Sunteți pe pagina 1din 2

Numele ………….. Data …………….

Teză la geografie

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I____________________________________________________________(32 puncte)


Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile
de mai jos:
1. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul numit:
a. Arad b. Baia Mare
c. Oradea d. Zalău 4 puncte
2. Satele adunate sunt specifice unităţii de relief numite:
a. Câmpia Română b. Munţii Făgăraş
c. Munţii Parâng d. Subcarpaţii Curburii 4 puncte
3. După modul de formare, Lacul Zănoaga face parte din categoria lacurilor:
a. carstice b. glaciare
c. hidroenergetice d. vulcanice 4 puncte
4. Culturile de cereale ocupă suprafeţele cele mai extinse în unitatea de relief numită:
a. Câmpia Română b. Dealurile de Vest
c. Depresiunea Colinară a Transilvaniei d. Subcarpaţii Moldovei 4 puncte
5. Dintre unităţile de relief de mai jos, cele mai reduse valori ale densităţii populaţiei se
înregistrează în:
a. Câmpia Română b. Depresiunea Colinară a Transilvaniei
c. Delta Dunării d. Podişul Moldovei 4 puncte
6. Influenţele baltice se fac simţite pe teritoriul ţării în partea de :
a. nord b. sud-est
c. sud-vest d. est 4 puncte
7. Datează din perioada daco-romană oraşul numit:
a. Cluj-Napoca b. Focşani
c. Galaţi d. Reşiţa 4 puncte
8. Este port la Canalul Dunăre-Marea Neagră oraşul:
a. Brăila b. Constanţa
c. Giurgiu d. Tulcea 4 puncte

SUBIECTUL II ___________________________________________________________(12 puncte)


În coloana A sunt numerotate oraşe, iar în coloana B sunt enumerate unitatile de relief în care se
află situate acestea. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr din
coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A B
1. ……….Cluj-Napoca a) Câmpia de Vest
2. ........... Constanţa b) Câmpia Moldovei
3. .............Iaşi c) Depresiunea Colinară a Transilvaniei
4. ............Arad d) Podişul Dobrogei
e) Podişul Getic

SUBIECTUL III
a. Precizaţi două cauze ale valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Carpaţii Meridionali.
4 puncte
b. Explicaţi faptul că cele mai întinse suprafeţe cultivate cu legume sunt în apropierea marilor
oraşe. 2 puncte

(6 puncte)

1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional
pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL IV (30 puncte)
Pe harta de mai jos sunt marcate, cu numere, râuri şi oraşe. Scrieţi pe foaia de teză:
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9,10,11,12,13,14,15 şi 16;
3. numele a trei oraşe, reşedinţe de judeţ, străbate de râul marcat, pe hartă, cu numărul 5;
4. influenţă climatică în unitatea de relief în care este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9;
5. numele judeţelor care au ca reşedinţe oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 10,13 şi 12;
6. numele celui mai important lac hidroenergetic (de acumulare) amenajat pe râul marcat, pe
hartă, cu numărul 3;
7. câte două ramuri industriale (cu excepţia celei alimentare) din fiecare dintre oraşele marcate,
pe hartă, cu numerele 11 şi 15;
8. numele celui mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl strabate râul marcat, pe hartă, cu
numărul 1;
9. numele celui mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl strabate râul marcat, pe hartă, cu
numărul 6.

SUBIECTUL V
Pentru Câmpia Română precizaţi:
- două tipuri de lacuri, după modul de formare şi câte un exemplu de lac pentru (10 puncte)
fiecare tip;
- două resurse de subsol;
- numele a două râuri care o străbat şi se varsă direct în Dunăre;
- numele a două oraşe-reşedinţă de judeţ situate în Câmpia Română şi care sunt porturi la
Dunăre.