Sunteți pe pagina 1din 3
ORDIN nr. Col 5/e privind stabilirea unor drepturi salariale In conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciard, republicat’, cu modificrile si completirile ulterioare, ale art. 74 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In aplicarea prevederilor Legii -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, ale Ordonantel de urgent’ a Guvernului nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare s{ pentru madificarea si completarea unor acte normative si proregarea unor termene, precum gi ale art. | alin. (1) si (5) din Ordonanta de urgenté a Guvernului nr. 130/202! privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; Luand in considerare dispozitiile alin. (6) al art.38 din Legea-cadru mr.153/2017, cu modificdrile si completarile ulterioare, conform carora: situatia in care, incepénd cu 1 januarie 2018, salariile de bazd, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare sunt mai mari decdt cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majordrilor salariale reglementate, se acordd cele stabitite pentru anul 2022"; Tinand seama de faptul cd, in situatia in care prin stabilirea indemnizatitior de ineadrare cu luarea in corsiderare a unei valori de referinta sectoriala de 605,225 lei acestea ating nivelul maxim prevazut in Anexa nr. V la Legea-cadru nr, 153/2017, cu modificarile $1 completarite ulterioare, nu se mai utilizeaza algoritrnul de calcul bazat pe valoarea de referinta sectoriala 3i coeficientii de multiplicare prevazuti de legislatia anterioara de salarizare; Avand in vedere art. 6 alin, 1 lit. b si ¢ din Legea - cadru nr. 1593/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, patrivit cirora, ,,sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bazd urmatearele principii: (...),,) principiul nediscrimindril, fn sensul elimindrit oriedror forme de discriminare sf instituirif unui tratament egal cu privire fa personalul din sectorul bugetar care presteazd aceeasi activitate si are aceeasi vechime in muncd si in functie; c) principiul egalité¢ii, prin asigurarea de salarii de bazd egale pentru muncd cu valoare egald"; Luand in considerare jurisprudenta instantelor de litigii de munca, precum si a instantelor de contencios administrativ, inclusiv a Inaltei Curti de Casatle $1 Justitle - Decizia civil nr, 3021/20.05.2021, In sensul acordaril valorii de referint& sectoriald 605,225; Observand deciziile administrative Luate la nivelul altor ordonatori principali de credite din sistemul justitiel, respectiv, Ordinele nr. 221/2020, nr. 224/2020 51 nr. 229/2020 ale Presedintelui Inaltei Curti de Casatie 3i Justitle, Dispozitia Secretarulul general al Constliului Str. pr. 17, aveter 5, 080741 Bucuregt, Romdnia Panina t din Tel +4 097 208 199 pent) COD. FS-01-08-v0r.? MINISTERUL JUSTITIEI Suprem al Magistraturil 102/2.04.2021, precum 31 Ordinul nr. 143/25, 12,2020 al Inspectorulul sef al Inspectiel Judiciare, prin care a fast acordata valoarea de referint& sectorialé 605,225; Vazand Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/2016 prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozititlor art. 31 atin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernulu! nr. 57/2015 privind salarizarea personalulul platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele misuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte nermative, cu modificérile si completérile ulterioare, publicaté in Monitorul Oficial al Romaniel, Partea |, nr. 1029 din 21 decembrie 2016, decizie in care se retine ci ,aivelul maxim ol salariutul de bazd/indemnizatiei de incadrare care trebule sd inctudd si drepturile stabitite sau recunoscute prin hotdrdri Judecdtoresti definitive sau Irevacabile!definitive urmeazd si se stabileascd prin ropartare la aceeas! functie, grad, gradatie, vechime in munca $1 in specialitate, aceteosi conditii de studi, dfn cadrul intreglt categorii profestonate, respectiv famllll ecupationale, Indiferent de institufia sou outoritatea publica”; ‘Avind in vedere Decizia nr. 35/2021 a Tnaltel Curti de Casatie si Justitie privind examinarea sesizinii formulate de Curtea de Apel Pitesti - Sectia | civil in osarul nr. 757/90/2020 in vederea pronuntirii unei hotdrari prealabile, in considerarea cArela, analiza jurlsprudentel nationale relevd, (...) cé deja au fost pronunate hatérdri judectitoresti definitive, care au recunoscut dreptul magistratilor a 0 indemnizatie calculatd pe baza valorii de referinté sectorialé de 605,225 lel, incidenta in cadrul fomitie! ocupationate “sustitie~ si care ii vizeazit pe tof{ ordonatarii principall de credite din acest sistem”; Luand in considerare prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniet nr. 1238/28.12.2021; in temeiul dispozitiilor art. 13: din Hotérérea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea 51 functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completirile ulterioare; Ministrul justitiet emite urmatorul ORDIN Art. 1~ Incepand cu data prezentului ordin, drepturile salariale ale judecatorilor din cadrul judecdtoriitor, tribunatelor, tribunalelar speciatizate si al curtilor de apel, precum 3i ale ‘asistentilor judiciari se stabilesc avand tn vedere valoarea de referint& sectorlala de 605,225 tei, cu respectarea prevederilor art. 38 alin, (6) $1 ale art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalulul plétit din fondurl publice, cu modificarile $i completarile ulterioare, Art, 2- Emiterea ordinelor ministrului justitiei de stabilire a drepturilor salariale individuale conform prevederilor art. 1 se va realiza pnd cel tarziu la data de 4 februarie 2022, acestea urmand a intra in plata in Luna februarie pentru drepturile aferente (unii tanuarte 2022. Art. 3 - Plata drepturilor salariale’ corespunzitoare perioadel cuprinse intre data emiterit prezentuluf ordin si 1 fanuarie 2022, se va realiza ulterior, dupa asigurarea fondurilor necesare in bugetul Ministerului Justitiel. Se ce 17 secter 5 O20744 Bucurest Romina Pagnazda3 ‘Tol -4 097 208 1989 swat eo COO: FS.01.08.ver 7 ORDIN Art. 1- Incepand cu data prezentulul ordin, drepturile salariale ale judecatorilor din cadrul judecdtoriilor, tribunaletor, tribunalelor specializate si al curtilor de apel, precum si ale asistentilor judiciari se stabilesc avand in vedere valoarea de referinja sectoriala de 605,225 lei, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) si ale art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarite si completarile ulterioare. Art. 2.- Emiterea ordinelor ministrului justitiel de stabilire a drepturilor salariate individuale ‘conform prevederilor art. 1 se va realiza pana cel tarziu la data de 4 februarie 2022, acestea urmand a intra in plata in luna februarie pentru drepturile aferente lunil lanuarie 2022. Art. 3 - Plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadel cuprinse intre data emiterii prezentulul ordin si 1 ianuarie 2022, se va realiza ulterior, dupa asigurarea fondurilor necesare in bugetul Ministerului Justitie!. ‘Str. Apolodar nr. 17, sector 6, 050741 Bueuregtl, Remini Pagina 200m Tal +4 037 204 1988 iteaweiuatro COD; FS-01.05-ver7 MINISTERUL JUSTITIEL Art. 4 - Pentru perioada anterioaré datel emiterti prezentulul ordin, drepturite salariale acordate prin hot&rari judecdtoresti avand ca obiect acordarea valoril de referinga sectoriala de 605,225 lei se var achita esalonat, potrivit dispozitiilor legate incidente. Art, 5 - Directia resurse umane $i Directia economica, din cadrul Ministerului Justitiel, precum si curtile de apel si tribunalele vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Le O12. oz} Bucuresti x } € Kk Nae Ministrul Justitiel Marian - Catalin erepoiu

S-ar putea să vă placă și