Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. TERMOIZOFLEX INSTAL S.R.L.

Aleea ENERGIEI, Nr.2, Bloc 25,


Scara 2, parter, Ap.22,
Mun. BRĂILA – Jud.BRĂILA
Nr.14
APROB
ADMINISTRATOR
S.C. TERMOIZOFLEX INSTAL S.R.L.

INSTRUCŢIUNE PROPRIE PRIVIND


LUCRARILE ŞI ACTIVITĂŢILE DE CONSTRUCŢII
Obiective, scop, legislaţie specifică
Art.1 Obiectivul principal îl constituie stabilirea reglementărilor interne specifice lucrărilor/
activităţilor/operaţiilor de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale.
Art.2 Întrucât societatea are obiectul de activitate lucrări de pardosire şi placare a pereţilor este
necesară organizarea şi stabilirea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii pentru activităţile de bază.
Art.3 Prezentele instrucţiuni cuprind principalele măsuri tehnice, organizatorice şi de altă natură de
prevenire şi protecţie împotriva producerii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în cadrul firmei.
Art.4 Ele se referă la activităţile şi operaţiile ce se desfăşoară în cadrul societăţii pe toate componentele
sistemului de muncă: lucrătorul (operatori, utilizatori) - activitatile lucrătorului necalificat - locul de
muncă - sarcinile de muncă care înseamna îndatoririle de serviciu ale lucrătorilor firmei - echipamentele
de muncă care înseamnă orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită la locul de muncă - mediu care
înseamnă totalitatea condiţiilor meteorologice existente, având temperatura, luminozitatea, presiunea şi
umiditatea dată, etc.) care pot genera riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
Art.5 De aplicarea si respectarea prezentei instrucţiuni proprii răspunde administratorul firmei,
conducătorul locului de muncă, precum şi executanţii, conform îndatoririlor de serviciu ale fiecăruia.
Lucrătorul raspunde de pagubele şi accidentele de muncă provocate în situaţia când s-a dovedit că acesta a
nesocotit cu bună ştiinţă prevederile instrucţiunii, prin acţiunea sau inacţiunea sa în baza îndatoririlor de
serviciu, deşi a fost informat, instruit şi verificat asupra cunoaşterii şi respectării ei.
Art.6 Eliminarea, diminuarea sau reducerea riscurilor/pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire
profesională, existente în cadrul acestor lucrări/activităţi /operaţii de construcţii.
Art.7 Prezentele instructiuni au fost întocmite în baza următoarelor documente legislative:
1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
2. Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006
3. Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantiere temporare sau mobile (HG nr.300/2006);
4. Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă (HG nr. 1091/2006)
5. Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de
muncă (HG nr. 1146/2006);
6. Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă EIP- (HG nr. 1048/2006);
7. Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă
riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare (HG nr. 1051/2006);
8. Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă (HG nr.
971/2006);
9. Cerinte minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran
de vizualizare (HG nr. 1028/2006);
10. Măsurile ce trebuie aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia lucrătorilor
(OUG nr. 99/ 2000);
11. Asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune (HG nr.457/ 2003)

