Sunteți pe pagina 1din 11
REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RATIONAL NISPORENI project DECIZIE nr. 831 din 23 decembrie 2021 or. Nisporeni »Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni in leetura a doua pentru anul 2022” Intemejul art. 43. 46 alin (1) al Legii nr. 436—XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia public& localé, tn confomitate cu prevederile ar1.47 al Logi finanfelor publice si responsabilitifi bbugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, a20, 21, 25, 26 din Legea nr. 397 -XV din 16 octombrie 2003 priviné finanjele publice locale, precum gi prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarca si ‘modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Riinisterului Finatelor nr.209 din 24.12.2015, cirulara Ministerului Finantelor, Consiliul raional, Decide: 1. Se probit bugetu raional pentru 2022 in lectura a doua, a venturi in suri de 184 182 100 (una sutt opizeci si patru milioane una sutt optzeci si dowd mii una suta) leis lt cheltuieli in suma de 181 597 100 (una suti Sptzec gi unu milioane cinci sute noulzeci si gapte mii una suté) le, cw un excedent de 2 585 000 (dows milioane cinci sute optzeci si cinei mii) lei 2. Se aprobi: 5.1 indicatorit general gi susele de finanfare ale bugetului raional pentru amul 2022, conform anexei nt 1 2/2, Componenta veniturilor bugetului raional, conform anexei nr.2. 23. Resursele gi cheltuielie bugetului raional pentru anul 2022, conform anexei r.3- Fa Nomenclatora tarfelor pentra prestarea servicilor contra platé de etre instituile publice finanjate de Ia bbugetul raional, conform anexei nr. 4. 3S Sinteza venituilor colectate de cate autortiie/institufile publice conform anexei nr. +e Piecuvul limit al staelor de personal din insitutile bugetare finangate de la bugetul raional, ‘conform anexei 6, 2.7, Caleulul definitivat al bugetelor instituilor educafionale pentru anil 2021, confonn ancxei 38, Suma componenteiraionale si fondului de edueatie incluziva pentu anul, 2022, conform anexci ar.8. 2.9 Programul anual al imprumuturilor, conform anexet n.d. Fo. Crantumal fonduli de rezervl. 2 bugetului raional, in sum de 1 200.0 mii lei 211, Regulamentul de uilizare a mijloacelorfondului de rezerva a Consiliului raional. 2.12. Nota informativa la proiectul bugetului. 5 Transferurile ou Destinafie Speciald de Ia bugetul de stat se vor utiliza conform destinafiei de catre institutiile Dugetare. ‘4, Se imputemiceste presedintele raionului, domnul Vasile MARCUTA, cu rolul de administrator de buget, de a efectua redistribuirea alocatillor bugetare aprobate in buget intre categoriite ‘economice de cheltuieli, dupa nnecesitiile reale ale insttutilor; redistribuirea alocatiilor bugetare intre institute bugetare din subordine in cadrul ‘mui subprogram, alte redistribuiri de alocafi. 's Prezenta decizie intra in vigoare la O1 ianuarie 2022. & Doamna Olesea Beschieru, secretaral Consilialui Raional, va asigura aduceres la cunosting’ publics, prin publicarea gi prin afigrea in locuri public, a prezente devizt sia anexelor la decizie in termen de 14 zile. 7. Controlul executirii prezentei decizii se atribuie presedintelui raionului, dlui Vasile MARCUTA. Pregedintele sedintei Consiliului raional . Secretarul Consiliului raional - Olesea Beschieru Contrasemnat: Sef servieiu juridic Seregiu Zmeu Anexa nr.1 la decizia Consiliului raional mast din 23,12.2021 generali si sursele de finanfare a bugetului raional Nisporeni pe anul 2022 eaten Lazar Vera Sef Directie Finante vee dc Com renee 83 sam Componenta veniturilor