Sunteți pe pagina 1din 8

9/15/2021 8487/2020 contestatie la executare - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO)
» CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE)
» 8487/2020

8487/2020
14-10-2020

Contestatie la executare
Judecatoria IASI

Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2020:007.xxxxxx


Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-
3171        
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
 
JUDECĂTORIA IAȘI
SECȚIA CIVILĂ
 
SENTINȚA CIVILĂ Nr. 8487/2020
Ședința   publică de la 14 Octombrie 2020
Completul constituit din:
PREȘEDINTE C_____ G______
Grefier C_____ L______ T_____
 
Pe rol se află judecarea cauzei civile privind p e contestato area C______ J________ I___
P_____ S_________ D________ DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR I___ și
pe intimat C______ G_______ , având ca obiect contestație la executare .
La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă reprezentantul convențional al
intimatului, d-ul avocat Potomeanu G_______, lipsă fiind contestatoarea .
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință  care învederează instanței că p_____
acest termen de judecată procedura de citare este legal îndeplinită,  și faptul că, prin
compartiment Registratură, s-a depus la dosarul cauzei de către contestatoare răspuns la
întâmpinare și de către executorul judecătoresc copia dosarului de executare silită.
Instanța înmânează reprezentantul convențional al intimatului  un exemplar al răspunsului
la întâmpinare formulat de către contestatoare.
Instanța, raportat la exigențele art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă, pune în discuția
www.rolii.ro/hotarari/5f923671e49009102300005e 1/8
9/15/2021 8487/2020 contestatie la executare - ROLII

părților competența de soluționare a prezentei cauze.


Reprezentantul convențional al intimatului  arată că Judecătoria Iași este competentă
general, material și teritorial să soluționeze cauza.
În temeiul art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă instanța procedează la verificarea
competenței sale de a soluționa cauza constatând, în baza art. 651 alin. 1  din   Codul  de
procedură civilă coroborat cu art. 714 alin. 1  din Codul  de procedură civilă, competența sa
generală, materială și teritorială de a soluționa cauza.
Instanța, raportat la dispozițiile art. 238 alin. 1  din Codul  de procedură civilă, apreciază ca
durată estimativă p_____ cercetarea procesului , 1 termen .
Instanța califică excepțiile invocate de către intimat prin întâmpinare ca fiind apărări de
fond.
La interpelarea instanței reprezentantul convențional al intimatului arată că nu mai are
cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri  prealabile de formulat  sau excepții de invocat instanța acordă
cuvântul p_____ propunerea și discutarea probelor .
Reprezentantul convențional al intimatului solicită instanței încuviințarea probei cu
înscrisurile existente la dosarul cauzei.
Instanța, în  temeiul dispozițiilor art. 254 alin. 1 și 255 alin. 1  din Codul  de procedură civilă
încuviințează  proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei.
La interpelarea instanței, reprezentantul convențional al intimatului arată că nu mai are
cereri de formulat.
Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanța, declară încheiată
cercetarea procesului și,  în temeiul dispozițiilor art. 392 din Codul  de procedură civilă,  
declară dezbaterile deschise și acordă cuvântul pe fondul cauzei .
Reprezentantul convențional al intimatului solicită instanței respingerea contestației ca
fiind netemeinică și nelegală p_____ toate motivele pe larg indicate în întâmpinare acțiunii
astfel cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.
Constatând cauza în stare de judecată, instanța reține că nu mai sunt alte cereri în
completare și  în temeiul dispozițiilor art. 394 din Codul  de Procedură Civilă, declară
dezbaterile închise și reține cauza spre soluționare .
 