1
12. Protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest (HG nr.
1875/2005) ;
13. Cerinte minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate
de vibraţii (HG nr. 1876/2005);
14. Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate
de zgomot (HG nr. 493/2006);
15. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor (OG nr. 355/2007);
16. Acordarea primului ajutor.
Componentele sistemului de muncă
Art.8 În firmă, componentele sistemului de muncă sunt următoarele:
- lucrătorul/executantul;
- locul de muncă/postul de muncă;
- sarcinile de muncă;
- echipamentele de muncă;
- mediul.
Lucrătorul / executantul
Definiţii
Art.9 Prin operator se înţelege lucrătorul însărcinat cu utilizarea echipamentului de muncă.
Participanţii la procesul muncii sunt persoane de specialitate, angajate cu contract individual de muncă
în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Totodata ei vor
presta şi lucrări/activităţi/operaţii necalificate corespunzător îndatoririlor de serviciu zilnice, sub
îndrumarea şi supravegherea directă a unui conducător al locului de muncă (înlocuitor al acestuia).
Art.10 În cadrul firmei, operatorul (lucrătorul) îndeplineşte îndatoriri de serviciu, care sunt cuprinse în:
contractul individual de muncă, regulamentul intern, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise sau
verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia.
Art.11 Aceşti lucrători formează o echipa care execută unitar lucrările de constructii sub directa
îndrumare şi supraveghere a conducatorul locului de munca. În cadrul lucrărilor echipa îndeplineşte atât
activităţi ale funcţiei de bază cât şi celelalte ale lucrătorului necalificat.
Art.12 Pentru a acoperi majoritatea lucrărilor care sunt necesare pentru finalizarea unei lucrări de
constructii, lucratorii execută si activităţi/operaţii care nu necesită neaparat o specializare anume. Aceste
activităţi sunt specifice lucrătorului necalificat, sunt conduse sub directa îndrumare a conducătorului
locului de muncă (sau înlocuitorului acstuia), şi care pot fi: curăţenie şi igienizarea locului de muncă,
activităţi de săpături, montări schele, transport materiale, alte lucrări decât cele specifice funcţiei.
Art.13 Lucrătorul va aplica la specificul îndatoririlor sale de serviciu, prevederile şi cerinţele
prezentelor instrucţiuni proprii, respectând de asemenea semnalizările de securitate a muncii existente în
firmă.
Obligaţii ale conducătorului locului de muncă pentru realizarea îndatoririlor de serviciu
Art.14 Conducătorul locului de muncă din firma are următoarele obligatii privind realizarea
îndatoririlor de serviciu:
 organizează, conduce, supraveghează şi răspunde de realizarea lucrărilor, activităţilor/operaţiilor
din sectorul său de activitate;
 colaborează cu administratorul firmei pentru întocmirea instrucţiunilor proprii la locul de muncă;
 organizează şi efectuează instructajul la locul de muncă în grupe de maxim 20 de persoane, cel
periodic şi suplimentar cu toţi lucrătorii din subordine conform tematicilor de instruire periodică /
suplimentară şi a graficului de instruire;
 ţine evidenţa fişelor de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor
din subordinea sa;
 întocmeşte fişele de lucru(tehnice) pentru fiecare echipament de muncă din responsabilitatea sa;
