Sunteți pe pagina 1din 2

Ce este Cum a acționat

Echipa Europa? Echipa Europa în


#ECHIPAEUROPA s-a născut din condițiile
Republica Moldova?
extraordinare create în 2020 de pandemia
COVID-19 ca răspuns european unit la nevoile În Republica Moldova, Echipa Europa a oferit un sprijin
majore apărute în țările partenere. Echipa continuu țării și cetățenilor săi în perioada pandemiei
Europa combină resursele colective de COVID-19, dar și în depășirea impactului acesteia asupra
dezvoltare ale UE, ale statelor membre, inclusiv bunăstării populației. Republica Moldova a fost prima
ale instituțiilor sale financiare și ale agențiilor de țară europeană care a beneficiat de facilitatea COVAX și
implementare – Banca Europeană de Investiții de Mecanismul de protecție civilă al UE. În general, UE a
și Banca Europeană pentru Reconstrucție și oferit până în prezent:
Dezvoltare.
● 127 de milioane de euro în granturi. Acest pachet
Răspunsul său este global și abordează trei este mobilizat utilizând o combinație de fonduri
priorități: existente și noi pentru a oferi un sprijin concret
cetățenilor Republicii Moldova.
1. răspuns de urgență;
2. sprijin pentru sistemele de sănătate, apă/ ● 1.000.000 de doze de vaccinuri deja livrate în
sanitație și nutriție; și Moldova prin COVAX sau prin donațiile statelor
3. sprijin pentru redresarea socioeconomică, membre ale UE în cadrul mecanismului de partajare a
care ajută țările partenere să „recupereze vaccinurilor.
mai bine”, concentrându-se pe o redresare
durabilă, verde și digitală. ● Statele membre au furnizat, de asemenea, EIP,
echipamente medicale critice de salvare a vieții și
Se lucrează pentru a-i extinde scopul dincolo alte consumabile pe cale bilaterală sau prin intermediul
de criza COVID-19. Mecanismului de protecție civilă al UE. Valoarea totală a
contribuției țărilor membre ale UE (până în august 2021)
a ajuns la 20 de milioane de euro.

● Un program de asistență macrofinanciară de urgență


în legătură cu COVID-19 a fost livrat pentru Moldova
în valoare de 100 de milioane de euro în împrumuturi
cu condiții extrem de favorabile.
Echipa Europa în Moldova Planul de redresare
– calea de urmat economică
Comisia Europeană a anunțat despre Planul de Planul de redresare face parte din abordarea Echipa
redresare economică pentru Republica Moldova Europa și se va concentra pe cinci piloni cheie:
în valoare de 600 de milioane de euro pentru 1. Redresarea afacerilor și sprijinirea întreprinderilor mici
următorii trei ani pentru a promova investițiile și mijlocii (cu accent pe capacitățile digitale și verzi);
și pentru a sprijini recuperarea cetățenilor de la 2. Investiții în conectivitate rutieră și feroviară;
pandemia COVID-19. Primele 36 de milioane de 3. Eficiența energetică pentru reducerea emisiilor;
euro de asistență micro-financiară au fost deja 4. Stimularea educației și angajabilității;
disbursate pentru a sprijini recuperarea de la 5. Reforme structurale în managementul finanțelor
pandemia COVID-19 și reforma poliției. publice, justiție și anticorupție

Cum funcționează De ce este importantă


Echipa Europa? Echipa Europa?
Abordarea Echipa Europa ● Echipa Europa arată un exemplu de parteneriat
De la lansare, Echipa Europa s-a concentrat pe unirea puternic și solidaritate pentru a ne redobândi viața,
resurselor și pe o mai bună coordonare pentru a ne dar într-o manieră mai bună și mai verde, echitabilă,
asigura că, în mod colectiv, obținem cel mai mare durabilă și incluzivă, fiind în același timp receptiv la
impact durabil și schimbări transformaționale. Într-un prioritățile de dezvoltare umană.
context geopolitic dinamic, Echipa Europa își propune ● Echipa Europa înseamnă mai multe resurse din bugetul
să stabilească un rol de lider pe scena globală, protejând UE și din resursele financiare relevante ale statelor
valorile și obiectivele UE. membre participante ale UE pentru a spori impactul
dezvoltării UE și al politicilor sale de vecinătate.
Abordarea Echipa Europa transmite un mesaj puternic de ● Abordarea Echipa Europa îmbunătățește coordonarea
parteneriat și solidaritate europeană. Echipa Europa poate și utilizarea optimă a resurselor pentru un impact
reprezenta pozițiile și obiectivele comune ale părților sale durabil.
componente la nivel național sau internațional ori de câte ● Echipa Europa reprezintă o nouă eră, în care se
ori există un acord comun în acest sens. lucrează mai bine împreună.
● Echipa Europa își propune să sprijine schimbările
Inițiativele Echipei Europa transformaționale prin furnizarea rezultatelor concrete
Inițiativele Echipei Europa (IEE) sunt emblema abordării pentru țările partenere, făcând din UE și statele sale
Echipa Europa. Acestea livrează rezultate concrete pentru membre partenerul de referință într-un domeniu prioritar.
țările partenere, în conformitate cu prioritățile lor strategice ● Inițiativele Echipei Europa sunt fundamentate la nivelul
și naționale, și promovează marca “Echipa Europa”. cel mai potrivit, fie că este vorba de nivelul de țară sau
Proiectarea, finanțarea și implementarea IEE sunt deschise de nivelul regional/multinațional.
tuturor membrilor Echipei Europa, pentru a utiliza cât mai ● Inițiativele Echipei Europa sunt deschise pentru toți
bine expertiza și resursele europene. IEE sunt finanțate atât participanții Echipei Europa, care sunt interesați să
din bugetul UE, cât și din resursele financiare relevante ale lucreze împreună (o abordare incluzivă) la proiectarea,
statelor membre participante ale UE. finanțarea și punerea în aplicare a acțiunilor.