Sunteți pe pagina 1din 11

Șc. ............................................

PLANIFICARE – ED. PLASTICĂ

Prof. ...........................................

2021 - 2022

Anul școlar 2021 - 2022 (34 de săptămâni):

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022,
cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 - 14 aprilie

1
Competențe generale
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic – vizuale in scopul formării culturii artistice de bază
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate
Competențe specifice
1.1 Conştientizarea existenței unui mesaj transmis prin limbaj artistic
1.2 . Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă și în compoziții proprii
1.3 . Observarea diferențelor între forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, care apar de- a lungul timpului, în diferite culturi
2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor instrumente, materiale si tehnici specifice artelor vizuale, plastice și decorative
2.2. Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic utilizând tehnici specific
3.1. Crearea de produse artistice
3.2. Implicarea în evenimente culturale şcolare si extraşcolare care valorifică artele vizuale
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
2
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN nr. 3393/28.02.2017
MANUAL: Educație plastică pentru clasa a V-a, Editura Ars Libris

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I şi II

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Sapt. Nr. Obs.


crt. învãţare specifice ore
SEMESTRUL I – 14 săptămâni
1. Artele 1.1., 1.2. , 1. Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic I - XIV 14
frumoase 1.3., 2.2., 3.1. 2. Elemente de limbaj plastic:
-punct;
-linie;
-formã;
-patã;
-valoare.
3. Culorile spectrului solar
4. Clasificarea culorilor conform teoriei constructive despre culoare:
-culori primare;
-culori binare;
-culori reci;
-culori calde;
-culori complementare.
5. Nonculorile
Recapitulare
Expoziţie / Evaluare
SEMESTRUL AL II-LEA – 20 săptămâni
2. Magia 1.1., 1.2., 1. Amestecuri acromatice XV- 7
culorilor 1.3., 2.1., 2. Amestecuri cromatice XXI
2.2., 3.1. 3. Nunațe
4. Griuri
5. Efectele emoţionale ale acordurilor de culoare
6. Contrastele valorice între lumină și umbră
Recapitulare
Expoziţie
Evaluare

3
3. Mirajul 1.1., 1.2., 1. Materiale și tehnici de lucru XXII- 7 Săpt.
XXVIII
simțurilor 2.1., 2.2., 2. Desenul în creion, cărbune XXVIII ”Şcoala
3.1., 3.2. 3. Tratarea picturală (pictura în culori de apă) Altfel”
4. Modelajul în lut
Recapitulare
Expoziţie / Evaluare
4. Arta în 1.1., 1.2., 1.3. 1. Despre imaginea plasticã: XXIX- 6
compoziție , 2.1., 2.2., -Imaginea plasticã bidimensionalã planã; XXXIV
3.1., 3.2. -Noţiuni de compoziţie. Compoziţia liberã. Unitatea compoziţiei.
2. Compoziţia cu dominantã verticalã, orizontalã, oblicã
3. Organizarea spaţiului închis sau deschis prin linie şi patã. Centrul de interes.
4.Vedere de ansamblu asupra istoriei artei univ. (periodizare pe continente/milenii)
Recapitulare finalã / Evaluare finalã

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Unitatea de Conţinuturi/ Compe Nr.