INSTANȚA,
 
Deliberând asupra cauzei civile de față constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iași la data de 06 . 07 .20 20 sub numărul
XXXXXXXXXXXXXX , contestato area C______ JUDEȚEANĂ P_____ S_________ D________
DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR IAȘI (C______ JUDEȚEANĂ DE FOND
FUNCIAR IAȘI) a formulat în contradictoriu cu intimat ul C_____ A G_______ , contestație la
executare împotriva executării silite începută în dosarul de executare nr. 82/L/2020 aflat pe
rolul B__ A A______ D____ și C_______ L___ N________ , solicitând anularea actelor de
executare efectuate, respectiv somația, și încheier ea de stabilire a cheltuielilor de executare
www.rolii.ro/hotarari/5f923671e49009102300005e 2/8
9/15/2021
ț ș
8487/2020 contestatie la executare - ROLII

.
În motivare, contestato area a arătat, în esență, că a intervenit prescripția d________ de a
solicita executarea silită în temeiul sentinței civile nr. 4589/30.05.2005 pronunțată de
Judecătoria Iași în dosarul nr. xxxxx/2004, conform dispozițiilor art. 405 din vechiul Cod
Procedură Civilă, sub imperiul căruia a început să curgă  dreptul creditorului de a cere
executarea silită. Ori, de la emiterea sentinței civile au trecut 15 ani, astfel că și-a pierdut
puterea executorie.
Pe fond arată că prin sentința civilă nr. 4589/30.05.2005 pronunțată de Judecătoria Iași în
dosarul nr. xxxxx/2004 s-a dispus obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar Movileni la
înaintarea către contestatoare a documentației necesare p_____ eliberarea titlului de
proprietate p_____ suprafața de 1 ha teren extravilan, situat în
__________________________, tarlaua Dealul Cazacului sau Valea Scurtului și obligarea
celor două, Comisiei Locale de Fond Funciar Movileni și Comisiei Județene de Fond Funciar
Iași la eliberarea titlului de proprietate p_____ terenul menționat mai sus. Astfel, instanța
care a pronunțat sentința ce constituie titlu executoriu a stabilit ordinea de aducere la
îndeplinire a obligațiilor impuse celor două comisii, stabilind mai întâi obligația Comisiei
Locale de Fond Funciar Movileni dea întocmi și a înainta contestatoarei documentația
necesară p_____ emiterea titlului de proprietate și apoi obligația Comisiei Județene de Fond
Funciar Iași de a elibera titlul de proprietate.
Până la momentul de față C______ Locală de Fond Funciar Movileni nu a comunicat
documentația în baza căreia se va întocmi titlul de proprietate, astfel că somația a fost
prematur emisă p_____ obligația ce incumbă contesatoarei.
Consideră că s_________ cheltuielilor de executare este nejustificată întrucât
contestatoarea este în imposibilitate de a emite titlul de proprietate nefiind comunicată
documentația prealabilă, creanța nefiind exigibilă la acest moment.
În drept cererea a fost întemeiată pe dispozițiile vechiului și noului Cod de procedură civilă,
HG 890/2005, Legea 18/1991 și OG 22/2002 .
În dovedirea acțiunii, contestato area a atașat , în copie conformă cu originalul, înscrisuri .
Acțiunea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform dispozițiilor art. 30 din
OUG 80/2013 .
 
Legal cita t , intimat ul C______ G_______ a formulat întâmpinare la data de 12.08.2020, prin
care a solicitat respingerea cererii.
În motivare a arătat că prin art. 11, alin. 1 din Legea 165/2013 s-a instituit un nou termen de
emitere a titlului de proprietate la 01.01.2016, iar acest termen a fost prelungit în fiecare an
până la data de 01.01.2018 prin OUG . Astfel, legiuitorul a prorogat de drept aceste termene,
de întocmire a documentațiilor de punere în posesie și emitere a titlurilor de proprietate,
așa încât solicită respingerea excepției prescripției.
Apreciază că invocarea prematurității pornirii executării silite este neîntemeiată, întrucât
conform dispozițiilor art. 6, lit. f din OG 890/2005 contestatoarea are autoritatea legală și
îndreptățirea să ceară Comisiei Locale de Fond Funciar Movileni să emită documentația
necesară emiterii titlului de proprietate.
Solicită obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.
www.rolii.ro/hotarari/5f923671e49009102300005e 3/8
9/15/2021 8487/2020 contestatie la executare - ROLII

În dovedire a solicitat administrarea p robei cu înscrisuri.


În drept a invocat dispozițiile Legii 18/1991, HG 890/2005, Legea 165/2013 și OG 98/2016.
 
