Sunteți pe pagina 1din 1

74.

PROCURĂ RIDICARE ACTE

-S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, ......, cetăţean ........., cod numeric personal ........., cu domiciliul


în ........................., posesor al cărții de identitate seria ________nr. ______, eliberată de
_______, la data de ____________, ..............................., în calitate de mandant,
împuternicesc prin prezenta, cu puteri depline pe domnul, .................., cetăţean .............,
cod numeric personal ............, cu domiciliul ................, posesor al cărții de identitate
seria ........... numărul ..............., eliberată ..........., la data de ........, în calitate de
mandatar, pentru ca în numele meu, şi pentru mine, să se prezinte şi să mă reprezinte în
faţa Universității București, Facultatea de Drept, în vederea ridicării, în original, a
diplomei de licență eliberată pe numele subsemnatului, a foii matricole,
anexă la aceasta, precum și toate celelalte acte ce aparțin subsemnatului.-
În vederea executării prezentului mandat, mandatarul meu se va prezenta la
instituţia mai sus menţionată, şi oriunde situaţia o va cere, va face orice fel de cereri şi
declaraţii, va achita orice taxe se vor impune, va ridica diploma de licență, în original, pe
care mi-o va remite, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde este necesar,
semnătura sa, dată în limitele prezentului mandat, fiindu-mi opozabilă.------------------------
Prezentul mandat se întinde și asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar
dacă nu sunt precizate în mod expres în prezentul înscris , conform art. 2016 alin. 3 Cod
Civil.
Eu, mandantul, declar pe propria răspundere că notarul public mi-a adus la
cunoștință faptul că pot revoca oricând, până la îndeplinire, prezentul mandat.
Prezentul mandat este gratuit, netransmisibil şi valabil până la îndeplinirea lui sau
până la încetarea prin alte cauze prevăzute de lege dar nu mai mult de 3 (trei) ani, de la
data autentificarii prezentei procuri, conform art.2015 Cod Civil.
Eu,.................., declar că am citit actul, sunt de acord cu conținutul său și îmi
exprim consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de
cauză, consimțământul nefiindu-mi viciat.
Prezentul înscris a fost întocmit azi, data autentificării, de notarul
public................, cu sediul biroului individual notarial în............, într-un singur exemplar
original, care se păstrează în arhiva biroului individual notarial și ........(...........)
duplicate, din care 1 (un) exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial, .........
(...............) exemplare s-au eliberat părţii.
MANDANT,
____________(nume, prenume, semnătură)

1|Page Th. MI

S-ar putea să vă placă și