Sunteți pe pagina 1din 3
dsanal nr. 113/17 28-1-98-05012017 Sentinga in numele Legii 26 ianuarie 2017 or. Edinet decdtoria Edine} (sediul central) ompletul de judecati ‘componenz: csedintele sedinfei,judecitor Penta E. fier Tungu A. cu participarea procurorului Chistruga V. avocatuin Baban N. examinind in sedingS de judecath publick, in baza probelor administrate in faza de ummitire penalf, procedul acceptati prin sheierea judecdtoreasc’ din 23.01.2017, cauza penala privind-o pe Gx , nascuté la x , originard si locuitoare al s. Frx r. Donduseni, vorfati, pensionar’, moldovesnc4, cu studii medi, nesupusd mutar, anterior necondammall, cetijeane4 al R Moldova. Invinuits de comiterea inftactiunei previznte de att.151 al.4 Cod Penal. ‘Cauza penalé porniti la 15.07.2016 gi remis& instanje la data de 14.12.2016. Procedura de citare legal executati, {in baza materialelor din dosar si a probelor administrate in sedint instanta,- a constatat: ‘xx Ia data de 24.06.2016, la orele 23 cet. xx cu care impreund au consumat biutur alcoolice si in uma unui conflict iscat inte ei, eu scopul de 2-i cauza leziuni corporale, ‘entionat -aaplicatulimului cu un obiect neidentificat de cite organul de unmatire penalé la moment, o lovitur’ in resfunea capuli, in sua clruia x V. a c&zut jos. Potsvit raportului de expertizd medico-legals din 14.07.2016, la cadavrul cet. xx au fost depistate o plagd ‘ntwz4 profiind’ a regiui frontale cu hemoragie exter abundenta. care a fost cauzati prin actinnea traumatic’ a umui obiect contudent 1 sise calficd ca vatamare corporal gravi periculoasd pentrs vial. Moartea cet. xx a survenit in rezutatul socului hemoragic. Plaga niuzit a regiunii pieloase a capului a fost cauzati prin actiunea traumatic a unui obiect contodent dur, posibil in timpul 3i ‘cumstantele indicate si se calficaca vatimare comporalé grava periculoasa penta viet. Formarea acestei pli in rezutatal ceri bere u cider accelerate eu loviea ulterioari. a capului de o pia’ de but find exclusi Pind fa inceperea cercetieijudecitoresti, inculpata xx a depus o cerere prin care a declarat cli recunoaste integral vina pentra otele indice in rechizitori si solicit s& fie examinatd cauza in fond in baza probelor administrate in faza unm penale, cerere cepa de citreinstanta ‘Vinovitiainculpatei xx. in comitereainftactnel incriminate se dovedeste gi prin cumuiul de probe administrate in cadrul efectuari tiunilor de umnarire penali, accepiate de aceasta si anume: = declaatile succesoruhi vctimei xx din cad! cercetini judecdtorestianalogice cu cele din cadtalfazei urmariei penale gi care a clarat c8, xx ii era fate, care cu § ani in umn a divorjat de sotia sa. Cu vre-o 2 ani in unl fate ei icuse cunostin§ cu ineUipata gi seori pleca la ea in ospetie si riminea pe perioade mai indehingate la ulima. Domicill permanent al hi este in s.Codrenii Noi, 1 ondugeni. Cunoaste faptul c& ei impreun consumau abuziv biutur alcookce, la fel inte ei aplreau confite gi chiar gi DAC. La ea la ‘mica se stringeau deseori mai multe persoane care la fl fac parte din acest contingent. La data de 24.06.2016 de dimineatfratle ei ta la domicilis sau in s.Codrenii Noi, r. Donduseni. La amiaz& ela plecat irdsi in s-Frasin 1 Donduseni la cet. xx. in ospete. Cind ‘ost la el, xx era teaz, adicd nu consumase biuturi alcoolice, Ulterior, la data de 25.06.2016 a fost telefonala de edtre cel. Vx . care te locuitoare a s Frasin f-1 Donduseni, care ia commnicat c& cu Vs ceva sa intimplat. Atunci ea sa deplasat repede in s.Frasin la smiciiul Mx.in marginea satuluia intibui-o pe inculpat, care astepta sosirea ambulanei. Jntrind in cas8, ba VAzut pe fate culeat in pat ra imbricat in hainele inculpatei si anume intun maoiu gio pereche de