Prin serviciul registratură la data de 11 .0 9 .20 20 , ca urmare a dispoziției instanței, a fost
atașat în copie conformă dosarul de executare nr. 8 2/L/2020 aflat pe rolul B__ A A______
D____ și C_______ L___ N________ .
La termenul din 14 . 10 .20 20 , instanța a încuviințat p_____ părți , apreciindu-le legale,
concludente, pertinente și utile soluționării cauzei, proba cu înscrisurile de la dosarul
cauzei .
 
Analizând actele dosarului , prin prisma tuturor mijloacelor de probă administrate în cauză,
instanța constată următoarele:
În fapt , prin sentința civilă nr. 4589/30.05.2005 pronunțată de Judecătoria Iași în dosarul nr.
xxxxx/2004, s-a dispus la cererea intimatului C______ G_______, obligarea Comisiei Locale
de Fond Funciar Movileni la înaintarea către C______ Județeană de Fond Funciar Iași a
documentației necesară p_____ eliberarea titlului de proprietate p_____ suprafața de teren
de 1 ha extravilan, situat în __________________________, tarlaua Dealul Cazacului sau
Valea Scurtului. De asemenea, s-a dispus obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar
Movileni și Comisiei Județene de Fond Funciar Iași la eliberarea reclamantului C______
G_______ a titlului de proprietate p_____ terenul menționat mai sus. 
Prin cererea de executare silită adresată către B__ A A______ D____ și C_______ L___
N________ la data de 02.06.2020 intimatul a solicitat punerea în executare silită a sentinței
civile.
Prin încheierea nr. 5578/CS/2020 pronunțată de Judecătoria Iași la data de 11.06.2020 în
dosarul nr. xxxxx/245/2020 (fila 9 dosar de executare) s-a încuviințat executarea silită
împotriva debitoarei contestatoare, la cererea creditorului intimat, în temeiul sentinței
civile nr. 4589/30.05.2005 pronunțată de Judecătoria Iași în dosarul nr. xxxxx/2004, până la
realizarea d________ creditorului, respectiv în sensul: eliberării titlului de proprietate
p_____ suprafața de 1 ha teren extravilan situat în __________________________, în baza
documentației necesare înaintată de C______ Locală de Fond Funciar Movileni.
De asemenea, prin încheierea din data de 18.06.2020 executorul judecătoresc a stabilit
cuantumul cheltuielilor de executare în cuantum de 972 lei (fila 10 – dosar de execu tare).
La aceeași dată a fost emisă somația de plată către debitoare.
Prin încheierea nr. 6701/CS/2020 pronunțată de Judecătoria Iași la data de 10.07.2020 în
dosarul nr. xxxxx/245/2020 (fila 19 dosar de executare) s-a încuviințat executarea silită
împotriva debitoarei C______ Comunală de Aplicare a Legii 18/1991 din
___________________________ creditorului intimat, în temeiul sentinței civ ile nr.
4589/30.05.2005 pronunțată de Judecătoria Iași în dosarul nr. xxxxx/2004, până la realizarea
d________ creditorului, respectiv în sensul: înaintarea către C______ Județeană Iași de
aplicare a Legii 18/1991 a documentației necesară p_____ eliberarea titlului de proprietate
p_____ suprafața de 1 ha teren extravilan, situat în __________________________.
Împotriva acestor acte de executare a fost promovată prezenta contestație la executare.

www.rolii.ro/hotarari/5f923671e49009102300005e 4/8
9/15/2021 8487/2020 contestatie la executare - ROLII