 întocmeşte instrucţiunile (procedurile) de lucru pentru fiecare sector/compartiment din subordinea sa;
 anual, executa controlul în sectorul său de activitate privind cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de
securitate şi sănătatea în muncă şi a celor privind acordarea primului ajutor, întocmind un proces
verbal de constatare a problemelor cu măsuri de rezolvare a acestora.

2
 anual va efectua o verificare de fond a personalului din subordine, pe bază de teste tip chestionar
asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului
periodic, rezultatele consemnandu-se în fisa individuală de instructaj.
Art.15 Conducătorul locului de muncă îşi va desfăşura activitatea, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea administratorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane din
subordinea sa, care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Obligaţii ale lucrătorilor pentru realizarea îndatoririlor de serviciu
Art.16 Pentru îndeplinirea în bune condiţii a îndatoririlor de serviciu, lucrătorii sunt obligaţi să
respecte următoarele prevederi:
 să se prezinte la serviciu apt mental şi fizic pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 să respecte traseul de deplasare la şi de la serviciu, înscris în fişa individuală de protecţie a
muncii;
 să respecte atribuţiile din fişa postului;
 să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât, să nu expună la pericol de accidentare atât
propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 la deplasarea pe drumurile publice să respecte regulile de circulaţie din Codul Rutier;
 să se prezinte la controlul medical periodic;
 să nu fumeze decât în locurile special amenajate în cadrul firmei;
 să îndeplinească toate prevederile, transmise de administrator sau conducătorul locului de
muncă (înlocuitorului acestuia) pentru rezolvarea sarcinilor de lucru zilnice, precum şi cele
prevăzute de normele specifice locului de muncă si/sau postului de lucru.
Art.17 Privind securitatea si sanatatea muncii, lucrătorii firmei au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport
şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor
tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat administratorului firmei şi lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi administratorului firmei accidentele
suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu administratorul firmei şi cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu conducatorul locului de munca şi cu lucrătorii
desemnaţi, pentru a permite administratorului firmei să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile
de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitatea şi sănătatea muncii, în domeniul său de
activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Lucrări de tencuire
Art.18. Lucrările de tencuire exterioară se execută de pe schele executate, conform celor specifice în
standardele în vigoare.
Art.19. La lucrările de tencuire interioară şi la lucrările de ipsoserii în interiorul încăperilor se vor
folosi schele interioare sau podine aşezate pe capre nedeplasabile. Folosirea scărilor duble este permisă
numai pentru executarea lucrărilor mici de tencuire (reparaţii) în locuri izolate.

