Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la transmiterea unor bunuri


------------------------------------------------------------

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, și al art. 8
alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților
administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125,
art. 611), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se transmit, cu acordul consiliilor locale, cu titlu gratuit, din proprietatea


statului, administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea unităților
administrativ-teritoriale, bunurile indicate în anexă.
2. Unităţile administrativ-teritoriale vor repartiza bunurile primite instituțiilor de
învățământ general conform necesităților.
3. Ministerul Educației și Cercetării în comun cu autoritățile publice locale vor
institui comisii de transmitere a bunurilor și vor asigura, în termen de 30 de zile,
transmiterea bunurilor indicate în anexă conform prevederilor Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 901/2015.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală
2

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr. /2021

LISTA
bunurilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea
Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea unităților
administrativ-teritoriale

Denumirea Unitatea Prețul Prețul


Nr. Raionul/ Cantitatea,
bunului de unui total, lei
crt. municipiul litri
măsură litru
1 2 3 4 5 6 7
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 11520,00 580608,00
1. Anenii Noi Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 3205,00 161532,00
2. Basarabeasca Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 24145,00
1216908,00
3. Bălți Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 8795,00 443268,00
4. Briceni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 17375,00 875700,00
5. Cahul Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 9210,00 464184,00
6. Călărași Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 8300,00 418320,00
7. Cantemir Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 13400,00 675360,00
8. Căușeni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 142835,00 7198884,00
9. Chișinău Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 6460,00 325584,00
10. Cimișlia Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 11475,00 578340,00
11. Criuleni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 4910,00 247464,00
12. Dondușeni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 11415,00 575316,00
13. Drochia Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 5400,00 272160,00
14. Dubăsari Cid 5 l.
3

1 2 3 4 5 6 7
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 10280,00 518112,00
15. Edineț Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 12190,00 614376,00
16. Fălești Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 11330,00 571032,00
17. Florești Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 7710,00 388584,00
18. Glodeni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 14945,00 753228,00
19. Hîncești Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 16570,00 835128,00
20. Ialoveni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 6605,00 332892,00
21. Leova Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 8315,00 419076,00
22. Nisporeni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 5440,00 274176,00
23. Ocnița Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 17305,00 872172,00
24. Orhei Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 6895,00 347508,00
25. Rezina Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 8455,00 426132,00
26. Rîșcani Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 13160,00 663264,00
27. Sîngerei Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 5780,00 291312,00
28. Șoldănești Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 11525,00 580860,00
29. Soroca Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 9525,00 480060,00
30. Ștefan Vodă Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 14105,00 710892,00
31. Strășeni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 5450,00 274680,00
32. Taraclia Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 9050,00 456120,00
33. Telenești Cid 5 l.
4

1 2 3 4 5 6 7
Dezinfectant lichid
pentru mâini Farmol litru 50,40 18005,00 907452,00
34. Ungheni Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
UTA pentru mâini Farmol litru 50,40 25415,00 1280916,00
35. Găgăuzia Cid 5 l.
Dezinfectant lichid
TOTAL pentru mâini Farmol litru 50,40 516500,00 26031600,00
Cid 5 l.
Nоtй informativi
la proiectul Ноtйririi Gччеrпчlui cu рriчiге la transmiterea uпоr
Ьчпuri.

l. Denumirea autorului qi, dupi caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа proiectului


Proiectul Ноtаririi Guvernului cu рriчirе la trапsmitеrеа uпоr bunuri este elaborat de
сitrе Ministerul Educaliei si Cercetirii si prevede transmiterea, сч асоrdчl consiliilor
raionale/municipale, а dezinfectanlilor proprietate publicё а statului din administrarea
Ministerului Educaliei qi Cercetйrii in рrорriеtаtеа publicй а unitйlilor administrativ-
teritoriale, pentru а fi utilizate exclusiv pentru dezinfectarea elevilor/copiilor Ei
angaja{ilor instituliilor de iпчйlirпДпt gепеrаl.