bugetului raional Nisporeni pentru anul 2022 ls DEMUMIREA od eo(t6) fh. VENFTURE,totat maa 182,1 venturi proprit 72885 Li tnpese sence SuaB7 Impoc pe vend peenlr ice raw dia lara wae ame ar ri Jeeves dec ars ree, paul Import pe vent penaanlr ib ape con Ta =o mpl pe vail proeeo ie a domesal anspor ede Tus 550. ipsa pe enn operand psdar pees es H30 50. [rasa pecru ans a6 10g T12 =| {i pn Terme eon Tass Plata pens ccrcatele de wham gratorzine nan (ames tans 163120 [ss oa Sai rT ETO Tat at [2 Rese ava el Tan ea in prose eo pa Tas Tae a est oewnea but parmea pC 142520 St ‘Donati voluntae pet celtuiel caren din suas interne aia ene natituile bupetare [2 Fondurispeciae aa, Finns cmpararn va sine ce sure asin ee aa a ficasiod atar — [rant de bagel et 1168266 rset caret pil cudesinae spel Tare gst de ah re ee el pen dl eel ee, rn 30762 Irs cuene rimte eu aesnape speci nse basa de 9 a ais Jogele sec ne pent sigwaea aise soci f Frama caves pie esa elt ae bagel wat i a [agente de ve I enrol priv en dane [rar cirene psi cu desinayi special ie bagel dat mi aa sd nivel Ten infarct deuse [Tears ares pri deine eerie bagel deat ai ail lngee oe devel Fraser caren rose cu avn see G dul i on lesmpesar ins geal de st age lode de nie ania = [Ate ser caetca sine ener Tn39 "Taal opal pre cadet seca ave LG s| 129 nul eae de eal Frasier curate pom co Safe pve nsoe ai {puede sa inate bapolr ae de nvelal i ae! Fra onl anit ete cn ae sit Doge a atl ul olde eb = ‘Sef Dieetie Finange azar Vera esr cet conor dine eco pe programe pefrman pe Dg sos) ‘igre pe aoe iw enue ee tare Gua era ye ENE rea saul Seve de Sup UOTE Protec rich dorienal exon rae coleeale 07 Ta iF TAGE ATT AORTIC \secotare a ecosomi Tt rabagomest fy dometal age Tut naeagoment 5 domen GevaHar TOTATET Jesssrctilor ar eanaae eg src lt rar, oo aren evi radar PUBS Te RSET ATT TST ea fies sepia Sef Direc Financ Anexa nr {a decizia Consiliulul raional nr, 8/31 din 23 decembrie 2021 ‘Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de institufiile publice Finanfate de Ia bugetul raional Nisporeni pe anul 2022 Wr Costul serviciilor dio Denumirea serviciilor L 2 3 T | Servicii cu plata prestate de catre serviciul arhiva | Conform anexei nr.1 si anexei nr.2 Ta Hotarirea Guvermulwi nr.339 din 23 martie 2005 modificata prin Hotarirea nr. 627 din 12.07.2010 2 | Emiterea certificaiclor de urbanism pentru 50 lei/ bucata proiectare sau informativ 3___| Emiterea autorizatillor de construire /desfiintare | 100 lei/ bucata 4 _ | Veniturile de Ia serviciile aferente procesului de | 300 lei/pachet privatizare 3 | Venituri de la arenda inedperilor Conf. tarfelor Legit bug de stat pe a 2022 6 _ | Serviciile comunale Conf. calculelor cu exceptia ordonatorilor in cadrul CRN 7__| Plata peniru instruirea copiilor in scoalt la acordeon_| 310 lei lunar, incl. 50 lei CR 8__| Plata pentru instuirea copiifor fa pian 310 lei lunar, incl. SO lei OR ‘9 | Plata pentru instruirea copiilor in gcoala fa vioar& | 300 lei lunar, incl. 50 lei CR 10 | Plata pentru instruirea copiilor in scoala la 300 lei lunar, incl. 50 lei CR instrumente aerofone [11 [ Plata pentre instruirea copillor Ia fambal, Auier 300 lei lunar, incl, 50 lei CR | fe Plata pentru instruirea copiilor in scoala de arte 180 ei lunar | plastice | 113 _| Plata pentru chirie de la cimin ..Boris Cazacu” 1 14 | Plata pentru chirie de la camin Mircea Eliade | 15 | Plata pentru alimentatia clevilor claselor V- XII | Conform deciziilor consililor de administrare pedagogice si a parinjilor dar, nu mai putin de 10.8 lei 16 _ | Scoala de sport - preturi pentru cazare ‘Camere cu comoditati T10Tei/24 ore ‘Camere cu comoditatilimitate 90 1ei/24 ore 17 | Cuantumul chiriei pentru beneficiarit de locuinte | 12.0 lei/m™ sociale In cazal depasiri limitei maxime de venit aprobat prin Decizia CR ar 3/8 din 15.06.2018 — se va majora proportional % de crestere a venitului real pe gospodarie fata de limita maxima aprobata. a venitului 18 | Asigurarea cu transport contra plata la solicitarea | Compensarea cheltuielilor suportate institutiilor publice fondator a caror este CR conform Deciziei CR nr 6/6 din 30.09.2021 Sef Directie Finante V. Lazar Sinteza veniturilor colectate de catre institutitle publice finantate de la bugetul raional ‘Anexa nr. 5 la ceca Coss ralonal nr. 831 din 23.12.2021 Nisporeni pe anul 2022 Re Deaurnireniatiuyie Tor de miloace Sema Tacs pe atego lve preconizath spre fncasare sale aszoste pia | Somer pecucr seoraoa seasiosevcrco fpopriette — |ctate tre ta ea ‘csidvonaa B z z z T [Arhiva raoneli— prestarea serviellor en 72]Consilil raicnal veniturle dele arendainciperilor, prestarea [ericiloe =I {— “font muzieala— pata penta insrareaeopiiorayoosla fouaicala Iseoala de are pletion ~ pln porta neraea copii In ooal lsc ere plastice scale de spr Secta Logistic, wenspot si gospouare [cont de culture i tneret uceaforul dn Neporenh 73 4 [central RalonalTeret Nsporeni Bi 5] [rico Teoreuic Bovis Cazacu™ T2]Gimnaziul Zoeria Toficeul Teoreie Mivces Fhade_ Tflicoul Teorcie " Prometeu" Graze T3]Gimnaziul Gr. Views a primara— gradinia Bacsenl ra gradinila Paruenl of Scoala primare— gradinita Gauren T7}Giesnazial Gradina Vates Sef Directie Finanje 2 Treston Total: 23 Tao asoaa | 63.9 oy Pole enema] oh ‘eszssn|__enssonan] _swaso ‘soico] ——_ooszoo seoeaze af seoransd| se) sara 2x0) ‘wonoo| seco ‘xsoxee| seo oaee Anexa nr 8 1a decigia Consiiui raional rr, 8/31 din 23.12.2021 Suma componentei raionale si fondului de educatie incluzi pe raionul Nisporeni anul 2022 Tei Suma Total componenta, dinire care 10437300 “Transportarea elevil ransportarea clevilor pea ~ cazarea in ctimine 913200 Total componenta disponibili ae Total educatie incluziva, dintre care 1991600 |. repartizats 1991600 |= rezerva Sef Directie Finante V. Lazar Anexa nr. 9 la decizia Programul anual al Imprumuturilor Consi 8/31 Din 23.12.2021 Ghaiile de creditare | M Nalonificare ea Nr. | Denumirea Creditorului Dectsth joneda | |Valortinerge Data scadentei_| Anul inceperii Tmprumutului ‘imprumutului |imprumutului ‘.., | Rata Dobina fimprumututur | rambursii pericada) ‘imprumuturi interne/externe contractate in trecut si care ‘sunt in vigoare la situatia din 01.01.2022 | | Banca deDeworarea | Constructia Consiliului Europe | locuintelorsociale | ___1992160|euro 2015 - 2017 2037 2020 10,00-0,37% ae a 9 Sef Directie Finante V. Lazar a Whe APROBAT Anexa nr.10 la decizia Consiliului raional ar. 8/31 din 23 decembrie 2021 Regulamentul privind constituirea fondului de rezerva al Consiliului raional Nisporeni si utilizarea mijloacelor acestora in anul 2022 1. Dispozitii generale 1, Regulamental privind constituirea fondurilor de rezerva ale autorititilor administrafiei publice locale gi utilizarea mijloacelor acestora (in continuare - Regulementul) determin modul de constituire, utilizare, jenfa si control al fondurilor de rezerva ale autoritatilor administrafiei publice locale. 