Săpt. învăţare Subiectul lecției tenţe Activităţi de învăţare ore Resurse
Tema plastică
I - II 1. Artele Prezentarea 1.1 -recapitularea şi evaluarea competenţelor dobândite în 2 a) materiale: caietul de notițe si
frumoase domeniului 1.3 clasa a IV-a. schție, albume de artã, manualul,
artelor -participarea la exerciții - joc de observare a ramurilor şi creioane, acuarele, guaşe, tempera,
frumoase Ramurile artelor genurilor artelor plastice. pensule, pahar, manualul .
Elementele de plastice: pictura, -observarea diferențelor dintre ramuri şi genuri , folosind b) procedurale: conversaţia,
limbaj plastic sculptura, imagini din albume şi din manual. explicaţia, exerciţiul, observația .
arhitectura, -identificarea materialelor de lucru specifice fiecãrei c) forme de organizare a
grafica, artele ramuri. colectivului: activitate frontală,
decorative. - realizarea de compoziții simple folosind aplicații activitate individuală.
Spațiul plastic informatice .
-realizarea unei compoziţii plastice cu tema „Vacanţa de
varã”, în care elevii vor expune competenţe dobândite în
anii anteriori.
Punctul şi linia 1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor a) materiale: caietul de schițe şi
2.1 ipostaze ale punctului și liniei în compoziții plastice și în notiţe, blocul de desen, pixuri cu gel
mediul înconjurător. de diferite culori, carioci, stilouri cu
- observarea pe albume de artă a modului de a folosi peniţe de dimensiuni diferite, creioane
punctele şi liniile de cãtre unii artişti. colorate, creioane cerate, creioane,

4
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații acuarele, guaşe, tempera, pensule,
informatice. pahar, manualul, albume de artă .
-realizarea exercițiilor de obținere a punctelor si liniilor b) procedurale: conversaţia,
prin diferite metode. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema „Şcoala exerciţiul, problematizarea.
mea”, în care elevii vor folosi doar linii şi puncte. c) forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală
1.1 - observarea diferențelor dintre formele bi şi 2 a) materiale: caiet de schițe şi notiţe,
2.1 tridimensionale. bloc de desen , acuarele, guaşe,
-descoperirea, cu ajutorul elementelor de limbaj plastic tempera, pensule, pahar, manualul,
Pata
studiate , a formelor şi personajelor. albume de artã.
Forma
III- Artele Elementele de - realizarea de compoziții plastice, având ca punct de b) procedurale: conversaţia,
bidimensionalã şi
IV frumoase limbaj plastic plecare unul dintre elementele de limbaj plastic. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
tridimensionalã.
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema „Peisaj de exerciţiul.
toamnã”, în care elevii vor folosi tuşe juxtapuse. c) forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
1.1 -observarea complexității tonurilor de culoare in natură 2 a) materiale: caiet de schițe si notițe,
1.2 -identificarea culorilor pigmenţi folosite în lucrările unor bloc de desen , acuarele, guaşe,
1.3 mari pictori. tempera, pensule, pahar, albume de
3.2 - stabilirea conceptului de valoare pe marginea unor artă, fotografii cu mediul
imagini din albume de artă. înconjurător , manualul.
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema b) procedurale: conversaţia,
Culoarea
Artele Elementele de „Sãrbãtoarea dovleacului”, în care elevii vor folosi pete explicaţia, demonstraţia, observaţia,
V-VI Valoarea
frumoase limbaj plastic decorative şi valorate. exerciţiul.
Expoziţia
-identificarea etapelor realizãrii unei expoziții. c) forme de organizare a
-realizarea paspartu-ului pentru fiecare lucrare selectată colectivului: activitate frontală,
pentru expoziție. activitate individuală.
-descoperirea titlului pe care îl va purta expoziția, în
funcție de subiectele dominante din lucrãri, panotarea
lucrărilor pe perete sau panou (simeză).
VII Recapitulare / Evaluare / Expoziție 1
VIII Artele Culorile Paleta soarelui. 1.1 -identificarea culorilor curcubeului. 1 a) materiale: caietul de schițe şi
frumoase spectrului solar Culorile 2.1 -observarea unor compoziţii plastice realizate de alţi notițe, pahar, acuarele, guaşe,
curcubeului. artişti. tempera, pensule, pahar, manualul,
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema albume de artã.