În drept, conform art. 712, alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, a
încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare
se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea,
se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să
efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile
legii. Art. 713, alin. 1 stabilește că dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri
judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație motive de
fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o
cale de atac ce i-a fost deschisă.
Prima critică adusă de contestatoare executării silite însăși, începută împotriva sa, constă
în ace ea că s-a împlinit termenul de prescripție al d________ de a cere executarea silită.
Instanța constată faptul că titlul executoriu din dosarul de executare analizat în cauza de
față este reprezentat de sentința civilă nr. 4589/30.05.2005, definitivă prin neapelare la data
de 18.10.2005, așadar , anterior intrării în vigoare a noului Cod civil. Potrivit dispozițiilor art.
3 din Legea nr. 71/2011 p_____ punerea în aplicare a noului cod, actele și faptele juridice
încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil
nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii
sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor.
Totodată, potrivit art. 6, alin. 4 din Noul cod civil, prescripțiile începute și neîmplinite la data
intrării în vigoare a legii noi, sunt în întregime suspuse dispozițiilor legale care le-au
instituit, litigiul fiind supus prevederilor Decretului nr. 167/1958 și Codului de Procedură
Civilă prin raportare la data pronunțării sentinței civile ce constituie titlu executoriu .
Potrivit art. 7 din Decretul nr. 167/1958, prescripția începe să curgă de la data când se naște
dreptul la acțiune sau dreptul de a cere executarea silită. Cu alte cuvinte, legea distinge între
prescripția d________ material la acțiune, ceea ce înseamnă existența posibilității de a
apela la forța coercitivă a statului într-un anumit termen p_____ a-l obliga pe debitorul
obligației la o anumită prestație, și prescripția d________ de a solicita executarea silită,
ceea ce înseamnă existența unui termen stabilit de lege în care creditorul obligației poate
solicita punerea în executare a unui titlu executoriu în contra debitorului.
Prescripția d________ de a cere executarea silită este în fapt o sancțiune aplicabilă
creditorului, p_____ pasivitatea manifestată, în punerea în executare a titlului executoriu
deținut în contra debitorului său. Prescripția d________ de a cere executarea silită nu este o
continuare a prescripție d________ material la acțiune, ci o prescripție nouă de sine
stătătoare, ce privește în exclusivitate posibilitatea de a solicita executarea silită a unui titlu
ce obligă la a da, a face sau a nu face, corespunzător obiectului obligației.
Conform art. 405 din Codul de Procedură Civilă de la 1865: Dreptul de a cere executarea silită
se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în
materia acțiunilor reale imobiliare, termenul de prescripție este de 10 ani. (2) Termenul de
prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită. (3)
Prin împlinirea termenului de prescripție orice titlu executoriu își pierde puterea
executorie.
Prescripția d________ de a cere executarea silită este în fapt o sancțiune aplicabilă
creditorului, p_____ pasivitatea manifestată, în punerea în executare a titlului executoriu
deținut în contra debitorului său. Prescripția d________ de a cere executarea silită nu este o
www.rolii.ro/hotarari/5f923671e49009102300005e 5/8
9/15/2021 8487/2020 contestatie la executare - ROLII

continuare a prescripție d________ material la acțiune, ci o prescripție nouă de sine


stătătoare, ce privește în exclusivitate posibilitatea de a solicita executarea silită a unui titlu
ce obligă la a da, a face sau a nu face, corespunzător obiectului obligației.
Aplicând aceste dispoziții la cauza de față, instanța reține că titlul executoriu analizat în
cauza de față este reprezentat de sentința civilă nr. 4589/30.05.2005 pronunțată de
Judecătoria Iași în dosarul nr. xxxxx/2004, definitivă prin neapelare la data de 18.10.2005,
conform referatului întocmit de grefierul delegat la compartimentul Executări civile al
Judecătoriei Iași.
Astfel, termenul de prescripție al d________ de a cere executarea silită a sentinței civile
curge de la data rămânerii definitive a acesteia, respectiv de la data de 18.10.2005, iar durata
acestuia este de trei ani.
Cum art. 181, alin. 1, pct. 3 Cod procedură civilă prevede faptul că „atunci când termenul se
socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima
săptămână ori lună sau din ultimul an”; față de data de 18 . 10 .20 05 , constată instanța
faptul că termenul de prescripție al d________ de a cere executarea silită s-a împlinit la data
de 18 . 10 .20 08 .
P_____ a putea apela în continuare la executarea silită a creanței este necesar a se dovedi
faptul că a intervenit o cauză de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripție a
d________ de executare silită. În cauză însă, nu a fost făcută această probă de către intimat.
Astfel, intimatul a susținut că prin art. 11, alin. 1 din Legea 165/2013 s-a instituit un nou
termen de emitere a titlului de proprietate la 01.01.2016, iar acest termen a fost prelungit în
fiecare an până la data de 01.01.2018 prin OUG . Astfel, legiuitorul a prorogat de drept aceste
termene, de întocmire a documentațiilor de punere în posesie și emitere a titlurilor de
proprietate, așa încât solicită respingerea excepției prescripției.
Instanța reține netemeinicia celor invocate de intimat sub acest aspect, considerând că
Legea 165/2013 reglementează procedura administrativă de restituire a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, fără a avea o relevanță în
situația în care o persoană deține un titlu executoriu împotriva autorităților competente,
prin care acestea sunt obligate să elibereze un titlu de proprietate, așa cum este cazul în
speța de față. Cu alte cuvinte, această lege nu reprezintă o cauză de prorogare a termenului
de prescripție al d________ de a cere executarea silită, așa cum greșit susține intimatul.
Față de cele de mai sus, apreciază instața că actul de executare efectuat de intimat ,
constând în depunerea cererii de executare silită la executorul judecătoresc, la data de 0 2 .
06 .20 20 , a fost efectuat după ce termenul de prescripție de 3 ani s-a împlinit.
În concluzie, nefiind făcută dovada incidenței vreunui caz de întrerupere sau suspendare a
termenului de prescripție în intervalul 18 . 10 .20 05 – 1 8 . 10 .20 08 , prescripția d________
de a solicita executarea silită apare ca o apărare întemeiată și urmează a fi admisă ca atare.
Ca urmare a constatării prescripției d________ de a obține executarea silită, credito rul
intimat nu va mai putea obține executarea silită a debito arei contestato are , cu concursul
forței publice, fiind în schimb valabilă executarea benevolă a obligației de către debito a r e .
Având în vedere că executarea silită s-a demarat în baza unui titlu fără forță executorie,
instanța urmează a admite contestația la executare și a dispune anularea executării silite
însăși și a tuturor actelor aferente, efectuate în dosarul de executare nr. 82/L/2020 aflat pe
www.rolii.ro/hotarari/5f923671e49009102300005e 6/8
9/15/2021 8487/2020 contestatie la executare - ROLII