3
Art.20. În cazul în care nu există schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie executată
de pe podine împrejmuite, aşezate pe console (schele în consolă) trecute în afară prin golul ferestrei
respective sau de pe schelele suspendate în sistem leagăn.

Art.21. Pompele de mortar, maşinile de torcretat etc. utilizate la executarea mecanizată a lucrărilor de
tencuire, se vor verifica înainte de începerea lucrului fiecărui schimb, privitor la starea tehnică şi la
existenţa eventualelor dopuri de mortar întărit.
Art.22. Atât la locurile de muncă unde se execută tencuirea mecanizată, cât şi la punctul de lucru al
mecanicilor pompelor de mortar, se va afişa - la loc vizibil - codul semnalelor folosite.
Art.23. După încetarea lucrului, tuburile flexibile, conducta şi pompa de mortar se spală bine cu apă.
Art.24. Conductorii electrici aduşi la întrerupătorul de alimentare al pompei de mortar vor fi izolaţi în
tub de cauciuc, iar întrerupătorul se montează în cutie închisă (cu lacăt).
Art.25. La terminarea lucrului este interzisă demontarea supapei de aer înainte de a se convinge că
presiunea a scăzut la zero.
Art.26. Este interzis accesul muncitorilor în încăperi unde uscarea tencuielilor se face cu instalaţii
mecanice, pe bază de raze infraroşii sau cu coşuri cu cocs, sau cu baterii de injectoare de păcură. În cazuri
speciale, se permite numai accesul muncitorilor dotaţi cu măşti contra gazelor.
Art.27. La prelucrarea uscată a tencuielilor în încăperi închise, acestea vor fi în permanenţă ventilate,
pentru evacuarea prafului.
Art.28 Dacă tencuielile exterioare se execută în acelaşi timp pe mai multe nivele de lucru, se va lua
măsura ca echipele de la nivele diferite să nu lucreze pe aceeaşi verticală şi întotdeauna este bine să se ia
măsura podinelor etanşe şi a streşinelor
Lucrări de zugraveli şi vopsitorii
Art.29. Lucrările exterioare de vopsitorii şi zugrăveli se vor executa de pe schele sau de pe scări
standardizate.
Art.30. Se interzice circulaţia muncitorilor pe elementele scheletului luminatoarelor.
Art.31. Aparatele pentru vopsit şi zugrăvit, cât şi furniturile vor fi controlate înainte de începerea
lucrului. Ele vor fi probate săptămânal, supunându-le la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim.
Rezultatele verificărilor vor fi consemnate Într-un proces verbal.
Art.32. Nu se admite lucrul cu hainele îmbibate cu substanţe inflamabile.
Art.33. Este interzis muncitorilor vopsitori să se apropie de surse de foc în hainele de lucru.
Art.34. Vopsirea cu ajutorul aerului comprimat se face folosind masca de protecţie pentru vopsitor.
Art.35. Scările şi schelele folosite vor fi în bună stare şi asigurate împotriva alunecării sau deplasării.
Art.36. Lucrările de zugrăveli şi vopsitorie exterioare trebuie executate de pe schele sau leagăne în
bună stare. Se interzice utilizarea scărilor suspendate sau a altor mijloace improvizate.
Art.37. Lucrările de zugrăveli şi vopsitorie interioare trebuie executate de pe schele interioare sau scări
duble. Utilizarea scărilor rezemate este permisă numai în cazul vopsirii sau zugrăvelii unor suprafeţe mici
şi la înălţimi de cel mult 3 m de la sol, pe podea sau podine de lucru.
Art.38. Se interzice executarea lucrărilor de vopsitorie stând sau circulând pe dulapi izolaţi sau pe scări
atârnate.
Art.39. La executarea unor lucrări de vopsitorie cu instalaţii speciale, se vor respecta pe lângă
prezentele norme şi prescripţiile tehnice ale furnizorului de instalaţii şi utilaje.
Art.40. Este interzisă legarea cu sârmă a furtunurilor pe ştuţurile pompelor de zugrăvit sau vopsit.
Aceasta se va face cu ajutorul unor brăţări (coliere) strânse cu şuruburi.
Art.41. Este interzisă executarea reparaţiilor în timpul funcţionării instalaţiilor şi utilajelor de vopsit.
Art.42. La instalaţiile de vopsire nu se vor efectua reparaţii prin sudură sau mijloace care produc
scântei, dacă nu au fost în prealabil curăţate integral.
Art.43. Încăperile în care se prepară vopsele trebuie să fie bine ventilate.
Art.44. Dacă în încăperile unde se execută zugrăvirea şi vopsirea cu vopsele pe bază de apă se găsesc
conductori electrici sub tensiune, aceştia vor fi deconectaţi înainte de începerea operaţiei de vopsire.
Art.45. La intrările în încăperile unde se lucrează cu vopsele pe bază de substanţe inflamabile, se vor
monta tăbliţe avertizoare asupra pericolului de incendiu.

