Sunteți pe pagina 1din 13

SEMESTRUL I: - 17 săptămâni din care 1 săptămână „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” în perioada

22.10.2018 -- 26.10.2018

SEMESTRUL AL II-LEA: - 16 săptămâni

MANUALE SCOLARE
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și pedagogică

MATEMATICA ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică și pedagogică
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
(7 ORE SĂPTĂMÂNAL)
Competenţe generale
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
(4 ORE SĂPTĂMÂNAL)
Competenţe generale
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

Competenţe specifice
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga,
dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă,
reprezentări schematice)
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural
4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări
schematice
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi a lungimilor
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi compararea duratelor unor activităţi cotidiene
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-
cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100
6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor instrumente adecvate
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
(2 ORE SĂPTĂMÂNAL)

Competenţe generale
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

Competenţe specifice
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte cunoscute
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente
de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
MUZICĂ ŞI MIŞCARE
(2 ORE SĂPTĂMÂNAL)

Competenţe generale
1.Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

Competenţe specifice
1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune contrastante
1.2. Diferenţierea sunetelor cântate vocal sau instrumental
1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi repetate
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
2.2. Cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate, intensităţi şi viteză de succesiune diferite
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie
3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile
3.4. Crearea unor linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice şi asocierea acestora cu mişcări adecvate
DEZVOLTARE PERSONALĂ
(1 ORĂ SĂPTĂMÂNAL)

Competenţe generale
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

Competenţe specifice
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate
1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană
3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate
Clasa I

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR - 7 ore pe săptămână


LIMBA ENGLEZĂ ENG. - 1 oră pe săptămână
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM - 4 ore pe săptămână
RELIGIE REL - 1 oră pe săptămână
EDUCAȚIE FIZICĂ E.F - 2 ore pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AVAP - 2 ore pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM - 2 ore pe săptămână
DEZVOLTARE PERSONALĂ DP - 1 oră pe săptămână
PLANIFICĂRI CALENDARISTICE INTEGRATE