5
„Curcubeu”, în care elevii vor folosi culorile, în ordinea b) procedurale: conversaţia,
în care sunt aşezate în curcubeu. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul.
c) forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală.
1.1 -identificarea diferențelor dintre culorile primare şi cele 2 a) materiale: caietul de schițe şi
2.1 binare de gradul1. notiţe, blocul de desen, pahar,
2.2 - identificarea locului culorilor pe cercul cromatic şi acuarele, guaşe, tempera, pensule,
modul de obținere. pensule, manualul, albume de artã.
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu b) procedurale: conversaţia,
diferite materiale, în cadrul unor activități. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- obţinerea prin amestec fizic pe paletã a culorilor binare exerciţiul.
Clasificarea de gradul 2. c) forme de organizare a
culorilor - organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, colectivului: activitate frontală,
Artele conform teoriei Culori primare şi a suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul activitate individuală.
IX-X
frumoase constructive culori secundare elementelor de limbaj.
despre culoare - realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere.
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute.
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice.
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema „Ziua
României”, în care elevii vor folosi culorile primare şi
secundare.
XI- Artele Clasificarea Culorile reci si 1.1 -identificarea zonelor calde şi reci pe cercul cromatic. 2 a) materiale: caietul de schițe şi
XII frumoase culorilor culorile calde 2.2 -analizarea efectului termodinamic în lucrările unor notiţe, blocul de desen, pahar,
conform teoriei artişti. acuarele, guaşe, tempera, pensule,
constructive - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării manualul, albume de artã.
despre culoare diferitelor materiale, prin experimente practice. b) procedurale: conversaţia,
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu explicaţia, demonstraţia, observaţia,
diferite materiale, în cadrul unor activități. exerciţiul.
- crearea unor compoziții folosind efectul termodinamic c) forme de organizare a
şi elementele de limbaj plastic studiate. colectivului: activitate frontală,
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații activitate individuală.
informatice.
- realiz. unei compoz. plastice cu tema „Peisaj de iarnã”,
6
în care elevii vor folosi culorile reci şi culorile calde.
1.1 - observarea constituirii perechilor de culori 2 a) materiale: caietul de schițe şi
1.2 complementare. notiţe, blocul de desen, pahar,
3.2 -observarea efectului produs de juxtapunerea albului sau acuarele, guaşe, tempera, pensule,
negrului unei culori. manualul, albume de artã.
-identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor b) procedurale: conversaţia,
materiale, prin experiment practic. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu exerciţiul.
Culorile
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale. c) forme de organizare a
Clasificarea complementare
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații colectivului: activitate frontală,
culorilor Nonculorile
Artele informatice. activitate individuală.
XIII- frumoase conform teoriei Recapitulare
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema „Robot” /
XIV constructive Expoziţie
„Peisaj”, în care elevii vor folosi culorile complementare
despre culoare Evaluare
şi nonculorile.
-selectarea lucrărilor şi susţinerea verbală a alegerilor.
-comentarea lucrării rămase.
-selectarea lucrării care va face parte din expoziție.
-realizarea expoziției urmărind etapele necesare de
organizare.
- identificarea titlului potrivit pentru expoziție, în funcție
de lucrãrile finale expuse.
Recapitulare semestrială / Evaluare / Expoziție

SEMESTRUL II
XV- 2. Magia Amestecuri Nuanţe 1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a formelor 2 a) materiale: caietul de schițe şi
XVI
culorilor acromatice Tonuri 2.1 obținute prin suprapunerea liniei. notiţe, blocul de desen, pahar,
Amestecuri 2.2 -obținerea prin amestec fizic pe paleta a tonurilor închise acuarele, guaşe, tempera, pensule,
cromatice 3.1 şi deschise si colorarea unor forme geometrice manualul, albume de artã.
Nuanţe intersectate. b) procedurale: conversaţia,
-obținerea prin amestec fizic pe paletã a nuanțelor unei explicaţia, demonstraţia, observaţia,
culori. exerciţiul.
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de c) forme de organizare a
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea colectivului: activitate frontală,
obținerii unor rezultate anticipate. activitate individuală.
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice.