4
Art.46. După vopsirea instalaţiilor de încălzire centrală (inclusiv a elementelor de calorifer), în timpul
funcţionării acestora încăperile trebuie aerisite până la uscarea completă a vopsitoriei.
Art.47. Se interzice rămânerea peste noapte a muncitorilor în camerele unde au fost executate
vopsitorii în ulei; în astfel de camere, în timpul lucrului, trebuie asigurată o ventilaţie eficace.

Art.48. Lucrările de vopsitorie în spaţii închise, la care se folosesc materiale ce produc vapori toxici,
dăunători sănătăţii oamenilor se vor executa sub ventilaţie intensă cu instalaţii adecvate.
Art.49 Se interzice folosirea pigmenţilor albi pe bază de plumb, drept componenţi ai vopselelor
precum şi întrebuinţarea benzenului şi a benzinei etilate, ca diluant.
Art.50. La manipularea pigmenţilor toxici sub formă de praf se vor folosi măşti contra prafului.
Art.51. Pentru păstrarea vopselelor se vor folosi rezervoare metalice, prevăzute cu capace care se
închid etanş şi înzestrate cu mânere. Dizolvarea în ulei fiert a vopselelor uscate se va executa, de
asemenea, în rezervoare metalice, prevăzute cu capace şi cu mânere.
Art.52. Păstrarea vopselelor uscate şi dizolvate, a diferitelor lacuri, a terbentinelor etc. este permisă
numai în rezervoare speciale de fiert, care se închid ermetic. Este interzisă păstrarea acestor materiale în
alte vase.
Art.53. Se interzice folosirea surselor incandescente, focului deschis, fumatului, aprinderea chibritului
etc. în încăperile unde se execută vopsirea, prepararea sau depozitarea vopselelor. Pe uşile acestor încăperi
vor fi fixate tăbliţe avertizoare şi de interdicţie corespunzătoare.
Art.54. Materialele pentru vopsire vor fi păstrate şi transportate în vase bine închise; deschiderea
capacelor metalice, în special la vasele care conţin vopsele pe bază de nitroceluloză se va face cu scule din
materiale neferoase, care nu produc scântei. Materialele de şters se adună în lăzi speciale cu capace, care se
vor amplasa în afara încăperilor de lucru şi vor fi evacuate şi golite zilnic.
Art.55. Se vor lua toate măsurile de electrosecuritate prescrise de prevederile normelor în vigoare
referitoare la operaţiile de vopsire.
Lucrări de placare
Art.56. Aşezarea şi fixarea pietrelor, coloanelor şi a detaliilor arhitecturale, utilizate pentru placarea
pereţilor şi a lucrărilor de faţadă vor fi realizate cu respectarea prevederilor din prezentele Norme.
Art.57. Prelucrarea pietrelor pe şantier (spaţiu similar) va fi executată în locuri special îngrădite, în
care se interzice accesul persoanelor străine.
Art.58. Locurile de muncă ale cioplitorilor de piatră se vor afla la o distanţă de cel puţin 3 m unul de
celălalt. În caz contrar, vor fi aşezate între aceştia ecrane de protecţie. Se interzice aşezarea pietrarilor unul
în faţa celuilalt.
Art.59. În timpul prelucrării, pietrele (placajele de marmură, piatră de construcţie etc.), de dimensiuni
mari şi grele, vor fi bine aşezate pentru a nu produce căderea lor şi accidentarea muncitorilor.
Art.60. La locul de tăiere a blocurilor cu ferăstrăul se va amenaja o podină de scânduri, prevăzându-se
şi şanţuri pentru scurgerea apei. Podina va fi curăţată mereu, pentru a se evita alunecarea şi accidentarea
muncitorilor.
Art.61. La prelucrarea uscată în încăperi speciale, acestea vor fi în permanenţă ventilate, pentru
evacuarea prafului.
Art.62. Maşinile electrice de şlefuit vor avea mânerele izolate, conductorii electrici izolaţi în tuburi de
cauciuc şi întrerupătoarele închise în cutii. De asemenea, vor fi prevăzute cu al patrulea fir, pentru legarea
la pământ a corpului maşinii.
Art.63. Depozitarea plăcilor va fi făcută în condiţii conforme cu normele de tehnică a securităţii la
depozitarea materialelor; acestea se vor face în stive de maximum 1 m lăţime. Pentru a evita răsturnarea
lor, plăcile vor fi aşezate pe lat şi cu şipci între rânduri.
Art.64. Transportul plăcilor, atât pe orizontală cât şi pe verticală, la locul de montare, se va face cu
mijloace mecanizate pentru a se evita pericolul de accidentare a muncitorilor.
Art.65. Plăcile şi piesele sculptate, proaspăt montate, nu vor fi lăsate fără a fi bine consolidate.
Art.66. Montarea plăcilor se face începând de jos în sus pentru ca fiecare placă să se reazeme pe placa
inferioară.
Art.67. Dacă dimensiunile sau greutatea plăcilor nu permit ca ele să poată fi manipulate cu uşurinţă de
doi oameni, mişcarea lor se va face mecanizat.
Lucrări de mozaic
Art.68. La lucrările de turnare şi frecare a mozaicului sau demontare a plăcilor mozaicate se vor
respecta şi prevederile stabilite în Normele specifice de securitate a muncii pentru propagarea, transportul,
turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi comprimat.
5
Art.69. Roabele, containerele, găleţile, buncărele mobile etc., cu ajutorul cărora se transportă mozaicul
gata preparat pentru turnare, trebuie să fie corespunzătoare, verificându-se în acest scop înainte de fiecare
schimb starea lor.