Comp.
Nr. Perioada/ Disciplin Nr.
Unitatea tematică specific Conţinuturi Obs.
crt. Data a ore
e
1. Ne amintim ce am învățat Săpt. 1-2 CLR 1.1  Comunicarea - schimb de informatii între oameni (dialoguri despre
în clasa pregătitoare! 10- 21 sept. 1.2 viața de școlar, despre mediul înconjurător); salutul
1.3  Comunicarea orală – identificarea unui obiect, informații despre
1.4 forma și utilitatea unor obiecte
2.1  Cartea – coperte, foaie, pagini, numerotare, direcții de orientare în
2.3 pagină
3.1  Rechizitele școlarului 14
3.2  Dialogul – convorbirea dintre două sau mai mult de două persoane
3.4  Propoziția, cuvântul, silaba, sunetul – elemente de construcție a
4.1 comunicării
 Literele mari și mici de tipar
Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate în procesul scrierii
Evaluare inițială
MEM 1.1  Poziţia obiectelor în spaţiu
1.2  Orientarea spaţială și localizări în spațiu (deasupra, dedesubt, pe,
1.3 lângă, în față, în spate, stânga-dreapta,
1.4  exterior, interior)
1.5  Gruparea obiectelor din clasă după mărime și compararea lor (cel mai
1.6 mare / lung / înalt / gros)
2.1  Numerele 0 – 31 – recapitulare 8
2.2  Adunarea și scăderea cu 1- 5 unități în concentrul 0 - 31
3.1  Plante și animale - părţi componente şi rolul lor
5.2  Anotimpurile. Fenomene ale naturii
Evaluare inițială
Ameliorare/dezvoltare
AVAP  Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru
 Caracteristici observabile ale materialelor și instrumentelor de lucru;
1.1
 Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
1.2
2.1
proprietăţi/utilizări; 4
Recunoașterea culorilor
2.2
 Tehnici simple: lipire
Evaluare
MM 1.4  Cântare vocală în grup si individual
2.1  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cȃntecelor 4
2.2  Evaluare iniţială:
DP Recapitularea noţiunilor învăţate la clasa pregătitoare:
 Cine sunt eu? Trăsături fizice
 Schema corporală: alcătuirea şi denumirea părţilor corpului
1.1
 Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală 2
 Emoţii de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, furie) în
activităţi / context familiare
2. În familie S 3-5 CLR 1.1  Sunetul şi literele a/A. Casa noastră (oferire de informaţii despre 19 5 oct. –
24.09- 12.10 1.2 locuinţă sau adresă; citirea/scrierea literelor mici şi mari de tipar/de Ziuainterna
1.3 mână țională a
1.4  Sunetul şi literele m/ M. Familia mea (silaba; cuvinte mono şi educației
2.1 plurisilabice; ortografierea cuvintelor se
2.2  Sunetul şi literele u/ U. Scrierea pe liniatură tip I. Scrierea cu vamarcapri
2.3 majusculă nmanifestăr
2.4  Sunetul şi literele n/N. Propoziția. Punctul. ispecifice
3.3  Sunetul şi literele i/I. Propoziția. Semnul întrebării
4.1  Recapitulare.
 Evaluare
Activități de recuperare/ dezvoltare
MEM Universul 5 oct. –
1.1 Soarele, sursă de căldură și lumină Ziuainterna
1.2 Electicitatea țională a
1.3
Poziții ale unui obiect: vertical, orizontală, oblică, interior, exterior educației
1.4
2.1
Recunoașterea, formarea citirea și scrierea nr. natural de la 0 la 31 11 se
2.2 Numere pare, numere impare vamarcapri
3.1 Recapitulare nmanifestăr
5.1 Evaluare ispecifice
Recuperare/ dezvoltare: Pot maimult!
AVAP 1.1  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj
1.2  Materiale și instrumente
1.3  Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare, tăiere, decupare după 6
2.2 contur, presare, modelare liberă
2.3 Evaluare
MM Cântarea vocală
 Cântarea vocală în grup si individual
1.1
 Poziția corectă, emisia naturală, dicția, sincronizare
1.2
Timbrul
1.4
 Sunete din mediul înconjurător 6
2.1
 Sunete muzicale vocale
3.1
Mişcare pe muzică: liberă sau sugerată de textul cântecelor
Evaluare
DP  Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
1.1 Eu și ceilalți
3.2 Simțurile 3
Cum sunt eu?
3. Muncim, învățăm, ne S 6-8 CLR  Sunetul şi literele e/E; Diftongul ea. Vacanțăînp
jucăm 15.10- Linia de dialog, citirea/scrierea literelor mici şi mari de tipar/de mână erioada
1.1
09.11  Sunetul şi literele r/R. 29.10-
1.2
 Sunetul şi literele o/O. Scrierea pe liniatură tip I. Scrierea cu 02.11
1.3
majusculă
1.4
2.1
 Sunetul şi literele c/C . Cuvinte cu formă identică și înțeles diferit 21
 Sunetul şi literele ă/Ă Diftongul uă
2.2
 Sunetul și literele i/L. A formula o rugăminte
3.1
 Recapitulare.
4.1
 Evaluare
Activități de recuperare/ dezvoltare
MEM 1.1 Secretele corpului omenesc 12
Corpul omenesc. Scheletul
Adunarea numerelor de la 0 la 10. Proprietățile adunării
1.2 Scăderea numerelor natural până la 10
1.3 Aflarea numărului necunoscut
1.4 Probleme care se rezolvă printr-o operație
3.1 Recapitulare
Evaluare
Recuperare/ dezvoltare: Pot maimult!
AVAP 1.1  Domenii: Pictură, Colaj, Desen
1.3  Materiale și instrumente
2.1  Tehnici de lucru: linie modulată, pensulație, colaj, ștampilare, tăiere, 6
2.2 decupare după contur
2.3 Evaluare
MM Cântarea vocală
 Cântarea vocală în grup și individual
1.3 Timbrul
1.4  Sunete muzicale vocale
2.1  Sunete muzicale instrumentale 6
2.2 Percuția corporală: - bătăi din palme, cu degetul în bancă, cu palmele
pe genunchi
Evaluare
DP
Igiena personală
2.2  Igiena personală
3.1  Igiena școalarului 3
 Igiena sălii de clasă

4. Noi suntem români S 9-10 CLR 1.1


12.11- 1.2
 Oferirea de informaţii despre istoria poporului român; cuvinte cu
23.11 1.3
aceea şi formă şi înţeles diferit; copiere)
2.1
 Articularea vocalelor; reguli de vorbire eficientă; transcriere;
2.2
2.3
diftongul uă) 14
 Dialoguri pe teme familiare; intonarea propoziţiilor; transcriere
3.1
 Recapitulare.
3.4
 Evaluare
4.1
4.2
MEM Tainele corpului omenesc
Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 10. Rolul
1.4
organelor majore ale corpului omenesc (stomacul, rinichii)
1.6
 Poftă bună! (Proprietăţile adunării. Element neutru. Rolul stomacului)
3.1
3.2
 Un meniu sănătos (Proba adunării. Proba scăderii. Rolul stomacului) 8
 Apă pentru viaţă (Proba adunării. Proba scăderii. Rolul rinichilor)
4.1
 Să fim echilibraţi! (Aflarea numărului necunoscut. Rolul rinichilor)
5.2
 Recapitulare.
 Evaluare
AVAP 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confecții și jucării 4
2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, rupere, tăiere, decupare după contur,
2.4 îndoire
2.5 Evaluare
MM  Elemente de limbaj muzical
1.1
 Interpretarea. Nuanțe: tare, încet, mediu
1.2
1.4
 Melodia. Sunete înalte/joase 4
 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
3.3
Evaluare
DP Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
 Igiena locuinţei
2.3
 Igiena acasă 2