sor. Avea o lovituri la cap si a vazut urme de singe. in ‘adi, ling un cuptoras, a vizut hainele fratelui su care erau toate in singe. Fratele era decedat cind ea a intrat in cast, era deja si ‘ita prezenté. Careva pretenfi de ordin material sau moral fafa de inculpaté nu are desi ea s-a ocupat de inmonmintarea Hateui siu. sictd ca Gx. si fe asp pedepsita i amame cu pedeaps’ sub forma de inchisoare; ~ declarale martorului Sx. de la faza uml penale care a declarat cB, cet. Sax i era fale. Din cuvintele surosi sale Bx, tatele ‘Vs dupa ce a divorfat cu sofia, deseori se ducea lao persoani din s.Frasin, r-1 Donduseni, crea toti i spunea ,floarea”. El personal ccunoaste cine este persoana dath i in ce rela se aflau cu fratele shu. La fel sora, ta combnicat c& ei deseori consuman acolo béuturi ‘ttoase si aveau conflcte. Cunoaste c& domiciul li este in s.Codrenii Noi, r-1 Donduseni, dar deseosi riminea la persoana din Frasin sai mult timp. La data de 25.052016, in jurul orelor 10:00 a fost telefonat de cdtve sora sa Bx Vx. care ba comnnicat c& fatele Vx a cedat si sh vink in s.Frasin r-1 Donduseni. Cind a venit ta fala locului deja crau colaboratori pote, care si tau comunicat cele “implate (£4.37) ~ dectaraile martorului Mx de la faza urmvrei penal care a declarat ci, activeazd in caltate de medic de urgengi SAMU. La sie 07:14 a fost primité comunicareatelefonicd de la cet. G. care a comnnicat cin s.Frasin t-1 Donduseni la ea acasi este un bisbat :onstient in virst de 40 de ani. La 07:45 a fost la fata Joculti cu ambulanta. Intrind in cast. a vizut un barbat euleat pe pat eu fala in S. Partea pieloasi a capului era insingerati. Constatind ci pulsul ipseste, a iniiat procesul de resuscitare care nu a dat rezultate saitive, Totodata in partea sting a cutieltoracice la nivel reborciufni costal $-6 anterior s-a constatat 0 echimoz8. Alte vit&méri vimal s-au vizut. La 08:39 s-a constatat decesul. Ulterior a fost amunfat polita si medicul coordonator. Din cuvintele cet. Gx bisbatul cedat este Sx Vx si seara pe 24.06.2016, ora n-aindicat-o clara spus c& era noapte. birbatul a c&zut in fafa casei si s-alovit la cap. A ul scurgeri de singe, i-a propus s& solicit salvarea ins& ela refuzat. Cind a sostla fata loculu alte persoane uu erau. (£d.38-39); ~ declarajile martorului Bx de la faza unmiiei penale, care a declarat cB, cet. Grx este cummata ei. Cunoaste faptul c8 la Mx din ad in cind venea cet. x care se atta ia cinsa pentoade de tump indetungate. La data de 15.06.2016, la orele O5.00 pe fectorul 21 Mts ka efonat cumnata Ms si +a spus s& vind la dinsa c& s-a intimplat ceva. El i-a comunicat s& plece ea deva le la MX SA vad ce sa “implat. Apoi sa imbricat si a plecat la domiciul Mx. Ajungind in gospodtria ei a vzut ci usa de la sirai era inchisi. A deschis usa a intrat in sdrai, unde 1-a depistat pe Vx care era culcat pe pat iar picioarele agitan jos, capul find pe pemA. El eta cu ochii inchisi. T-a schis ochii si gura si in acel moment ela ficut o expiati. Atunci a observat ci totul era de singe si sperindu-se a iesit afar. M de te, Ea ia spus cf este la staia din marginea satufui Frasin. Atunci ea a intrebat-o ce s-a intimplat. Fa ba rispuns c& Vx era in stare de relate gia sirit I ea la bataie, ea 1-a imbrincit, el a clzut jos si s-a lovit cu capul de o piatr La state dim cuvintele ei, Maria astepta Ivarea. Cunoaste faptul ci Mx deseori i-1 agresafirc si faptl cA ea consuma abuziv banturi spirtoase(f 40-11); - declarafiile martorului Gx de la faza urmirirei penale, care a declarat c& locuieste pe adresa indicat impreuna cu doi feciori: Turii 1.2008 si Costel an, 2000. La data de 24.06.2016, feciorul mai mare a plecat la cru, iar el cu cel mai mic a rimas acasi, Locuiese ste