7
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și
de grup.
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema
„Valentine’s Day”, în care elevii vor realiza gradaţii de
nuanţe şi tonuri.
1.1 - realizarea jocului de creativitate urmărind cele trei 2 a) materiale: caietul de schițe şi
2.1 etape. notiţe, blocul de desen, pahar,
2.2 -obținerea unui număr cât mai mare de griuri colorare. acuarele, guaşe, tempera, pensule,
3.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii manualul, albume de artã.
dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, b) procedurale: conversaţia,
fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de exerciţiul.
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea c) forme de organizare a
Magia Griuri neutre obținerii unor rezultate anticipate. colectivului: activitate frontală,
XVII-
XVIII culorilor Griuri Griuri colorate - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării activitate individuală.
diferitelor materiale, prin experiment practic.
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
diferite materiale, în cadrul unor activități
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema „Mãrţişor”,
în care elevii vor realiza gradaţii de griuri neutre şi
colorate.
-pregătirea ultimelor lucrări pentru realizarea expoziției.
-aşezarea lor în ordinea realizării lor pe panoul
expoziției.
Efectele - Prezentarea semnificației culorilor 1
XIX
emoționale ale - Prezentarea semnificației nonculorilor
acordurilor de
culoare - Analiza de imagine
Contraste 1
Contraste
XX valorice ȋntre
valorice
lumină si umbră
Recapitulare / Evaluare / Expoziție
XXI- 3. Mirajul Materiale și Materiale si 1.1 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul 2 a) materiale: caietul de schițe şi
XXII
simțurilor tehnici de lucru tehnici de lucru 1.3 Satului etc. notiţe, blocul de desen, creion grafic,
Desenul în (în prezent şi de- 2.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii radierã, ascuţitoare, pahar, acuarele,
creion, cărbune a lungul 2.2 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, guaşe, tempera, pensule, manualul,

