzacţii


prevederile Hotărârii Guvernului nr. comparabile desfăşurate între
proces complex care fără asistenţă
529/2007 pentru obţinerea unui persoane independente care să fie
din partea unui profesionist ar putea
Acord de preţ în avans şi de Ordinul utile în stabilirea unui preţurilor de
deveni dificil şi îndelungat. Astfel,
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de piaţă. Astfel, OECD a stabilit câteva
clienţii noştri au putut să se
Administrare Fiscală nr. 222/2008 metode care pot fi folosite de către
concentreze pe dezvoltarea afacerii,
care introduce normele pentru multinaţionale pentru determinarea
lăsându-ne pe noi să avem grijă de
întocmirea dosarului preţurilor de preţurilor de piaţă pentru tranzacţiile
o obligaţie administrativă
transfer. desfăşurate în interiorul grupului.
considerabilă. Consultanţii KPMG
Alegerea metodei va depinde de
Legislaţia românească cu privire la doresc să ofere un plus de
tipul de tranzacţii implicate, de cât
documentaţia preţurilor de transfer stabilitate şi lipsă de griji ce rezultă
de uşoară este identificarea unor
urmează principiile instituite de atunci când de serviciile preţurilor
tranzacţii similare între persoane
reglementările UE în materie (de ex. de transfer se ocupă profesionişti cu
independente, precum şi de
Codul de Conduită UE în materie de o înaltă calificare profesională.
legislaţia existentă în ţările
preţuri de transfer). Majoritatea
implicate. Totuşi, este foarte KPMG poate oferi următoarele
multinaţionalelor care desfăşoară
important ca multinaţionalele să servicii pentru preţurile de transfer:
operaţiuni pe teritoriul UE vor trebui
să pregătească un dosar principal
aleagă metoda cea mai potrivită,
disputele cu autorităţile fiscale în
• Consultanţă în stabilirea
(„masterfile”), cuprinzând informaţii preţurilor de transfer potrivite
legătură cu preţurile de transfer
despre tranzacţiile desfăşurate de pentru a fi în conformitate cu
concentrându-se de multe ori
grup în statele membre ale UE şi un cerinţele autorităţilor fiscale.
asupra metodei, şi nu neapărat
dosar specific ţării („countryfile”) cu Aceasta va include
asupra preţurilor în sine.
documentaţia specifică ţării recomandarea metodei potrivite
respective, în speţă României. Cum vă poate ajuta pentru stabilirea preţurilor de
Dacă documentaţia adecvată nu
KPMG transfer care va depinde de
natura şi activităţile afacerii
este întocmită, se pot aplica amenzi KPMG are o echipă de profesionişti
dumneavoastră.
(ce pot ajunge până la 14.000 RON, care a dezvoltat o înţelegere
adică 3.800 EUR). Pot fi impuse şi aprofundată a preţurilor de transfer • Asistenţă în dezvoltarea
obligaţii fiscale adiţionale (de ex. şi care vă poate ajuta să vă politicilor preţurilor de transfer,
impozit pe profit suplimentar) şi conformaţi cerinţelor legale în acest nu doar pentru bunuri materiale,
penalităţi de întârziere în urma domeniu. Noi dorim să vă asistăm în ci şi pentru active necorporale şi
ajustării preţurilor de transfer făcute dezvoltarea unei relaţii pozitive cu pentru elemente de proprietate
de autorităţile fiscale. În cazuri autorităţile fiscale, prin stabilirea de intelectuală.
extreme, lipsa cooperării cu
autorităţile ar putea duce până la
la început a unei structuri a
preţurilor de transfer, reducând
• Asistenţă în pregătirea
documentaţiei pentru
acuzaţii de evaziune fiscală. Este de astfel riscul unor ajustări. În acelaşi
întocmirea dosarelor
aşteptat ca numărul controalelor timp, putem oferi consultanţă
menţionate de lege.
efectuate de autorităţile fiscale multinaţionalelor în vederea
române cu privire la preţurile de dezvoltării structurilor adecvate • Consultanţă pentru întocmirea
transfer să crească, deoarece, în pentru a-şi desfăşura operaţiunile documentaţiei pentru Acorduri
mod normal, după ce o ţară din ţări diferite cât mai eficient de preţ în avans (APA-uri),
introduce legislaţia referitoare la posibil. recent introduse şi în legislaţia
întocmirea documentaţiei, românească.
Societatea dumneavoastră va putea
autorităţile fiscale îşi sporesc
beneficia atât de abilităţile echipei Acestea sunt acorduri încheiate
vigilenţa în domeniu.
noastre din România cât şi de baza între contribuabili şi
De asemenea, multinaţionalele vor de cunoştinţe mondială a reţelei administraţia fiscală care sunt
trebui să acorde o atenţie deosebită internaţionale a KPMG. Am asistat o valabile un număr de ani, prin
alegerii metodei folosite pentru varietate de multinaţionale în care se specifică metodele
stabilirea preţurilor de transfer. În conformarea cu cerinţele în materie pentru determinarea preţurilor
practică, nu este întotdeauna de preţuri de transfer, uşurând un pentru tranzacţiile viitoare
dintre persoane afiliate.
Legislaţia românească permite
încheierea
kpmg.ro

de APA-uri, care reprezintă un Pentru mai multe informaţii, vă


principiu bine stabilit la nivel rugăm să nu ezitaţi să contactaţi
mondial, iar birourile KPMG din echipa preţurilor de transfer a
reţeaua internaţională sunt KPMG România:
familiarizate cu aceste
Patrick Leonard
proceduri.
Tax Partner
• Vă putem face recomandări în patrickleonard@kpmg.com
privinţa măsurii în care
compania dumneavoastră poate Niculae Done
beneficia de pe urma unui APA Tax Partner
şi, de asemenea, vă putem ndone@kpmg.com
asista în pregătirea
documentaţiei necesare aplicării Raymond A Breden
pentru un astfel de acord. Tax Director

• Asistenţă pentru societatea


rbreden@kpmg.com

dumneavoastră în timpul
Teodora Alecu
controalelor autorităţilor fiscale
Senior Tax Manager, Transfer
şi în timpul eventualelor dispute
Pricing Services
avute.
talecu@kpmg.com

Emilia-Adriana Căiţă
Tax Assistant Manager, Transfer
Pricing Services
ecaita@kpmg.com

Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice © 2009 KPMG Romania S.R.L., o societate
unei anumite persoane fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, cu răspundere limitată de drept român,
nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte la data la care sunt primite sau că vor continua membră a reţelei de firme independente
să rămână corecte în viitor. Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o asistenţă
KPMG afiliate la KPMG Internaţtional, o
profesională competentă în urma unei analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de
corporaţie elveţiană. Toate drepturile
fapt.
rezervate.