drum de gospodiria cet. Gx. Un timp indelungat a Gx venea deseori cet. Sx care era originar din s.Codreni Noi, r-1 Donduseni fel la data de 24.06.2016, in jurul orelor 12:00, Vx a venit iargi in ospefie la Mx. Mx in acel timp nu era acas4, Pe drum ei s-au salutat_ Vx ia dat feciomuini o buciticd de slinind afumaté. Au discutat putin, dupit care Vx 1-aintrebat dacd Mx este acas®, el ta rispuns c& este. Dupa aceasta el a plecat la domiciliul Mx. Cind s-a intors Mx, el personal nu a vazut, Tine s4 mentioneze ci, discutind cu Vx a ‘servat c& acela era in stare de ebrietate. in jurul orelor 15:00 a fost dup8 pd la fintina de ling’ gospodiria Mx. Usa de la sirai era schis’, pe afar’ mu era nimeni gi era o lnise totai. Apoi, in jurul orelor 20:00, in aceasi i, el find pe pragnl casei sale, a auzit c& {Sx cova striga, Nua atras atenfia deoarece cind erau in stare de ebrietate intre Vasili si Mx deseor! apireau contficte si el striga 442-43); ~ dectaraile martorului Px de a faza unmarirei penale, care a declaratc4, locuieste pe adresa indicat de una singur8. Pe Sx i+1 noaste bine, deoarece locuia in vecindtate cu gospodivia ei. Deseori al wenea si 0 ajuta in jurul casei. Astfl la data de 24.06.2016, Vx a st pe la ea de dimincali, ei au disculat si s-au injeles cu dinsul si vind s-o ajute la stropit cartofi. Discutind cu dinsul el se tinea de rea stingi. Ea La intrebat ce are si el -a arta o vinitae pe parta sting a cutie toracice. De unde ea a apérut nu cunoaste si nici el ma spus. Dupa aceasta el a plecat. Pe la orele 16:00, ea ta sunat s4 vind si stropeasci cartofii. Receptorul |-a ridicat cet. Grosu Maria, 2.s. Frasin la care Vx pleca pe perioade indelungate. Cunoaste faptul cd ei consumau impreuné baututi spirtoase gi din spusele lui Vx seori aplreau conflcte (Ed.44-48 ~ declaratiile martorului Bx de la faza unmarirei penale, care a declarat c4, cet. Grosu Maria ii este matus4. Ea locuieste nu departe gospodaria lui, Cunoaste faptul c4 cet. Sx care-i era prieten deseori venea la dinsa in ospetie gi ei deseori consumau bauturi alcoolice \preuni. Cite odati participa gel. La data de 24.06.2016, in jurul orelor 12.00 el era la domicilu! matusi sale Gx. Atunci a vent si cet. i, Mx era in or-Donduseni. Vx a venit in stare de ebrietate. Ei au stat de vorb’ sub nucarul din ograda matusei. Aproximativ la orele 00 au venit si mbtuga ut- Grx impreund cu Vx, care £4 este consiteanS, avind cu sine citeva pachele cu produse alimentare gio sticlt spirt de 1.5 isi. Vi s-a dus dup& apa la fintind gi Tx a servit 0 cand de ap8, duph ce a plecat acas8. Ela rimas la ei in aspetie. Mx a vestecat sprtul cu apa sie au inceput a servi sub nucar. Au serviteiteva pahare gi ei sau inceput a cert, El vizind cd se ceartA a igit 1 ograda sia plecat. A doua zi de dimineaté Mx 1-atelefonat si -a spus si vind repede devale deoarece cu Vx ceva s-a intimplat. El ‘buia sf plece la lucru gi i-a spus mamei s4 plece ea. Mama s-a intors destul de repede, era palida la fat gi a spus cA Vx i-i intr-o stare avi, 5H plin de singe. Dupi aceasta el plecat la ucru. Ulerior a auzit ci Vxa decedat. Cunoaste faptul ci intre ei deseori erau andafuri si Mx cind se afla in stare de ebrietate permanent il aaresa fizic. Dup& aceasta el cu Mx mu a mai discutat. (£4.46) ~ declrafile martorului Vx de la faza urmisirei penale, care a declarat c8, cet. Gx i este cunoscuti, ele sint consitenci, Ea 2uigste au departe de gospodisia ei. Cunoaste faptul e& cet. Sx, locuitor al s.Codremi Noi, r1 Dondugeni deseori venea la dinsa in pele si ei deseori consumau tutus alcoolice impreund. La data de 24.06.2016, in jurul orelor 12:00 ea a intiait-o pe mama sa la sera care venea de la Donduseni si pe cet. Mx. Mx a mugat-o s& meargd s8 o