Sunteți pe pagina 1din 1

3.

MODEL DE DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A SUCCESIUNII LEGALE ȘI TESTAMENTARE ÎN


TERMENUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ

S-a cerut redactarea si autentificarea urmatorului act:

DECLARAȚIE
Subsemnatul,..................., cetățean ........, cod numeric personal ....................., cu
domiciliul în .............., posesor al cărții de identitate seria .........nr. ..........., eliberată de ...........,
la data de ..........., declar că accept în mod expres, în conformitate cu prevederile art. 1100 și
art.1108 alin.(2)  din Codul civil, succesiunea defunctului/ei............, cetățean ........, având cod
numeric personal ............ , decedat la data de ................ , cu ultimul domiciliu în ................,
conform certificatului de deces seria ............. nr............... eliberat de Primăria .............. la data
de ............... în calitate de ........... ca moştenitor legal şi în calitate de legatar (Legatarul poate
fi: universal- art. 1055 C.civ, cu titlu universal – art. 1056 C.civ. şi cu titlu particular -art.1057 C.
civ.)................. desemnat prin testamentul autentificat sub nr....... la data de........ de notarul
public.................cu sediul profesional în......... /sau testamentul olograf datat ......., validat
prin procesul verbal din data de..... .

Dau prezenta declaraţie în condițiile art. 1.108 și următoarele Cod civil spre a servi la
dezbaterea succesiunii defunctului/ei................. .

Subsemnatul..........declar că notarul public mi-a adus la cunoștința faptul că opțiunea


mea succesorală în sensul acceptării ,este irevocabilă.

Prezenta declaraţie se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul Naţional


Notarial de Evidență a Opțiunilor Succesorale (RNNEOS).
Eu,..................., declar că am citit actul, sunt de acord cu conținutul său și îmi exprim
consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză,
consimțământul nefiindu-mi viciat.

Prezentul înscris a fost întocmit azi, data autentificării, de notarul public..............., cu


sediul biroului individual notarial în .............., într-un singur exemplar original, care se păstrează
în arhiva biroului individual notarial și ........... (...........) duplicate, din care 1 (un) exemplar va
rămâne în arhiva biroului notarial, ........(............) exemplare s-au eliberat părţii.
Declarant,
..........................(nume, prenume, semnatura)

S-ar putea să vă placă și