8
3.1 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării). albume de artã.
-identificarea evoluției folosirii materialelor de-a lungul b) procedurale: conversaţia,
timpului. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
timpului):
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de exerciţiul.
grafica, pictura,
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea c) forme de organizare a
sculptura.
obținerii unor rezultate anticipate colectivului: activitate frontală,
Ce este desenul?
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării activitate individuală.
Haşura;
diferitelor materiale, prin experiment practic.
Joc de
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema „Peisaj de
creativitate.
primãvarã”, în care elevii vor compara tehnica graficii
cu tehnica picturii, împãrţind foaia în douã jumãtãţi egale
şi tratându-le diferit.
1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii 3 a) materiale: caietul de schițe şi
1.2 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, notiţe, blocul de desen, pahar,
2.2 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării). acuarele, guaşe, tempera, pensule,
3.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de manualul, albume de artã.
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea b) procedurale: conversaţia,
obținerii unor rezultate anticipate. explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării exerciţiul.
diferitelor materiale, prin experiment practice. c) forme de organizare a
XXIII- Mirajul Pictura în culori - organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, colectivului: activitate frontală,
XXV Tratarea picturală
simțurilor de apă a suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul activitate individuală.
elementelor de limbaj.
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere.
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice.
- realizarea unei compoziţii plastice cu tema „Lumina
sãrbãtorilor pascale”, în care elevii vor folosi doar culori
de apã.
XXVI- Mirajul Modelajul în lut „Mâini 1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii 2 a) materiale: caietul de schițe şi
XXVII
simțurilor fãuritoare” 1.2 dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, notițe, lut, plastilină, hârtie, făină, apă,
Expoziţie 2.1 fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) eboşoare, plaşetă, album de artă,
Fişă de proiect 2.2 -realizarea unor obiecte folosind materialele şi tehnicile manualul.
Turul galeriei- 2.3 specifice modelajului. b) procedurale: conversaţia,
“Micii critici de 3.1 - realizarea unei compoziţii plastice spaţiale, cu tema explicaţia, demonstraţia, observaţia,
artă” „Casã”, în care elevii vor folosi tehnica modelajului. exerciţiul.
-selectarea intenționată a diverselor materiale cu care va c) forme de organizare a
9
fi realizat spaţiul ambiental în care va fi introdus obiectul colectivului: activitate frontală,
modelat. activitate individuală.
- realizarea fişei de descriere a proiectului.
- turul galeriei.
Experiențe cu -Analiza de imagine 1 ”Şcoala Altfel”
Mirajul Activarea
XXVIII diferite materiale -realizarea unei compoziții cu ajutorul tonurilor şi
simțurilor simțurilor
şi tehnici nuanțelor, p.82
Recapitulare / Evaluare / Expoziție
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de 2 a) materiale: caietul de schițe şi
1.2 apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea notiţe, blocul de desen, pahar,
Imaginea plasticã 1.3 obținerii unor rezultate anticipate. acuarele, guaşe, tempera, pensule,
bidimensionalã - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării manualul, albume de artã.
planã. diferitelor materiale, prin experiment practic. b) procedurale: conversaţia,
Noţiuni de - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu explicaţia, demonstraţia, observaţia,
compoziţie. diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și exerciţiul.
Despre imaginea
XXIX- 4. Arta în Compoziţia de grup. c) forme de organizare a
XXX plasticã.
compoziție liberã. Unitatea - realizarea de compoziții simple folosind aplicații colectivului: activitate frontală,
Compoziţia
compoziţiei. informatice. activitate individuală.
Compoziţia cu - crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
dominantã materiale diferite.
verticalã, - crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
orizontalã, oblicã materiale diferite.
- realizarea unei compoziţii plastice bidimensionale,
plane, statice, cu tema „Peisaj cu copaci” .
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de 2 a) materiale: caietul de schițe şi
1.2 apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea notiţe, blocul de desen, pahar,
1.3 obținerii unor rezultate anticipate. acuarele, guaşe, tempera, pensule,
Organizarea
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării manualul, albume de artã.
spaţiului închis diferitelor materiale, prin experiment practic. b) procedurale: conversaţia,
XXXI- Arta în sau deschis prin
XXXII Compoziţia - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu explicaţia, demonstraţia, observaţia,
compoziție linie şi patã. diferite materiale, în cadrul unor activități. exerciţiul.
Centrul de
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și c) forme de organizare a
interes. materiale diferite. colectivului: activitate frontală,
- realizarea unei compoziţii plastice bidimensionale, activitate individuală.
plane, închisã sau deschisã, cu tema „Ziua copilului” .
XXXIII Arta în Periodizare pe 1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj 1 a) materiale: caietul de notițe albume
compoziție Comentariu de continente şi 1.3 vizual (de exemplu, analiza de portret - subiecte comune - de artă, manual, fișă de lucru,
10
tehnici și mijloace de expresie diferite) etc. manualul.
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de b) procedurale: conversaţia,
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea explicaţia, demonstraţia, observaţia,
obținerii unor rezultate anticipate. exerciţiul.
artă - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării c) forme de organizare a
Vedere de diferitelor materiale, prin experiment practice. colectivului: activitate frontală,
ansamblu asupra milenii - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu activitate individuală.
istoriei artei diferite materiale, în cadrul unor activități.
universale - observarea pe imagini, reproduceri de artă a modului în
care a evoluat arta de-a lungul timpului, pe diferite
teritorii.
- identificarea diferențelor cultural- artistice dintre
popoare, secole.
1.1 -realizarea copertei pentru mapa personală. 1 a) materiale: lucrările realizate pe
Recapitulare Călătoria mea în 1.2 -folosirea tuturor noțiunilor de artă învățate. parcursul anului școlar, fișă de lucru,
Arta în
XXXIV finalã universul artei 1.3 - stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru fișă de evaluare, bloc de desen,
compoziție
Evaluare finalã plastice 3.2 realizarea unui produs finit. acuarele, tempera, guaşe, pensule,
pahar, carton, foarfecă.

11

S-ar putea să vă placă și