rolul B___ A______ D____ și C_______ L___ N________ , în ceea ce o privește pe debitoarea
contestatoare C______ JUDEȚEANĂ P_____ S_________ D________ DE PROPRIETATE
PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR IAȘI (C______ JUDEȚEANĂ DE FOND FUNCIAR IAȘI) .
În aceste condiții, instanța consideră că nu se mai impune analiza celor învederate de
contestato a r e cu privire la netemeinicia ori nelegalitatea executării silite .
În temeiul principiului disponibilității instanța va lua act de faptul că nu s-au solicitat
cheltuieli de judecată.
 
P_____ ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:
 
Admite contestația la executare formulată de contestat oarea C______ JUDEȚEANĂ P_____
S_________ D________ DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR IAȘI (C______
JUDEȚEANĂ DE FOND FUNCIAR IAȘI) , cu sediul în Iași, _______________________. 60,
județul Iași în contradictoriu cu intima tul C______ G_______ , C.N.P. – xxxxxxxxxxxxx,
domiciliat în ____________________________, județul Iași .
Constată prescris dreptul de a solicita executarea silită a titlului executoriu reprezentat de
sentința civilă nr. 4589/30.05.2005 pronunțată de Judecătoria Iași în dosarul nr. xxxxx/2004,
definitivă prin neapelare și pe cale de consecință dispune anularea executării silite însăși și
a tuturor actelor aferente, efectuate în dosarul de executare nr. 82/L/2020 aflat pe rolul B___
A______ D____ și C_______ L___ N________ demarată împotriva debitoarei contestatoare
C______ JUDEȚEANĂ P_____ S_________ D________ DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA
TERENURILOR IAȘI (C______ JUDEȚEANĂ DE FOND FUNCIAR IAȘI) .
Ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată .
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, ce se va depune
la Judecătoria Iași.
Pronunțată azi, 14 . 10 .20 20 , prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea
grefei instanței, în condițiile art. 396, alin. 2 Cod Procedură Civilă .
 
 
Președinte, Grefier,
          G______ C_____ T_____ C_____ L______
 
 
 
Red. C.V./ Tehnored. G.C./ T.C.L./20.10.2020,4ex
 
www.rolii.ro/hotarari/5f923671e49009102300005e 7/8
9/15/2021 8487/2020 contestatie la executare - ROLII

 
 
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) p_____ Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/5f923671e49009102300005e 8/8

S-ar putea să vă placă și