2. Conditiile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului actului normativ 9i finalitй{ile


urmйгitе
Proiectul НоtйrАrii de Guчеrп а fost еlаЬоrаt in conformitate cu prevederile Codului
educaliei пr. l52/20l4, 1inAnd сопt de deciziile 9i hotdririle Comisiei pentru situalii
exceplionale а Republicii Moldova 9i Comisiei na{ionale extraordinare de sdnitate
publicd, urmаrе а evoluliei Ei tendinlei situaliei epidemiologice а infecliei COVID- l9
in Republica Moldova.
Prezentul proiect rеzчltй din necesitatea сrейrii condiliilor de igiena in instituliilor de
educa[ie timpurie, а instituliilor de inva{imAnt primar, gimnazial 9i liceal in anul de
studii 2020-202l, desйqurarea cu succes а procesului educajional in instituliile de
inva{amint in condiliile evoluliei situa{iei epidemiologice а infecliei COVID-l9.

I
3,Descrierea gradului de compatibilitate, pentru ргоiесtеlе саrе ач са ýсор
аrmопizаrеа legisla{iei nationale сч legisla{ia Uniunii Ечrорепе
Prezentul proiect de act normativ пч contravine legislaliei Uniunii Europene,

4. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi


Рriпtrе principalele reglernentйri aduse prin respectivul proiect, se епчmеrа:
- transmiterea, cu асоrdul consiliilor raionale/municipale, а dezinfectanlilor din
proprietatea statului, administrarea Ministerului Educaliei gi Cercetйrii, in proprietatea
unita!ilor administrativ_teritoriale;
- necesitatea rераrtizйrii rapide 9i asigurarea institu{iilor de iпчй{йmбпt general publice
cu dezinfectanli репtru prevenirea infecJiei COVID-19 in rбпdul copiilor qi angaja{ilor
(реr institu{ie, сопfоrm пчmёrчlчi de copii qi angaja{i; реr сlаsй/gruрй, conform
пumйrч|чi de copii 9i саdrе didactice la сlаsё/gruрё), in contextul activitatii acestora.
5. Fuпdаmепtаrеа есопоm ico-fina псiаri
Prezentul рrоiесt de НоtДrАrе de Guvern este implementat in limita mijloacelor
fiпапсiаrе аргоЬаtе de сitrе Gччеrп ]n bugetul de stat репtru anul 2020, prin саrе
pentru instituliile de iпчйldmiпt gепеrаl publice au f-ost achizilionali 5l6500 liПi de
dezinfectanli (l03300 buteIii х 5 litri). in sumd totalй de 26 03l 600 lei.

6. Modul de iпсоrроrаrе а actului in cadrul normativ in vigoare


рrоiесtчl se iпсаdrеаzй in sistemul асtеlоr поrmаtiче,

7. Avizarea qi consultarea рчЬliсй а proiectului


In scopul respectйrii prevederilor Legii пr. 2З9-ХVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenla in procesul decizional qi рrечеdеrilоr Legii пr. 100 din 22.\2.201''l cu
privire la actele normative, proiectul Ноtiririi Guvemului cu рriчirе la transmiterea
uпоr bunuri, este plasat ре pagina web оfiсiаlй а Ministerului Educaliei gi Сеrсеtйrii,
www.mec.gov,md ,
compartimentul ,,Тгапsраrеп!й", directoriul ,,Тrапsраrепlй
decizionali", sec!iunea,,Modul de parTicipare"
8. Constatirilc expertizei anticorup{ie

9. Constatйrile expertizei de compatibilitate

N u necesitД

10, Constatirile expertizei j uridice

l l. Constatйrile altor expertize


Nu necesitй

М in istru Zrll",l, AnatolieTOPALA

Ех. Victor Paginu, tel. 022 2зз68'7 ,

e-rnail : victoг,oaginu@mec.gov.md

S-ar putea să vă placă și