2. Prevederile prezentului Regulament au actiune asupra autoritiilor reprezentative si deliberative si a lor executive ale unitailor administrativ — teritoriale de nivelul al doilea. I. Constituirea fondurilor de recervii ale autoritijilor administrafiei publice locale, utilizarea mijloacetor acestora 3. Fondul de rezerva este un fond binesc, constituit anual de autoritatea reprezentativa si deliberativa a unitajii administrativ — teritoriald gi destinat unor cheltuieli pentru actiuni cu caracter exceptional gi imprevizibil, care nu sint previzute in bugetul unititii administrativ — teritoriale respective si care fin de ‘competena autoritiilor administratiei publice locale. 4, Cuantumul fondului de rezervii se aprobé anual de catre autoritatea reprezentativa si deliberativa a unitajii administrativ — teritoriale la aprobarea bugetului pentru anul urmétor, in mairime de cel mult 2 % din volumul cheltuielilor bugetului ei, in conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea nr. 397 — XV din 16 ‘octombrie 2003 privind finanjele publice locale. 5. Mijloacele fondului de rezerva pot fi utilizate pentru: 2) lichidarea consecinfelor calamititilor naturale si ale avariilor, efectuarea lucrarilor de proiectare aferente ‘acestor actiuni; b) restabilirea obiectelor de importanti local (care se afla la balanja autoritatilor publice localeyin cazul calamititilor naturale provocate de procese geologice periculoase); ©) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistragi; ¢) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente-vulnerabile si veteranilor actiunilor de lupti din Afganistan (1979-1989) gi a actiunilor de lupti din anu! 1992 pentru aplrarea integrititii teritoriale si independentei Republicii Moldova, precum si participantilor la lichidarea consecinfelor Avariei de la Cemobil si veteranilor celui de al TI-lea Razboi Mondial; ¢) finanfarea unor actiuni de promovare a cultu comunita f) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea si repartizarea ajutoarclor umanitare acordate unititii administrativ — teritoriale (in caz de necesitate); 2) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri si salvatori pentra imbundtatirea bazei tehnico — materiale, conform prevederilor legale; fh) finanjarea cheltuielilor, ce tin de achitarea creditelor preferentiale gi dobanzilor aferente pentru unele categorii de populatie. j) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil si necesitasi de urgeng&, care, in conformitate cu legislatia, yin de competenta autoritatilor publice locale. i) acordarea in baza Dispozitiei ajutor material in suma de 15 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de funerariile veteranilor de rizboi, cu aprobarea ulterioara prin Decizie de Consiliu. 6. fn cazul incasarii in procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele aprobate in bugetul unitayiadministrativ ~ teritoriale, fondul de rezerva poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, in limita stabiliti de autoritatea reprezentativa si deliberativa respectiva, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate in buget , sportului, altor activitigi avand drept scop dezvoltarea 1 ‘jloacelor fondului de rezerva se efectueazi in baza deciziei autorititii reprezentative si deliberative a unititii administratiy — teritoriale respective, in limita alocagiilor prevazute in buget si in bazar documentelor justificative. 