5. Povești la gura sobei S 11-13 CLR 1.3.  Sunetul şi grupurile de litere ce, Ce. 30 nov.zi
26.11-14.12 2.1. Textul. Titlul textului. Alineatele. Organizarea textului scris liberă
2.2.  Sunetul şi literele t, T. Diftongulia (textul, titlul textului, scrierea
2.3. caligrafică pe liniatura de tip I-plasarea titlului, folosirea alineatelor;
3.1.  Sunetul şi literele s, S. Scrisoarea (povestirea unor întâmplări trăite; 19
3.3. cuvinte cu sens opus; diftongul oa)
3.4.  Recapitulare.
4.1.  Evaluare
4.2. Activități de recuperare/ dezvoltare
MEM 1.1. Sport și sănătate 30 nov.zi
1.2. Organe interne majore ale corpului omenesc - localizare liberă
1.3. Recunoașterea, formarea, citirea și scrierea numerelor natural de la 0 la
1.4. 100
1.5. Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100
1.6. Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100
11
3.1. Recapitulare
3.2. Evaluare
4.1. Recuperare/ dezvoltare: Pot mai mult!
4.2
AVAP  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării, Modelaj
1.3
 Materiale și instrumente
2.2
2.3
 Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur, origami, 6
modelare liberă
2.2
Evaluare
MM Cântarea vocală în grup
1.1
 Mișcare pe muzică
1.3
 Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
1.4
2.1
Elemente de limbaj muzical 6
 Improvizația spontană colectivă
2.2
 Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
2.3
Evaluare
DP Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
 Învață să fii sănătos!
2.1
2.2
 Povești despre sănătate 3
 Campionii sănătății

6. Despre prietenie S 14-16 CLR 1.3.  Sunetul şi literele p/P. Diftongul ie, biletul. Cuvinte cu înțeles 18 24 Ianuarie
17.12.2018- 2.1. asemănător ziliberă
25.01.2019 2.2.  Sunetul şi literele v/V. Invitația
2.3.  Sunetul şi grupul de litere ci/Ci
3.1.  Recapitulare.
3.3.  Evaluare
3.4. Activități de recuperare/ dezvoltare
4.1.
4.2.
MEM 4.1, Minte sănătoasă în corp sănătos
4.2, Organe majore ale corpului omenesc - roluri
5.1, Adunarea nr. natural de la 0 la 31, fără trecere peste ordin
5.2, Recapitulare 12
Evaluare sumativă
Recuperare/ dezvoltare: Pot maimult!

AVAP  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării, Modelaj 24 Ianuarie


1.3
 Materiale și instrumente ziliberă
2.2
2.3
 Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur, origami, 5
modelare liberă
2.2
Evaluare
MM Cântarea vocală în grup 24 Ianuarie
1.1
 Mișcare pe muzică ziliberă
1.3
 Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
1.4
2.1
Elemente de limbaj muzical 5
 Improvizația spontană colectivă
2.2
 Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
2.3
Evaluare
DP Emoţii de bază /bucurie, tristeţe,
frică, furie) şi elemente simple de limbaj nonverbal /expresii faciale,
postură şi paraverbal /intonaţie)
Bucurie, tristeţe, frică, furie 3
Emoțiile pot fi „citite“
Poezii şi cântece cu emoţii

7. Vine vacanța! S 17 CLR 1.1 Recapitularea sunetelor și literelor de mână învățate în semestrul I și a
1.2 noțiunilor de punctuație și ortografie.
1.3
2.1 Evaluare sumativă
2.2
2.3 7
3.1
3.4
4.1
4.2
MEM 1.1. Recapitularea nr. naturale de la 0 la 100 4
1.2. Adunarea și scăderea numerelor în concentrul 0-31;
1.3. Probleme
1.4. Evaluare sumativă
1.5.
1.6.
3.1.
3.2.
4.1.
AVAP Domenii: Pictură, Colaj, Confecții și jucării
 Materiale și instrumente
1.3 Tehnici de lucru: pensulație, rupere, tăiere, decupare după contur, 2
îndoire
Evaluare
MM 1.4  Mișcare pe muzică
2.2  Cântarea vocală în grup și individual
3.1 Evaluarea cântecelor învățate 2
3.2
DP 1.1, Recapitularea noţiunilor, evaluarea abilităților învăţate în semestrul I
1.2, 1
2.1.

S-ar putea să vă placă și