Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET

privind eliberarea doamnei Maria NEGRU


din func1ia de judecdtor la Curtea de Apel Chisindu

in temeiul art. 25 alin. (l) lit. a) 9i al art.26 din Legea cu privire


la statutul judecdtorului,

Preqedintele Republicii Moldova d e c r e t e a zd:

Art.l.-Doamna Maria NEGRU se elibereazd din funclia de judecdtor


la Curtea de Apel Chigindu, conform cererii de demisie.

Art.2- - Prezentul decret intr6 in vigoare la data publicdrii in Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

PRE$ED MOLDOVA

Chiginiu, 6 decembrie 2021 .

Nr.260-IX.
Ilepeaog

TIPE3I4AEHT PECTIYEJII,IKII MOJIAOBA

YKA3
o6 ocno6oxgeHrrr,r rocnoxu Mapr.tr FIEfPy
oT AOJIXHOCTTT! CyAbn Ane,'urrquousoft IturaTLr Kuu[rss v

Ha ocxosaHr,rfi rryHKra a) .racru (I ) ctarru 25 u crarru 26 3axona


o craTyce cyABx

llpesra4eur Pecny6nurr,r Mol4ora n o cr aH o BJu e r:

Cr.l. - Oceo6oArirL rocroxy Mapuro HEfPy or AoJrxHocru cyAbr.r


Anemrsquonnoi flararrr Kuurrney coruracHo 3aurBJreHI,IIo o6 orcrasre.

Cr.2. - Hacroxqzfi yraa Bcrynaer B chny co Arrf, ony6lnrorauux


n OQuqr,ranrnoM Mour{Tope Pecny6nuxu MorAosa.

R E
OCnYS
0 tt
IIPE3 MOIAOBA

TI o
.a N

KuruuHay, 6 4era6pa 2021 r.


l1! 260-IX.

S-ar putea să vă placă și