Sunteți pe pagina 1din 17
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE AREPUBLICII MOLDOVA HAUMOHAJIbHbI OPPAH 110 HENOAKYMHOCTH PECILYBJIMKH MOJUIOBA MD-2005, mun, Chigndu, st. Mitopolt Gail Banulesev-Bodoni,26 TeL(373 22) 820601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: nfo@ani nd ACT DE CONSTATARE nr. 379/04 mun. Chisindu 01 decembrie 2021 Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorit Nationale de Integritate, Griciue Ada, conduedndu-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, coroborate cu art.7 alin.(I), art.19, art.33 si art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionali de Integritate, in rezultatul controiului averii gi a intereselor personale, a intocmit prezentul Act de constatare in privinfa dlui Sirbu Serghei, ex-deputat in Parlamentul Republicii Moldova. 1. Partea descriptivi a situatiei de fapt, Pentru inceput, se menfioneaz, c& prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, in vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificari la Legea nr.132/2016 eu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate (in continuare — Legea nr.132/2016) si Legea nr.133/2016 privind declararea averii sia intereselor personale (in continuare — Legea nr.133/2016), aplicabilitatea cérora a fost asigurata de catre inspectorul de integritate in conformitate cu art.72 alin.(6) si art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Actele $i actiunile inspectorului de integritate intreprinse in cadrul controlului, s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legilor nr.132/2016 si nr.133/2016 in redactia de pind la intrarea in vigoare a Legii nr.130/2021. La data de 27.02.2020, in temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016, inspectorului de integritate, Griciue Ada i-au fost repartizate electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informational automatizat e-Integritate sesizarile nr.1209 din 31.01.2020 (inregistrat la Autoritate cu nr.intr.710 din 05.02.2020) si nr.013 din 31.01.2020 (inregistrata la Autoritate cu nr.inte.778 din 06.02.2020), care au stat la baza formarii dosarului de control nr.20200104137 in privinfa lui Sirbu Seq, DN