Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2023


Proba E. d)
Sociologie

Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică.

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile
de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Familia este un grup social de persoane legate între ele prin relații formale de tipul:
a. prietenie și cooperare
b. căsătorie și/sau adopție
c. resentiment și adopție
d. adopție și cooperare
2. Politeismul, din perspectivă sociologică, se referă la:
a. credința în mai mulți zei
b. credința într-un singur zeu
c. credința în obiecte însuflețite
d. credința creștină
3. Partidele politice au următoarele funcții, cu excepția:
a. medierii între individ și stat
b. selecției candidaților pentru diferite funcții
c. asigurării unei profit crescut
d. cuceririi puterii politice

4. Asigurarea unor avantaje speciale indivizilor, pentru că aparțin unor anumite categorii
sociale, precum locurile de parcare destinate doar femeilor însărcinate, este denumită:
a. segregare
b. discriminare negativă
c. dominație
d. discriminare pozitivă
5. Din punct de vedere sociologic, probabilitate apariției conflictelor sociale este scăzută
atunci când:
a. în societate există multă sărăcie și corupție
b. în societatea există nivel de trai crescut, menținut de meritocrație
c. societatea se confruntă cu rasism și homofobie
d. societatea este lipsită de un cadru legislativ și instituțional optim
6. Dezechilibrele social-economice și corupția dintr-un stat sunt factori favorizanți pentru
creșterea:
a. nivelului de satisfacție individuală
b. nivelului educației formale
c. nivelului de trai al întregii populații
d. nivelului de sărăciei
7. Conținuturile pedagogice însușite de către un copil, ca urmare a participării la Tabăra
Micilor Logicieni, reprezintă o formă a:
a. educației informale
b. educației formale
c. educației nonformale
d. educației spontane

Probă scrisă la sociologie Simulare


Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

8. Următoarele concepte se referă la regimuri politice, cu excepția:


a. autoritarismului
b. budismului
c. totalitarismului
d. democrației
9. Locuitorii unui sat din Nicaragua se implică constant, ca voluntari, în protejarea și
salvarea liliecilor albi. Formalizarea și eficientizarea muncii lor se poate face:
a. cu ajutorul armatei
b. printr-un ONG
c. prin conflicte sociale
d. prin dictatură

10. Intervenția violentă a unei organizații paramilitare în constrângerea forurilor decizionale


ale unui stat pentru a reduce drepturile cetățenești, este o formă de:
a. terorism
b. comportament pro-social
c. obediență socială
d. conflict interpersonal
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate probleme sociale, iar în coloana din dreapta sunt
numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte
dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
a. Prejudecata 1. este evaluată de indivizi și grupurile sociale conform unor scări de valoare
2. este un mod de tratare inegală a indivizilor egali
b. Marginalizarea 3. este procesul prin care unui grup sau unui individ îi este interzis accesul
la poziții importante și simboluri ale puterii economice, politice, religioase
c. Discriminarea etc. în cadrul unei societăți
4. este importantă sociologic deoarece stă la baza discriminării, a tratamentului
d. Inegalitatea inegal acordat unor oameni care se întâmplă să aparțină unui anumit grup
sau unei anumite categorii sociale
5. este în strânsă legătură cu un comportament prosocial
12 puncte
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: Socializarea negativă corespunde comportamentului
antisocial, se produce atunci când este în conflict cu normele și valorile oferite de către societate și
este în corelație cu procesul de marginalizare socială.
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte
2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două
concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte
3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea
anticipativă face parte din procesul de integrare al individului într-un grup social nou și/sau diferit
de cel din care face parte în prezent. 3 puncte
4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la importanța familiei în prevenirea și
combaterea marginalizării ca fenomen social. 3 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar. 4 puncte
2. Menționați două caracteristici ale experimentului. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de egali şi status dobândit, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte
4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care statusul atribuit poate influența apartenența la
un grup social. 4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia rezultatele unei anchete
sociologice pot conduce la discriminare pozitivă. 6 puncte

Probă scrisă la sociologie Simulare


Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și