8. In cazuri exceptionale si necesititi de urgenta, autoritatea executiva a unitigi administrativ — teritoriale va aloca, in baza dispozitiei sale, mijloace din fondul de rezerva, cu sume de péné la 3 mii lei, iar in cazuri de ‘urgent’, pentru lichidarea consecinfelor calamititilor naturale ale avariilor, prevenirea raspéndirii unor focare de boli, etc., dup& necesitate, cu aprobarea ultericar§ obligatorie de c&tre autoritatea reprezentativa si deliberativa respectiva. IIL. Procedura elaboririi si adoptirii decizilor autorit reprezentative si deliberative a unitafii administrativ — teritovi le 9, Autoritatea exccutiva a unitati administrativ — teritoriale examineaz& cererile, demersurile, solicitirile (in continuare - cereri) parvenite de la persoanele fizice si juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezerva si le remite pentru examinarea personalului abilitat cu acest drept, pregedintelui raionului si / sau directiile consiliului raional 10. in urma examinirii cererilor primite si documentelor justificative, cu excepfia cazului expus in punctul 5 litera a) d) si i) autoritatea executiva elaboreazi un aviz si proiectul de decizie, care se prezinta in modul stabilit autoritafi reprezentative gi deliberative. 11, Autoritetea reprezentativa si deliberativa a unitifii administrativ ~ teritoriale examineaz cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum si alte materiale justificative si decide asupra alocrii mijloacelor din fondul de rezervi. IV. Modul de alocare a mijloacelor din fondurite de rezerva ale autoritifilor administratiei publice locale 12. Direotia Finante, subdiviziunea financiaré a unitéji administrativ — teritoriale de nivelul doi, in baza deciziei autoritatii reprezentative si deliberative respective si a documentelor justficative, loca mijloace din fondul de rezerva, cu precizarea planului de cheltuieli 13. Mijloacele fondurilor de rezerva ale autoritatilor administratiei publice locale previzute pentru a fi alocate persoanelor juridice se transfera pe conturile acestora, iar cele alocate persoanelor fizice — la conturile acestora sau se achiti nemijlocit in mijloace banesti, in functie de solicitarea beneficiarului. 14, Finanjarea cheltuielilor din fondul de rezerva se efectueazit pe m8sura incasirii veniturilor in bugetul uunivigii administrativ —teritoriale si se reflect8 in partea de cheltuieli into pozitie distineté. V. Evidenga si controtul utiliziérii mijloacelor fondului de rezervt 15. Mijloavele fondului de rezerva se uiilizeazA in stricti conformitate cu destinafia lor, prevazuté in decizia autoritajii reprezentative si deliberative respective. 16. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervi se reflect in informatiile despre mersul executirii bugetului unitafii administrativ — teritoriale. 17. Autoritatea executiv’ a unitifii administrativ — teritoriale prezinta autorititii reprezentative si deliberative raportul despre utilizarea mijloacelor fondului improun& cu raportul privind mersul executie! bugetului unititii administrativ — teritoriale sau la alti dat, la solicitarea autoritijii reprezentative $i deliberative. 18. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezerva se restituie in bugetul unit&fii administrativ —teritoriale, la situatia de 31 decembrie. 19 Controlul asupra utilizar eficiente si dupa destinatie a ciitre organele de control abilitate cu acest drept. 20. Utilizarea contrar destinatiei a mijloacelor fondului de rezerv constituie temei pentru perceperea lor integral si incontestabildi in bugetul unitafii administrativ — teritoriale respeotive si tragerea Ia rispundere a persoanelor culpabile, in conformitate cu prevederile legislatci. 21. Responsabilitatea pentru alocarea si utilizarea mijloacelor fondului de rezerv revine autoritafii executive a unitifii administrativ — teritoriale respective. loacelor fondului de rezerva se efectueazi de Secretarul Consiliului raional Olesea Beschieru Sef directie finante -e Vera Laxir

S-ar putea să vă placă și