ajute si duct nigle pachete acasd. Ea a mers pind la ‘mic ei, unde deja eran cel. Sx si Bx. Vxa adus o cldare cu api, ea a servt o cand de apa si a plecat acasd. Deja a doua zi de ‘tiineafi Mx a trecut pe la ea, in jurul orelor 06:00. fiind cu miinile si halatul murdar de singe, spunindu-i cA la Vx este spart capul, ‘oarece ea 1-a imbrincit gi el a cdzut. Dupa aceasta ea a chemat ambulanfa si a plecat. Ulterior a auzit ci Vxeste mort. Alte careva ‘cumstanfe ea au cunoaste(£.d.47), ~ compurile delicte cercetate in cadrul sedinfei judiciare conform prevederilor art.372 CPP si anume: un firas metalic si un object sialic care se pistrazi in camera de pistrare a Judecitoriei Edinel, recunoscute de inculpati cA iar apartine ei gi care la data de (06.2016 se aflan in preajma locuhii unde ar fi lovit de Sx si admite cA cu unl din ele barf lovit de unm: ~ materialele cauzei penale date citirei in sedinta judiciara conform prevederilor art.373 CPP si anume: procesul-verbal de cercetare {aa locului, cu tabelul-foto din 25.06.2016 (£.d.7-18); raportul de expertizd medico-legall ur.84 din 14.07.2016 in privinja ui Sxi 423-28); raportal de expert medico-legali ar.273 din 15.07.2016 in privinga Ini Gx (Ed.62); procesul-verbai de cercetare la fata sului 18.07.2016, cu tabelul fotografie din 18.07.2016 ({.4.87-90); raportul de expertizd medico-legalé mx. 109 D din 25.07.2016 in nahi Sx (E94) act nr.3982-2016 de experti psihitrico-legala in privinga li Gx (£.114-116). Fiind interogati in gedinta de judecatd, inculpata Gx sub jurimint, a sustinut integral pozitiile ei referitor la judecarea cauzei pe za probelor administrate in faza de unmarre penal, via in comiterea infractiual incriminate s-a recunoscut-o pe deplin, declarind c3, sueste de una singurA ins. Frasin, . Dondugeni, Se cunostea cu Sx V. de mai mult timp gi deseori sa aflat impreuna Ia ea acas8. La ta de XXXXXXXXX cind s-a intors acas4, ba gist pe Sx V. laea in gospodisie sub un copac in stare de ebrietate. Cu el mai era gi + care este un nepot de-al ei. imprenni cu ei an intrebuintat spirt iat cu apa. Pe la orele 17.00-18.00 nepotul Bx a plecat acast terior, fiind afard ling’ cuptoras, ea s-a certat cu Sx pe motiv cA nu i-a adus un telefon mobil, in timpul clreia el a apucat-o de plir sia to jos. Aflindu-se jos, ea a hat ceva in mina dreapta de ling’ cuptorag si -a lovit in cap pe Sx V...Els-ardicat i din nou a incercat © loveasca, dar ea a impins cu picioarele, dupa ce Sx V. a cazut jos pe niste pietre din ograda gi s-a lovit in cap. Dupa aceasta ambi su culeat in cas8. A dous zi dimineata Sx V. s-a trezit sii-a cerut sii deie ap8. Baa dat ap8. Imediat SxV. a spus ed se simte prost. 2 iesit in sat s& chemre ambulanta, Seara inainte de a se culca, ea i-a propus ca si cheme urgenta deoarece din cap ultimul singera, s& Sx V. a spus clinu are nevoie gi s-aculcat. Cind a venit urgenta, medic au incereat si-l esusciteze, ins& era tiziu, deoarece el uu 1ididea semne de via{i. Apoi a fost anunfati polia. Corpul delict prezentat si anume bucata de fier. a fost rdicat din gospodiria ei i \sibil c& cu aceasta bucati de fier Ia lovit pe Sx V.. Recunoaste vina si de cele comise se cieste. Prin prisma tuturor probelor prezentate de acuzatorul de stat, examinate in gedinja de judecati, instanla menfioneazi faptul ci urea de fapt proba in faza de urmérire penal prin incriminareainctlpatei a faptelor imputate s-a confimat in toaltate ‘Toate probele prezentate de acuzatorul de sta au fost analizate gi examinate minutos de ctr instanta de judecatd, cu respectarea incipiulei aparari si contradictorialiit. in conformitate cu art.101 CPP al RM, instanfa de judecat’ apreciind fiecare proba din punct vedere al pertinentei, concludenti, uit