Art.70. Înainte de începerea turnării mozaicului, toate golurile în plan vertical care nu au parapet, sau
care au un parapet mai mic de 1 m, vor fi barate sau prevăzute cu balustrade la cel puţin 1 m şi la 0,50 m,
iar golurile în plan orizontal vor fi astupate, spre a evita căderea materialului şi a muncitorilor.
Art.71. Maşina de frecat mozaic va fi folosită şi manevrată numai de către mozaicarul care a fost
instruit în acest sens. Este interzisă folosirea maşinii de frecat de către muncitorii necalificaţi sau neinstruiţi
în mod special.
Zilnic, înaintea începerii lucrului, se va verifica starea maşinii de frecat, a conductorilor în ceea ce
priveşte izolarea lor, precum şi legarea la priza de pământ.
Art.72. Lucrătorul mozaicar numit pentru manevrarea maşinii de frecat mozaic şi care a fost instruit în
acest sens, nu va intra în lucru fără să aibă echipament de protecţie (mănuşi şi încălţăminte electroizolantă).
Art.73. Este interzis ca mozaicarul care manevrează maşina de frecat mozaic să folosească mănuşi şi
cizme de cauciuc electroizolante care nu sunt măsurate dielectric PRAM.
Art.74. La eventuala defectare a maşinii în timpul lucrului, mozaicarul va anunţa imediat electricianul
de serviciu, care este singurul în măsură să verifice starea utilajului.
Art.75. În cazul în care mozaicarul care manevrează maşina de frecat trebuie să mute maşina în alt loc
de muncă, înainte de a executa această operaţie o va deconecta de la sursa de curent electric. Deconectarea
se va face în mod obligatoriu purtând mănuşi de cauciuc electroizolante.
Art.76. Cablurile de alimentare între tabloul electric şi maşina de frecat mozaic vor trebui să fie
suspendate.
Este interzis a se lucra cu maşina de frecat mozaic având în jurul maşinii şi al muncitorului amplasaţi
conductori electrici de alimentare.
Art.77. La întreruperea lucrului în timpul pauzei sau la terminarea pogramului, maşina se va deconecta
obligatoriu, iar electricianul de serviciu şi şeful de echipă vor verifica această operaţie.
Art.78. Se interzice a se lăsa maşina neasigurată la terminarea lucrului. Ea va fi încuiată împreună cu
cablurile de alimentare într-o încăpere unde nimeni nu poate să pătrundă.
Art.79. În locurile întunecoase unde este nevoie de iluminare cu caracter temporar, se vor folosi lămpi
portative de 12 sau 24 V.
Art.80. Mânerul şi soclurile lămpilor portative alimentate de la priza de curent, vor fi confecţionate din
material electroizolant neinflamabil şi rezistent la solicitări mecanice.
Lucrări de faianţă
Art.81. Aşezarea şi fixarea plăcilor pe pereţi trebuie realizată cu respectarea prevederilor din prezentele
norme, care se referă la lucrările de zidărie, lucrările cu ciment şi aracet etc.
Art.82. Depozitarea plăcilor se va face cu respectarea normelor privind securitatea muncii În
depozitele de materiale.
Art.83. Transportul plăcilor pe verticală la înălţime, la locul de muncă, trebuie să se facă cu astfel de
mijloace care să evite pericolul de accidentare a muncitorilor şi spargerea plăcilor.
Lucrări de parchete
Art.84. Transportul parchetului se va face în pachete (legături).
Art.85. Depozitarea legăturilor de parchet la locul de punere în operă se va face în stive de maximum 1
m înălţime, cu respectarea prevederilor capitolului care se referă la depozitarea materialelor.
Art.86. La lucrările de parchete, care se execută în încăperi închise, acestea trebuie să fie în
permanenţă ventilate pentru evacuarea prafului cu instalaţii de ventilare adecvate.
Art.87. Baterea parchetului se va face cu scule în perfectă stare conform prevederilor capitolului care
se referă la scule şi dispozitive.
Art.88. Cuiele necesare baterii parchetului se vor ţine într-o lădiţă specială. Este interzisă răspândirea
cuielor pe stratul suport sau pe parchet. Este interzisă ţinerea cuielor în gură.
Art.89. Locrătorii parchetari vor lucra numai încălţaţi.
Art.90. Maşinile electrice de raşchetat şi lustruit parchetul vor fi obligatoriu legate la pământ prin nulul
de protecţie. Conductorii electrici care fac legătura de la priză la maşină vor fi izolaţi în tub de cauciuc.
Art.91. Muncitorii care lucrează la maşinile electrice de raşchetat şi lustruit parchetul, vor fi special
instruiţi şi cu normele care se referă la măsurile de protecţie contra electrocutării. Ei vor purta în mod
obligatoriu echipament de protecţie electroizolant.