si veridicitafi ei, din punet de vedere al coroboriti lor, deduce cert vinovatia inculpatului in 2ta imputats, stil instanfa conchuioneazA c8, actunile ini Gx au fost corect incadrate juiic pe art. 151 al Cod Penal RM dupa incici - dmarea intengionata gravdi a sdndtail, care este periculoasa pentru vid yi care a provocat decesul vctimei. Ta stabiies categorie! si temenuiui pedepsel inculpatei Gx M. instanfa de judecat, in conformitate cu art. 75 Cod Penal, ine nt de gravitatea infracliniislvizgit, care conform leg penale face parte dia categoria inffactualor deosebit de grave gi sivirgite prin sma Vinovitie — tena, de personaliatea inculpatei care la locul de tai se earacerizazi satisficitor (F.d.53), ipsa comdamniilor tereoare (£4.51, lisa pretenilor de ordin material din partea suecesorui vetime. Conform art. 76 Cod Penal, drept cixcumstanfi ce atenueazd rispunderea inculpatei Gx umeazi a fi considerate: reeunoasterea roviie, china sincera. ‘Conform art.77 Cod Penal, careva circumstanfe ce agraveazA rspunderea inculpatei Gx instanja na refit, ‘Astiel, in ceea ce priveste apicarea pedepsei fa de inculpatei Gx, instanfa de judecats, Inind in vedere personalitatea inculpate, ‘va ghida de orierile ce asigutA aplicara fayh de inculpata a unei pedepse echitabil, legale si individualizate. Totodati instanja marci ci, confonn art 61 Cod Peual, pedeapsa penali este o misuri de coustringere stata sium mijloe de ‘tectare si reeducare a condamnatuhui ce se aplicd de instanfele de judecata, in numele lea, persoanelor ce au sivarsit infractiun, tuzind anunite ipsuri gi zestril dreptuilor lor, ‘Pedeapsa are drept scop restabilreaechitii sociale, corectarea condamnatuu, precum si prevenivea sivirgiri de noi infactiuni it din partea condamnatulu et sa altor persoane. Tastanja conchiioneazi cf, sentina de condamnare in prezenta cauz’ penali va avea un efect preventiv setios atit pentru sulpats, ct si pentru alte persoane predispuse la comiterea unorastiel de iniractini si va constitu o garantie gi asiaurare ck érepturile iertgile constinjte in Constinlia RM si alte lei ale RM sunt apirate, iar violarca lor este contracaraté si pedep Tnind in considerate circumstanfele cauzi si limitele speciale stabilte penta aceast® infacfiune, instanfa ce judecaté gAseste cB, rare sireeducareainculpatei este posi doar in condiile privir ei de liberate, aplicindu-io pedeaps& sub form de inehisoare in sitele minime a sanctiunilei art.151 al.4 Cod Penal si ciliuzindu-se totodati de prevederile 364! al.8 CPP RM. La fel, in temeiul art, 397 al3 CPP RM, instanfa considera necesar ca corpurie deicte gi anume: un fas metalic si un obiect stale, cae se pisteazi in camera de pistmare a Judecitoriei Edie, dupa ce seutinla va deveni defistv, ale nimic. in conformitate cu artart. 364!, 384, 385, 389, 397 CPP, instana de judecats, CONDAMNA: Pe Gx a o recunoaste vinovata de sivirsiea infractiunei previzute de art. 151 al, 4 Cod Penal aplicindu-i pedeapsi sub forma de shisoare pe termen de 8 (opt) ani cu ispasirea pedepsei in penitenciar pentru femei de tip inchis.. ‘Termenul pedepsei aplicate lui Gx a calcula din 26 ianuarie 2017, cu includerea in termenul pedepsei aplicate Iui Gx a termenului ‘neri ei si afl ei sub arest la domicila de la 15 inlie 2016 pind la 26 iannarie 2017. ‘Masura preventivl — arestul la domicilm, aleas’ hui Gx a 0 moditica in arest preventiv, Inindu-o sub straji din sala gedinfei de ‘ead, menjinénd-o pind ce sentinja va deveni definiiva ‘Corpurile delicte: un firas metalic si un obiect metalic care se pistreazi in camera de pistrare a Judecdtoriei Edinet, dup ce tine’ in vigoare, ale nimici ‘Sentinja cu drept de atac in Curtea de Apel Bilt in termen de 15 zile. Iudecdtor EPsenija