Art.92. Maşinile electrice de raşchetat şi lustruit parchetul, vor fi zilnic verificate, înainte de începerea
lucrului. În cazul în care în timpul lucrului se iveşte o defecţiune la maşină, aceasta va fi imediat

6
deconectată şi anunţat şeful de şantier care va trimite electricianul de şantier pentru a o repara. Este interzis
muncitorilor de a încerca repararea maşinilor.
Art.93. Este interzisă începerea lucrului cu maşina electrică de raşchetat, înainte de a se verifica dacă
toate lamele de parchetat sunt bine bătute, pentru a preîntâmpina o eventuală smulgere şi proiectare a
acestora de către maşină.

Art.94. În cazul în care maşina de raşchetat sau lustruit parchetul trebuie să fie mutată la un alt loc de
muncă, înainte de a se executa această operaţie, va fi deconectată de la sursa de curent.
Art.95. La întreruperea lucrului, în timpul pauzei şi la terminarea programului, maşina se va deconecta
obligatoriu de la sursa de alimentare. Se interzice lăsarea maşinii neasigurată după terminarea lucrului. Ea
va fi încuiată, împreună cu cablurile de alimentare, într-o încăpere sigură.
Art.96. La raşchetarea (curăţarea) manuală a parchetului, cu rindeaua, aceasta se va verifica înainte de
începerea lucrului, mânerele trebuind să fie suficient de solide şi să nu prezinte fisuri sau aşchieri.
Art.97. La raşchetarea (curăţarea) manuală a parchetului cu ţiclingul acesta trebuie să aibă o
apărătoare, care să îmbrace ţiclingul, permiţând ieşirea în afară numai a părţii tăietoare.
Art.98. În încăperile unde se ceruieşte parchetul cu ceară dizolvată în benzină, sau cu palux se interzice
fumatul şi executarea lucrărilor care necesită folosirea focului, producerea de scântei etc. Pe uşile acestor
încăperi vor fi montate tăbliţe avertizoare. Aceste încăperi vor fi în permanenţă aerisite.
Realizarea faţadelor clădirilor înalte cu panouri cortină
Art.99 Închiderile exterioare ale clădirilor înalte cu pereţi cortină se vor realiza numai pe baza unui
proiect tehnologic aprobat, ce va cuprinde fiecare fază tehnologică şi instrucţiunile proprii de securitate a
muncii.
Art.100. Măsurile de securitate a muncii vor fi evidenţiate în mod special de conducătorul locului de
muncă la instructajul de pregătire a formaţiei de lucru, insistând asupra operaţiilor tehnice şi a factorilor de
risc care pot apare.
Art.101. Începerea montării pereţilor cortinei implică executarea în zona respectivă a schelei de faţadă
(conform proiectului tehnologic) realizându-se ancorarea acesteia cu tiranţi şi distanţieri de structura noii
clădiri în zonele nevitrate.
Art.102. La montarea, exploatarea şi demontarea schelelor fixe sau autoridicătoare se vor avea în
vedere prevederile conţinute pentru lucrări de cofraje, schele şi eşafodaje.
Art.103. Pentru evitarea efortului la înălţime a lucrătorilor se va urmări ca pe baza unei trasări riguroase
a elementelor de închidere să se monteze de structură mai întâi piesele de legătură ale pereţilor cortină
(console, montanţi) în sistemele indicate de soluţia constructivă.
Art.104. În cazul asamblării riglelor orizontale şi verticale de montare a geamurilor la sol, dimensiunile
acestora nu vor depăşi gabaritul schelei fixe; ridicarea şi pozarea lor se va realiza cu ajutorul mijloacelor de
ridicat.
Art.105. Lucrătorii vor purta echipament de protecţie conform Normativului cadru de acordare şi utilizare
a echipamentului individual de protecţie, iar manipularea geamurilor va fi făcută cu dispozitiv tip "ventuză".
Art.106. Se interzice montarea subansamblelor şi a geamurilor pe vânt, ploaie sau condiţii neprielnice.
Art.107. În situaţia folosirii nacelelor suspendate, măsurile de securitate a muncii vor fi adaptate şi
stabilite prin proiectul tehnologic de montaj.
Finisaje
Art.108. Conceperea tehnologiilor de finisaj exterior sau interior va avea la bază elementele de
securitate privitoare la:
 lucrul la înălţime;
 lucrul cu substanţe toxice la contact tactil sau/şi pe cale respiratorie;
 lucrul cu instalaţii acţionate electric.
Art.109. La proiectarea construcţiilor placate cu geamuri se va prevedea realizarea unui sistem propriu
clădirii şi permanent care să permită utilizarea nacelelor suspendate necesare atât la montarea geamurilor
cât şi la intervenţii ulterioare, pe toată înălţimea clădirii.
Art.110 Acest sistem este recomandat în cazul tuturor construcţiilor înalte, evitându-se montarea
schelelor şi pericolele ce derivă din această operaţie la construcţiile de acest gen
Art.111 Maşini de găurit portative:
1. Maşinile de găurit portative se vor porni numai după ce au fost ridicate de pe masa.
2. Maşinile de găurit portative se vor lăsa din mana (se vor depune) numai după oprirea burghiului.

7
Întocmit,
S.C. DIGVALEG S.R.L.

S-ar putea să vă placă și